Anvisningsmärken, är vägmärken som upplyser och förtydligar

 


Viktigt!

Ledsen. På grund av tidsbrist är denna sidan inte uppdaterad!

-Klicka här för att komma till vår andra sida med uppdaterade skyltar!


Anvisningsmärken, är vägmärken som upplyser och förtydligar vad som gäller på den väg du färdas.

Vägtrafikant ska följa anvisning för trafiken som meddelas genom vägmärke, vägmarkering eller trafiksignal.

Innebär anvisningen avvikelse från trafikregel gäller anvisningen före regeln.


Anvisningsmärken gäller från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat anges.

 

E 1 Motorväg

E-11

Anvisningsmärket, motorväg, som används som förberedande upplysning om att en motorväg börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Motorvägen har två körbanor i varje riktning.

Kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

 

skrota-hogerregeln-reklam-i-inlagg

 


E 2 Motorväg upphör

E2-1

Anvisningsmärket, motorväg upphör, som används som förberedande upplysning om att en motorväg upphör anges avståndet på en tilläggstavla. Märket används inte när en motorväg övergår i motortrafikled.


E 3 Motortrafikled

e3

Anvisningsmärket, motortrafikled, som används som förberedande upplysning om att en motortrafikled börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Motortrafikleden har som regel endast en körbana som är dubbelriktad. Kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke.


E 4 Motortrafikled upphör

e4

Anvisningsmärket, motortrafikled, som används som förberedande upplysning om att en motortrafikled upphör anges avståndet på en tilläggstavla. Märket används inte när en motorväg övergår i motorväg.


E 5 Tättbebyggt område

e5

Anvisningsmärket, tättbebyggt område, – ortsnamnet kan vara infogat i märket.


E 6 Tättbebyggt område upphör

Anvisningsmärket, tättbebyggt område upphör, – ortsnamnet kan vara infogat i märket.


E 7 Gågata

e7

Anvisningsmärket, gågata, anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § trafikförordningen är tillämpliga.

  • Fordon for inte färdas med högre hastighet än gångfart.
  • Parkering ska ske på särskild anordnad parkering.
  • Motordrivna fordon får bara korsa gågatan – vissa undantag finns.

E 8 Gågata upphör

e8

Anvisningsmärket gågata upphör, behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gågatan upphör.


E 9 Gångfartsområde

e9

Anvisningsmärket, gångfartsområde, anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § trafikförordningen är tillämpliga.


E 10 Gångfartsområde upphör

e10

Anvisningsmärket gångfartsområde upphör, behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gångfartsområdet upphör.


E 11 Rekommenderad lägre hastighet

e11

Anvisningsmärket, rekommenderad lägre hastighet, anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna.

Den rekommenderade lägre hastigheten anges på vägmärket.


E 12 Rekommenderad lägre hastighet upphör

e12

Anvisningsmärket, rekommenderad lägre hastighet, behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att sträckan upphör.


E 13 Rekommenderad högsta hastighet

e13

Anvisningsmärket, rekommenderad högsta hastighet, används endast som omställningsbart vägmärke och anger att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den som anges på märket.

Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna.


E 14 Rekommenderad högsta hastighet upphör

e14

Anvisningsmärket, rekommenderad högsta hastighet upphör, behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att de tillfälliga förhållandena upphört


E 15 Sammanvävning kugghjulsprincipen

E15-1

Anvisningsmärket, sammanvävning kugghjulsprincipen, upplyser om att två körfält eller körbanor löper samman till ett och att förarna skall anpassa sig till den nya förhållandena på platsen. (Bestämmelserna i 3 kap. 44 § trafikförordningen).


E 16 Enkelriktad trafik

E16-1

Anvisningsmärket, enkelriktad trafik, anger att fordonstrafiken på vägen är enkelriktad i pilen riktning. Uppåtriktad pil anger att trafiken är enkelriktad i riktning framåt.


E 17 Återvändsväg

E17-1

Anvisningsmärket, återvändsväg, anger att genomfart inte är möjlig. Symbolen anpassas till förhållandena på platsen och kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke.

Om genomfart med cykel och moped klass II är möjlig anges det genom att en symbol S8, cykel och moped klass II är infogad i märket.


E 18 Mötesplats

E18-1

Anvisningsmärket, mötesplats, anger också att det är förbjudet att parkera.


E 19 Parkering

E19-1

Anvisningsmärket. parkering, anger att parkering är tillåten på en parkeringsplats eller på en sträcka på den sidan av vägen där vägmärket är uppsatt.


