Vägmärken för vägvisning för fordon

 


Viktigt!

Ledsen. På grund av tidsbrist är denna sidan inte uppdaterad!

-Klicka här för att komma till vår andra sida med uppdaterade skyltar!


Lokaliseringsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där lokaliseringsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa.

Anvisningen kan gälla från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat anges.

Lokaliseringsmärken ger också vägvisning och upplysning om var inrättningar och serviceanläggningar, turistmål m.m. finns.


Lokaliseringsmärken för vägvisning för fordon

F 1 Orienteringstavla

f1
Lokaliseringsmärket, orienteringstavla, är en förberedande upplysning om korsning eller motsvarande, Om det finns särskilda skäl kan upplysning om två korsningar anges på märket.


F 1, 2. Orienteringstavla

f1,2
Lokaliseringsmärket, orienteringstavla, är en förberedande upplysning om cirkulationsplats eller motsvarande. Om det finns särskilda skäl kan upplysning om två korsningar anges på märket.


F 2 Orienteringstavla vid förbjuden vänstersväng

f2
Lokaliseringsmärket, orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsníng, är en förberedande upplysning om att det är förbjudet att svänga vänster i korsningen men att en annan körriktning kan väljas.


F 3 Tabellorienteringstavla

f3
Lokaliseringsmärket, tabellorienteringstavla, är en förberedande upplysning om en korsning, cirkulationsplats eller motsvarande.


F 4 Avfartsorienteringstavla

f4
Lokaliseringsmärket, avfartsorienteringstavla, är en förberedande upplysning om avfart. Avståndsangivelse är anpassad efter förhållandena på platsen.


F 5 Vägvisare

f5
Lokaliseringsmärket, vägvisare, är uppsatt i anslutning till en korsning och avståndet anges i hela kilometer.


F 6 Tabellvägvisare

f6
Lokaliseringsmärket, tabellvägvisare, kan användas i stället för märke F5, vägvisare, och är uppsatt på mycket kort avstånd från en korsning, cirkulationsplats eller i utfarten från en cirkulationsplats.


F 7 Avfartsvisare

f7
Lokaliseringsmärket, avfartsvisare, är uppsatt där avfarten börjar.


F 8 Körfältsvägvisare

f8
Lokaliseringsmärket, körfältsvägvisare, anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd mot målet och är uppsatt över det eller de körfält det avser.
Körfältsvägvisare i olika situationer >>

F 8, 2. Körfältsvägvisare

f8,2
Lokaliseringsmärket, körfältsvägvisare, kan även användas som förberedande upplysning om avfart. I sådana fall anges avståndet till avfarten under angivelsen för avfarten.


F 9 Samlingsmärke för vägvisning

f9
Lokaliseringsmärket, samlingsmärke för vägvisning, anger att det inom klammer angivet mål nås via ett gemensamt vägval Avståndet till aktuell avfart eller korsning kan anges på en tilläggstavla.


F 10 Platsmärke

f10
Lokaliseringsmärket, platsmärke, anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen. Kommun-, stads- eller länsvapen kan var infogat i märket.


F 11 Vägnamn

f11
Lokaliseringsmärket, vägnamn, anger namn på en viss väg eller led.


F 12 Vattendrag

f12
Lokaliseringsmärket, vattendrag, – var beredd på översvämmad körbana – och frosthalka.


F 13 Avståndstavla

f13
Lokaliseringsmärket, avståndstavla, anger avståndet i hela kilometer. Vägnumret kan vara infogat i märket.


F 14 Vägnummer

f14

Lokaliseringsmärket, vägnummer, om du följer märket som har en streckad bård anger det att den leder fram till den vägen.


F 15 Omledning

f15
Lokaliseringsmärket, omledning, anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg.


F 16 Ökning av antal körfält

f16
Lokaliseringsmärket, ökning av antal körfält, anger att antal körfält ökar. Symboler för fordonsslag eller vägnummer kan vara infogade i märket. Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten.


F 17 Minskning av antal körfält

f17
Lokaliseringsmärket, minskning av antal körfält, anger att antalet körfält minskar. Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten.


F 18 Körfältsindelning på sträcka

f18
Lokaliseringsmärket, körfältsindelning på sträcka, anger körriktning i körfält. Symboler för fordonsslag, vägnummer eller fysisk avgränsning mellan motriktade körfält kan vara infogade i märket. Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten.


