Behöver gående och cyklister en trafikantutbildning 2012

 


Några inlägg från forumet för gående och cyklister under år 2012

November 20122012-11-24
Namn Jüri Roos
Inkom 22:23
Ämne Vad menas med texten ”att ha sväng i en vägkorsning” i nedanstående stycke?

Hej!

”Om en förare kör ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha sväng i en vägkorsning skall passera en obevakad cykelöverfart har denne skyldighet att lämna företräde åt cyklister”

Är det språkligt rätt att skriva: ”att ha sväng?” Skall det inte stå: ”att ha svängt?”

”Ta en sväng” betyder ju ”att dansa” men vad betyder ”att ha en sväng?”

Med soliga hälsningar!
Jüri Roos


Svar:
Hej Juri!

Tack för din fråga.

Du har naturligtvis rätt. Tacksamt har vi nu lagt till bokstaven t i slutet på ordet sväng.

/Ernst


Oktober 2012
2012-10-29
Namn Inga-lill Vernersson
Inkom 10:00
Ämne Vem blir ansvarig om en fotgängare går mot rödgubbe?

Om en fotgängare går mot röd gubbe och jag kör på fotgängaren blir jag då ensam ansvarig och bötfälld?

Det händer numera ofta att fotgängare går mot röd gubbe och jag som bilist får tvärbromsa.

Inga-Lill Vernersson


Svar:
Hej Inga-lill!

Tack för din fråga.

Vanligtvis både två.

Det kan bli så illa att endast den gående blir åtalad och fälld för vårdslöshet i trafik på grund av 7 kap 4§ i trafikförordningen som lyder:

”Gående som ska gå ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället”.

Jag har försökt påverka media i frågan men utan resultat. Det säljer inga tidningar är svaret.

Min personlig uppfattning är att om media i sin rapportering skrev om de faktiska förhållandena skulle sannolikt trafikolyckorna där de gående är inblandade minskas.

/Ernst 

 2012-10-19
Namn Jan-Folke Fernholm
Inkom 15:39
Ämne Uppsala Kommun äventyrar cyklisters liv!

Hej och Hjälp!

Uppsala Kommun genomför nu en upprustning av Källparken i östra Uppsala. Som park kanske den blir snyggare, men ur trafiksäkerhetssynpunkt har den blivit katastrofal!

Finns inga regler att följa hur cykelvägar/cykelbanor skall utföras?

I många kommuner strävar man efter att hålla isär olika trafikantgrupper (gående från cyklar, cyklar från bilar) eftersom det gagnar trafiksäkerheten. När det gäller bilvägar gräver man ner början av ett vägräcke/vajerräcke för att inte en bilist skall spetsas om han far av vägen.

I Källparken har man tagit bort de tidigare separata gång- och cykelbanorna, som åtskiljdes av en buskrad. Nu skall gående, barnvagnar, rollatorer, cyklister och mopedister samsas på ett smalare stråk, åtskiljda av en vit målad linje.

Den tidigare breda cykelbanan har nu på sina håll smalnats av så till den milda grad att två cyklar omöjligt kan mötas. Och för att sätta säkerheten helt ur spel har man kantat cykelbanan med låga järnräcken som på sina håll möter cyklisten som ”helsvetsade spjut” eller ”trubbiga armeringsjärn”, se bifogade bilder.

Finns det ingen möjlighet att stoppa denna galenskap??

Därtill kommer den i huvudsak asfalterade cykelbanan (av estetiska skäl ?) bitvis att få beläggning av stenplattor. Då olika beläggningar har olika ”värmeledningsförmåga” så kommer både cykel- och gångbana att drabbas av ”fläckvis halka” vid temperaturer kring nollstrecket. Inte heller detta gagnar säkerheten.

Lyssnar inte Uppsala Kommun på mig så kanske ni kan övertyga dem.

Med vänlig hälsning,

Jan-Folke Fernholm

Svar: Hej Jan-Folke!

Tack för din fråga.

Jag är lika frustrerad som du.

Det är skrämmande att man år 2012 får läsa om att åtgärder vidtas som ökar risken för olyckor istället för att minimera dem.

Om man läser Publikation 1994:056 (Gång- och cykeltrafik) del 10.2 Separering. Behovet av separering anses stort för trafikantgrupper med särskilda behov och barn.

