Hur ska ett områdesmärke skyltas?


Vägmärken och vägmarkeringar är till för att hjälpa oss trafikanter men ibland är de skyltade på ett felaktigt sätt.

Vägmärken har satts upp på ett korrekt sätt men vegetation, markiser eller andra anordningar skymmer märket. Vägmarkeringar slits bort eller täcks av snö. Brister i underhåll är en annan anledning till att missförstånd uppstår.

Hur ska ett områdesmärke skyltas? Ska vägmärket placeras på båda sidor vid infarten till parkeringsområdet eller räcker det med ett märke på höger sida?

Vägmärken områdesmärke

Hur ska ett områdesmärke skyltas?
Märket anger att ett område börjar med de förbud eller tillåtelser som anges med det infogade märket.

Områdesmärke - skiss övet ett område

 
Anvisningsmärke - områdesmärke

Områdesmärke

Anvisningsmärke - slut på område

Slut på område

 

Ska områdesmärket placeras på båda sidor vid infarten till parkeringsområdet eller räcker det med ett märke på höger sida?

Områdesmärket skall sättas upp på höger sida av vägen, banan eller körfältet. Om körbanan i färdriktningen till ett område har mer än ett körfält skall märket sättas upp på båda sidor om tillfarten.


 

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.