Det är dags att skrota högerregeln

— by

 

Om det fanns en trafikregel jag hade makt att ta bort så vore det högerregeln. Högerregeln är en svår regel att tillämpa i trafiken. Den saknar ofta både rim och reson. Vari i ligger logiken när trafiken på en stor och väl trafikerad gata ska väja för dem på den lilla tvärgatan? I sådana trafikmiljöer skapar folk egna och oskrivna trafikregler där de på den större och mer trafikerade gatan
ges företräde framför de andra. Alla städer har sådana gator där de lokala trafikföreskrifterna säger en sak medan de oskrivna säger en annan. När sedan någon vill följa de egentliga trafikreglerna,
någon som är utifrån och därmed är omedveten om de oskrivna reglerna, så skapar det endast problem och olycksrisker. I många andra länder existerar ingen högerregel. Där har du alltid stopplikt när du ska ansluta till en huvudgata. Men vi i Sverige är inte ensamma om att ha högerregeln. Även i andra europeiska länder existerar den, bl.a. i vårt västra grannland Norge.

Högerregeln finns för att skapa en lugnare trafikmiljö. Om du t.ex. närmar dig en korsning med begränsad sikt och där högerregeln gäller, är det tänkt att du ska bli försiktig, sakta in och inta bromsberedskap, även om den gata du färdas på är större och mer trafikerad. Med andra ord ska du göra dig beredd att tillämpa väjningsplikt gentemot fordon från höger. Men fungerar detta verkligen i praktiken? Om alla alltid och överallt körde efter högerregeln så vore allting frid och fröjd, men sådan är inte verkligheten beskaffad. Istället så blir det ofta så att den som tillämpar högerregeln blir en trafikfara, då det överraskar de flesta förare på den större och mer trafikerade gatan. Har inte själva grundtanken med högerregeln omintetgjorts då?

Östunagatan i Uppsala

ostunagatan-uppsala

Östunagatan är en kort och liten gata som mer påminner om en in, -eller utfart. Det är inte mycket trafik på den gatan i jämförelse med Säbygatan som den ansluter till. När någon som kommer från Östunagatan och vill köra enligt högerregeln så uppstår regelmässigt kollisionsrisker, då de som trafikerar Säbygatan är i en accelerationsfas och därmed inte alls antagit någon beredskap att väja.

Säbygatan i Uppsala

sabygatan-uppsala

Att strikt tillämpa högerregeln i en dylik korsning innebär alltså en trafikfara, särskilt då de som ämnar ansluta till Säbygatan har skymd sikt åt vänster, precis därifrån riskerna kommer.

 

En bättre lösning

Vad vill jag då ha istället? Jag förespråkar, i trafikmiljöer likt exemplet med Säbygatan och Östunagatan i Uppsala, att de lokala trafikföreskrifterna ändras, så att den gata där mest trafik förekommer och där de flesta instinktivt upplever sig vara på ett slags huvudgata, görs till huvudled och att väjningsplikt införs på alla anslutande gator. Jag förespråkar också, att i områden där alla gator är av lika karaktär (ungefärligen samma trafikmängd, bredd mm), i exempelvis mindre villa, – eller bostadsområden, där slopas reglerna om väjningsplikt helt och hållet. Inför istället ett krav på samspel liknande det som gäller för vägmärket ´Sammanvävning´.

 •   Vägmärkesförordning (VMF) 2 kap 5 §, E15, Sammanvävning: Märket upplyser om att två körfält eller körbanor löper samman till ett och att förarna skall anpassa sig till de nya förhållandena på platsen enligt bestämmelserna i 3 kap. 44 § trafikförordningen.
 •   Trafikförordningen (Trf) 3 kap 44 §: Om två körfält löper samman till ett skall förarna under ömsesidigt hänsynstagande anpassa sig till de nya förhållandena.

Då vägmärket sammanvävning används i trafiken finns ingen väjningsplikt vare sig från vänster eller höger. Där krävs ett samspel eller samarbete i samförstånd hos dem som trafikerar platsen. Ett liknande samspel skulle fungera bättre i områden där gatorna är av likvärdig karaktär. När du då färdas i området vet du med dig att ingen väjningsplikt råder (vid infarterna till området kan ett zonmärke placeras som upplyser om vilka villkor som gäller) och då kan du inte köra som om du vore på en huvudgata där alla andra ska väja för dig. Du kan inte heller tänka att den gata du kommer ifrån är viktigare än den gata du ska ansluta till, utan du måste vara beredd att i alla lägen vara på din vakt mot annan trafik. En av bristerna med högerregeln är nämligen vetskapen om att du, som inte kommer från höger, har rätten på din sida och att de andra ska väja för dig. När så inte sker har du oftast inte tillräcklig beredskap och kollisionen är ett faktum. Utan väjningsplikt mot vare den ena eller den andra skapas ett mått av osäkerhet vilket ger ett annat tempo i trafiken och en större beredskap för att samspela med andra trafikanter. För att minimera dessa risker ändrade man ordet företräde till väjningsplikt. Tidgare hette det att du som inte hade väjningsplikt hade företräde gentemot annan trafik. Problemet är bara det att ordet företräde lever kvar i vårt medvetande än i dag. Företräde ger icitament att bara köra på, för det är de andra som ska stanna för mig.

