Cirkulationsplats och vägkorsningar med rondell 2004


Forum cirkulationsplatser 2004

December


2004-12-20
Namn Jan Sandström, Umeå
Inkom 08:13
Ämne Blinkers i höger körfält

Det är ju absurt att man blinkar vänster i höger körfält om man tänker ”svänga vänster” i cirkulationsplatsen. Blinkar jag vänster avser jag ju att byta körfält. Nån j–a ordning måste det ju vara.

 


 

2004-12-18 
Namn Per Olsson
Inkom 14:41
Ämne Körning i cirkulationsplats

Under tiden av min körkortsutbildning fanns inga cirkulationsplatser där jag övningskörde. Detta blev endast av teoretisk karaktär.

Därefter har jag arbetat som trafiklärare, utbildningsledare och numera som yrkeslärare för yrkesförare.

Anpassa sig till den situation som man kommer till. Titta på vägmärken, vägmarkeringar och placera sig så lämpligt som möjligt för den fortsatta färden. Tecken med körriktningvisaren (blinkers) och placering i körfält kommer om man tillsammans med en anpassad hastighet att bli ganska enkelt.

I princip blir ju körsättet som mot vilken korsning som helst. Det är bra för att inte säga nödvändigt att veta om man ska köra till höger, vänster eller om man ska köra rakt fram.

Som det nu är kör många som om man vistades i ingemansland när man är i en cirkulation. Är det då någon från myndigheterna polis eller vägverket som ”tar bort” ”blinkersen” som ”alla” lärde sig till för några år sedan, ja, då kan det lätt bli bekymmer. Hur ska en elev som håller på med sin körkortsutbildning göra då den ene säger si, den andre så och den tredje på sitt sätt.

Det kan bli hur många tolkningar som helst. Det är olyckligt. Om vi kör och utbildar som vi gjort till för några år sedan då det gäller cirkulationsplatser och med tonvikt på vad en cirkulationsplats är och att man har väjningsplikt innan vi kör in där så är jag övertygad om att det löser sig på ett för alla ett lämpligt sätt.

Att ge tecken när jag ”kör ur”, lämnar cirkulationsplatsen blev för mig ett nytt sätt att se på saken. Ju mer jag tänker på saken desto mer övertygad är jag om att det är rätt körsätt.

Tack för mig.

 


November  


 

2004-11-28
Namn Jan Sandström, Umeå
Inkom 21:14
Ämne Fortfarande oklart.

Inte vet jag om jag blev klokare av det svaret från Vägverket. Det jag funderat på är hur Vägverket i Stockholm och Borlänge kan ha olika tolkning av reglerna. Vilket Vägverk står över det andra eller är kontoren självständiga.

Hur kan det komma sig att försäkringsbolagen tokar reglerna som att cirkulationsplatser vore korsningar. Är det inte Vägverket som styr reglerna eller är det försäkringsbolagen? Jag håller på med överklagan till Trygg Hansa om just en olycka i cirkulationsplats där jag låg i höger körfält och skulle runt medans en i vänster skulle rakt fram med plåtskador och elände som följd. Delad skuld enligt TH och Länsförsäkringar.

Men jag har ju hört värre saker som t.ex. Sverker i Plus tog upp här i höstas. Kan inte Vägverket stifta tydliga trafikregler får vi fundera på om det ska finnas något Vägverk överhuvudtaget. Rent logiskt fungerade ganla tolkningen bäst men den vågar man ju inte köra efter då det blir dyrare vid en olycka.

Nu fick jag bara halva skulden men motparten kunde ju fått böter av polisen om jag kallat på dem. Billigast blir att ligga i ytterfilen vid en krock.

 


 

2004-11-19
Namn Johan L
Inkom 23:45
Ämne Använda körriktingsvisare i cirkulationsplats

Egentligen borde detta gälla alla fall av användandet av körriktningsvisare men jag tar det här. Är alla moderna bilar så avancerade att denna funktion saknas? Har under de senaste åren märkt en ökad avsaknad av användandet iallafall.

