Bidrag och förslag i trafiksäkerhetsdebatten 2004-2011


Kort sammanfattning av övriga inlägg som berör trafikmiljön och trafiksäkerheten åren 2004 – 2011

November 2011


 

2011-11-29
Namn Hanne Persson
Inkom 09:56
Ämne Är det lagligt att sätta upp hinder för personer med funktionsnedsättning?

Jag har en funktionsnedsättning, har rullstol eller permobil. Jag är i behov av färdtjänst eller annat fordon som hämtar mig vid mitt hus. Fram till huset finns det en matargång.

Har man enligt lagen rätt att köra in på en matargång för att lämna eller hämta exempelvis personer med funktionsnedsättning?

Är det lagligt att sätta upp hinder för att hindra sådan biltrafik?


Svar
:
Hej Hanne!

Tack för din fråga.

Jag kan tyvärr inte förstå varför man begränsar den mänskliga rätten för personer med funktionshinder att röra sig fritt i samhället.

Jag tycker att du ska ta kontakt med den som är ansvarig för avstängningen husvärden eller kommunen och be dem läsa konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder artikel nummer nio – tillgänglighet.

/Ernst


 


2011-11-28
Namn Jacob Westerberg
Inkom 20:59
Ämne Skillnaden mellan stel och rörlig dragstång?

Jag har funderingar kring skylten som förbjuder trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn.

Enligt sidan för förbudsmärken på svenska wikipedia förbjuder vägmärket trafik med släpvagn som har rörlig dragstång. Det är däremot tillåtet med stel dragstång och påhängsvagn.

Frågan är då hur man ser skillnaden mellan stel och rörlig dragstång samt i vilka sammanhang skylten kan tänkas användas?

Red gärna ut detta på ett lättförståeligt sätt.

Mvh

Jacob Westerberg


Svar
:
Hej Jacob!

Tack för din fråga.

Dagstång

En släpvagn med stel dragstång är fast förankrad på släpvagnens hjulaxel och är svängbar vid dragkroken. En släpvagn med rörlig (ledad) dragstång är förankrad på släpvagnens främre hjulaxel vilken kan vridas 70 grander i horisontell vinkel på båda sidor om lastbilens centrumlinje – släpvagnen har en styrbar framvagn.

Vägmärke

Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn.

Enligt Transportstyrelsen används förbudsmärket oftast för att undvika att den tunga godstrafiken ställer av sina vagnar för parkering för att sedan köra vidare distributionskörning med enbart bilen.

/Ernst

 


 


2011-11-16
Namn Susanne
Inkom 12:27
Ämne Parkering på egen tomt när parkeringsgarage och besöksparkering finns.

 

Vi bor i ett radhusområde som är bilfritt. D.v.s. vägarna till husen är endast gång och cykelvägar.

Bilväg går endast fram till områdets gräns där det finns Besöksparkering och Parkeringsgarage för boende.

På senare tid har bilar körts in på området och parkerat på sin tomt. I ett fall sker detta nu varje natt.

Är detta tillåtet då bilen inte står på gångvägen eller allmän terräng utan på egen mark. Grannar klagar, bl.a. på att de störs varje morgon då bilen startas och kör iväg.

Samfälligheten har kontaktats men de vet inte vad de har befogenhet att göra.

Tacksam för svar!

MVH Susanne

Svar : Hej Susanne!

Tack för din fråga.

Här har ni förspänt – gemensamt garage och besöksparkering och jag förmodar att varje fastighet har en tilldelad garageplats som är avsedd att användas.

Parkering på den egna tomten kan inte vara i överensstämmelse med områdets utformning som har planerats för att vara bilfritt. Länsstyrelsen i det län du bor i har uppgift om områdets utformning och användning.

En samfällighet kan genom beslut efter inkommen motion där årsmötet beslutar om och var t.ex. parkering får ske och andra frågor som då ska föras in i stadgarna.

