Anvisningar – andra anordningar i trafiken

Andra anordningar för anvisningar i trafiken ger dig information som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.


X 1 Markeringspil

x1-1
Vägmärket andra anordningar, markeringspil, anger att fordonsförare måste svänga kraftigt i pilarnas riktning på grund av till exempel en kurva.


X 2 Markeringsskärm för hinder

x2-1
Vägmärket andra anordningar, markeringsskärm för hinder, anger att framkomligheten på vägen är inskränkt på grund av hinder. Anordningen kan även ange att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik. Om anordningen används vid ett vägarbete eller liknande arbete är den röd och gul.


X 3 Markeringsskärm för sidohinder farthinder m.m.

x3-2
Vägmärket andra anordningar, markeringsskärm för sidohinder farthinder m.m. anger att förhållandena ändras så att hastigheten behöver anpassas.

Anordningen används för att ange vägen eller körbanans kant eller för att skilja trafikriktningarna åt vid komplicerade passager. Anordningen är placerad så fälten lutar nedåt på den sida där trafiken skall färdas. Om anordningen används vid ett vägarbete eller liknande arbete är den röd och gul. Fälten kan då även vara vågräta.


X 4 Avfartsskärm

x4-1
Vägmärket andra anordningar, avfartsskärm, anger skiljepunkten mellan huvudkörbana och en avfart där det finns ett retardationsfält.


X 5 Gul ljuspil eller ljuspilar

x5-1

Vägmärket andra anordningar, gul ljuspil eller ljuspilar, anger att trafikanter skall passera på den sida pilen eller pilarna visar.

Pilen eller pilarna kan vara blinkande.


X 6 Särskild varningsanordning

x6-1

Vägmärket andra anordningar, särskild varningsanordning, anger att framkomligheten är tillfälligt inskränkt.

Texten anpassas till orsaken.


X 7 Bom

x7-1

Vägmärket andra anordningar, bom, anger att en väg är helt eller delvis stängd.

En bom kan vara försedd med ytterligare anordningar för att öka synbarheten.


X 8 Plankorsningsskärm

x8-1

Vägmärket andra anordningar, plankorsningsskärm, används för att plankorsningen skall var lättare att upptäcka.


X 9 Cirkulationstrafik

x9-1

Vägmärket andra anordningar, cirkulationstrafik, anger mittpunkten i en rondell runt vilken fordon skall föras.


X 10 Stopp

x10-1

Tecken av vakt, stopp, anger stopp för den trafik som vakten är vänd mot. I mörker ges tecknet med lyckta med rött ljus.


X 11 Kör fram

x11-1
Tecken av vakt, kör fram, anger att trafikanten får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen.


X 12 Kännetecken

x12-1

Kännetecken, kännetecken. skall bäras både framtill och baktill.


Övriga vägmärken och vägmarkeringarAnvisningsmärken

Ett anvisningsmärke upplyser och ger dig ett förtydligande vad som gäller på den väg du färdas.
Klicka här för att läsa mer om anvisningsmärken >>

 

Förbudsmärken

Ett förbudsmärke talar om vad du inte får göra och har en symbol i vägmärket.
Klicka här för att läsa mer om förbudsmärken >>

 

Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken ger vägvisning, upplysning om inrättningar, serviceanläggningar, turistmål m.m.

Klicka här för att läsa mer om lokaliseringsmärken för allmänna inrättningar >>
Klicka här för att läsa mer om lokaliseringsmärken för gång och cykeltrafik >>
Klicka här för att läsa mer om lokaliseringsmärken för serviceanläggningar >>
Klicka här för att läsa mer om lokaliseringsmärken för turistmål >>
Klicka här för att läsa mer om lokaliseringsmärken för vägvisning för fordon >>

 

Nya vägmärken 2007

Regeringen beslutade om en ny (SFS 2007:90) som ersätter vägmärkesförordningen från 1978.
Klicka här för att läsa mer om nya vägmärken >>

 

Påbudsmärken

Påbudsmärkena talar om vad du måste göra och är vanligen försett med pilar eller en symbol i vägmärket.
Klicka här för att läsa mer om påbudsmärken >>

 

Symboler

Symbolerna har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges. >>

 

Tilläggstavlor

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlorna kan t.ex. ange avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse. >>

 

Upplysningsmärken

Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet.  >>

 

Varningsmärken

Ett varningsmärke talar om att det finns en fara för någonting som är svårt att upptäcka – märket har oftast en symbol i vägmärket.  >>

 

Vägmarkeringar

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.  >>

 

Väjningspliktsmärken

Ett  väjningspliktsmärke upplyser att någon förare har stopp- eller väjningsplikt. >>

 


Sammanställning

Vill du se en sammanställning av Sveriges alla vägmärken? Klicka här >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.