Cirkulationsplats och vägkorsningar med rondell 2007


Forum cirkulationsplatser 2007

September2007-09-02
Namn Arne Larsson
Inkom 20:53
Ämne Rondellkörning

 

Hej, jag läste er information gällande regler för cirkulationsplats och måste hålla med. Som jag tolkar det så bottnar problemen i cirkulationsplatser på ett antal faktorer:

De förare som haft körkort en längre tid och lärt sig enligt ”den gamla skolan” och deras totala okunskap om de nya reglerna.

Införandet av användning av blinkers när man ska svänga ut ur rondellen.

Den absoluta frånvaron av blinkers när man ska svänga ut ur rondellen.

Nu låter jag säkert som ”att det var bättre förr”, men jag tycker det.

Då fanns det ingen tvekan om vart man var på väg, låg man i vänsterrfil så hade man för avsikt att fortsätta cirkulera, låg man i högerfil så hade man för avsikt att lämna cirkulationsplatsen vid nästkommande avfart. Ingen chansning, inget tjafs med blinkers, det var tydligare helt enkelt.

Anledningen till att många väljer högerfil (varav jag har blivit en) är att om man ligger i vänsterfil och sedan blinkar för att gå ut i högerfil så slår det aldrig fel att någon stressad bilist inte riktigt uppfattat skyldigheten om väjningsplikt eftersom jag inte hindrar dennes infart i dennes körfält. Jag i min tur ”ärver” hans/hennes skyldighet om väjningsplikt helt plötsligt och kan inte byta till höger körfält eftersom ”alla” bilister bakom denne någon följt efter och fyllt upp hela högerfältet.

Hndrad i min framfart och måste väja för alla de som egentligen har väjningsplikt i första hand.

Alltså löser man problemet genom att köra i högerfältet, är beredd med både broms och tuta med gott samvete eftersom jag vet vems felet blir. Jag vet att det här beteendet strider mot alla läror om trafikbeteende, men man vill inte bli vållande. Helst vill man ju inte vara med om en olycka alls, men det känns bara som en tidsfråga med ”de nya reglerna”.

Till saken hör att jag kör MC i stort sett hela sommarhalvåret (april- november för det mesta) och det är en mardröm att köra i rondeller.

Ursäkta språket, men de flesta bilister fullkomligen skiter i mig som motorcyklist i rondeller. Försöker man sig på att köra enligt vägverkets instruktioner så blir man prejad in i vänster körfält återigen. Kör man enligt min tidigare beskrivna högerfältsmanöver så blir man, just det, så gott som alltid prejad tillbaka in i vänster körfält.

Som avslutning skulle jag vilja säga att alltsedan dessa nya regler som började dyka upp runt -97 -98 med omkörning tillåten på insidan, ”stay in your lane” principen, väjningsplikten vid övergångsställe, mopeder som ”ska” köra på cykelbana etc. etc. så har faktiskt respektlösheten spridit sig i allt högre grad. Man struntar i vad som är rätt eller fel, de flesta verkar köra efter någon slags praxis eftersom man inte vet vad som gäller. De som vet vad som gäller vet förstås vad som gällde när de körde upp och vet inte alls vad som hänt de sista 5 åren.

Inför obligatoriskt teoritest när det är dags att förnya körkortet vart tionde år. Låt körkortsinnehavarna själva bekosta teoriprovet. Man ska vara tvungen att klara av teoriprovet innan man får ett förnyat körkort! Varför får man körkort ”för livet” när reglerna förändras så oerhört mycket och ofta i samband med nya rön och forskning. Det blir dyrt för körkortsinnehavaren, men det blir billigare för samhället på sikt.

Tack för ordet.

Arne Larsson


Svar till Arne Larsson

Tack för mail. Du lämnar intressanta synpunkter och förslag som vittnar om ett intresse för trafiksäkerhet.

Jag håller med dig om ditt förslag om en teoritest innan man kan kvittera ut sitt körkort – det är ju bedrövligt att höra svaren på, hur och var man är skyldig att lämna företräde eller var man ska stanna vid STOP om linjen saknas etc. (Jag utbildar på mc och får därigenom kontakt med de som redan har ett bilkörkort i botten.)