/Ernst

 


2011-11-08
Namn Linn
Inkom 11:44
Ämne Punktering på motorväg.
Om jag får punktering på motorvägen, är det då tillåtet att byta däck på motorvägens vägren eller borde jag lämpligen ta av vid nästa avfart?
Tack!


Svar
:
Hej Linn!

Tack för din fråga.

Du kan stanna på motorvägens vägren för att byta däcket. Glöm inte att sätta ut varningstriangeln. Om däcket sakta släpper ut luft är det naturligtvis bättre att ta av vid avfarten och där stanna på lämpligt ställe.

/Ernst

 2011-11-01
Namn Christian Sjölin
Inkom 16:28
Ämne Får polisen ställa ut fartkamera monterad på släpkärra utan att på något sätt markera detta?

Hej, undrar om polisen får ställa ut fartkamera monterad på släpkärra utan att på något sätt markera detta.

Såg vid ett tillfälle detta ekipage uppställt intill mitträcke, visserligen inom heldragen linje, men ändå ute i trafiken.

I mitt yrke måste krockskydd o varningslampor användas inom hela vägområdet för att skydda övriga trafikanter.

Gäller inte dessa trafikskyddande åtgärder polisen?


Svar:
Hej Christian!

Tack för din fråga.

Frågan har skickats vidare till Transportstyrelsen den 1 november 2011 med begäran om svar.

…………………………………………………………………………

Påminnelse skickad till Transportstyrelsen den 4 december 2011

/Ernst

 2011-11-01
Namn Kenth Skoglund
Inkom 10:42
Ämne Busshållplatsens läge före ett övergångsställe.

Är det tillåtet att ha en busshållplats 2 meter före ett övergångsställe?
På platsen råder 50km/tim.
/Kenth

Svar : Hej Kenth!

Tack för din fråga.

Nej!

”Enligt 3 kap. 53 § p.1 i trafikförordningen (1998:1276) gäller att ett fordon inte får stannas eller parkeras på eller inom ett avstånd av
tio meter före ett övergångsställe eller en cykelöverfart. Någon möjlighet att frångå denna bestämmelse finns inte.

………………………………………………………………………………………………………..

En följdfråga har skickats till Transportstyrelsen den 3 november 2011 15:24 med följande lydelse:

Till Per Öhgren, Transportstyrelsen

Ämne: Busshållplats före övergångsställe

Hej Per!

Tack för ditt snabba svar.

Vart vänder man sig för att åtgärda de felaktiga placerade busshållplatserna.

Enligt SL är platserna godkända av Vägverket och kommunen.

Se svar: från SL Kundtjänst
Tack för ditt e-brev.
Hej Ernst!
Alla hållplatser är godkända av Vägverket och kommunen. Det är en lång process att få en hållplats godkännd.
Om du önskar lämna ytterligare upplysningar i detta ärende som har nummer 779621, (länk borttagen).).
Vänliga hälsningar
Björn Berndtsson
SL Kundtjänst

Med vänlig hälsning

/Ernst

…………………………………………………………………

Svar från Transportstyrelsen – vart vänder man sig?

Från: Öhgren Per
Mottaget: den 3 november 2011 15:4242
Till: Svensk Trafiksäkerhet
Ämne: SV: Busshållplats före övergångsställe

Det är kommunen om det gäller en väg inom tättbebyggt område. I annat fall är det den statliga väghållningsmyndigheten (Trafikverkets region).

Vänliga hälsningar

Per Öhgren

Trafiksäkerhetsexpert

Väg- och järnvägsavdelningen

…………………………………………………………………………………………………….

Det är alltså kommunen du i första hand ska vända dig till då hastigheten är begränsad till 50 km/tim.

Låt mig veta om du når någon framgång.

/Ernst

 


Oktober 2011


 


2011-10-25
Namn Dainis Ciparsons, Transportstyrelsen
Inkom 13:05
Ämne SV: Vidaresänt ärende från Medborgarservice – växtlighet mot gata

 

Transportstyrelsens svar på fråga 2011-06-07 och påminnelse 2011-07-30 nedan.

