Trafiksignaler för fordon och gående

Trafiksignaler reglerar trafikflödet genom att visa vem som ska göra vad. Signalbilderna visar när du ska stanna, får åka, gå eller cykla.

Signal med gult ljus betyder att du ska stanna.
Du får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen i annat fall än då du hunnit så långt fram när signalbilden växlar från grön till gul att du inte kan stanna utan fara.

Grönt sken på trafiksignalen betyder att nu är det din tur att fortsätta din färd – men förvissa dig om att du kan göra det säkert!


Trafiksignaler indelas i

1. flerfärgsignaler

2. kollektivtrafiksignaler

3. Körfältsignaler

4. signaler vid korsning med järnväg och spårväg

5, signaler vid rörlig bro, utryckningsstation, flygfält, vägarbete, tunnlar eller liknande

6. signaler för påkallande av särskild försiktighet


Flerfärgsignaler utgörs av fordonssignaler, cykelsignaler och gångsignaler.

Fordonssignaler, cykelsignaler visas med följande signalbilder:


Signalbild röd

Trafiksignaler - för fordon -l rött

Stopp!
Fordon få inte passera stopplinjen eller om sådan saknas signalen.

Signal med konturpil gäller endast den eller de färdriktningar som anges med pilen.


Signalbild röd + gul – stopp –växlar till grön

Trafiksignaler - för fordon - rött och gult

Växling till grön signalbild är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som röd.


Signalbild grön

Trafiksignal för fordon - grön

Fordon får fortsätta framåt.
Grön pil innebär att signalen gäller de färdriktning som anges med pilen.

Fordon får föras i pilens riktning även om annan signalbild visas samtidigt.


Signalbild gul

Trafiksignal - för fordon - gul - stanna

Stanna.
Fordon får inte passera stopplinjen eller om sådan saknas, signalen i annat fall då det hunnit så långt fram när signalbilden växlar från grön till gul att det inte kan stannas utan fara.


Signalbild blinkande gult ljus

Trafiksignal för fordon - blinkande gul

Särskild försiktighet
Trafiksignalen anger att särskild försiktighet skall iakttas vid passage.

 


Gångsignaler visas med följande signalbilder:


Signalbild röd

Trafiksigna för gående - röd

Stanna
Akustisk signal med långsam pulsfrekvens.
Förbjudet att beträda körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning.

Gående som befinner sig på körbanan eller cykelbanan när signalen slår om till röd signalbild skall fortsätta till andra sidan. Finns en refug eller liknade anordning skall den gående dock stanna där.


Signalbild grön

Trafiksignal för gående - grön

Gående får gå
Akustisk signal med snabb pulsfrekvens.

Körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning får beträdas.
Blinkande grön signal – akustisk signal med snabb pulsfrekvens och avbrott – växling till röd signalbild är nära förestående.


Kollektivtrafiksignaler gäller förare av fordon i linjetrafik och spårvagn.
Kollektivtrafiksignalerna visas med följande signalbilder:


Signalbild S

Trafiksignal - stopp

Stopp
Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen.


Signalbild S + vågrätt sträck – stopp – växlar till vågrätt sträck

Trafiksignal - stopp

Växling till lodrätt sträck är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som S.


Signalbild lodrätt sträck

Trafiksignal - fortsätt framåt

Fortsätt framåt
Fordon och spårvagn får fortsätta framåt.


Signalbild röd vågrätt sträck

Trafiksignal -vårätt sträck stanna

Stanna!
Fordon får inte passera stopplinjen eller om sådan saknas, signalen i annat fall då det hunnit så långt fram när signalbilden växlar från grön till gul att det inte kan stannas utan fara.
Blinkande vågrätt sträck anger att särskild försiktighet skall iakttas vid passage.

 


Körfältsignaler – fordon
Körfältssignalerna visas med följande signalbilder:


Signalbild rött kryss

Körfältssignal - avstängt körfält - rött kryss

Körfältet får inte användas
Körfältet och i förekommande fall vägrenen intill körfältet få inte användas för trafik.


Signalbild gul pil eller pilar

Körfältssignale nanger att föraren skall byta körfält

Byte av körfält
Föraren skall byta körfält i den riktning pilen eller pilarna visar.


Signalbild grön pil

Körfältssignal - grön pil

Körfältet används
Körfältet får användas för trafik. I stället för grön pil kan ett vägmärke förekomma.

 


Signaler vid korsning med järnväg och spårväg
Signaler vid korsning med järnväg och spårväg visas med följande signalbilder:


Signalbild blinkande rött ljus

Trafiksignal - rött blinkande - stopp

Stopp
Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen.

 


Signaler vid rörlig bro, utryckningsstation, flygfält, vägarbete,
Tunnlar eller liknande visas med följande signalbilder:Signalbild blinkande rött ljus

Trafiksignal - rött blinkande - stopp

Stopp
Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen.

 


Signaler för påkallande av särskild försiktighet.
Signaler för påkallande av särskild försiktighet visas med följande signalbilder:


 

Signalbild fast rött ljus

Signalen - väg avstängd

Vägen är avstängd
Signalen anger att en väg är helt avstängd.


Signalbild blinkande gult ljus

Signal särkild försiktighet - gutl blinkande ljus

Vägen delvis avstängd
Signalen används där en väg är delvis avstängd eller för att förstärka en anvisning som ges genom någon annan anordning.


Ljudfyr

En ljudfyr avger tonstötar eller motsvarande.
Signalen anger lämpliig plats för gående att korsa en körbana.


 


Här nedan finner du fler användbara länkar till regler för ett trafiksäkert uppträdande.Polismans tecken
Polisens tecken gäller före trafiksignal vägmärken och vägmarkeringer samt trafikregler. >>

Vägmarkeringar och vägmärken.
Sammanställning och beskrivning av Sveriges alla vägmärken och vägmarkeringar >>

Trafikregler
vägkorsning eller cirkulationsplats >>

Trafikregler
Vägkorsningar med högerregeln >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.