F 19 Väganslutning med accelerationsfält

f19
Lokaliseringsmärket, väganslutning med accelerationsfält, anslutningen anpassas till förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten.


F 20 Väganslutning med separat körfält

f20
Lokaliseringsmärket, väganslutning med separat körfält, anslutningen anpassas till förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten.


F 21 Körfältsindelning före korsning

f21
Lokaliseringsmärket, körfältsindelning före korsning, anger lämpligt körfält för fortsatt färd.


F 22 Riksmärke

f22
Lokaliseringsmärket, riksmärke, anger gräns mot annat EU-land.


F 23 Orienteringstavla för omledningsväg

f23
Lokaliseringsmärket, orienteringstavla för omledningsväg, anger färdväg när ordinarie väg är tillfälligt avstängd.


F 24 Färdriktning vid omledning

f24
Lokaliseringsmärket, färdriktning vid omledning, anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik.


F 25 Körfält upphör

f25
Lokaliseringsmärket, körfält upphör, anger att ett körfält tillfälligt är avstängt – byte av körfält bör ske i god tid.


F 26 Körfält avstängt

f26
Lokaliseringsmärket, körfält avstängt, anger att ett körfält är tillfälligt avstängt och att inget annat körfält kan användas.


F 27 Trafikplatsnummer

f27
Lokaliseringsmärket, trafikplatsnummer, anger numret på trafikplatsen. Märket kan vara kompletterat med avfartens beteckning.


F 28 Parkeringshus

f28
Lokaliseringsmärket, parkeringshus, ger upplysning om parkeringsplatsen är fullbelagd eller om det finns lediga platser kan finnas i anslutning till märket.


F 29 Infartsparkering

f29
Lokaliseringsmärket, infartsparkering, anger parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik.


F 30 Lokal slinga

f30
Lokaliseringsmärket, lokal slinga, anger ringväg eller motsvarande.


F 31-1 Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Lokaliseringsmärket, märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp, anger lämplig väg eller förbifart för angivet fordonsslag eller trafikantgrupp.

f30,1

F 31-2
f31,2

F 31-3
f31,3

F 31-4
f31,4

F 31-5
f31,5

F 31-6
f31,6

F 31-7
f31,7

F 31-8
f31,8

F 31-9
f31,9

F 31-10
f31,10

F 31-11
f31,11


F 32 Farligt gods

f32
Lokaliseringsmärket, farligt gods, anger rekommenderad färdväg för fordon med last av farligt gods.


F 33 Räddningsplats

f33
Lokaliseringsmärket, räddningsplats, anger en räddningsplats vid vägarbeten eller motsvarande.

 


Övriga vägmärken och vägmarkeringar


Andra anordningar

De andra anordningar är till för att ge dig information som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.
Andra anordningar >>


Anvisningsmärken

Ett anvisningsmärke upplyser och ger dig ett förtydligande vad som gäller på den väg du färdas.
Anvisningsmärken >>


Förbudsmärken

Ett förbudsmärke talar om vad du inte får göra och har en symbol i vägmärket.
Förbudsmärken >>

 

Lokaliseringsmärken
Lokaliseringsmärken ger vägvisning, upplysning om inrättningar, serviceanläggningar, turistmål m.m.

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.
Allmänna inrättningar  >>

Lokaliseringsmärken för gång- och cykeltrafik.
Gång- och cykeltrafik >>

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.
Serviceanläggningar >>

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m. m.
Turistmål >>


Nya vägmärken 2007

Regeringen beslutade om en ny (SFS 2007:90) som ersätter vägmärkesförordningen från 1978.
Nya vägmärken >>


Påbudsmärken

Påbudsmärkena talar om vad du måste göra och är vanligen försett med pilar eller en symbol i vägmärket.
Påbudsmärken >>


Symboler

Symbolerna har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.
Symboler >>


Tilläggstavlor

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlorna kan t.ex. ange avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse.
Tilläggstavlor >>


Upplysningsmärken

Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet.
Upplysningsmärken >>


Varningsmärken

Ett varningsmärke talar om att det finns en fara för någonting som är svårt att upptäcka – märket har oftast en symbol i vägmärket.
Varningsmärken >>


Vägmarkeringar

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.
Vägmarkeringar >>

 

Väjningspliktsmärken

Ett väjningspliktsmärke upplyser att någon förare har stopp- eller väjningsplikt.
Väjningspliktsmärken >>

 


Sammanställning

Sammanställningen och beskrivning av Sveriges alla vägmärken.
Sammanställning >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.