Förbudsmärken, vägmärken som talar om vad du inte får göra


Viktigt!

Ledsen. På grund av tidsbrist är denna sidan inte uppdaterad!

-Klicka här för att komma till vår andra sida med uppdaterade skyltar!


 

Förbudsmärken talar om vad du inte får göra och har oftast en symbol i vägmärket.

Förbudsmärket är i regel runt med gul eller blå botten och försedd med röd bård. Kan förses med kompletterande text och/eller siffror och gäller i regel till nästa korsning.

Vissa bestämmelser om hur p-biljett, p-skiva eller motsvarande skall användas har förs in i förordningen.


C 1 Förbud mot infart med fordon

c1
Förbudsmärket, förbud mot infart med fordon, anger att det är förbud att passera märket med alla slags fordon.


C 2 Förbud mot trafik med fordon

c2
Förbudsmärket, förbud mot trafik med fordon, anger det att det är förbud att passera märket med fordon. Märket avser trafik med fordon i båda riktningarna.


C 3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

c3
Förbudsmärket, förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II, anger det att det är förbud att passera märket med annat motordrivet fordon än moped klass II.

Avser förbudet även moped klass II anges detta på en tilläggstavla.


Widget not in any sidebars


C 4 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul

c4
Förbudsmärket, förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul, anger det att det är förbud att passera märket med motordrivet fordon med fler än två hjul.


C 5 Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I

c5
Förbudsmärket, förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I, anger det att det är förbud att passera märket med motorcykel och moped klass I.Widget not in any sidebars

C 6 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

c6
Förbudsmärket, förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn, anger att det är förbud att passera märket med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn av annat slag än påhängsvagn eller släpkärra.

Avser förbudet även trafik med motordrivet fordon med tillkopplad påhängsvagn eller släpkärra anges det på en tilläggstavla.

Avser förbudet endast fordonståg med släpvagn vars totalvikt överstiger visst tontal anges det på tilläggstavla T5, totalvikt.


C 7 Förbud mot trafik med tung lastbil

c7

Förbudsmärket, förbud mot trafik med tung lastbil, anger att det är förbud att passera märket med tung lastbil.

Avser förbudet även trafik med lätt lastbil anges det på en tilläggstavla.


C 8 Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

c8
Förbudsmärket, förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II, anger att det är förbud att passera märket med traktor och motorredskap klass II.

Avser förbudet även trafik med motorredskap klass I anges det på en tilläggstavla.


C 9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

c9
Förbudsmärket, förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods, anger att det är förbud att passera märket fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.


C 10 Förbud mot trafik med cykel och moped klass II

c10

Förbudsmärket, förbud mot trafik med cykel och moped klass II, anger att det är förbud att passera märket med cykel och moped klass II.

Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla.


C 11 Förbud mot trafik med moped klass II

c11

Förbudsmärket, förbud mot trafik med moped klass II, anger att det är förbud att passera märket med moped klass II.

Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla.


C 12 Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur

c12
Förbudsmärket, förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur, anger det förbud att passera märket om fordonet är förspänt med dragdjur.


C 13 Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

c13

Förbudsmärket, förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp, anger förbud för sådana fordon att passera.

Gäller förbudet inte terrängvagn anges det på en tilläggstavla.


C 14 Förbud mot ridning

c14
Förbudsmärket, förbud mot ridning, anger förbud att passera märket vid ridning.


C 15 Förbud mot gångtrafik

c15
Förbudsmärket, förbud mot gångtrafik, anger förbud för gående att passera märket.


C 16 Begränsad fordonsbredd

c16

Förbudsmärket, begränsad fordonsbredd, anger förbud att passera märket med fordon över en viss bredd.

Största tillåtna bredd anges på märket.


C 17 Begränsad fordonshöjd

c17

Förbudsmärket, begränsad fordonshöjd, anger förbud att passera märket med fordon över en viss höjd om den fria höjden är lägre än 4,5 meter.

Högsta tillåtna fordonshöjd anges på märket.


C 18 Begränsad fordonslängd

c18
Förbudsmärket, begränsad fordonslängd, anger förbud att passera märket med fordon eller fordonståg över en viss längd. Längsta tillåtna längd anges på märket.

