Så löser vi problemen i cirkulationsplats

Det råder en mycket stor tveksamhet till hur man ska tillämpa trafikreglerna vid körning i en cirkulationsplats.

Myndigheternas brist på kunskap eller ovilja att rätta till de problem som finns vid körning i cirkulationsplats har skapat ökad osäkerhet med fler trafikolyckor som följd och därtill en ökad miljöpåverkan.


Förslag som kan lösa problemen som uppstår vid körning i vägkorsningar som har en byggd rondell i dess mitt.


Vägkorsning med rondell - högerregeln
Vägkorsning med en rondell där högerregeln gäller.

 

Cirkulationsplats - två körfält med vägmarkering - rakt fram
Cirkulationsplats med två körfält – vägmarkeringen visar rakt fram

 


Följande åtgärder kan bidra till att göra situationen tydligare för alla trafikanter.


1. Platsens utformning 

 • För att trafikanter inte ska förväxla en vägkorsning med rondell med en cirkulationsplats bör utformningen av vägkorsning med rondell ändras eller förses med ett lämpligt vägmärke så att förväxling inte uppstår

2. Teckengivning

Tecken bör ges på samma sätt i båda vägkorsningarna, i vägkorsningar med rondell och i cirkulationsplatser d.v.s.

 • Tecken ska ges till höger vid högersväng
 • Tecken ska ges vid körfältsbyte
 • Tecken ska ges till vänster vid vänstersväng

3. Information och regler 

 • Måste vara entydiga för att minimera risken för tolkningar och missförstånd
 • Måste delges och spridas till trafikanterna
 • Måste följas upp för att säkerställa att de efterlevs och att de har vunnit acceptans hos trafikanterna. Precis på samma vis som kommuner måste följa upp vårdbolag för att säkerställa kvaliteten hos äldreomsorgen

4. Anvisningar

 • Om någon eller några anvisningar inte gäller vid vissa platser är de direkt missvisande och bör snarast tas bort.
 • Där det finns körfältsvägvisare, körfältsmarkering och körfältspilar före korsningarna bör samma krav ställas att dessa ska följas oavsett om det är en cirkulationsplats eller inte
 • Allmänheten bör omgående informeras om ändringar som vidtas
 • En harmonisering av föreslagna åtgärder kommer sannolikt att bidra till att minska olycksrisken även vid körning i andra typer av vägkorsningar.

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.