Till och med råkat ut för att polisen inte ens blinkade vid vänstersväng. Detta skapar ju onödiga stopp och främjar inte flyt i trafiken, ökar även risken för olyckor. Känns ibland som att signalhornet används mer än körriktningsvisaren.

 


 

2004-11-19

Namn Richard
Inkom 23:45
Ämne Små cirkulationsplatser

Jag tycker man ska ge tecken när man kör i små cirkulationsplatser!

 


 

2004-11-17
Namn Ernst
Inkom 18:50
Ämne Svar på bra diskussion

Tack för tipset, Jan!

Jag har skrivit ett par inlägg där, vad jag minns någon gång i maj. Visst vore det intressant om flera av dem som är inne på sidan skrev ett inlägg.

Är det kanske så att det är personer, som du och jag, med intresse för trafiksäkerhet som röstar och/eller skriver inlägg.

Dessvärre dröjer Vägverkets svar – kanske är det svårt när olika besked ges, hur man kör i cirkulationsplatser, beroende på vart i landet man befinner sig.

Vägverket ska ju vara experter på trafiksäkerhet men ska det behöva ta den mer än nio månader på att ge allmänheten ett svar?

 


 

2004-11-17
Namn Jan Sandström
Inkom 09:38
Ämne Bra diskution

om än dåligt med inläggare och att diskutionen kommit lite från ämnet och nu mer handlar om varför Vägverket inte svarar.

Här i Umeå och Västerbotten har VK (Västerbottens Kuriren, www.vk.se) tagit upp detta med ”rondellkörning” i tidningen (den 16/11 och 17/11).

 


Oktober 


  

2004-10-21
Namn Timdahl
Inkom 22:03
Ämne Cirkulationsplats


när ska jag blinka?

Hej!

Vad gäller inne i cirkulationen om jag ligger i vänster körfält och skall över till det höra för att gå ur cirkulationen?

Skall jag blinka när jag byter körfält eller enbart när jag skall gå ur…

MVH CT

 


 

 

2004-10-10
Namn Ernst
Inkom 10:48
Ämne Svar till Johan Sandström

Sammanfattning Otydliga regler för körning i cirkulationsplats innebär att polis och försäkringsbolag är oense i vållandefrågan.

Komplett inlägg

Hej Johan!

Jag förstår din frustration. Utan att ha tagit del av skiss och beskrivning av händelseförlopp är det dock svårt att uttala sig. Cirkulationsplatser har nu blivit en ända röra. Med facit i hand kan man konstatera att tillbuden och olyckorna har ökat.

Sannolikheten är att detta är ett problem som kommer att förvärras med en ökande trafikmängd på våra vägar.

Frågan är om platsen ska tolkas som en vägkorsning eller inte. Försäkringsbolagen har ofta en avvikande mening i det fallet.

Finland kallar en cirkulationsplats för ett korsningsområde. När frågan går till Vägverket här i Sverige ska cirkulationsplatsen ena gången betraktas som en egen väg. Vid nästa förfrågan finns det inget som klart säger att om det ska betraktas som en korsning eller inte.

Dessutom skapar Vägverket konflikter genom att ge dubbla budskap. Vägverket i Borlänge och Stockholm olika synpunkter hur man ska köra i cirkulationsplats vilket skapar större osäkerhet och som utan tvekan leder till att olycksrisken ökar.

Före och under projekteringsarbete med en ändring/ombyggnad av korsning har man ofta att ta ställning till om korsningen ska vara trafikreglerad eller om en ombyggnad till en cirkulationsplats är ett bättre alternativ. Ofta väljer man numera att bygga en cirkulationsplats. Detta beror bl.a. på att man önskar en förbättrad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet.

En förbättrad trafiksäkerhet fås om man bygger en cirkulationsplats istället för att förse vägkorsningen med trafiksignaler. Däremot har det på senare tid förutom en ökad olycksrisk inneburit en försämrad genomströmning då allt fler använder sig av det högra körfältet.

