Nya vägmärken och vägmarkeringar

Nya vägmärken och vägmarkeringar 2007


Varningsmärken talar om det finns en fara för någonting.

Ett varningsmärke talar om att det finns en fara för någonting som är svårt att upptäcka och har oftast en symbol i vägmärket. Varningsmärket är vanligtvis triangelformat med gul botten och är försedd med en röd bård.

Sveriges alla varningsmärken 
>>
Enbart väjningspliktsmärken 
>>

 


De nya varningsmärkena


A 9 Varning för upphöjt farthinder

a9

Varningsmärket, varning för farthinder, anger en upphöjning har anlagts som en fartdämpande åtgärd.


 A 9,2 Varning för nedsänkt farthinder

a9,2

Varningsmärket, varning för farthinder, anger en nedsänkning har anlagts som en fartdämpande åtgärd.


A 10 Varning för slirig väg

a10

Varningsmärket, varning för slingrig väg, anger att vägen kan vara slirig. Endast om det finns särskilda skäl används märket för att varna för halka på grund av snö eller is.


A 14 Varning för gående

a14

Varningsmärket, varning för gående, anger en vägsträcka där gående ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.


A 19,7 Varning för djur

a19,7

Varningsmärket, varning för djur, anger en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för vildsvin på eller vid vägen – sänk farten.


A 27 Varning för svag vägkant eller för hög körbanekant

a27
Varningsmärket, varning för svag eller hög körbanekant.


A 31 Varning för långsamtgående trafik

a31
Varningsmärket, varning för långsamtgående trafik, anger en plats där långsamtgående fordon ofta korsar eller kör in på vägen.


A 32 Varning för fordon med förspänt dragdjur

a32

Varningsmärket, varning för fordon med förspänt dragdjur, anger en vägsträcka där fordon med förspända dragdjur ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.

Andra symboler kan förekomma på märket.

  
A 32,2 Varning för fordon med förspänt dragdjur

a32,2

Varningsmärket, varning för fordon med förspänt dragdjur, anger en vägsträcka där fordon med hundspann ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.

Andra symboler kan förekomma på märket.


  
A 33 Varning för terrängskotertrafik

a33
Varningsmärket, varning för terrängskotertrafik, anger en plats där terrängskotrar ofta korsar eller kör in på vägen.


A 34 Varning för kö

a34
Varningsmärket, varning för kö, anger en vägsträcka där det finns risk för köbildning – plötsliga stopp kan förekomma.


Nya förbudsmärken


Förbudsmärken talar om vad du inte får göra

Ett förbudsmärke talar om vad du inte får göra och har liksom andra vägmärken en symbol i vägmärket. Förbudsmärket är runt med gul eller blå botten och försedd med röd bård. Kan förses med kompletterande text och/eller siffror.

Sveriges alla förbudsmärken >>C 7 Förbud mot trafik med tung lastbil

c7

Förbudsmärket, förbud mot trafik med tung lastbil, anger att det är förbud att passera märket med tung lastbil.

Avser förbudet även trafik med lätt lastbil anges det på en tilläggstavla.


C 8 Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

c8

Förbudsmärket, förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II, anger att det är förbud att passera märket med traktor och motorredskap klass II.

Avser förbudet även trafik med motorredskap klass I anges det på en tilläggstavla.


C 12 Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur

c12

Förbudsmärket, förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur, anger det förbud att passera märket om fordonet är förspänt med dragdjur.C 32 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

c32

Förbudsmärket, tillfällig hastighetsbegränsning upphör, används endast på en väg eller vägsträcka där försöksverksamhet pågår enligt förordningen om försöksverksamhet med varierande högsta hastighet.

Märket anger då att en tillfällig avvikelse från den varierande högsta hastigheten som märkts ut med märke C31, hastighetsbegränsning, upphör.

C31  hastighetsbegränsning

c31


C 36 Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

c36

Förbudsmärket, förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum, anger att det är förbjudet att parkera fordon på dag med udda datum på den sida som har udda adressnummer.

Vägmärket gäller till den plats där annan bestämmelse om stannade eller parkering märkts ut till nästa korsning med annan väg.


 

C 37 Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum

c37

Förbudsmärket, förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum, anger att det är förbjudet att parkera fordon på dag med jämnt datum på den sida som har jämna adress nummer.