E 20 Områdesmärke

E20-1

Anvisningsmärket, områdesmärke, anger att ett område börjar med de förbud eller tillåtelser som anges med det infogade märket.

Avvikelser från anvisningarna på märket kan anges genom tilläggstavlor.


E 21 Slut på område

E21-1

Anvisningsmärket, slut på område, anger att ett område med förbud eller tillåtelser som angivits på E 20 områdesmärke upphör.


E 22 Busshållplats

E22-1

Anvisningsmärket, busshållplats, anger en hållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts om inte hållplatsen tydligt framgår på annat sätt.

Klocklag kan anges på märket.


E 23 Taxi

E23-1

Anvisningsmärket, taxi, anger den, i färdriktningen, bortre gränsen för en särskild uppställningsplats för taxibilar.


E 24 Automatisk trafikövervakning

E24-1

Anvisningsmärket, automatisk trafikövervakning, anger att automatisk övervakning med kamera eller motsvarande sker på plats eller vägsträcka för övervakning av trafikregler, beskattning eller avgiftsbeläggning.

Gäller anvisningarna en längre vägsträcka, anges sträckans längd på tilläggstavla T1.

Märket upprepas på lämpliga avstånd.


E 25 Betalväg

E25-1

Anvisningsmärket, betalväg, anger att avgift eller särskild skatt skall betalas vid färd på en viss väg eller inom ett visst område.


E 26 Tunnel

E26-1

Anvisningsmärket, tunnel, anger tunnel. Tunnelns längd anges och tunnelns namn kan anges på vägmärket.

Märket år upprepat efter varje kilometer och kvarvarande tunnellängd ange då på märket.


E 27 Nöduppställningsplats

E27-1

Anvisningsmärket, nöduppställningsplats, anger plats för uppställning av fordon vid haveri, motorstopp eller liknande. Symbol för nödtelefon och brandsläckare kan var infogat i märket.

Märket är utformat efter förhållandena på platsen.

Använts märket som förberedande upplysning om nöduppställningsplats anges avståndet på en tilläggstavla.


E 28 Nödutgång

E28-1

Anvisningsmärket, nödutgång, anger nödutgång för gående.


E 29 Utrymningsväg

E29-1

Anvisningsmärket, utrymmningsväg, anger riktning och avstånd till nödutgång för gående.

Märket är uppsatt med högst 25 meters avstånd.


Övriga vägmärken och vägmarkeringar


Anvisningsmärken

Ett anvisningsmärke upplyser och ger dig ett förtydligande vad som gäller på den väg du färdas.
Klicka här för att läsa mer om anvisningsmärken >>

 

Förbudsmärken

Ett förbudsmärke talar om vad du inte får göra och har en symbol i vägmärket.
Klicka här för att läsa mer om förbudsmärken >>

 

Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken ger vägvisning, upplysning om inrättningar, serviceanläggningar, turistmål m.m.

Klicka här för att läsa mer om lokaliseringsmärken för allmänna inrättningar >>
Klicka här för att läsa mer om lokaliseringsmärken för gång och cykeltrafik >>
Klicka här för att läsa mer om lokaliseringsmärken för serviceanläggningar >>
Klicka här för att läsa mer om lokaliseringsmärken för turistmål >>
Klicka här för att läsa mer om lokaliseringsmärken för vägvisning för fordon >>


Nya vägmärken 2007

Regeringen beslutade om en ny (SFS 2007:90) som ersätter vägmärkesförordningen från 1978.
Klicka här för att läsa mer om nya vägmärken >>

 

Påbudsmärken

Påbudsmärkena talar om vad du måste göra och är vanligen försett med pilar eller en symbol i vägmärket.
Klicka här för att läsa mer om påbudsmärken >>

 

Symboler

Symbolerna har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges. >>

 

Tilläggstavlor

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlorna kan t.ex. ange avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse. >>

 

Upplysningsmärken

Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet.  >>

 

Varningsmärken

Ett varningsmärke talar om att det finns en fara för någonting som är svårt att upptäcka – märket har oftast en symbol i vägmärket.  >>

 

Vägmarkeringar

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.  >>

 

Väjningspliktsmärken

 

Ett  väjningspliktsmärke upplyser att någon förare har stopp- eller väjningsplikt. >>

 


Sammanställning

Vill du se en sammanställning av Sveriges alla vägmärken? Klicka här >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.