 

Sammanfattning

Så, för att sammanfatta det hela: Skrota högerregeln helt och hållet. Gör alla gator som är av huvudkaraktär (bredare och mer trafikerade) till huvudleder där all trafik från anslutande gator har väjningsplikt genom lokal trafikföreskrift och vägmärke. Inför områden där förare inte kan göra anspråk på vare sig väjningsplkt eller företräde. Istället ska alla fordonsförare ”under ömsesidigt hänsynstagande anpassa sig till de nya förhållandena”. Dessa områden kan med fördel utmärkas med ett särskilt utformat vägmärke som upplyser om detta. När vi då trafikerar platser av den karaktären, måste vi vara beredda på att samspela och under särskilt hänsynstagande anpassa vår körning efter de nya förhållandena, på samma sätt som i dag sker då vägmärket sammanvävning används i trafiken.

 

Vad tycker du? Kommentera gärna!

 

,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Svar

 1. Profilbild för Dany
  Dany

  Jag har jobbat som trafiklärare och yreskutbildare via arbetsförmedlingen i 6 år nu och kan säga att högerregeln borde plokas bort! Och det för att den orsakar mer problem än bra grejer! När jag utbildar och förklarar så fungerar det för eleven men inte trafiken i övrigt. Några kör om o tutar varför vi har stannat en del pekar finger den som skall ut från högeregelsgatan står stilla och kör inte så det uppstår trafikstockning och mycket mer! Ska jag vara ärlig när jag kör själv så följer jag den aldrig! Jag försökte men har blivit påkörd bakifrån och därför slutat använda den! Så gärna för mig avskaffa den och gör till huvudled eller utfartregel eller annat!

  1. Profilbild för Rune Wahlin
   Rune Wahlin

   Hej Dany!

   Högerregeln skulle göra väldigt stor nytta om den fungerade. I och med att den finns så gör den väl en del nytta, då en vissa åtminstone saktar in något vid högerregelskorsningar. Men som du skriver, är problemet kring högerregeln att det inte utmynnar i en konsekvent regeltillämpning och när då någon agerar efter den så uppstår problem. Många gator i våra tätorter får s.k. inofficiella lokala trafikregler. Jag menar att alla har på något sätt kommit fram till att göra en gata till huvudled, även om trafikföreskriften eller vägmärket saknas. Alla kör som om det vore huvudled och då vågar ingen köra efter högerregeln.
   Ett annat exempel är de landsvägar där högerregeln gäller. Hur naturligt känns det att tillämpa högerregeln när du kommer fram till en mindre anslutande landsväg? Den som befinner sig på landsvägen och inte ska svänga in på en annan väg utan fortsätta sin färd rakt fram borde inte behöva väja för fordon till höger. I dessa fall önskar jag se alla landsvägar göras om till huvudleder och anslutande vägar ges väjningsplikt. I stadstrafik, exempelvis villaområde med hastigheten 30 km/h kan en form av samspelsregel skapas, där ingen har vare sig den ena eller den andra rättigheten att köra först. Från artikeln: Istället ska alla fordonsförare ”under ömsesidigt hänsynstagande anpassa sig till de nya förhållandena”.

 2. Profilbild för Mikael Persson
  Mikael Persson

  I städers centrumkärna så gäller ofta högerregeln utav två anledningar, fartsänkningssyfte och underlätta framkomlighet förde som kommer från de mindre sidogatorna. Detta leder till ett bättre flöde från olika håll då man slipper en massa tomgångskörning.

  Tror det blir tufft för försäkringsbolagen om man har ömsesidig anpassning i smågator, dessutom så gäller det ändå med tanke på grundregeln.

  1. Profilbild för Rune Wahlin
   Rune Wahlin

   Hej Mikael!

   Du har rätt i att högerregeln till viss del fungerar som fartsänkande och att den ger vissa framkomlighetsförbättringar. Men högerregeln skapar också problem för de allra flesta då den inte tillämpas och att hålla fast vid en regel som inte tillämpas känns inte bra. Som du skriver gäller alltid den ömsesidiga anpassningen i trafiken, oavsett gällande trafikregler. Problemet är dock detta att så fort en viss regel anammas så blir det en rättighet.

   – Jag har rätt att köra först därför att du har väjningsplikt!
   – Du ska väja för mig! Varför stannar du inte?

   När dessa tankar florerar i trafikanternas huvud finns inte plats för den ömsesidiga anpassningen. Den trängs bort av rättigheterna. Ett försöka att ändra på rättighetstänket var när man ändrade från företräde till väjningsplikt, men det har inte slagit så väl ut. De flesta fortsätter att tänka på trafik i företrädesperspektiv.

   Det är dags att börja anamma andra sätt att skapa trafikmiljöer och att reglera trafik annat än med vägmärken. Den här korsningen i England är ett exempel.
   http://www.snugarchitects.co.uk/blog/?p=1151

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *