Hastighetens betydelse för trafiksäkerheten

Här finner du svar på vilka hastigheter som gäller vid färd på Sveriges vägar och hastighetens betydelse för trafiksäkerheten.


Grundregeln för hastigheten (lagtext)

”Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena.”

Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutses.


Generella hastighetsgränser i Sverige.

(Om en annan hastighet gäller anges denna med ett vägmärke)


 

50
Bashastighet inom och utom tättbebyggt område.

70

Bashastighet utom tättbebyggt område

110

Bashastighet på motorväg

Trafikverket, länsstyrelsen och kommunen kan föreskriva om andra hastighetsgränser som då anges med vägmärken. Den tillåtna hastigheten på motorväg kan vara upp till 120 km/h och anges då med vägmärkesskylt 120 km/tim.

skrota-hogerregeln-reklam-i-inlagg

 


Observera följande….

e6
Tätbebyggt område

 e6
Tätbebyggt område upphör

Tidigare innebar skyltarna att det med automatik blev 50km/t i hastighetsbegränsning när man passerade skylten ”tätbebyggt område” och 70km/t när man passerade ”tätbebyggt område upphör”.  Från den 15 september 2008 slopades detta och skyltarna kombineras nu alltid med en hastighetsskylt.

Detta innebär att du inte längre kan räkna med att hastighetsbegränsningen är 50km/t inom täbebyggt och 70km/t utanför tätbebyggt område. Du måste vara uppmärksam på vad det står på hastighetsskyltarna som är placerade i samband med ovanstående skyltar.

Inom dom flesta orterna idag gäller 40km/t i hastighetsbegränsning.


”Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutses.”


Dessutom ska särskild låg hastighet hållas med hänsyn till omständigheterna i följande fall

 1. inom tättbebyggt område
 2. när sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållandena
 3. vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen
 4. där korsande fordonstrafik kan förekomma
 5. skarpa kurvor
 6. vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd
 7. vid risk för bländning
 8. vid möte med andra fordon på smala vägar
 9. vid halt väglag
 10. när fordon närmar sig en spårvagn, en buss, eller en skolskjuts som stannats för passagerarnas på- eller avstigning
 11. när fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller invid vägen
 12. när fordonet närmar sig kreatur på vägen
 13. där vägarbete pågår
 14. förbi en olycksplats
 15. vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk

 

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.