Cirkulationsplats med köbildning bidrar till försämrad miljö

När höger körfält används för vänstersväng i cirkulationsplatser ökar olycksrisken och miljöproblemen.


Det har blivit allt vanligare att fordonsförare i det högra körfältet svänger till vänster även om anvisningar visar rakt fram i färdriktningen. Risken för sammanstötning ökar när föraren i det vänstra körfältet har för avsikt att färdas rakt fram i färdriktningen.

Förutom en ökad olycksfrekvens så påverkas miljön för de närboende genom att genomströmningen försämras påtagligt när alltfler använder det högra körfältet vid vänstersväng. Dessutom får manövern utföras utan att tecken till vänster ges även om en körfältslinje korsas.

 

Cikulationsplats köbildning

 

Cirkulationsplats köbildning

Trafikstockningarna som är en följd av detta orsakar en onödig belastning på miljön och de ökande luftföroreningarna medför ökade hälsoproblem för trafikanterna och de närboende.

Här är det liksom i övriga cirkulationsplatser tillåtet att göra en vänstersväng och/eller vända från det högra körfältet även om körfältsvägvisare eller andra anvisningar visar något annat och trots ett körfältsbyte behöver inte tecken ges.

  • i vägkorsning med rondell som inte har bestämts att vara en cirkulationsplats är det inte tillåtet
  • det är inte heller tillåtet att använda höger körfält utan anvisningar för vänstersväng i vägkorsningar utan rondell

 

Kommentar:
Vi kan nu konstatera att körning i vägkorsningar som har en rondell är ett problem.
Är det då försvarbart att ha en förordning där risken för missuppfattning är, ökad risk för tillbud och olyckor och en ökad miljöförstörning?

 

Det finns endast två regler för körning i cirkulationsplats allt annat är bara rekommendationer!

(Vägverket 2004)
1, lämna företräde
2, köra motsols  >>

Förvirringen fortsätter – Transportstyrelsens svarar (2011) på frågan om tecken ska ges till vänster i cirkulationsplats. Förklaringen till varför tecken till vänster inte behövde ges i Vägverkets
folder ”att köra i cirkulationsplats är nu att: ”Den visar en mycket stor cirkulationsplats och därför har vänstertecknet vid vänstersväng inte tagits med.”
ny trafikregel blinka vänster >>

Riksdagens trafikutskott har behandlat fyra motioner om tydligare trafikregler.

”Trafikutskottet har tidigare behandlat olika motionsförslag som rör bl.a. väjningsplikt för cyklister och körning vid cirkulationsplatser. I förekommande fall har förslagen avstyrkts eftersom det i första hand ankommer på Vägverket att inom ramen för sitt ansvar fortlöpande se över regelverket.”

”Utskottet förutsätter vidare att Vägverket även fortsättningsvis kommer att se över, och informera om, regelsystemet inom området för att uppnå ökad trafiksäkerhet och acceptans hos trafikanterna.”
Trots Vägverkets passivitet har utskottet försuttit chansen till ökad trafiksäkerhet då utskottet i stället för att gripa in fortsätter att hänvisa till Vägverkets sektoransvar.

Trafikutskottet svarar inte utan nonchalerar inkommen post. Trafikutskottet 10 juni, 2010

 


 

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.