Varningsmärken, är vägmärken som varnar för fara


Viktigt!

Ledsen. På grund av tidsbrist är denna sidan inte uppdaterad!

-Klicka här för att komma till vår andra sida med uppdaterade skyltar!


 

Här finner du Sveriges samtliga varningsmärken och beskrivningar av varningsmärkenas betydelse.

Ett varningsmärke talar om att det finns en fara för någonting som är svårt att upptäcka och har oftast en symbol i vägmärket. Varningsmärket är vanligtvis triangelformat med gul botten och är försedd med en röd bård. (Undantag – avstånd till järnvägskorsning och kryssmärke vid sådan korsning.)

Varningsmärken är uppsatta 150 – 250 meter från den fara de varnar för, om inte en tilläggstavla anger annat avstånd. Inom tättbebyggt område är avståndet kortare.

 

A 1 Varning för farlig kurva

a1
Varningsmärket, varning för farlig kurva, anger en farlig kurva i den riktning pilen visar och att hastigheten bör minskas.


 

A 2 Varning för flera farliga kurvor

a2
Varningsmärket, varning för flera farliga kurvor, anger att den första farliga kurvan visar i riktning till vänster och att hastigheten bör minskas.


A 3 Varning för nedförslutning

a3
Varningsmärket, varning för nedförslutning, anger en brant nedförslutning där en lägre växel kan vara lämplig att använda för att spara bromsarna. Angiven siffra i procent är anpassad till förhållandena på platsen.


A 4 Varning för stigning

a4

Varningsmärket, varning för stigning, anger en kraftig stigning där en lägre växel kan vara lämplig att använda.

Angiven siffra i procent är anpassad till förhållandena på platsen.


A 5 Varning för avsmalnande väg

a5

Varningsmärket, varning för avsmalnande väg, anger vägen eller körbanan smalnar av. Planera eventuellt möte.

Angiven symbol är anpassad till förhållandena på platsen.Widget not in any sidebars


A 6 Varning för bro

a6
Varningsmärket, varning för bro, anger en öppningsbar bro – var beredd på att stanna.


A 7 Varning för kaj

a7
Varningsmärket, varning för kaj, anger att vägen tar slut – kaj – strand eller färjeläge.


A 8 Varning för ojämn väg

a8
Varningsmärket, varning för ojämn väg, anger att det är lämpligt att färdas med lägre fart än den tillåtna på grund av dåligt väggrepp och risk för sladd.


A 9 Varning för upphöjt farthinder

a9
Varningsmärket, varning för farthinder, anger en upphöjning har anlagts som en fartdämpande åtgärd.


A 9 Varning för nedsänkt farthinder

a9,2
Varningsmärket, varning för farthinder, anger en nedsänkning har anlagts som en fartdämpande åtgärd.


A 10 Varning för slirig väg

a10
Varningsmärket, varning för slirig väg, anger att vägen kan vara slirig.

Endast om det finns särskilda skäl används märket för att vara för halka på grund av snö eller is.


A 11 Varning för stenskott

a11

Varningsmärket risk för stenskott.

Märket används inte på grusvägar eller liknande vägar där stenskott är vanligt förekommande.


A 12 Varning för stenras

a12
Varningsmärket, risk för stenras, anger risk för för att stenar kan förekomma på vägen på grund av stenras.


A 13 Varning för övergångsställe

a13
Varningsmärket, varning för övergångsställe, anger att du kommer fram till ett övergångsställe – var beredd på att lämna företräde.


A 14 Varning för gående

a14
Varningsmärket, varning för gående, anger en vägsträcka där gående ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.


A 15 Varning för barn

a15
Varningsmärket, varning för barn, anger en vägsträcka där barn ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.


A 16 Varning för cyklande och mopedförare

a16
Varningsmärket, varning för cyklande och mopedförare, anger en vägsträcka där cyklande eller mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen.

skrota-hogerregeln-reklam-i-inlagg


A 17 Varning för skidåkare

a17
Varningsmärket, varning för skidåkare, anger en plats där skidåkare ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.


A 18 Varning för ridande

a18
Varningsmärket, varning för ridande, anger en vägsträcka där ridande ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.


A 19 Varning för djur

a19
Varningsmärket, varning för djur, anger en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för djur på eller vid vägen – sänk farten. Andra symboler kan förekomma på märket.


A 20 Varning för vägarbete

a20
Varningsmärket, varning för vägarbete, anger en vägsträcka där vägarbete eller liknande arbete pågår.


A 21 Slut på sträcka med vägarbete

a21

Varningsmärket, slut på sträcka med vägarbete, anger en vägsträcka där vägarbete eller liknande arbete pågår.

Märket sätts inte upp om det ändå tydligt framgår var sträckan slutar.


A 22 Varning för flerfärgssignal

a22

Varningsmärket, varning för flerfärgssignal, anger en plats där trafiken regleras med flerfärgssignal.

Märket är inte uppsatt inom tättbebyggt område om inga särskilda skäl finns för det.


A 23 Varning för lågt flygande flygplan

a23
Varningsmärket, varning för lågt flygande flygplan, – var beredd på högt ljud.

suv-att-forlanga-sin-penis-reklam


A 24 Varning för sidvind

a24
Varningsmärket, varning för sidvind, anger en vägsträcka där det ofta förekommer stark sidvind – sänk farten och var beredd på att parera med ratten.