Jag har svårt att förstå att en ombyggnad av en korsning till en plats som kallas cirkulationsplats inte längre är att betrakta som en korsning. Denna bedömning har uppenbarligen även Trygg Hansa gjort. Det enda som återstår är att du låter domstolen pröva fallet.

Utformarens ansvar ligger ju i att tillhandahålla en trafikmiljö som inbjuder till att så många som möjligt följer lagen och vi förare sedan följer de föreskrifter som gäller.

Därför är det nödvändigt att Vägverket skapar regler och åtgärder som finner acceptans bland oss trafikanter.

Det betyder i klartext, att om Vägverket ska vara den myndighet som ska skapa regler och anvisningar ska representanter för myndigheten inte ”tro”. De har till uppgift att skapa sådana trafikregler som kan minska tillbuden/trafikolyckorna och som ökar trafiksäkerheten. Dessutom är informationen till allmänheten i detta fall bristfällig och bör snarast rättas till.

Frågor som är ställda tidigare och som fortfarande är berättigade: När ska Vägverket göra en utredning om orsakerna till de ökade olyckstillbuden/trafikolyckorna vid körning i cirkulationsplats? Och utifrån fakta bestämma hur vi trafikanter ska bete oss i en cirkulationsplats?

/Ernst

 


 

 

2004-10-03
Namn Ernst
Inkom 17:41
Ämne Johan Sandström – Trygg Hansa

Hej Johan!

Jag beklagar ditt inlägg raderades av misstag. Sänd mig ett mail eller gör ett nytt inlägg så jag kan svara dig mer fullständigt.

 


Augusti 


 

2004-08-30
Namn Ernst
Inkom 17:41
Ämne Vägverket ändrar sig om körning i cirkulationsplats

 

Motivering: ”De sekvens du talar om har vi konstaterat kan uppfattas felaktigt. Den kommer därför att justeras.

Jag vill dock påpeka att avsikten med sekvensen inte är att visa på väjningsplikt utan på behovet av särskild uppmärksamhet vid körfältsbyte.”

Nu visar Vägverkets guide att fordon på väg in i cirkulationsplats har väjningsplikt mot all trafik som befinner sig i denna oavsett vilket körfält som används.


 


Juli 


 

2004-07-08
Namn Ivan Ulvesäter
Ämne Cirkulationsplatser med skymd sikt

 

Hur i hela friden kan man ur trafiksäkerhetssynpunkt godkänna cirkulationsplatser med upphöjda eller buskbevuxna ”nav”. Visst kan det vara vackra arrangemang, men vem kan uppskatta det när man är inne i den dynamiska process som bilkörning ju är.

Eftersom körning överhuvudtaget i cirkulationsplats i dag är ett friskt äventyr, så behövs ingen ytterligare krydda i att gissa vem som kommer runt hörnet. Jämför med den villaägare med hörntomt som måste hålla sin häck låg för att inte skymma sikten i korsningen.

Och det finns en viss logik i att inte stanna sin bil för nära innan ett övergångsställe – fri sikt anbefalls. I övrigt tycker jag att cirkulationsplatser är alldeles utmärkta, men att underlätta körning i dem kan ju inte tillhöra dödssynderna.

 


 

 

2004-07-07
Namn Eva Berndtsson, Vägverket
Inkom 22:24
Ämne Körning i cirkulationsplatser VV dnr TR 40 k 2004:14684

Jag vill på detta sätt bekräfta att Ditt e-postmeddelande rörande problem i cirkulationsplats har kommit Vägverket och generaldirektör Ingemar Skoogö tillhanda. Eftersom det är semestertider kan generaldirektörens svar dock tidigast förväntas i mitten på augusti.

Med vänlig hälsning

Eva Berndtsson


 

2004-07-02
Namn Ernst
Ämne Är väjningsplikten slopad? E-postfråga till Vägverket
Sammanfattning Är väjningsplikten slopad?

