Placering av fordon på väg

Hur ska fordon placeras på väg för att framkomligheten ska öka och miljöpåverkan minskas?

Med en god kännedom och en förbättrad tillämning om hur vi bör placera våra fordon på vägen tillsammans med ett defensivt trafikuppträdande ökar framkomligheten och trafikmiljön förbättras.


Grundplacering för fordon vid placering på väg är på körbanan.


Undantag, gäller även den som

1, åker skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskridskor eller liknande

2. för, leder, skjuter eller drar
sparkstötting, lekfordon eller liknande fordon

3. leder skjuter eller drar cykel,
moped, motorcykel, barnvagn eller rullstol eller

4. för ett motordrivet fordon
avsett att föras av gående

Cyklister och tvåhjuliga mopeder klass II ska vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns

Undantag om särskild försiktighet iakttas får dock

1 cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II använda körbanan även om det finns en cykelbanan är det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge och

2. trehjuliga mopeder klass II föras på en cykelbana med ringa trafik och tillräcklig bredd.

Är en bana avsedd för viss trafik får annan trafik förekomma endast för att korsa den.


platser med krav om särskild försiktighet >>

 


När ska vägrenen användas


Vägrenen ska användas.

1. vid färd med cykel eller moped klass II när cykelbana saknas,

2. vid färd med moped klass I,

3. vid färd med ett fordon som är konstruerat för zen hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen, eller

4. av den som för ett fordon förspänt med dragdjur, rider samt leder eller driver kreatur.

Om det behövs för att underlätta framkomligheten för annan trafik, får vägrenen användas tillfälligt även vid färd med andra fordon.

Har körbanan avgränsats med en heldragen kantlinje får vägrenen användas endast i de fall som anges i första stycket.

 


Vilket körfält ska användas


Vid färd på väg ska fordon föras i det körfält som är längst till höger i färdriktningen och som är avsett för fordonet.

Cykel, moped och fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen ska föras så nära den högra kanten av vägrenen som möjligt eller av den bana som används.

När körfältsvägvisare finns om körbanan är indelad i körfält som anvisats för olika vägvisningsmål genom körfältsvägvisare, eller när den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre och körbanan har minst två körfält som anges med vägmarkering får fordon föras i det körfält som är lämpligast med hänsyn till den fortsatta färden.

Om körbanan har fyra eller flera körfält får fordon inte föras i de körfält som ligger till vänster om körbanans mitt i färdriktningen.
Om körbanan har tre körfält, får fordon inte föras i fältet längst till vänster i färdriktningen.
Förbuden gäller inte om trafiken på körbanan är enkelriktad.

Om ett körfält är reserverat för ett visst eller vissa slag av fordon får andra fordon föras i körfältet endast för att korsa det.

Undantag
cyklister och förare av moped klass II,
om och när annan trafik får köra här anges med en tilläggstavla.

Reversibelt körfält
Körfältet används för trafik i två riktningar och styrs med hjälp av trafiksignaler

Korsning med rondell som är en cirkulationsplats
I en korsning med rondell med flera körfält som är en cirkulationsplats får du välja vilket körfält som helst oavsett vart du ska.

Vägkorsning med rondell
I en korsning med rondell med flera körfält som inte är en cirkulationsplats ska anvisningar följas.


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.