Vägmärken – Tilläggstavlor är kompletterande anvisningar till vägmärken

 


Viktigt!

Ledsen. På grund av tidsbrist är denna sidan inte uppdaterad!

-Klicka här för att komma till vår andra sida med uppdaterade skyltar!


Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlorna kan t.ex. ange avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse.

En tilläggstavla har samma bottenfärg och samma färg på bård och tecken som det vägmärke det används under, om inte annat anges i 30§.

Undantag, tilläggstavla under det märke som anger förbud mot att parkera eller förbud mot att stanna eller parkera har gul bottenfärg med svarta tecken.

Tilläggstavlorna har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.

En tilläggstavla har som regel samma bottenfärg och samma färg på bård och tecken som det vägmärke det används under.

Vägmärken tilläggstavlor


 T 1 Vägsträckans längd

t1

Tilläggstavlan, vägsträckans längd, anger början och slutet på en vägsträcka.


T 2 Avstånd

t2

Tilläggstavlan, avstånd, anger avståndet till det som vägmärket avser.


T 3 Avstånd till stopplikt

t3

Tilläggstavlan, avstånd till stopplikt, används endast under märket stopplikt.T 4 Fri bredd

t4

Tilläggstavlan, fri bredd.


T 5 Totalvikt

t5

Tilläggstavlan, totalvikt, anger att avisningen på märket gäller fordon med en totalvikt som överstiger det angivna värdet.


T 6 Tidsangivelse

t6

Tilläggstavlan, tidsangivelse, anger när anvisningen på vägmärket gäller. Används klockslag i kombination med andra villkor anger tavlan även när dessa gäller. Svarta eller vita siffror utan parantes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag.

Svarta eller vita siffror inom parantes avser vardag före sön- och helgdag.

Röda siffror avser sön- och helgdag.


T 7 – 7,9 Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

Tilläggstavlor, särskilda bestämmelser för stannande och parkering, anger avvikelse från det märket som den är uppsatt under.

t7,1

T 7,2

t7,2

T 7,3

T7-3

T 7,4

t7,4

T 7,5

t7-5

T 7,6

t7,6

T 7,7

t7,7

T 7,8

t7,8

T 7,9

t7,9


T 8 Symboltavla

t8

 

 

 

 

 

 

Tavlan anger att det märke som tavlan är uppsatt under endast gäller för det fordonsslag eller den trafikantgrupp som anges på tavlan. Anges symbol S11, rörelsehindrade, på en tilläggstavla under märke E19, parkering, får endast rörelsehindrade som är innehavare av parkeringstillstånd som avses i 13 kap. 8 § trafikförordningen parkera.

 

infor-flygtimmar-reklam-i-inlagg

 


T 9 Nedsatt syn

t9

 

 

 

 

 

Tilläggstavlan,  nedsatt syn. anger större risk att personer med nedsatt syn kan vistas på vägsträckan.


T 10 Nedsatt hörsel

t10

 

 

 

 

 

 

Tilläggstavlan, nedsatt hörsel, anger större risk att personer med nedsatt hörsel kan vistas på vägsträckan.


T 11 Utsträckning

t11

Tilläggstavlorna, utsträckning, kan även användas fristående.

T 11,2

t11,2

T 11,3

t11,3

T 11,4

t11,4

T 11,5

t11,5

T 11,6

t11,6

T 11,7

t11,7

T 11,8

t11,8

T 11,9

t11,9

 

T 11,10

t11,10


T 12 Riktning

t12
Tilläggstavlan, riktning, anger den riktning till angivelsen på märket.


T 13 Flervägsväjning

t13

 

 

 

 

 

Tilläggstavlan, flervägsväjning, anger att förare på samtliga tillfarter har väjningsplikt.


T 14 Flervägsstopp

t14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggstavlan, flervägsstopp, anger att förare på samtliga tillfarter har stopplikt.


T 15 Vägars fortsättning i korsning

t15

Tilläggstavlorna, vägars fortsättning i korsning, anger en korsning där förare på en väg som anges med smalt sträck har väjningsplikt.

