Cirkulationsplats med körfältsmarkering rakt fram

Vägkorsningen är en cirkulationsplats där det även finns en körfältsmarkering rakt fram i färdriktningen


I de flesta cirkulationsplatser är körfältsmarkeringarna cirkulära men det förekommer inte allt för sällan vägmarkeringar som också visar rakt fram i färdriktningen.

Inom vissa områden – inom ett relativ kort avstånd – finns det vägkorsningar med rondeller av varierande storlekar där vägmarkeringar som informerar och/eller ger oss visuell ledning varierar från plats till plats.

Ansvariga myndigheter har svårt att förklara varför olika trafikregler gäller på olika platser i Sverige.

För att minska trafikolyckorna borde det ställas krav på att trafikreglerna harmoniseras.

Cirkulationsplats med körfältsmarkering
Vägkorsningen är en cirkulationsplats där det även finns en körfältsmarkering rakt fram. Tecken till vänster behöver inte ges med motivering att ”endast finns ett val av körriktning”.

  • trots att föraren i det högra körfältet följer körfältsmarkeringen ska tecken till höger ges – motivering ”en förflyttning i sidled”
  • enligt Trafikförordningen finns det inget lagligt krav på att tecken ska ges om föraren följer sitt markerade körfält vid färd rakt fram.

Här är det tillåtet att välja vilket körfält som helst för att köra rakt fram. Det är även tillåtet att köra i det högra körfältet för färd till vänster eller vända trots de körfältspilar som finns före cirkulationen och de körfältsmarkeringar som finns i cirkulationen.

Vägkorsning med körfältsmarkering
Här visas en vägkorsning med en rondell i dess mitt som är utmärkt som en cirkulationsplats där endast ett val av körriktning är tillåten.

Kommentar:
Transportstyrelsens ofattbara förklaring till att tecken till höger ska ges när föraren följer körfältmarkeringen på grund av att föraren gör en förflyttning i sidled är mycket märklig.

Enligt Trafikförordningen SFS 1998:1276 finns det inget lagligt krav på att tecken ska ges om föraren följer ett markerat körfält vid färd rakt fram.

 


 

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.