A 25 Varning för mötande trafik

a25
Varningsmärket, varning för mötande trafik, anger att en körbana med enkelriktad trafik övergår i en körbana med trafik i båda riktningarna.


A 26 Varning för tunnel

a26
Varningsmärket, varning för tunnel, – här råder förbud att stanna.


A 27 Varning för svag vägkant eller för hög körbanekant

a27
Varningsmärket, varning för svag eller hög körbanekant.


A 28 Varning för vägkorsning

a28
Varningsmärket, varning för vägkorsning, anger att högerregeln gäller – skymd sikt?


A 29 Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

a29

Varningsmärket, varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

På huvudled sätts märket upp endast om korsningen är komplicerad, svår att på annat sätt farlig.


A 30 Varning för cirkulationsplats

a30
Varningsmärket, varning för cirkulationsplats, ta ner farten och lämna företräde i god tid.

infor-flygtimmar-reklam-i-inlagg


A 31 Varning för långsamtgående trafik

a31
Varningsmärket, varning för långsamtgående trafik, anger en plats där långsamtgående fordon ofta korsar eller kör in på vägen.


A 32 Varning för fordon med förspänt dragdjur

a32

Varningsmärket, varning för fordon med förspänt dragdjur, anger en vägsträcka där fordon med förspända dragdjur ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.

Andra symboler kan förekomma på märket.


A 33 Varning för terrängskotertrafik

a33
Varningsmärket, varning för terrängskotertrafik, anger en plats där terrängskotrar ofta korsar eller kör in på vägen.


A 34 Varning för kö

a34
Varningsmärket, varning för kö, anger en vägsträcka där det finns risk för köbildning – plötsliga stopp kan förekomma.


A 35 Varning för järnvägskorsning med bommar

a35
Varningsmärket, varning för järnvägskorsning med bommar, anger en korsning med järnväg eller spårväg där det finns bommar – förvissa dig själv att du kan passera korsningen utan risk om bommarna inte är nerfällda.


A 36 Varning för järnvägskorsning utan bommar

a36
Varningsmärket, varning för järnvägskorsning utan bommar, anger en korsning med järnväg som saknar bommar – förvissa dig själv att du kan passera korsningen utan risk.


A 37 Varning för korsning med spårväg

a37
Varningsmärket, varnar för korsning med spårväg, anger en korsning med spårvagn som saknar bommar – förvissa dig själv att du kan passera korsningen utan risk.


A 38,1,2,3. Avstånd till plankorsning

a38 1,2,3

Varningsmärkena, avstånd till plankorsning, anger avståndet till plankorsningen, utom tättbebyggt område. Märket med två markeringar placeras på två tredjedels avstånd och märket med en markering placeras på en tredjedels avstånd till plankorsningen.


A 39, 1,2. Kryssmärke vid järnväg eller spårväg

a39 1,2

Varningsmärket, kryssmärke vid järnväg eller spårväg, med ett spår.

Märket är uppsatt omedelbart före en plankorsning eller annan korsning än plankorsning.

A 39, 3,4.

a39 3,4

Varningsmärket, kryssmärke vid järnväg eller spårväg, med flera spår.

Märket är uppsatt omedelbart före en plankorsning eller annan korsning än plankorsning.


A 40 Varning för annan fara

a40
Varningsmärket, varning för annan fara, anger annan fara än sådan som kan anges med något annat varningsmärke.

Farans art anges på en tilläggstavla.


Övriga vägmärken och vägmarkeringar som reglerar vägen


Andra anordningar

De andra anordningar är till för att ge dig information som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.
Andra anordningar >>


Anvisningsmärken

Ett anvisningsmärke upplyser och ger dig ett förtydligande vad som gäller på den väg du färdas.
Anvisningsmärken >>


Förbudsmärken

Ett förbudsmärke talar om vad du inte får göra och har en symbol i vägmärket.
Förbudsmärken >>

Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.
Allmänna inrättningar >>

Lokaliseringsmärken för gång- och cykeltrafik.
Gång- och cykeltrafik >>

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.
Serviceanläggningar >>

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m. m.
Turistmål >>

Lokaliseringsmärken för vägvisning för fordon.
Fordon >>


Nya vägmärken 2007

Regeringen beslutade om en ny (SFS 2007:90) som ersätter vägmärkesförordningen från 1978.
Nya vägmärken >>


Påbudsmärken

Påbudsmärkena talar om vad du måste göra och är vanligen försett med pilar eller en symbol i vägmärket.
Påbudsmärken >>


Symboler

Symbolerna har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.
Symboler >>


Tilläggstavlor

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlorna kan t.ex. ange avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse.
Tilläggstavlor >>


Upplysningsmärken

Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet.
Upplysningsmärken >>


Vägmarkeringar

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.
Vägmarkeringar >>
Väjningspliktsmärken

Ett väjningspliktsmärke upplyser att någon förare har stopp- eller väjningsplikt.
Väjningspliktsmärken>>

 


Sammanställning

Sammanställningen och beskrivning av Sveriges alla vägmärken.
Sammanställning >>


 

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.