Ärende nr: TSMS 2011/6933

Hej Lillemoror

Du får ursäkta dröjsmålet, men ditt ärende har tydligen varit ”på vift” i organisationen. Det hamnade slutligen hos mig i denna vecka.

I 8 kap plan- och bygglagen (2010:900) står bl.a. följande:

15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. …

16 § Det som gäller i fråga om vård och skötsel av en tomt enligt 15 § ska i skälig utsträckning också tillämpas på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader.

När det gäller ansvar står det följande (något förkortat och omformulerat) i plan- och bygglagen:

Byggnadsnämnden i kommunen utövar tillsyn över dessa bestämmelser och prövar förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller beslutar om en påföljd om det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen.

Om det på en fastighet har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).

Jag kan inte se att det finns någon informationsplikt utan det är upp till respektive kommun att besluta om i vilken form man vill informera om t.ex. växtlighet i vägkorsningar och de eventuella mer detaljerade regler som kommunen eventuellt har beslutat om.

Med vänlig hälsning

Dainis Ciparsons

Väg- och järnvägsavdelningenen

Enheten för trafik och infrastruktur

Sektion vägtrafik

Kopior till Bergström Anna-Karin; info@trafiksakerhet.se; Sannholm Bo

Transportstyrelsen, Dainis Ciparsons

  


2011-10-05
Namn Isa
Inkom 10:48
Ämne Vilka regler gäller användandet av övergångsställe?

 

Solskjutssamordnaren i vår kommun beviljar inte vårt barn skolskjuts eftersom han anser att vägen hem är under två km. Han har för det första inte mätt rätt vi har mätt sex ggr med olika verktyg) samt fällt uttalandet att ”barn ska inte använda övergångsställe” och ”de kommer snart att försvinna (övergångsställena).

Det aktuella övergångsstället finns i nära anslutning till busshållplatsen där hon kliver av (45 m) men om det ska användas så kommer man en bit över 2 km (2 070 m) och då åker han på att betala för skolskjuts de två dgr i veckan det gäller.
Har vi någon förordning, lagtext eller annat att stödja oss på?


Svar:
Hej Isa!

Tack för din fråga.

Bestämmelserna som reglerar elevs rätt till skolskjuts finns i förordningen som styr elevers rätt till skolskjuts som du hittar i skollagen 2010:800, 10 kap. 32, 33 och 40 §§ och i 11 kap. 31,32 och 39 §§ 19 kap. 20, 21 och 28 §§.

(SL 11 kap 31§), ”om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder eller någon annan särskild omständighet.”Detta bör tolkas så att varje barn har rätt att färdas till skolan på ett trafiksäkert sätt där hänsyn till trafikförhållandena bör göras beroende på vägens utformning, siktförhållanden och annan trafik.

Föräldrarnas ansvar är mellan hemmet och hållplatsen – med det menas inte att vägen ska korsas på annat ställe än vid övergångsstället – även vuxna räknas som gående.

Beträffande uppgiften att barn inte ska använda övergångsställe är absurd och tar varken hänsyn till barnens utvecklingsnivå eller vad lagen säger.

Ett övergångsställe är en plats som är avsedd att användas av gående för att korsa körbana eller cykelbana. (Trafikförordningen SFS 1998:1276 7 kap. 3§).
(Om skolvägen bedöms påtagligt riskfylld kan skolskjuts beviljas utan hänsyn till avstånd).

Tala med den ansvarige samordnaren igen och om du inte får rättelse ta reda på vart du ska vända dig för att överklaga beslutet.

/Ernst

 


Augusti 2011


 

2011-08-22
Namn Lasse
Inkom 11:44
Ämne Cykelhjälm för alla

Jag förstår inte varför alla cyklister unga som gamla inte skall ha hjälm på sig när de cyklar. Och ni föräldrar se till att era barn använder hjälmen och lev upp till ert ansvar att också se till att hjälmen är ordentligt spänd på barnen.