På Vägverkets guide, hur man kör i cirkulationsplats kan man konstatera att väjningsplikten är slopad när man kör in i densamma. En missvisande animering av körfältsbyte.


Komplett fråga

På Vägverkets guide, hur man kör i cirkulationsplats, kan man konstatera att fordon på väg in inte lämnar företräde mot det fordon som redan finns i cirkulationen.

Bildfrekvensen ”ut ur cirkulationsplatsen 2” visar att det är tillåtet att köra in i cirkulationen utan att lämna företräde till fordon i densamma.

Ogenomtänkt! – Väjningsplikten har satts ur spel.

 


Juni


 

2004-06-16
Namn Richard
Inkom 22:25
Ämne Vägverkets dubbla budskap


Varför har vägverket så svårt att bestämma sig?

/Richard

 


 

2004-06-06
Namn Ernst
Inkom 22:23 
Ämne Vägverkets dubbla budskap

Sammanfattning

Vägverket skapar konflikter och dubbla budskap. Nu har Vägverket i Borlänge och Stockholm olika synpunkter hur man ska köra i cirkulationsplats vilket skapar större osäkerhet och utan tvekan kommer detta att leda till att olycksrisken ökar.

Komplett inlägg

Visste du?

Att Vägverket i Borlänge och Stockholm har olika synpunkter hur man ska köra i cirkulationsplats. Detta skapar konflikter och osäkerhet bland oss trafikanter.

En följd av Vägverkets dubbla budskap är att försäkringsbolagen bedömer olika i vållandefrågan beroende på vart i Sverige olyckan har inträffat. Det kan ju inte vara meningen, eller?

Problemen uppstår i cirkulationsplatser med flera körfält.

Alltsedan cirkulationsplatsernas tillkomst har denna plats betraktats som en korsning och följaktningen har tillämpningen av regler i densamma följts under utbildningsprocessen samt efter körkortsinnehav.

Vägverket har ändrat reglerna för körning i cirkulationsplatser citat, ”för en smidig och säker trafik”? Vidare ”tror” representanter vid Vägverket i Borlänge att de ”nya” reglerna ”inte innebär särskilt stor risk för tillbud och olyckor”.

Med facit i hand kan man konstatera att tillbuden och olyckorna har ökat i vart fall i Stockholmsregionen. Detta är ett problem som sannolikt kommer att förvärras med en ökande trafikmängd på våra vägar.

Trafikförordningen säger endast att du ska lämna företräde innan du kör in i cirkulationsplatsen och köra motsols i cirkulationen runt rondellen. I övrigt finns inga särskilda regler. (Detta står att läsa på Vägverkets egen hemsida).

Tidigare valde man körfält som om cirkulationsplatsen vore just en korsning. Det rådet anser Vägverkets representant i Stockholm att man fortfarande ska efterstäva. Vägverket i Borlänge däremot hävdar att det inte spelar någon roll.

Enligt deras uppfattning kan man placera sig i höger körfält och vända eller köra runt i cirkulationsplatsen.

Nu finns det en blandning av de olika körsätten vilket förutom den ökade olycksrisken också skapar irritation.

När det gäller att följa de anvisningar, körfältspilar och/eller vägmarkeringar samt körfältsvägvisare som finns uppsatta före cirkulationsplatser som visar att höger körfält visar höger och rakt fram och det vänstra visar vänster och även rakt fram skapar detta också problem som leder till olyckor.

Hur ska man undvika olyckor/tillbud i cirkulationsplatser när det trots dessa anvisningar är tillåtet att köra runt i det högra körfältet dessutom utan att behöva visa vart man ska?

Dessutom finns det även platser som har en rund yta i mitten, liksom cirkulationsplatsen, kallad rondell där andra väjningsregler gäller än de som gäller för körning i cirkulationsplatser.

Väjningsreglerna på dessa platser kan innebära att du inte har skyldighet att lämna företräde när du kör in men har skyldighet att lämna mötande trafik företräde.