Så visst finns det som du påpekar en bristande kunskap om tillämpning av många regler. Respekten för att följa gällande trafikregler likaså – där har du verkligen träffat huvudet på spiken. Vi som kör mc får lita på vår egen grad av riskmedvetenhet så att vi kommer helskinnade hem igen, eller?

Vidare är det inte svårt att hålla med om att ge tecken när man lämnar platsen trots att det inte finns i lagtexten – detta leder dock till en smidigare trafik men ökar inte trafiksäkerheten då de förare som ska köra in i cirkulationsplatsen ändå har skyldighet att lämna företräde.

Däremot har jag vissa betänkligheter angående hur vi ska köra i cirkulationsplatser.


För det första,
finns det platser som till utseendet liknar en cirkulationsplats dvs. platsen har en rondell i mitten – där andra regler gäller. Erfarenheten säger att finns det en rondell i mitten så lämnar föraren företräde till de som är inne i densamma avsett att andra vägmärken finns uppsatta före korsningen eller avsaknaden av vägmärken där skapar en förhöjd olycksrisk.


För det andra
, är körfältsmarkeringen olika i olika cirkulationsplatser – ibland följer den rondellen runt – för att i nästa följa körfältet rakt fram i färdriktningen. Vilka regler ska gälla då vägbanan är snötäckt eller nyasfalterad? Ska den förare som har kännedom om platsen få ”rätt” – då tror jag att försäkringsbolaget väljer alternativet nedan (tredje).


För det tredje
, bedömer försäkringsbolagen lika vållande vid plats där körfältsmarkeringen visar runt rondellen. Exempel: Fordonsförare som kör i det högra och svänger vänster blir vållande för att denne kör ”i fel fil” och den som kör i vänster körfält och kör rakt fram gör ett ”körfältsbyte” – lika vållande 50% – vardera.


För det fjärde
, får förare, enligt Vägverket i Borlänge, som färdas i höger körfält och som före korsningen har anvisning rakt fram och höger ändå svänga vänster och utan att ge ett vänstertecken och det är enligt min menig absurt. Vägverket i Stockholm hävdar däremot, att på grund av mer trafik i Stockholm, ska fordon som avser att svänga vänster placeras i vänster körfält och tecken ges.


För det femte
, är det viktigt att ge tecken till vänster när man avser att svänga vänster och då speciellt vänstersväng från höger körfält – vid de tillfällen då vägmarkeringen ger uttryck för detta (se skillnader i körfältsmarkering ovan) för att informera de som kör i vänster körfält och ämnar köra rakt fram.


För det sjätte
, en ökning av användandet av höger körfält för vänstersväng försämrar framkomligheten för genomströmmande när cirkulationsplatsen har två körfält som leder rakt fram vilket i sin leder till ökad tid att passera korsningen med ökad miljöpåverkan som följd.

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar

 


Juli


 

2007-07-20
Namn Ulf Sjögren
Inkom 12:22
Ämne Med de nya reglerna för körning i cirkulationsplats, kommer jag sluta svänga vänster i de med två körfält.

 

Hej!

Med de nya reglerna för körning i cirkulationsplats, kommer jag sluta svänga vänster i de med två körfält. För man kan ju inte med säkerhet veta hur föraren i bilen i det andra körfältet ska köra.

Sedan undrar jag varför man ändrat regler, för som jag kommer ihåg så var det mycket säkrare och enklare tididare.

Skulle man svänga höger eller rakt fram så valde man det högra körfälet, medan skulle man svänga vänster eller rakt fram valde man det vänstra.

Ulf Sjögren

Svar till Ulf Sjögren

Hej Ulf,

Tack för ditt mail.

Ja, nog har det blivit komplicerat att köra i cirkulationsplatser speciell i de som har fler än ett körfält – olycksrisken har ökat men Vägverket väntar tills någon dör – då först kommer man att tillsätta utredning. Se haveriundersökning >>


Anledningen till ändringen är svårt att förstå – Se Vägverkets olika svar på om en cirkulationsplats/rondell är en vägkorsning
>>


Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar

 


 


2007-07-11
Namn Nils
Inkom 19:36
Ämne Regler i rondell

Vadå finns det några?

 


Juni


 

2007-06-10
Namn Roger Olsson
Inkom 04:09
Ämne Cirkulationplats – körning

 

I en ” Rondell” går trafiken alltid åt vänster, varför jag tycker att det är onödigt eller rentav fel att ge teckenvisning åt vänster. Däremot anser jag att man skall visa när man skall lämna rondellen och då visa höger. Skall du omdelbart ur rondellen, visa höger.