Det var allt tack för mig

Lasse

  


 


2011-08-21  
Namn Bernt O Ericson
Inkom 11:58
Ämne Får en buss verkligen stanna där det är mindre än 10 meter före ett övergångsställe?

Ibland anläggs en busshållplats omedelbart före ett markerat övergångsställe, som också har en refuge med trafikdelare i mttien. Det här omöjliggör ju omkörning av en stannande buss vid hållplatsen, vilket i sig är bra. Men, får en buss verkligen stanna där det är mindre än 10 meter före ett övergångsställe?


Svar
: Hej Bernt!

Tack för din fråga.

En buss får liksom övriga fordon inte stanna inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe.

En begäran om bild har inte mottagits.

/Ernst

 


Juli 2011


 


2011-07-31
Namn Ernst Donlemar  
Ämne Påminnelse skickad till Transportstyrelsen – växtlighet.

 

Hej!

Påminnelse.

I början på juni månad bad jag om svar på följande fråga:

I ett mail till Svensk Trafiksäkerhet har förfrågan om kommuners ansvar/informationsplikt – växtlighet mot gata tagits upp av Lillemor Eriksson med e-postadress: lillemore_eriksson@hotmail.com

Tacksam om svar kan sändas till frågeställaren och till undertecknad.

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar

/Inget svar har ännu kommit.

 

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar

……………………………………………………………………………………………………………

Hej Ernst!

Vägtrafikavdelningen har tagit emot din fråga med ärendenummer TSMS 2011/6933. Vår handläggningstid är för närvarande ca 14 arbetsdagar.

Med vänliga hälsningar

Vägtrafikavdelningen

Transportstyrelsen

…………………….

/Ernst

 


 


2011-07-29
Namn Jonny Smed
Inkom 07:34
Ämne Kan högerregeln tillämpas vid motorvägspåfart?

Jag undrar om högerregeln kan tillämpas vid motorvägspåfart?

Svar:

Hej Jonny!

Tack för ditt mail.

Högerregeln kan inte tillämpas i detta fall. Högerregeln gäller då två fordons kurser skär varandra, vilket inte sker vid en påfart.

Däremot finns det en bestämmelse (2007) som säger att när två körfält löper samman ska ömsesidig hänsyn gälla. D.v.s. Förarna ska hjälpas åt för anpassa sig till den nya situationen.

Tyvärr är det många förare som saknat kännedom om denna bestämmelse.

/Ernst

 


Juni 2011


2011-06-07
Namn Lillemor Eriksson
Inkom 17:37 
Ämne Bestämmelser om växtlighet mot gatan


Lag 1998 :814 med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning &6.På tomt med egen utfart mot gata får höjd på växligheten vara högst 0,8 meter på en sträcka av2,5 meter på vardera sidan om utfarten och åt vardera hållet utmed fastighetens gräns.

En hel del kommuner har detta på kommunens hemsidor men ej alla.

Detta är viktigt att ha sikt för att förebygga risken för ev.olyckor.

Kan trafiksäkerhetsverket göra något åt detta?

MVH

Svar :

Tack Lillemor för ditt engagemang!

Det är riktigt som du påpekar att en eftersatt rensning ökar risken för att en olycka kan hända. Fastighetsägaren kanske saknar kännedom om sin skyldighet och en information borde ligga på alla kommuners hemsidor.

Ditt mail om informationsskyldigheten har jag skickat vidare till Transportstyrelsen med begäran om svar.

Hej!
I ett mail till Svensk Trafiksäkerhet har förfrågan om kommuners ansvar/informationsplikt – växtlighet mot gata tagits upp av Lillemor Eriksson med e-postadress:


Tacksam om svar kan sändas till frågeställaren och till undertecknad.
Med vänlig hälsning
Ernst Donlemar
………………………………………..

Tack! Vi på Transportstyrelsen har nu tagit emot dina uppgifter.

