Motorväg – trafikregler och risker vid körning på motorväg


Widget not in any sidebars


E-11

Den högre tillåtna hastighetsgränsen på motorväg ställer stora krav på dig som förare. En motorväg har ingen mötande trafik och klassas därför som en säker väg. Tyvärr förekommer även där tragiska olyckor.


Trafikregler motorväg


Vid körning på motorvägen gäller följande:

1. Endast trafik med motorfordon eller motorfordon med tillkopplat fordon som är konstruerade och får framföras med en hastighet av minst 40 km/h får förekomma. Mopeder klass I får dock inte framföras på motorväg.

2. Fordon får föras in på motorväg endast vid vägens början eller på en påfartsväg och föras av motorvägen endast på en avfartsväg eller vid dess slut.

3. Fordon får inte föras på skiljeremsan eller på tvärgående förbindelseväg mellan körbanorna.

4. Fordon får inte vändas eller backas.

5. Fordon får inte stannas eller parkeras annat än på platser som utmärkts med ett vägmärke som parkerings- eller rastplats.

6. Fordon får inte färdas med högre hastighet än 110 km/h. På många vägar utmärkes hastigheten med variabla hastighetsskyltar som visar varierande högsta tillåtna hastighet med hänsyn till trafikintensitet, väglag och väderlek. Vid goda förhållanden kan den högsta hastigheten vara 120 km/h.

Trafikverket får meddela föreskrifter om att de högsta tillåtna hastigheten på en motorväg ska vara 120 kilometer i timmen.

 

infor-flygtimmar-reklam-i-inlagg

 


Motorväg börjar


E-11

Påfart – anslutningen
Anslutningen är en del av motorvägen och har i regel en accelerationssträcka på cirka 400 meter – här är det viktigt att du anpassar din hastighet så att den motsvarar den hastighet som den övriga trafiken har.

Om accelerationssträcka saknas gäller väjningsplikt vilket då anges med vägmärket väjningsplikt.

Spärrområde
Det spärrområde som finns på motorväg får inte överskridas. Anpassa din fart till den övriga trafiken och kör ut så fort som möjligt.

Om du själv redan kör rakt fram på motorvägen bör du vara vaksam och anpassa din körning så att de som befinner sig på påfarten kan byta körfält på ett säkert sätt.

Tips:
Hastigheten är hög när du kör på motorvägen ge därför tecken i god tid före eventuellt körfältsbyte. Även om du kör i ett särskilt körfält bör du hålla god uppmärksamhet på framförvarande och på trafiken i körfältet vid sidan om dig.

Avfart
Den ena avfarten är inte den andra lik. Ibland är där en kraftig kurva direkt efter avfarten. Anpassa farten! Risken för fartblindhet är stor!

Tänk på att många påkörningsolyckor inträffar på grund av att en kraftig fartminskning har skett innan avfarten.

Observera att motorvägen kan ha avfarter även till vänster och att motorvägen också kan dela på sig. I dessa fall följer du körbanan och passerar vägmärket på den sida dit du ska.


Motorväg upphör


E2-1

När du närmar dig vägmärket motorväg upphör behöver du oftast ta ner farten. Hastigheten kan var så låg som 40 kilometer i timmen eller lägre – kan dock skyltas med annan hastighet.


Att köra om på en motorväg


Omkörning ska ske på vänster sida.

Tänk på att du håller ett säkert avstånd till framförvarande fordon när du kör på motorvägen och planera din eventuella omkörning i god tid.

Kontrollera om det är lämpligt att köra om.

 • kontrollera om du närmar dig en påfart – olämpligt att påbörja en omkörning.
 • Kontrollera också noga att fordonen i de vänstra körfälten inte håller på att byta körfält.Ø
 • Kontrollera framförallt hur snabbt de närmar sig.
 • Ditt avstånd till den avfart som du kanske ska svänga av på är kanske närmare än du tror.Ø
 • Förvissa dig flera gånger att bakomvarande inte har påbörjat en omkörning
 • Ge tecken i god tid.
 • Planera i god tid när du ska återgå till höger körfält.
 • Kontrollera bakomvarande trafik – avstånd – hastighet.
 • Kontrollera att den du kör om inte har ökat hastigheten.
 • Ge tecken i god tid

Avsluta din omkörning med att återgå till höger körfält med god marginal till de/det fordon som du har kört om.

Tips: Ge högertecken redan när du befinner dig i höjd med framdelen av det fordon som du kör om och fortsätt i ditt körfält tills du bedömer att du har tillräckligt avstånd.

Kontrollera avståndet flera gånger i höger backspegel till den kör om.

Om du bedömer att avståndet är säkert avsluta med en kontroll i döda vinkeln – om avståndet fortfarande är detsamma – byt körfält.

Fördelarna med detta förfaringssätt är att:

 • Bakomvarande kan tidigare planera sin omkörning.
 • Fordonsföraren som du kör om uppfattar tidigt vad du tänker göra.

Det kan ju hända att denne kör långsammare än han trott – och ökar farten vilket du lättare kan bedöma om du ger ditt tecken tidigt.

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.