 

suv-att-forlanga-sin-penis-reklam

 


C 19 Minsta avstånd

c19
Förbudsmärket, minsta avstånd, anger förbud att efter märket hålla kortare avstånd till framförvarande motordrivna fordon i samma färdriktning än som anges på märket.

Minsta avstånd anges på märket.


C 20 Begränsad bruttovikt på fordon

c20
Förbudsmärket, begränsad bruttovikt på fordon, anger förbud för fordon att passera märket om bruttovikten är högre än den på märket angivna.


C 21 Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg

c21
Förbudsmärket, begränsad bruttovikt på fordon, och fordonståg, anger förbud för fordon och fordonståg att passera märket om bruttovikten är högre än den på märket angivna.


C 22 Bärighetsklass

c22
Förbudsmärket, bärighetsklass, anger förbud att passera märket med fordon eller fordonståg med högre bruttovikt än för den behörighetsklass som angivits på märket.


C 23 Begränsat axeltryck

c23
Förbudsmärket, begränsat axeltryck, anger förbud att passera märket med högre axeltryck än som angivits på märket.


C 24 Begränsat boggitryck

c24
Förbudsmärket, begränsat boggitryck, anger förbud att passera märket med högre boggitryck än som angivits på märket.


C 25 Förbud mot sväng i korsning

c25
Förbudsmärket, förbud mot sväng i korsning, gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före. Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla.

Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.


C 26 Förbud mot U-sväng

c26
Förbudsmärket, förbud mot U-sväng, gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före. Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla.

Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.


C 27 Förbud mot omkörning

c27

Förbudsmärket, förbud mot omkörning, anger att det är förbjudet att köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.

Förbjudet gäller på den väg märket är uppsatt och till den plats där märket C 28, slut på förbud mot omkörning, är uppsatt.


C 28 Slut på förbud mot omkörning

c28
Förbudsmärket, slut på förbud mot omkörning, anger att omkörningsförbudet upphör.


C 29 Förbud mot omkörning med tung lastbil

c29

Förbudsmärket, förbud mot omkörning med tung lastbil, anger att det är förbud att med en tung lastbil köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.

Förbjudet gäller på den väg märket är uppsatt och till den plats där märket C 30, slut på förbud mot omkörning med tung lastbil, är uppsatt.


C 30 Slut på förbud mot omkörning  med tung lastbil

c30
Förbudsmärket, slut på förbud mot omkörning med tung lastbil, anger att omkörningsförbudet för tung lastbil upphör.


C 31 Hastighetsbegränsning

c31
Förbudsmärket, hastighetsbegränsning, anger förbud att föra fordon med högre hastighet än den som anges på märket.

Angivelsen gäller till den plats där en annan hastighetsbegränsning anges med märket eller märke C 32, tillfällig hastighetsbegränsning upphör, E 1, motorväg, E 5, tättbebyggt område, E 7, gågata, eller E 9, gångfartsområde, satts upp.


C 32 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

c32

Förbudsmärket, tillfällig hastighetsbegränsning upphör, används endast på en väg eller vägsträcka där försöksverksamhet pågår enligt förordningen om försöksverksamhet med varierande högsta hastighet.

Märket anger då att en tillfällig avvikelse från den varierande högsta hastigheten som märkts ut med märke C31, hastighetsbegränsning, upphör.


C 33 Stopp vid tull

c33

Förbudsmärket, stopp vid tull, anger skyldighet att stanna för tulldeklarering. Fordonet skall stanna vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vid märket.

Texten under det vågräta sträcket anges på det språk som är lämpligt.


C 34 Stopp för angivet ändamål

c34

Förbudsmärket, stopp för angivet ändamål, anger skyldighet att stanna av den anledning som anges under det vågräta sträcket. Om märket är uppsatt före en trafiksignal, anger det att fordon som skall passera signalen skall stanna vid rött ljus.

Fordonet skall stannas vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vid märket.


C 35 Förbud mot att parkera fordon

c35
Förbudsmärket, förbud mot att parkera fordon, anger att det är förbjudet att parkera fordon. Angivelsen gäller på den sida vägmärket är uppsatt och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där annan bestämmelse om stannade eller parkering märkts ut till nästa korsning med annan väg.