 


Maj


 

2007-05-08
Namn Rolf Walla
Inkom 22:43
Ämne ”Rondellkörning”

Vad säger våra lagstiftande politiker i Riksdagen om att vi har en myndighet, Vägverkerket, som uppenbarligen har för många anställda, som ”bör” få utrymme för egna ideer om hur det kan få gå till i trafiken. Detta med anledning av Skogös uppfattning om ”Högt i tak i vägverket”.

Jag skulle vara tacksam för en aktion till ledamöterna i trafikutskottet eller annat lämpligt forum, för att om möjligt få åtminstone ett direktiv om enhetlighet eller tydlighet i varje korsning där tolkningsproblem kan uppstå.

m v h Rolf Walla

 


 

2007-05-08
Namn John Persson
Inkom 09:13
Ämne Regler i rondell

 

Hej Efter att ha läst om de avsaknade reglerna i rondell tycker jag att vv får skärpa sig.

Det är ju inte klokt att de få hålla på så här.

Jag läste på åttiotalet om en hög tjänsteman hos vv som lyckades klara sig undan från ansvar när han körde i rondell. Kanske det är skälet till den flumighet som nu råder.

Men det är klart har man inte lärt sig vad är rakt och vad är sväng så förstår jag att det måste vara svårt.

 


April


 


2007-04-24
Namn Lars Bertil
Inkom 21:08
Ämne Cirkulationsplats

Jag har en orolig känsla av att brist på regelföljning blir smittande så att allt fler regler inte följs. Även om inte alla människor är beredda eller av annat skäl, kanske oförmåga, avstår från att följa regler, får detta inte innebära att reglers varande ifrågasätts eller minskar i betydelse för den myndighet som har högsta ansvaret. Om en regel följs och det därmed skulle uppstå svårigheter, då finns förutsättningen till en förändring av regeln.

Jag läste för någon vecka sedan om ett samhälle i mellansverige där bilister i så ringa grad använder blinkers att genomresande hörde av sig till lokala poliskontoret. Där var man inte ovetande om problemet och påpekade att man allt som oftast bötfällde, boten är 500:- och kommentaren var oftast ”oj, det tänkte jag inte på”.

Alltså vägverket bör stå som förebild i ivern att följa de regler som gagnar säker och smidig trafik. Med ett stringent beteende hos flertalet trafikanter smittar laglydnaden och det ”rätta” beteendet sig även på de som av olika orsaker har svårare att lära.

Jag ser dagligen när föräldrar kör sina barn till skolan och stannar framför övergångställe för att släppa av sina kära, starter från vägkant utförs också utan att ge tecken. En förälder i min sons klass är polis och tillfrågades på ett föräldramöte om han ville ställa upp någon timma i skolan och lära barn det som till vardags kallas trafikvett.

Han svarade: ”Jag ser de flesta av er föräldrar framföra motorfordon i samhället och de brister i vett ni uppvisar själva så förstår jag inte varför ni begär att jag ska ger era barn detta”.  Vad det beträffar vägverkets inställning tyder det på outvecklat och svagt ledarskap, oavsett en frågas art ska myndigheten ha en ståndpunkt i sakfrågan.

Jag är tacksam för att cirkulationskörning lyfts fram, jag tänkte i min enfald att så här korkat får man lära sig leva med.

 


 


2007-04-20
Namn Lars Bertil
Inkom 13:19
Ämne Cirkulationsplats

Det är med både glädje och bestörtning jag tänker på hur trafiken i en cirkulationsplats ter sig i dagsläget. Från begynnelsen skulle cirkulationsplatsen erbjuda säkert, snabbt trafikföde i korsningar samt utgöra en generellt fartminskande komponent.

En förutsättning för detta är givetvis att kunskap om rätt beteende finns hos de flesta. Jag kör yrkestrafik med stora fordon och befinner mig många dagar och många mil i trafiken, dessutom sitter jag oftast högt och ser mer än övriga trafikanter.

Ett genomgående problem som kan iakttagas, är den självpåtagna rätten att ett fordon kommande från vänster har förkörsrätt i cirkulationsplatsen.