Likaså talas det om vikten att separera gång- och cykeltrafiken på samma sätt som man separerar GC- och biltrafik.

Tyvärr har myndigheter ofta svårt att lyssna på oss (allmänheten) – men hoppet står kvar att ”någon” tänker till – än får det inte vara för sent.

/Ernst


Augusti 20122012-08-20
Namn Hans Åkesson
Inkom 19:43
Ämne Vad regler gäller om cykelbanan är upphöjd?

Hej!

I vissa korsningar mellan cykelbana och gata i Malmö är cykelbanan tydligt ”upphöjd” ca en decimeter.

Vilka väjningsregler råder då mellan bilist och cyklist?

Tacksam för svar.

Vänliga hälsningar
Hans Åkesson

Svar: Hej Hans!

Tack för din fråga.

Det råder samma regler om cykelöverfarten är upphöjd eller inte.

Avsikten med en upphöjd cykelöverfart är att dels hjälpa föraren att upptäcka cykelöverfarten tidigare och dels få föraren att sänka farten.

/Ernst

 


Juli 20122012-07-25
Namn Crister
Inkom 11:27
Ämne När gäller väjningsplikten mot de gående?

Hej!
Väjningsplikt vid övergångsställe har man mot gående i stadstrafik upp till 50km gäller väjningsplikten även när där är hastigehetberänsning över 50km typ 70km?


Svar:
Hej Crister!

Tack för din fråga.

Väjningsplikt mot de gående vid obevakade övergångsställen gäller oavsett vilken hastighet som gäller.

/Ernst

 


Juni 20122012-06-15
Namn Sabina
Inkom 00:00 
Ämne Vad blir straffpåföljden vid övergångsställe med dödlig utgång?

hej!

jag har en uppgift i skolan då jag skriver om lag och brott. Jag behöver då få svar på min fråga som lyder: ifall man kör på en person på ett övergångsställe på grund av att man har för hög hastighet och denna person dör, vad åker man dit för då?

Dråp eller vållande till annans död?

Tack på förhand!

Mvh sabina

Svar: Hej Sabina!

Tack för ditt inlägg.

Det framkommer inte om personen ifråga uppsåtligen har utfört gärningen eller inte – dråp. I annat fall blir sannolikt påföljden för vållande till annans död, vårdslöshet i trafik och ett kortare fängelsestraff.

//Ernst

 


 

2012-06-09
Namn Svensk Trafiksäkerhet

Folksams test av cykelhjälmar

Stora skillnader i testresultat av populära cykelhjälmar. Folksams test av cykelhjälmar visar att de flesta hjälmar behöver förbättras.

Källa: Folksam

Folksams test av cykelhjälmar >>

 


 

2012-06-08
Namn Hans Nilsson
Inkom 07:54
Ämne Får cyklister färdas på en trottoar?

får cyklister färdas på trottoar??
Hans

Svar: Hej Hans!

Tack för ditt inlägg.

Cyklister får använda trottoaren/gångbanan endast för att korsa densamma.

/Ernst

 


April 20122012-04-25
Namn Charlotte Wiesner
Inkom 10:07
Ämne En fråga om gemensam gång och cykelbana – utan markering vilken sida som gäller för vad.

Hej

En livlig diskussion har uppkommit i lunchrummet här på jobbet.

Nu måste vi ta reda på om det finns något rätt eller fel. På vägen till vårt kontor finns en gemensam gång och cykelbana – utan markering vilken sida som gäller för vad.

Min fråga är nu; som gångtrafikant, ska man hålla till höger eller till vänster på denna gång och cykelväg?!

Jag och några med mig menar att man givetvis ska hålla till höger men lika många på jobbet anser att det är självklart att man går på vänster sida, som man ju gör när man är ute och går på en vanlig biltrafikerad väg.

När jag hör hur olika vi på jobbet resonerar så blir jag inte förvånad över att gångtrafikanter och cyklister krockar…!!

Finns det något som är rätt eller fel i denna fråga?

Vänliga hälsningar

Charlotte Wiesner

Svar : Hej Charlotte – tack för din fråga.

Tyvärr så finns det inga generella regler – om vilken sida som gående ska använda på en gemensam gång- och cykelbana.

