Väjningspliktsmärken upplyser om stopp eller väjningspliktsskyldighet

 


Viktigt!

Ledsen. På grund av tidsbrist är denna sidan inte uppdaterad!

-Klicka här för att komma till vår andra sida med uppdaterade skyltar!


Här finner du Sveriges väjningspliktsmärken som upplyser om stopp eller väjningspliktsskyldighet.

Märkena har varierande form och utseende och anger att du tydligt ska visa att du lämnar företräde och/eller vid behov stanna.


Väjningspliktsmärken som upplyser dig om att någon förare har väjningsplikt.


B 1 Väjningsplikt

väjningsplikt

Väjningspliktsmärket, väjningsplikt, anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led.

Om samtliga tillfarter i korsningen har väjningsplikt anges detta med tilläggstavlan – flervägsväjning (T13).

T 13

t13B 2 Stopplikt

b2-1

Väjningspliktsmärket, stopplikt, anger att förare har stoppskyldighet före infart på korsande väg, led eller spårområde.

Om samtliga tillfarter i korsningen har stopplikt anges detta med tilläggstavlan – flervägsstopp (T14).

T 14

flervägsstopp


B 3 Övergångsställe

b3

Väjningspliktsmärket, övergångsställe, vid obevakade övergångsställe har fordonsförare skyldighet att lämna företräde.

Gående har skyldighet att ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället.


B 4 Huvudled

huvudled1

Väjningspliktsmärket, huvudled, är uppsatt vid huvudledens början och upprepas efter varje korsning, om det inte tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen.

Trafiken på anslutande vägar har väjningsplikt.


B 5 Huvudled upphör

b5

Väjningspliktsmärket, huvudled upphör, anger att högerregeln gäller i nästa korsning om inget annat anges.


B 6 Väjningsplikt mot mötande trafik

b6
Väjningspliktsmärket, väjningsplikt mot mötande trafik, anger att det är förbjudet att passera en sträcka om det inte kan ske utan att mötande trafik hindras.


B 7 Mötande trafik har väjningsplikt

b7
Väjningspliktsmärket, mötande trafik har väjningsplikt, anger att mötande trafik har skyldighet att lämna företräde.


B8. Cykelöverfart

b8

Märket anger en cykelöverfart. Vid cykelöverfarter är för fordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 a § och för cyklande och förare av moped klass II bestämmelserna i 6 kap. 6 § trafikförordningen tillämpliga.

 


Övriga vägmärken och vägmarkeringar


Andra anordningar

De andra anordningar är till för att ge dig information som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.
Andra anordningar >>


Anvisningsmärken

Ett anvisningsmärke upplyser och ger dig ett förtydligande vad som gäller på den väg du färdas.
Anvisningsmärken >>


Förbudsmärken

Ett förbudsmärke talar om vad du inte får göra och har en symbol i vägmärket.
Förbudsmärken >>

 

Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken ger vägvisning, upplysning om inrättningar, serviceanläggningar, turistmål m.m.

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.
Allmänna inrättningar >>

Lokaliseringsmärken för gång- och cykeltrafik.
Gång- och cykeltrafik >>

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.
Serviceanläggningar >>

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m. m.
Turistmål >>

Lokaliseringsmärken för vägvisning för fordon.
Fordon >>

 


Nya vägmärken 2007


Regeringen beslutade om en ny (SFS 2007:90) som ersätter vägmärkesförordningen från 1978.
Nya vägmärken >>


Påbudsmärken

Påbudsmärkena talar om vad du måste göra och är vanligen försett med pilar eller en symbol i vägmärket.
Påbudsmärken >>


Symboler

Symbolerna har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.
Symboler >>


Tilläggstavlor

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlorna kan t.ex. ange avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse.
Tilläggstavlor >>


Upplysningsmärken

Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet.
Upplysningsmärken >>


Varningsmärken

Ett varningsmärke talar om att det finns en fara för någonting som är svårt att upptäcka – märket har oftast en symbol i vägmärket.
Varningsmärken >>

Vägmarkeringar

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.
Vägmarkeringar >>

 


Sammanställning

Sammanställningen och beskrivning av Sveriges alla vägmärken.
Sammanställning >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.