C 36 Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

c36
Förbudsmärket, förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum, anger att det är förbjudet att parkera fordon på dag med udda datum på den sida som har udda adressnummer. Vägmärket gäller till den plats där annan bestämmelse om stannade eller parkering märkts ut till nästa korsning med annan väg.


C 37 Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum

c37
Förbudsmärket, förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum, anger att det är förbjudet att parkera fordon på dag med jämnt datum på den sida som har jämna adress nummer. Vägmärket gäller till den plats där annan bestämmelse om stannade eller parkering märkts ut till nästa korsning med annan väg.


C 38 Datumparkering

c38
Förbudsmärket, datumparkering, anger att det är förbjudet att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida som har udda adressnummer.


C 39 Förbud mot att stanna och parkera fordon

c39
Förbudsmärket, förbud att stanna och parkera fordon, anger att det är förbjudet att stanna och parkera fordon. Angivelsen gäller på den sida vägmärket är uppsatt och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där annan bestämmelse om stannade eller parkering märkts ut till nästa korsning med annan väg.


C 40 Ändamålsplats

c40

Förbudsmärket, ändamålsplats, anger att det är förbjudet att stanna och parkera fordon för annat ändamål än det angivna. Om endast ett fordonsslag eller en viss trafikantgrupp får stanna och parkera anges det på en tilläggstavla.

Andra ändamål kan anges på märket.


C 41 Slut på ändamålsplats

c41anv

Förbudsmärket, slut på ändamålsplats, behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att ändamålsplatsen upphör.

Andra ändamål kan anges på märket.


C 42 Vändplats

c42

Förbudsmärket, vändplats, anger en plats som är avsedd för vändning av fordon och att det är förbjudet att parkera fordon.

Om istället märke C 39, förbud att stanna och parkera fordon, är infogat i märket anger förbud att stanna eller parkera fordon.

C 39
c39


C 43 Slut på vändplats

c43
Förbudsmärket, slut på vändplats, behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att vändplatsen upphör.


C 44 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II

c44

Förbudsmärket, förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II, anger förbud att framföra annat motordrivna fordon med dubbdäck än moped klass II.

Avser förbudet även moped klass II anges det på en tillägstavla.


Övriga vägmärken och vägmarkeringar


Andra anordningar

De andra anordningar är till för att ge dig information som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.
Andra anordningar >>


Anvisningsmärken

Ett anvisningsmärke upplyser och ger dig ett förtydligande vad som gäller på den väg du färdas.
Klicka här för att läsa mer om anvisningsmärken >>


Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken ger vägvisning, upplysning om inrättningar, serviceanläggningar, turistmål m.m.

Klicka här för att läsa mer om lokaliseringsmärken för allmänna inrättningar >>
Klicka här för att läsa mer om lokaliseringsmärken för gång och cykeltrafik >>
Klicka här för att läsa mer om lokaliseringsmärken för serviceanläggningar >>
Klicka här för att läsa mer om lokaliseringsmärken för turistmål >>
Klicka här för att läsa mer om lokaliseringsmärken för vägvisning för fordon >>


Nya vägmärken 2007

Regeringen beslutade om en ny (SFS 2007:90) som ersätter vägmärkesförordningen från 1978.
Klicka här för att läsa mer om nya vägmärken >>

 

Påbudsmärken

Påbudsmärkena talar om vad du måste göra och är vanligen försett med pilar eller en symbol i vägmärket.
Klicka här för att läsa mer om påbudsmärken >>

 

Symboler

Symbolerna har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges. >>

 

Tilläggstavlor

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlorna kan t.ex. ange avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse. >>

 

Upplysningsmärken

Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet.  >>

 

Varningsmärken

Ett varningsmärke talar om att det finns en fara för någonting som är svårt att upptäcka – märket har oftast en symbol i vägmärket.  >>

 

Vägmarkeringar

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.  >>

 

Väjningspliktsmärken

Ett  väjningspliktsmärke upplyser att någon förare har stopp- eller väjningsplikt. >>


Sammanställning

Vill du se en sammanställning av Sveriges alla vägmärken? Klicka här >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.