Försäkringsbolag, domstol och vållande 2011


Forum, Försäkringsbolag, domstol och vållande 2011

December 2011 2011-12-01

Namn Anna Nilsson Dorlencourt
Inkom 10:53
Ämne Vänstersväng vem är vållande?

 

Hej,

Vet inte om ni kan hjälpa mig, men jag provar.

Jag har varit med om en liten trafikolycka och jag är vållande enl mitt försäkringsbolag. Jag håller inte med.

Jag står still och blinkar till vänster. Ser ingen bil bakom eller i mötande körfält. Gällande hastighet är 30 km/tim då det är utanför en skola.

Jag ska svänga in och plocka upp min dotter.

Påbörjar min vänstersväng då jag blir påkörd av en moped vänster baksida och hela vänster sidan. Mopedisten smiter innan polisen kommer. Men det är en känd missbrukare utan trafikförsäkring.

Kan det verkligen stämma att jag är vållande? På vilket sätt är jag det? Jag står still, blinkar, ser mig för innan jag påbörjar svängen.

Mvh

Anna Nilsson Dorlencourt


Svar
: Hej Anna!

Tack för din fråga.

Tyvärr har ditt försäkringsbolag rätt.

Enligt lagen får en förare korsa en körbana endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra som färdas i samma riktning. Därtill ska särskild uppmärksamhet riktas på den bakomvarande trafiken.

Tecken har du gjort i god – men detta fritar dej inte från ansvaret att ha särskild uppsikt på den bakomvarande trafiken.

/Ernst

 


November 2011


 

2011-11-15
Namn Eva
Inkom 18:07
Ämne Försvårande av omkörning.

vem är skyldig om en bil blinkar höger bilen bakom börjar en omkörning då börjar den blinkande bilen köra typ zick zack över vägbanorna vilket
blev kollision.


Svar
: Hej Eva!

Tack för din fråga.

Din fråga är inte så detaljerad men jag ger dig svar vilket ansvar som gäller vid omkörning.

Den som blir omkörd: När föraren observerar att någon avser att köra om ska föraren hålla till höger och får inte öka farten. M.a.o. får föraren inte försvåra omkörningen.

Den som avser att köra om: Får göra det om det kan ske ”utan fara”. Om framförvarande ger tecken till höger spelar ingen roll – den som kör om ska förvissa sig om att omkörning kan ske på ett betryggande sätt.

/Ernst

 


Oktober 2011


 

2011-10-19
Namn Carl Björn
Inkom 17:47
Ämne Byte av körfält – ”blixtlåsprincipen”.

 

Vid kö körning skall byta fil enligt ”blixtlåsprincipen” visar blinkers vänster Fordonen framför åker in en efter en, min tur kommer in med fordonet men blir sedan på körd vänster bakskärm, hjul o stötf.det krypkörs.
Är jag då vållande då jag anser mig vara inne i nya filen???? Och följer trafikrytmen.


Svar:
Hej Carl!

Tack för din fråga!

Du tillhör de som ger tecken – det är bra – men den som ger tecken är inte fri från ansvar du har skyldighet att körfältsbytet kan ske på det sätt som beskrivits nedan.

Lagen säger:

En förare får […] byta körfält eller på annat sätt ändra fordonets placering i sidled endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra vägtrafikanter.

Den säger också:

Om två körfält löper samman till ett skall förarna under ömsesidigt hänsynstagande anpassa sig till de nya förhållandena. Detta gäller även när två körbanor löper samman.
Förordning (2007:447).

Har du tur kan det bli delat ansvar. Det här är en helt onödig olycka. Det är ett dilemma att vi trafikanter har så svårt att bjuda på oss själva.

/Ernst

 


 

 

2011-10-19
Namn Baron
Inkom 10:38
Ämne Hur funkar det med olycka mellan cykel och bil?

 

Hur funkar det med olycka mellan cykel och bil? Om en cykel bedöms vara vållande har ju cyklisten ingen försäkring att betala eventuella skador med?

