Stanna och parkera – trafikregler och undantag

Vad menas med stannande och vad är parkering?

Fordon får inte stannas eller parkeras på sådan plats eller på sådant sätt att fara uppstår eller att trafiken onödigtvis hindras eller störs.

På väg får fordon stannas eller parkeras på högra sidan i färdriktningen. Om det finns järnvägs- eller spårvagnsspår på högra sidan får fordon stannas och parkeras på vägens vänstra sida.

Ett fordon ska stannas eller parkeras så långt från körbannas mitt som möjligt och i vägens längdriktning.


Särskilda regler hur/var stannade ska ske

 • På väg endast på högra sidan /undantag om järnvägs- eller spåvagnsspår finns får stannade ske på vägens vänstra sida
 • På enkelriktad gata får fordon stannas på båda sidor
 • Fordon ska stannas så långt till höger om körbanans mitt som möjligt i vägens längdriktning
 • Utom tättbebyggt område på anordnad parkeringsplats bör en parkeringsplats till höger i färdriktningen användas
Undantag från stanna/stannande med ett fordon om det
 1. sker för att undvika fara
 2. föranleds av trafikförhållanden
 3. utgör parkering

Situationer där det är förbud att stanna och parkera fordon

 • På sådan plats eller sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs
 • I en korsning mellan järnväg eller spårväg
 • På sådant sätt att vägmärken eller trafiksignaler skyms
 • Inom tättbebyggt område på allmän plats som är terräng
 • På en gång- och cykelbana – undantag tvåhjuliga cyklar eller mopeder klass II

Platser där stopp- och parkeringsförbud gäller

 • På eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe eller en cykelöverfart
 • I en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanans närmaste ytterkant.
 • På eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykel- eller gångbana
 • I en vägport eller tunnel
 • På eller i närheten av ett backkrön eller i närheten av en kurva där sikten är skymd
 • Längs en spärrlinje om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet och spärrlinjen i ett cykelfält
 • I ett spärrområde
 • I en cirkulationsplats
 • På markerad hållplats för spårvagn, fordon i linjetrafik eller skolskjuts – saknas markering vid ett märke som anger hållplats gäller förbudet tjugo meter före och fem meter efter /undantag vid på- och avstigning som kan ske utan hinder för spårvägs- eller linjetrafiken
 • På motorväg och motortrafikled gäller även på- och avfartsvägar /undantag platser som är utmärkts med vägmärke som parkerings- eller rastplats
 • På en utmärkt ändamålsplats annat än för det föreskrivna ändamålet /undantag för på- och avstigning som kan ske utan hinder
 • På en parkeringsplats för visst fordonslag /undantag för på- och avstigning

Parkera/parkering
Parkering börjar så fort du har stannat

 • undantag: föranleds av trafikförhållandena
 • sker för att undvika fara
 • sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods så länge detta pågår

Särskilda regler hur/var parkering inte får ske
Du får inte parkera så att:

 • det hindrar andra fordon att föras från platsen
 • fordonet kommer igång av sig självt
 • fordonet obehörigen brukas av någon annan
 • fordons dörrar eller andra anordningar öppnas på sådant sätt att fara eller onödig olägenhet uppstår
 • på- eller avstigning eller avlastning ske så att fara eller onödig olägenhet uppstår
 • något hjul står utanför en uppställningsplats eller annan parkering som anger var parkering får ske

 

 

Särskilda regler hur och var parkering får ske
Du får parkera :

 • på väg endast på högra sidan /undantag om järnvägs- eller spåvagnsspår finns får parkerings ske på vägens vänstra sida
 • på enkelriktad gata får fordon parkeras på båda sidor
 • fordon skall parkeras så långt till höger om körbanans mitt som möjligt i vägens längdriktning
 • parkering ska ske utanför körbanan om vägförhållandena medger det
 • utom tättbebyggt område på anordnad parkeringsplats bör en parkeringsplats till höger i färdriktningen användas

Platser där det är förbud att parkera fordon

Platser där parkeringsförbud gäller

 • på en väg inom ett avstånd av trettio meter från en plankorsning
 • på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras
 • på en huvudled /undantag om särskild anordnad parkeringsplats finns
 • på en körbana bredvid ett annat fordon som stannats eller parkerats längs körbanans kant eller bredvid en anordning som har ställts upp där
 • undantag gäller (alla punkter ovan) om det andra fordonet är en tvåhjulig cykel, moped eller motorcykel utan sidvagn eller om anordningen är av motsvarande storlek

Tilläggstavlor kan visa avvikelser om tid, avgift m.m.
Det finns en mängd tilläggstavlor som visar en avvikelse från parkeringsförbudet och hur långt detta gäller.

Några exempel: tidsangivelse, om avgift ska betalas, vilken tid, avvikelse från parkeringsförbudet.
fler tilläggstavlor >>

Tilläggstavlan ”Uppställning av fordon” visar i vilken riktning fordonet ska placeras. Vid dålig sikt eller om omständigheterna så kräver visar tilläggstavlan oftast att fordonen ska parkeras snett.


Vägmärken som anger stopp eller parkeringsförbud


c39

Förbud mot att stanna – stoppförbud innebär att det är förbud mot att stanna och parkera fordon.
Om angivelsen endast gäller för ett visst fordonsslag eller viss trafikantgrupp anges det på en tilläggstavla

 

c35

Förbud mot att parkera innebär att det är förbjudet att parkera fordon.
Märket anger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen, om inte detta tydligt framgår av vägmärkets placering eller anges på en tilläggstavla.

 

c38

Datumparkering innebär att det är förbjudet att parkera på gatan där skylten finns uppsatt. Märket betyder att det är förbjudet att parkera på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adress nummer.

 

c36

Förbud att parkera på dag med udda datum innebär att det är förbjudet att parkera fordon på den sidan av vägen som har udda husnummer. Märket anger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen, om inte detta tydligt framgår av vägmärkets placering eller anges på en tilläggstavla.

 

infor-flygtimmar-reklam-i-inlagg

 

c37

Förbud att parkera på dag med jämnt datum innebär att det är förbjudet att parkera fordon på den sidan av vägen som har jämt husnummer. Märket anger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen, om inte detta tydligt framgår av vägmärkets placering eller anges på en tilläggstavla.


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.