Detta visar sig på så sätt att nämnda bil håller så hög fart in i cirkulationsplatsen att det uppstår ett behov av att gina, denna höga fart i kombination med genväg medför att framförvarande, om han håller på reglerna (det gäller även i cirkulationsplats att höger sida av körfältet ska nyttjas om inte vänstersväng ska företagas ) blir ifattåkt på grund av den långre sträcka denne färdas.

Det är inte ovanligt att den genande visar tecken på irritation……. Genandet minskar tillgängligt utrymme och en del av finessen med cirkulationsplatsen går bort. Att nosamt placera sitt fordon på vägen och ge tydliga tecken underlättar för samtliga och minskar risken för överaskningar.

Att betrakta cirkulationsplatsen som egen väg är orättvist mot exempelvis gående som inte har någon möjlighet att ta del av den information en bilist får då denne kör in i cirkulationen, vilket körfält svänger åt vilket håll??

Det är fordonsförarens skyldighet att med blinkers eller armusträckning / motsvarande tydligt deklarera sin avsikt. Jag har personligen varit ikontakt med vägverket i Borlänge med anledning av att de lagt ut en skrift på åkeriet som beskriver körning i cirkulationsplats.

Personen jag talade saknade all förståelse för min syn och vidhöll att cirkulationsplatsen är en egen väg. Jag gav några exempel på varför jag inte delade den uppfattningen, den polleten ramlade inte in i maskineriet.

Det luktar lite unket, kan det vara så att andra intressen lobbar? och avsaknad av regler göder möjligheten att komma billigare ur ett ersättningskrav från den drabbade vid trafikolycka?

 


 

2007-04-15
Namn Sven Danielsson
Inkom 16:37
Ämne En korsning

 

Men Maria du som har kontroll, om vägar möts så är det väl ialla fall en typ av korsning, eller hur? ”Rondell” som du kallar cirkulationsplatsen har endast en regel den att lämna företräde när man kör in.

Att ge högertecken när man lämnar den är visst bara en rekommendation. Om du i Stockholmstrafiken tycker det är ”rätt” att köra i vänster körfält och dessutom tro att bakomvarande håller avstånd och ”vill” se din blinkers då är du nog lite naiv.

Om jag har förstått det hela rätt så gäller problemet de som kör i höger körfält och svänger vänster utan att blinka oavsett de olika anvisningar som kan förekomma.

Välkommen till Stockholm.

 


Mars


 

2007-03-02
Namn Maria
Inkom 00:56
Ämne Körning i rondell

Jag tycker att en cirkulationsplats är en plats där vägar MÖTS och en vägkorsning är en plats där vägar KORSAR varandra. En korsning är en korsning och en cirkulationsplats är en cirkulationsplats (eller rondell om man så vill). Korsningen har sina regler och rondeller sina.

Jag tycker att det känns helt rätt att bara blinka när man ska ut ur rondellen eller om man ska byta körfält i rondellen. Finns flera fält innan och i rondellen lägger man sig i vänstra om man ska svänga vänster eller rakt fram. Detta underlättar för de som ska svänga höger eller rakt fram.

Är rondellen okänd för en gör det ju inget om man snurrar ett varv i vänsterfilen ifall man missade sin utfart. Naturligtvis har man uppsikt på det högra körfältet när man ska svänga och eftersom man inte kör som en blådåre har man kontroll.

Liksom medtrafikanterna som kommer bakifrån har kontroll eftersom de håller avstånd och hastighet De hinner se att jag ska svänga höger och kan därför underlätta mitt körfältsbyte.

Så länge man inte blinkar tänker man fortsätta i sitt körfält. (Blinkersen kan ju dock vara trasig.) Och TITTA på era medtrafikanter och inte på all fånig ”konst” som finns uppsatt i rondellerna (bort med det). Då behöver inga olyckor hända. Det går att göra vackra rondeller med låga växter och grus och sten.

Ta det lugnt i trafiken hur du än tar dig fram.

 


Februari


 

2007-02-11
Namn Johan
Inkom 17:23
Ämne Regler

 

Återgå till de ”gamla” reglerna de var klara och bestämda. När man läser Vägverkets olika svar på om en cirkulationsplats är en korsning eller inte blir man mörkrädd.


Inlägg övriga år

2014 >>,  2013 >>2012 >>2011 >>,  2010 >>,  2009 >>,  2008 >>2006 >>, 2005 >>2004 >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.