Det talas om ”Nollvisionen och det trafiksäkra samhället”. Om vi ska nå dithän kan vi endast göra det tillsammans men om Vägverket på olika platser i landet ger olika råd om hur körning i cirkulationsplats ska ske kommer detta sannolikt att leda till kaos och en än mer ökad olycksrisk.

Om Vägverket ska fortsätta att vara den myndighet som skapar regler och anvisningar ska representanter för myndigheten inte ”tro”. De ska ha till uppgift att skapa trafikregler och åtgärder som finner acceptans bland oss trafikanter och som kan minska tillbuden och trafikolyckorna på våra vägar.

Dessutom är informationen till allmänheten i detta fall klart bristfällig.

 


Maj


 

2004-05-13
Namn Niklas Lindgren
Inkom 21:38
Ämne En cirkulationsplats ska ses som en korsning.

Såg i en tidning en polis nyligen som uttalade sig om att cirkulationsplatser skall ses som korsning och att man alltid ska blinka sig ur en cirkulationsplats.

Viss förvirring råder om detta…

 


April


 

 

2004-04-20
Namn Ernst
Ämne Svar från Vägtrafikinspektionen

 

Sammanfattning

Enligt Vägtrafikinspektionens uppfattning är de praktiska konsekvenserna inte så stora vid körning i cirkulationsplats.

Komplett mail

Hej!

Du har skrivit till Vägtrafikinspektionen bl a med synpunkter på de regler som gäller vid körning i cirkulationsplats. Beträffande din korrespondens med Vägverket och avsaknad av svar får vi hänvisa tillbaks till Vägverket, det är inte en fråga för inspektionen.

När det gäller för körning i cirkulationsplats kan vi konstatera att vägdelen inne i cirkulationen numera är att betrakta som en egen väg, inte som en korsning. De praktiska konsekvenserna av detta är enligt vår mening inte så stora.

De tvingande regler som gäller är fortfarande att man ska lämna företräde för fordon inne i cirkulationen innan man själv kör in i den, att man sak ge tecken när man lämnar cirkulationen. Dessa krav innebär inte att annan användning av blinkers är förbjuden. Det är varje fordonsförares ansvar att uppträda på ett sådant sätt att övriga trafikanter förstår och kan anpassa sig till det egna uppträdandet.

Slutligen i fråga om Vägverkets ansvar för regelutformning omfattar detta mandat endast föreskrifter som bygger på gällande överordnad författning, i detta fall Trafikförfattningen som utfärdas av regeringen.

Med vänlig hälsning

Åke Larsson

Vägtrafikinspektionen

Note .”Vägtrafikinspektionen ska ta tillvara den enskilde trafikantens intresse av trafiksäkerhet i vägtransportsystemet.”

 


 

2004-04-19
Namn Ernst
Ämne E-postmeddelande till Vägtrafikinspektionen om körning i cirkulationsplats

Sammanfattning

De ”nya” regler som har skapats av Vägverket för att ge en smidig och säker trafik innebär en ökad risk för tillbud/trafikolyckor. Hur ser Vägtrafikinspektionen på detta problem?

Note. ”Vägtrafikinspektionen ska ta tillvara den enskilde trafikantens intresse av trafiksäkerhet i vägtransportsystemet.”


Komplett mail

Till Vägtrafikinspektionen.

Den 29 februari sände jag ett mail till Åke Svedberg Vägverket. Något svar på min fråga har jag ännu inte fått.

Bakgrunden till mailväxlingen är min oro över det ökande antal tillbud och olyckor i cirkulationsplatser, sedan den ”nya” regeln att köra in i höger körfält och exempelvis vända och dessutom inte behöva ge något tecken med körriktningsvisaren.

Denna ”regel” har gemene man ingen som helst aning om vilket har resulterat i det ökande antal tillbud och olyckor som följd. Av den anledningen sände jag ett mail den 29 februari till Åke Svedberg med följande lydelse:

”När ska vägverket göra en utredning om orsakerna till olyckstillbuden/trafikolyckorna vid körning i cirkulationsplats? Och utifrån fakta bestämma hur vi trafikanter ska bete oss i en cirkulationsplats”.