Vad gör Transportstyrelsen för att förbättra situationen? – Det är tur att vi bor i ett glesbefolkat land.

/Ernst


Mars 20122012-03-30
Namn Anneli
Inkom 22:53
Ämne Vem är skyldig?

En cyklist kör på landsväg, en bil kommer bakom. Cyklisten svänger vänster utan att ge tecken, samtidigt som bilen går ut i vä körfält för att köra om. Resultatet blir en krock, vem är den skyldige, cyklisten eller bilisten?

Svar: Hej Anneli!

Tack för din fråga.

Det är svårt att ett ge ett entydigt svar på din fråga.

Cyklisten skall om vägren finns cykla på denna – naturligtvis är cyklisten skyldig att ge tecken i god tid för sväng och förvissa sig om det kan ske utan fara eller onödigt hinder.

Har bilisten uppmärksammat att cyklisten lämnat vägrenen borde han/hon kanske ha förstått att den cyklande kanske hade för avsikt att svänga om det på platsen finns en avtagsväg åt vänster.

Vad som har betydelse i sammanhanget förutom ovan nämnda är avståndet mellan bil och cyklist när omkörningen påbörjas.

/Ernst

 2012-03-15
Namn Stina
Inkom 21:22
Ämne Trafiksignal efter sväng

 

Om man kör mot huvudled och möts av väjningspliktskylt före just korsning och ska köra höger över bevakat övergångsställe kan jag då köra mot rött o trafikljuset är riktat mot huvudleden? Dvs inget ljus vinklar mot mig?


Svar
: Hej Stina!

Tack för din fråga.

Om du efter sväng har en trafiksignal, som visar röd signal, placerad på den högra sidan av vägen är du skyldig att stanna.

/Ernst

 


Februari 20122012-02-28
Namn Martin Hjelmberg
Inkom 11:39
Ämne Stopplikt för cykel

Måste man, för att anses stå stilla, vid stopptecken, sätta ner en fot när man färdas på cykel? Eller räcker det med att balansera?

Vad gäller här egentligen på riktigt, enligt lagtext?

Vänligen

/Martin

Svar: Hej Martin!

Tack för din fråga.

Lagtext: Förare som har stopplikt […] skall stanna vid stopplinje. Om stopplinje saknas skall föraren stanna […] innan föraren kör in på den korsande vägen leden.

Jag kan inte se någon skyldighet att sätta ner en fot för att visa att man stannat.

Det finns et krux i sammanhanget – vid en kontroll kan det hända att polisen inte har uppmärksammat att du står still – då gäller polisens ord.

Själv brukar jag räkna till tre innan jag fortsätter om jag har uppfyllt kravet nedan.

Lagtext: Förare får köra vidare endast om det med beaktande av andra trafikanters placering, avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder

/Ernst2012-02-21
Namn Stefan Sundström
Inkom 22:43
Ämne Vilken regel gäller i följande fall?

En cykelbana korsar en väg vid värtahamnen, inga skyltar finns men dock streckan cykelfältsmarkering i gatan. Gatan har ej huvudledsskyltning.

Har bilisten väjningsplikt enligt högerregeln eller har cyklisten väjningsplikt?

Svar: Hej Stefan!

Tack för din fråga.

Väjningsplikten vid cykelöverfarter regleras på följande sätt:

Om cykelöverfarten är bevakad,

a. Bilisten ska lämna företräde

Om cykelöverfarten är obevakad,

a. ”En förare som närmar sig en obevakad cykelöverfart, skall anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande […] som är ute på cykelöverfarten.”

b. ”Cyklande […] som ska färdas ut på en cykelöverfart skall ta hänsyn till fordon som närmar sig överfarten och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.”

c. Om däremot cykelöverfarten är placerad efter en sväng i en cirkulationsplats eller vägkorsning har bilisten skyldighet att lämna cyklisten företräde.

/Ernst

 2012-02-01
Namn Håkan Bergqvist
Inkom 22:34
Ämne Krångliga regler vid övergångsställen.

Jag har läst reglerna för övergångsställen på Er vebbsida.

Måste påtala att reglerna är för krångliga och folk vet inte i dag om vem som har väjningsplikt och ska lämna företräde. Bilist eller cyklist.

