Borås. Knallelandsrondellen

Två bilar kolliderar i cirkulationsplatsen Knallelandsrondellen, Borås.
Händelseförlopp : Två fordon kolliderade den 30 mars 2004 i Knallelandsrondellen – se kollisionspunkt.

Här finns 2 körfält före och i cirkulationsplatsen med anvisningar i form av körfältspilar och körfältsvägvisare som visar höger och rakt fram i det högra samt vänster och rakt fram i det vänstra.

I cirkulationen finns två körfältsmarkeringar en som följer anvisningarna rakt fram samt en cirkulär.

Föraren i det högra körfältet avsåg tvärtemot anvisningarna, att svänga till vänster från det högra körfältet. Medan föraren i det vänstra körfältet avsåg att följa anvisningarna rakt fram från det vänstra körfältet.

Tingsrätten bedömning (kortfattat) ”De körfältspilar och körfältsvägvisare som finns vid den södra infarten till Knallelandsrondellen anger lämplig färdväg men innebär inte en föreskrift om hur körfälten skall användas”.

Och ”[…] som tingsrätten ovan angivit, betraktar de cirkulära körfälten som huvudkörfält i cirkulationen.”

Domslut

FT 3014-04 >>

 Cirkulationsplats
I lagtexten finns det inte något som stöder Borås tingsrätts bedömning att en körfältsmarkering ska betraktas som huvudkörfält – cirkulär körfältsmarkering gentemot en annan körfältsmarkering.

Domslutet innebar att den förare som inte följde anvisningarna och färdades i det högra körfältet med avsikt att svänga vänster i cirkulationen ansågs helt utan skuld till sammanstötnigen.

Märkligt är att den förare som inte följde de anvisningar som fanns och som dessutom gör ett körfältsbyte utan tecken går helt fri från ansvar.

Dessutom anser domstolsledamöterna att anvisningar inte behöver följas trots att lagen säger något annat.

Kan man lita på att domare har adekvata kompetenser för att ta de rätta besluten som krävs i ett rättsamhälle?

Behöver domare vidareutbilda sig? >>

Vad säger då lagen?

Anvisningar”En trafikant skall följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal eller sådant tecken av en vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförordníngen (2007:90). Om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel gäller anvisningen före regeln.” Cirkulationsplats – Knallelandsrondellen

referens, SFS 1998: 1276 2 kap.2 § >>

TeckenNär en förare avser att starta från vägkant eller att vända, svänga, byta körfällt eller ändra fordonets placering i sidled på något annat inte oväsentligt sätt skall föraren ge tecken med körriktningsvisaren för att visa sin avsikt.” referens, SFS 1998:1276 3 kap. §65 >>
Bilden visar en cirkulationsplats som är försedd med körfältsvägvisare, körfältspilar, anvisningar och vägmarkeringar liknande den som domen avser.

Här är det trots att anvisningar i det högra körfältet visar höger och rakt fram tillåtet att använda det högra körfältet för att svänga till vänster eller för att vända. I vägkorsningar som saknar rondell är detta inte tillåtet.

Inte heller behöver tecken ges för vänstersväng från det högra körfältet trots körfältsbytet –med motiveringen – endast en färdriktning är tillåten.

Läs mer på cirkulationsplats med körfältsvägvisare >>

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.