Alltsedan cirkulationsplatsernas tillkomst har denna plats betraktats som en korsning och följaktningen har tillämpningen av regler i densamma följts under utbildningsprocessen samt efter körkortsinnehav.

De nya regler som ska tillämpas i cirkulationsplats har skapats av Vägverket för att ge en citat: ”smidig och säker körning”. Vidare ”tror” Åke Svedberg vid Vägverket att de ”nya” reglerna ”inte innebär särskilt stor risk för tillbud och olyckor”.

Med facit i hand kan man konstatera att tillbuden och olyckorna har ökat i vart fall i Stockholmsregionen. Sannolikheten att detta är ett problem som förvärras med en ökande trafikmängd på våra vägar.

Rätta mig om jag har fel, är det inte Vägverkets uppgift ”att ta fram och tillämpa regler for fordon, körkort, trafikmiljö och yrkestrafik…”?

Det talas om ”Nollvisionen och det trafiksäkra samhället”. Om vi ska nå det målet tillsammans är det nödvändigt att Vägverket skapar regler och åtgärder som finner acceptans bland trafikanterna. Det betyder i klartext, att om Vägverket ska vara den myndighet som ska skapa regler och anvisningar ska representanter för myndigheten inte ”tro”. De har till uppgift att skapa sådana trafikregler som kan minska tillbuden och trafikolyckorna.

Dessutom är informationen till allmänheten i detta fall bristfällig.

 


 

2004-04-09
Namn Sven
Inkom 10:52
Namn Sven

Ämne Svänga till vänster i en cirkulationsplats utan att ge tecken?

Hej! Är det riktigt att man kan köra i höger körfält i en cirkulationsplats och svänga vänster utaan att behöva ge tecken till vänster?

Sven


Svar

Hej Sven!

Vägverkets anvisningar säger att en cirkulationsplats inte längre ska betraktas som en korsning. Alltså gör du ingen vänstersväng utan du följer bara ditt körfält.

Min uppfattning är att detta är ett problem som skapar incidenter vilket kan utvecklas till en trafikolycka.

Förut var en cirkulationsplats en säkrare plats att färdas i jämförelse mot en vanlig vägkorsning.

Tycker du att det känns tryggare idag?

/Ernst

 


Januari


 


2004-01-15
Namn Ernst  
Ämne Hur ska vi köra i en vägkorning som har en rondell i dess mitt?

Sammanfattning

Alltsedan cirkulationsplatsernas tillkomst har denna plats betraktats som en korsning och följaktligen har tillämpningen av regler i densamma följts under utbildningsprocessen samt efter körkortsinnehav. Genom införandet av de ”nya” reglerna har risken ökat för tillbud och trafikolyckor.

Komplett inlägg

Jag känner en djup oro över det ökande antal tillbud och olyckor i cirkulationsplatser, sedan den ”nya” regeln att köra in i höger körfält och exempelvis vända och dessutom inte behöva ge något tecken med körriktningsvisaren.

Denna ”regel” har gemene man ingen som helst aning om vilket har resulterat i det ökande antal tillbud och olyckor som följd.

Med facit i hand kan man konstatera att tillbuden och olyckorna har ökat i vart fall i Stockholmsregionen.

Sannolikheten att detta är ett problem som förvärras med en ökande trafikmängd på våra vägar.

Det talas om ”Nollvisionen och det trafiksäkra samhället”. Om vi ska nå det målet tillsammans är det nödvändigt att Vägverket skapar regler och åtgärder som finner acceptans bland oss trafikanter.

Svensk Trafiksäkerhet

Ernst Donlemar


Senare inlägg


2014 >>,  2013 >>2012 >>2011 >>,  2010 >>,  2009 >>,  2008 >>2007 >>2006 >>,  2005 >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.