Varför är rondellkörning så svårt

Att köra i cirkulationsplats innebär…..

Bil i rondell

Det finns platser som till utseendet liknar en cirkulationsplats dvs. platsen har en rondell i mitten – där andra regler gäller.

Körfältsmarkeringen är olika i olika cirkulationsplatser – ibland följer den rondellen runt – för att i nästa följa färdriktningen.

Trafikförordningen (SFS1998:1276) 2 kap 2§ säger att ”om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel gäller anvisningen före regeln.


Här finner du 10 olika anledningar varför körning i cirkulationsplats blir så komplicerat.


För det första

För det första, finns det platser som till utseendet liknar en cirkulationsplats dvs. platsen har en rondell i mitten – där andra regler gäller.

Erfarenheten säger att finns det en rondell i mitten så lämnar föraren företräde för de fordon som är inne i densamma oavsett att andra vägmärken finns uppsatta före korsningen eller avsaknaden av vägmärken där vilket skapar en förhöjd olycksrisk.

För det andra

För det andra, är körfältsmarkeringen olika i olika cirkulationsplatser – ibland följer den rondellen runt – för att i nästa följa körfältet rakt fram i färdriktningen.

Vilka regler ska gälla då vägbanan är snötäckt eller nyasfalterad?
Ska den förare som har kännedom om platsen få ”rätt” (?) – då väljer nog försäkringsbolaget det tredje alternativet.

markeringen följer rondellen >>
markeringen följer körfältet rakt fram >>


För det tredje
För det tredje, bedömer försäkringsbolagen lika vållande vid plats när körfältspilar visar rakt fram i färdriktningen (höger och rakt fram – vänster och rakt fram) och då körfältsmarkeringen även visar runt rondellen.

lika vållande >>


För det fjärde

För det fjärde, får förare, enligt Transportstyrelsen, tidigare Vägverket i Borlänge, som färdas i höger körfält och som före korsningen har anvisning rakt fram och höger ändå svänga vänster och utan att ge tecken/blinkers till vänster.

Vägverket i Stockholm hävdar däremot, att på grund av mer trafik i Stockholm, ska förare som avser att svänga vänster placera sitt fordon i vänster körfält och ge tecken/blinkers.


För det femte

För det femte, är det viktigt att ge tecken/blinkers till vänster när man avser att svänga vänster och då speciellt vid vänstersväng från höger körfält för att informera de som kör i vänster körfält och som har för avsikt att köra rakt fram i färdriktningen. Kommunikation!

 

 

För det sjätte
För det sjätte, innebär en ökning i användandet av höger körfält för vänstersväng en försämring av framkomligheten för genomströmmande trafik när cirkulationsplatsen har två eller flera körfält. Detta leder i sin tur till ökad miljöpåverkan eftersom det genom den köbildning som då bildas tar längre tid att passera korsningen.

höger körfält – köbildning >>

För det sjunde

Väjningsplikten ur spel
För det sjunde, finns det förare som oaktat att de har kännedom om att de har väjningsplikt före inkörning i cirkulationen ändå kör in trots att fordon befinner sig i det innersta körfältet i cirkulationen med motiveringen att denne förare ändå ska byta körfält – väjningsplikten sätts ur spel.

Högertecken när cirkulationsplatsen lämnas

Krav på högertecken/blinkers när du lämnar platsen finns inte i lagtexten när man lämnar platsen (undantag högersväng). Högertecken/blinkers bidrar dock till en smidigare trafik och minskar föroreningarna men ökar inte trafiksäkerheten då de förare som ska köra in i cirkulationen ändå har skyldighet att lämna företräde.

SFS 1998:1276 3 kap. § 65 >>

Vägverkets information >>


För det åttonde

För det åttonde, kan du läsa att det är storleken på cirkulationsplatsen som är avgörande om tecken ska ges vid vänstersväng och vilken placering som ska intas.

storleken avgör om tecken ska ges >>

För det nionde

För det nionde, anser Borås tingsrätt att det cirkulära körfältet ska betraktas som ”huvudkörfält” (?) trots att det finns anvisningar före korsningen, som visar rakt fram i färdriktningen i båda körfälten och körfältspilar samt vägmarkeringar.

cirkulära körfält – domslut >>

Anser du att föraren som färdades i det högra körfältet, med anvisning rakt fram, och svängde till vänster valde lämpligt körfält? Avgör själv.

se bild över olycksplatsen >>


Cirkulärt körfält gentemot annat körfält

I lagtexten finns det inte något som stöder Borås tingsrätts bedömning att en körfältsmarkering ska betraktas som huvudkörfält – cirkulärt körfält gentemot annat körfält.

Vad säger då lagen?

”En trafikant skall följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal eller sådant tecken av en vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförordníngen (2007:90). Om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel gäller anvisningen före regeln.”

referens, SFS 1998: 1276 2 kap.2 § >>


För det tionde

För det tionde, skrivelsen i trafikförordningen 2 kap 2§ (SFS1998:1276) ”om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel gäller anvisningen före regeln som stöds av Högsta domstolen i domslut DT225.

Högsta domstolen >>

 


Problemlösning


Är det så här vi vill ha det?

Varken Vägverket (nuvarande Trafikverket), Transportstyrelsen eller Trafikutskottet verkar ha ambitionen att vilja lösa problemen och därmed minska antalet trafikolyckor.

Vad kan du bidra med för att lösa problemen och hur du kan undvika att drabbas av en olycka.

hur löser vi problemen? >>  Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.