Vägmärket gäller till den plats där annan bestämmelse om stannade eller parkering märkts ut till nästa korsning med annan väg.


 

C 38 Datumparkering

c38

Förbudsmärket, datumparkering, anger att det är förbjudet att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida som har udda adressnummer.


Inga nya påbudsmärken har tillkommit

Ett påbudsmärke talar om vad du måste göra och är vanligen försett med pilar eller en symbol i vägmärket. Ett påbudsmärke är runt med blå botten med symboler och pilar i vitt.

Sveriges alla påbudsmärken >>


Nya anvisningsmärken


Anvisningsmärken upplyser och förtydligar

Ett anvisningsmärke upplyser dig hur du ska köra och ger dig ett förtydligande vad som gäller på den väg du färdas. Ett anvisningsmärke har ofta en direkt eller indirekt tvingande innebörd. Den har ofta vit symbol på blå botten.

Sveriges alla anvisningsmärken >>E 9 Gångfartsområde

e9
Anvisningsmärket, gångfartsområde, anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § trafikförordningen är tillämpliga.

  • Fordon for inte färdas med högre hastighet än gångfart.
  • Parkering ska ske på särskild anordnad parkering.
  • Motordrivna fordon får bara korsa gågatan – vissa undantag finns.

E 10 Gångfartsområde upphör

e10
Anvisningsmärket gångfartsområde upphör, behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gångfartsområdet upphör.E 15 Sammanvävning kugghjulsprincipen

E15-1
Anvisningsmärket, sammanvävning, ”kugghjulsprincipen” upplyser om att två körfält eller körbanor löper samman till ett och att förarna skall anpassa sig till den nya förhållandena på platsen.

(Bestämmelserna i 3 kap. 44 § trafikförordningen).


E 22 Busshållplats

E22-1
Anvisningsmärket, busshållplats, anger en hållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts om inte hållplatsen tydligt framgår på annat sätt.

Klocklag kan anges på märket.


De nya lokaliseringsmärkena


Lokaliseringsmärken för vägvisning visar vilken väg du ska ta för att komma till målet.

Ett lokaliseringsmärke visar t.ex. vilken väg du ska ta för att komma till en viss ort, ett sjukhus, en bensinstation eller ett intressant turistmål.

Sveriges lokaliseringsmärken

– upplysning om allmänna inrättningar >>
– vägvisningar för fordon >>
– vägvisningar för gång- och cykeltrafi>>
– upplysning om serviceinrättningar >>
– alla turistiskt intressanta mål >>G 6 Järnvägsstation

g6
Lokaliseringsmärket, järnvägsstation, anger plats avsedd för ankommande och avresande tågpassagerare.


G 7 Busstation

g7
Lokaliseringsmärket, busstation, anger plats avsedd för ankommande och avresande busspassagerare.F 11 Vägnamn

f11
Lokaliseringsmärket, vägnamn, anger namn på en viss väg eller led.F 12 Vattendrag

f12
Lokaliseringsmärket, vattendrag, – var beredd på översvämmad körbana – och frosthalka.


F 22 Riksmärke

f22
Lokaliseringsmärket, riksmärke, anger gräns mot annat EU-land.


F 24 Färdriktning vid omledning

f24
Lokaliseringsmärket, färdriktning vid omledning, anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik


F 30 Lokal slinga

f30
Lokaliseringsmärket, lokal slinga, anger ringväg eller motsvarande.


F 33 Räddningsplats

f33
Lokaliseringsmärket, räddningsplats, anger en räddningsplats vid vägarbeten eller motsvarande.H 4 Gas för fordonsdrift (CNG)

h4
Lokaliseringsmärket, gas för fordonsdrift, anger att det går att tanka metangas (CNG) avsedd för fordonsdrift.


H 4, 2. Gas för fordonsdrift (LPG)

h4,2
Lokaliseringsmärket, gas för fordonsdrift, anger att det går att tanka propan och butangas (LPG) för fordonsdrift.


H 9 Stugby

h9
Lokaliseringsmärket, stugby, anger en anläggning med ett större antal stugor.H 23 Förberedande upplysning om vägnära service

h23
Lokaliseringsmärket, förberedande upplysning om vägnära service, anger vägnära serviceanläggningar.Lokaliseringsmärkena – utseende och färg

 


Inrättningar eller anläggningar


vit bottenfärg med svart text och symboler


Längs och till enskild väg


gul bottenfärg med svart text och symboler.