Om en cykel orsakar att hela ”Svenska Ferrariklubben” krockar? Ska då cyklisten ersätta Ferrariklubbens kostnader, säg 10 miljoner kronor ur egen ficka?

Tack på förhand.

/Baron


Svar:
Hej Baron!

Tack för din fråga.

Ansvaret finns även om försäkring saknas. I dagens läge borde varje cyklist ha en ansvarsförsäkring om inte får han /hon betala ur egen ficka.

Bestämmelsen i 18 § 2 stycket trafikskadelagen kan innebära ett jämkat även om cyklisten anses som vållande till olyckan.

  
Domslutet NJA 1985 s. 309 om jämkat skadestånd vid olycka mellan bil och cyklist  Länk

 

 


September 2011


 

2011-09-21
Namn Ernst Donlemar
Ämne Kommentarer till Lena Fredrikssons inlägg ”Tolkning av skyltar och vägmarkeringar i trafiken”

Låt mig förklara med utgångspunkt från Borås tingsrätts domslut FT 3014-04, 4 april 2006.

Borås tingsrätts domslut FT 3014-04 >>


Hur ser cirkulationsplatsen ut?

Den aktuella cirkulationsplatsen har före och efter korsningen två körfält med anvisningar bestående dels av körfältsvägvisare ovanför körbanan och dels av körfältspilar målande på körbanan i båda körfälten med körfältsmarkering som leder rakt igenom cirkulationen.

Det högra körfältet visar körfältsanvisning för färd höger och rakt fram medan det vänstra körfältet visar anvisning för färd rakt fram och vänster.

I cirkulationen finns det dessutom en cirkulär vägmarkering som följer rondellen runt.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten gör den bedömningen (kortfattat) att:

”De körfältspilar och körfältsvägvisare som finns […] anger lämplig färdväg men innebär inte en föreskrift om hur körfälten skall användas”.

2.Och ”[…] som tingsrätten ovan angivit, betraktar de cirkulära körfälten som huvudkörfält i cirkulationen.”
Tingrättens bedömning att:

1. Körfältspilar och körfältsvägvisare inte anger att de ska följas då de bara anger lämplig färdväg

2. det cirkulära körfältet är att betrakta som ett huvudkörfält

Tingrättens bedömning är svårförklarat då det saknar stöd i trafikförordningen

Vad säger trafikförordningen?
Enligt trafikförordningen (SFS 1998:1276 (2 kap. 2§) gäller en anvisning före en trafikregel: ”om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel gäller anvisningen framför regeln”

Lagtext ”En trafikant skall följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal […] Om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel gäller anvisningen framför regeln.”

Inte heller ger sagda förordning något stöd för att en cirkulär körfältsmarkering ska betraktas som huvudkörfält.


referens, SFS 1998: 1276 2 kap.2 § >>

Fråga som har ställts till ansvarig myndighet

En förfrågan har ställts till ansvarig myndighet (Transportstyrelsen) den 17 juli d.å. med följande lydelse:

”Eller är det så att trots anvisningar finns så gäller dessa inte? Om det förhåller sig så kan man då hävda att ”finns det anvisningar så ska dessa följas?”


Obesvarade frågor

Låt oss avvakta och se vad Transportstyrelsen kommer att företa sig. En av frågorna ställdes redan den 31 januari och har ännu inte besvarats

 


Februari 2011


 


2011-02-04
Namn Lena Fredriksson
Inkom 10:14
Ämne Tolkning av skyltar och vägmarkeringar i trafiken
På Vägverkets sida stod det att om det fanns anvisningar i trafiken så skulle dessa gälla. Jag förvånas över att domstolar kan tolka trafikreglerna på det sätt som sker.

Läste på sidan

Varför är rondellkörning så svårt

att domstolen inte tyckte samma sak.

Är det inte dags att de olika myndigheterna säger samma sak? Jag håller med trafikregler skall vara tydliga så att vi bilister kan veta vad som gäller.Inlägg andra år

2014 >>, 2013 >>2012 >>2010 >>2009 >>2008 >> 2007 >>2006 >>,Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.