Cyklister tror att de har sammsa rättigheter som gående på ett övergångsställe och cyklar bara ut i gatan framför bilar.

Konstigt att det inte händer fler olyckor.

Går det inte att förenkla reglerna och informera alla i svenska samhället om vad som gäller så det blir mindre olycksrisker i trafiken?

Tacksam för svar.

Håkan Bergqvist

Svar: Hej Håkan!

Tack för din fråga.

Jag håller med dig till 100% det är ett virrvarr av regler som gäller olika beroende på i vilken situation och var vi befinner oss.

Nog borde de vara tydligare – en anledning kan vara att ansvaret ska delas mellan trafikantgrupperna men tyvärr har det istället bidragit till frustation och olyckor.

Det senaste svaret från ansvarig myndighet, utan att informera allmänheten är att körfältspilarna före en cirkulationsplats inte gäller trots att en anvisning gäller före en regel.

Min uppfattning är att förbättringar genomförs endast om myndigheten så önskar och då måste förslaget till förändringen komma internt från berörd myndighet – inte från allmänheten.

/ErnstJanuari 20122012-01-18
Namn Hans Lindgren
Inkom 18:07
Ämne Vem bär ansvaret då gång/cykelväg finns?

Har en liten fråga.

Bor i en by efter en landsväg (50-skyltat där jag bor) Man anlade nyligen en gång/cykelväg i direkt anslutning till vägen på min motsatta sida, cykelvägen slutar ca 50 meter från mitt hus på motsatt sida.

Skulle ta hunden på morgonpromenad, valde då att gå längs vägrenen på vänster sida av vägen där det inte finns cykelbana eftersom jag efter ca. 50 meter annars skulle behöva korsa vägen igen. (Då det fortfarande inte var helt ljust var jag försedd med reflexväst).

Det var ovanligt mycket trafik den här morgonen och det uppstod en situation när två bilar och jag skulle samsas om vägbredden.

Bilen på min sida stannade inte utan valde att istället försöka passera mig med följden att bilarnas backspeglar slog ihop. Bilen som kom mot mig hade bra sikt och bör ha uppmärksammat mig i god tid.

Frågan är om jag kan anses vållande eftersom jag valde att inte använda gång och cykelbanan eller om ansvaret ligger på den som framförde den mötande bilen?


Svar
: Hej Hans!

Tack för din fråga.

Du har varit väl synlig och gått på vägrenens vänstra sida trots att det finns en befintlig gångbana.

Som gående är du skyldig använda gångbanan.

Den mötande har kört förbi dig trots att vägbredden uppenbarligen inte räckte till.

Som förare ska denne se till att gående får tillräckligt utrymme och tid att vika åt sidan. Dessutom har en förare som har hinder på sin sida av vägen väjningsplikt mot mötande.

Intressant fall – hör med försäkringsbolaget vad de anser – en slant på att bilföraren anses skyldig till trafikolyckan.

/Ernst

 2012-01-11
Namn Jan Svensson
Inkom 12:12
Ämne Jag tycker att ni har missat något!

 

Det propagerades nyligen för att gångtrafikanter skall bära reflex för att synas bättre i mörkret. Det är helt rätt men det är faktiskt lika viktigt, att som gångtrafikant, se de fordon som kommer emot gångtrafikanten.

Där tycker jag att ni har missat att propagera för att gångtrafikanterna skall gå på den vänstra sidan för att se de fordon som kommer emot dem. Det är även viktigt att se en cykel eller moped så att gå till vänster bär rimligen även gälla när man går på kombinerade cykel- och gångbanor.

Jag kan inte påminna mig ha hört någon propaganda för att man skall gå på den vänstra sidan de senaste 25 åren. Det sista jag vet mig ha hört var någon gång på 80-talet då Anita och Televinken i TV försökte påtala för barnen hur viktigt det var att gå på den vänstra sidan av vägbanan.

Det bästa vore om folk lärde sig att alltid gå till vänster, även på rena gångbanor, för då glömmer man inte bort sig när man kommer ut på vägbanor med fordonstrafik.


Svar
: Hej Jan!

Tack för ditt inlägg och tack för att du belyser situationen.

/Ernst


 

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.