T 15,2

t15,2

 

T 15,3

t15,3

 

T 15,4

t15,4

T 15,5

t15,5

T 15,6

t15,6


T 16 Avgift

t16

Tilläggstavlan, avgift, anger att avgift skall betalas för parkering. För klockslag gäller de närmare föreskrifterna för tavla T 6, tidsangivelse.

T6

t6

 

suv-att-forlanga-sin-penis-reklam

 


T 17 Parkeringsskiva

t17

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggstavlan, parkeringsskiva, anger tiden när parkering påbörjas skall anges med en parkeringsskiva eller någon annan anordning.

För klockslag gäller de närmare föreskrifterna för tavla T 6, tidsangivelse.

T6

t6


T 18 Tillåten tid för parkering

t18

Tilläggstavlan. tillåten tid för parkering, anger längst tillåten tid för parkering.


T 19 Boende

t19

Tilläggstavlan, boende, anger att boende i ett område, med särskilt tillstånd, får parkera enligt särskilda villkor.


T 20 Parkeringsbiljett

t20

Tilläggstavlan, parkeringsbiljett, anger att parkering är avgiftsfri men att parkeringsbiljett skall användas vid parkering.


T 21 Uppställning av fordon

t21

 

 

 

 

Tilläggstavlan, uppställning av fordon, anger hur fordon skall ställas upp på en parkeringsplats.

Tavlan är anpassad efter förhållandena på platsen.

T 21,2

t21,2

T 21,3

t21,3


T 22 Text

t22
Tilläggstavlan, text, ger kompletterande anvisning som inte kan ges med någon annan tilläggstavla eller kombinationer av dessa.


T 23 Tunnelkategori

Tavlan används under märke C9, förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods. Bokstaven B, C, D eller E anger tunnelns kategori. Klockslag kan anges på tavlan enligt de närmare föreskrifterna till tilläggstavla T6, tidsangivelse.

t23

T 23,2

t23,2

 T 23,3

t23,3

 T 23,4

t23,4


T24 Laddplats

t24

Tavlan anger en plats för extern laddning av elektricitet för fordons framdrivning. Tavlan används under märke E19, parkering, och anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera.

 


Övriga vägmärken och vägmarkeringar


 

De andra anordningar är till för att ge dig information som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.

Andra anordningar >>


Anvisningsmärken

Ett anvisningsmärke upplyser och ger dig ett förtydligande vad som gäller på den väg du färdas.
Anvisningsmärken >>


Förbudsmärken

Ett förbudsmärke talar om vad du inte får göra och har en symbol i vägmärket.
Förbudsmärken >>

Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken ger vägvisning, upplysning om inrättningar, serviceanläggningar, turistmål m.m.

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.
Allmänna inrättningar >>

Lokaliseringsmärken för gång- och cykeltrafik.
Gång- och cykeltrafik >>

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.
Serviceanläggningar >>

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m. m.
Turistmål >>

Lokaliseringsmärken för vägvisning för fordon.
Fordon >>


Nya vägmärken 2007

Regeringen beslutade om en ny (SFS 2007:90) som ersätter vägmärkesförordningen från 1978.
Nya vägmärken >>


Påbudsmärken

Påbudsmärkena talar om vad du måste göra och är vanligen försett med pilar eller en symbol i vägmärket.
Påbudsmärken >>


Symboler

Symbolerna har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.
Symboler >>


Upplysningsmärken

Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet.
Upplysningsmärken >>


Varningsmärken

Ett varningsmärke talar om att det finns en fara för någonting som är svårt att upptäcka – märket har oftast en symbol i vägmärket.
Varningsmärken  >>


Vägmarkeringar

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.
Vägmarkeringar >>

 

Väjningspliktsmärken

Ett väjningspliktsmärke upplyser att någon förare har stopp- eller väjningsplikt.
Väjningspliktsmärken >>

 


Sammanställning

Sammanställningen och beskrivning av Sveriges alla vägmärken.
Sammanställning >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.