Motorväg och motortrafikled


grön bottenfärg med vit text och symboler.


Mål med stort turistiskt intresse


brun botten med vit text och symboler.


Vid och till allmän väg


blå bottenfärg med vit text och symboler.


Vid tillfällig trafikomläggning


orange bottenfärg med svart text och symboler.

 


Nya tilläggstavlor


Tilläggstavlor är kompletterande anvisningar till vägmärken och har i regel samma bottenfärg och färg på tecken som det vägmärke de används tillsammans med.

Sveriges alla tilläggstavlor 
>>
– alla symboler 
>>T 13 Flervägsväjning

t13
Tilläggstavlan, flervägsväjning, anger att förare på samtliga tillfarter har väjningsplikt.


 

T 17 Parkeringsskiva

t17
Tilläggstavlan, parkeringsskiva, anger tiden när parkering påbörjas skall anges med en parkeringsskiva eller någon annan anordning.

För klockslag gäller de närmare föreskrifterna för tavla T 6, tidsangivelse.

tavla T 6, tidsangivelse >>


Nya upplysningsmärken 2007


Upplysningsmärken upplyser bl.a. framkomlighet och säkerhet.

Märkena ger upplysning om vissa nationella trafikregler och framkomlighet eller säkerhet vid riksgräns, färjeläge eller motsvarande.

Sveriges alla upplysningsmärken >>J 2 Upplysningsmärke

j2
Lokaliseringsmärket, upplysningsmärke, ger upplysning av väsentligt intresse för framkomlighet eller säkerhet som inte kan anges på annat sätt.


 

J 3 Livsfarlig ledning

j3
Lokaliseringsmärket, livsfarlig ledning, anger att det finns en elektrisk ledning över vägen eller leden som kan innebära fara.


Nya andra anordningar för anvisning av trafik 2007


Andra anordningar för anvisningar i trafiken ger information som andra vägmärken inte ger.

Sveriges alla andra anordningar >>


 

X 5 Gul ljuspil eller ljuspilar

x5-1
Anordningen, gul ljuspil eller ljuspilar, anger att trafikanter skall passera på den sida pilen eller pilarna visar.

Pilen eller pilarna kan vara blinkande.X 7 Bom

x7-1

Anordningen, bom, anger att en väg är helt eller delvis stängd.

En bom kan vara försedd med ytterligare anordningar för att öka synbarheten.


X 8 Plankorsningsskärm

x8-1
Anordningen, planeringsskärm, används för att plankorsningen skall var lättare att upptäcka.


X 9 Cirkulationstrafik

x9-1
Anordningen, cirkulationstrafik, anger mittpunkten i en rondell runt vilken fordon skall föras.


X 10 Stopp

x10-1

Tecken av vakt, stopp, anger stopp för den trafik som vakten är vänd mot.

I mörker ges tecknet med lyckta med rött ljus.


 

X 11 Kör fram

x11-1

Tecken av vakt, kör fram anger att trafikanten får fortsätta framåt.

Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen.X 12 Kännetecken

 

x12-1
Tecken av vakt, kännetecken skall bäras både framtill och baktill.


Nya vägmarkeringar 2007


Vägmarkeringar används för att reglera trafiken eller för att varna eller vägleda trafikanter, antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar.

Vägmarkeringar delas in i:

a) längsgående b) tvärgående c) övriga. Vägmarkeringarna är vita med några få undantag.

Sveriges alla vägmarkeringar >>

 M 30 Vägnummer

m30
Vägmarkeringen, vägnummer, upplyser om vägnummer.


M 31 Ändamålsplats

m31
Vägmarkeringen ändamålsplats, upplyser om en uppställningsplats som är avsedd för ett visst ändmål.

Texten anpassas efter ändamålet.


M 34 Information


m34
Vägmarkeringen, skola, ger upplysning, varning eller vägledning av vikt för trafikanten.


Sveriges alla vägmärkenSammanställning och beskrivning av Sveriges alla vägmärken och vägmarkeringar

Sammanställningen och beskrivningen >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.