Inför en trafikantutbildning

Nollvisionen är ett målinriktat program som har till syfte att minska antalet döda och skadade i trafiken så att ingen ska behöva dö eller allvarligt skadas i trafiken.

Kraftfulla förändringar måste till för att öka trafiksäkerheten och minska risktagandet på våra vägar.

Trafiksäkerhetsvinsterna är uppenbara om trafikantutbildningen starta redan i förskolan för att sedan fortsätta genom grund- och gymnasieskolan.

En allmän trafikantutbildning
En obligatorisk allmän trafikantutbildning bör införas redan i förskolan med tonvikt på ett högt risktänkande.

Vad har framförts av politiker och journalister?
Unga körkortsaspiranter har sedan 1993 haft möjligheten att påbörja sin körkortsutbildning för behörighet B, redan från 16 års- åldern.

En fråga i det sammanhanget:
När kommer teoriundervisningen in i bilden och hur bedrivs denna om den nu finns?

Det har framförts av ansvariga politiker och journalister att en fördjupning av de teoretiska kunskaperna inte kräver kräver kateder eller lärosal, utan det viktigast är att eleven lär sig teorin. Kända frågor var att föredra och skulle borga för en riktig kunskapsinhämtning.
Att framhålla att ingen fördjupning av de teoretiska kunskaperna är nödvändig för att ta ett körkort är inte försvarbart då avsaknaden av fördjupade teoretiska kunskaper kan innebära katastrofer för de inblandade.

Vad blir följden?
Det finns farhågor att undervisning i teori helt saknas och att man istället sitter framför sin dator och i stort sätt pluggar in rätt svar. En följd av detta är att en förståelse ”varför” har gått förlorad och denna ”brist” påverkar negativt vårt ställningstagande och vårt agerande i trafiken.

En allmän teorikurs på schemat
Alla medborgare bör få en adekvat teoriutbildning med tyngdpunkt på de riskmoment som ofta uppstår i trafiken.

Skolans roll i sammanhanget
Trafikantutbildningen ska fortsätta i både grund- och gymnasieskolans samhällsutbildning. De trafiksäkerhetsvinster som kan uppnås är uppenbara, oavsett om eleven avser att ta körkort eller inte. Möjligheten att tidigt skapa insikt och attitydpåverkan ökar genom ”allmän trafikantutbildning” då den i skolan kan integreras med ämnen såsom fysik, samhälle och miljö, för att bara nämna några.

Diskussioner som påverkar ungdomarna i positiv riktning mot en ansvarsmedveten inställning till omvärlden måste föras kontinuerligt och måste styra trafiksäkerhetsarbetet från ”vaggan till graven”. En trafikkultur kan på så sätt skapas och föras vidare till nästa generation i en kontinuerlig, livslång utbildningsprocess som bygger på ett ömsesidigt hänsynstagande, personligt ansvar och omdöme.

Vad kan uppnås?
Som sagt de trafiksäkerhetsvinster som uppstår är uppenbara, oavsett om personen i fråga senare i livet avser att ta körkort eller inte vilket sannolikt leder till ett trafiksäkrare samhälle.


 

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.