/Ernst

 


Maj 2011


 


2011-05-19
Namn Peter Wetterdal
Inkom 14:08
Ämne EPA- traktor, rekommenderad/tillåten hastighet samt bötesbelopp.?
Hej Ernst,

Tack för snabb feedback. Jag tror vi hittade till de flesta frågor som kom upp kring fikabordet.

tex vanligtvis ej OK att köra om i innerfil på vägar 90/120 km/h, snabbare än 40 km/h på motorväg, de nya rondellreglerna etc etc

Får jag besvära ytterligare med tre frågor som jag dock inte hittat till ännu:

Max fart på sk ”EPA traktor”?

Vad är skillnaden mellan en Blå/vit 30-skylt och dito Gul/röd/svart? De betyder väl detsamma, så varför olika. Eller är blåvit bara en ”rekommendation” och du kan inte bötfällas om du inte håller 30?

Kan du tipsa på länk där man hittar vad det blir för bötessats/annat straff för trafiköverträdelser?

Mvh Peter


Svar:

Hej Peter!

Tack för ditt mail.

Högsta tillåtna hastighet för EPA- traktor är 30 km/h. (EPA- traktorreglerna ersattes 1975 med A-traktorreglerna men fordonet kallas i folkmun fortfarande för EPA- traktor. Fordonet ska baktill vara försedd med en LGF- skylt – långsamt gående fordon).

Helt riktigt som du säger den blå/vita skylen är en rekommendation, men jag är övertygad om att du kan bli bötfälld i händelse av en trafikolycka om du kör fortare än den angivna hastigheten. Den gul/röd/svarta kan innebära – även om du inte har överskridit gällande hastighet där att du kan bli ansvarig vid en eventuell trafikolycka.

Riksåklagarens bötesbelopp hittar du på följande länk >>
.

/Ernst

  


 


2011-05-18
Namn Peter Wetterdal
Inkom 16:16 
Ämne Var hittar jag alla svenska trafikregler?

Hej!

Var hittar jag alla svenska trafikregler? Har bara hittat länkar med viss sporadisk info.Finns alla regler samlade någonstans? Helst elektroniskt/sökbart.

Tack på förhand.

Mvh Peter


Svar:

Hej Peter!

Tack för ditt mail.


De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen (1998:1276). När det gäller lokala trafikföreskrifter som kommunerna och länsstyrelserna har beslutsrätt om kontaktar du gatukontoret eller trafikkontoret i den kommun du bor i. Transportstyrelsen hoppas på att den 1 juli ha även dessa föreskrifter digitalt på deras hemsida.

/Ernst

 


April 2011


 


2011-04-29
Namn Peter Nitsche
Inkom 00:31 
Ämne Är blixtlåssystemet aktuellt i Sverige?
Hej Trafiksäkerhet,

jag vet inte om jag kan nå någon med min fråga här, men jag kan inte hitta informationen på nätet om en sak som jag har anträffat några gånger här i Sverige och jag undrar väldigt mycket om … jag kan inte hitta informationen kanske beroende på att min förmögenhet att prata Svenska är tyvärr fortfarande inte på det sätt det skulle vara.

Situationen: Om det finns två körfält i en riktning och en av de är stängd händer det nästan alltid här i Sverige, att bilister i först möjlig medvetande om situationen byta till ledig filen – det uppstår omedelbart kö och filen som är stängd är fri ibland för manga hundra meter till aktuellt stängning.

Fråga: Hur är det i Sverige med trafikregler i den här situationen? Är blixtlåssystemet aktuell i Sverige?

Idag hände samma situation till mig i stad-trafiken, även lite obehagligt: Två filer. Jag på höger fil. Hundra meter framför mig stängdes vänster filen. Kö (ca 100m) till trafikljus som jag stannade för. Vänster filen efter trafikljus ingen (!) fordon. En bil vänster till mig bytte filen framför mig vid grön ljus och jag hamnade i mitten av korsningen. Körde på vänster filen friskt förbi 50 stannande bilar …

Jag tackar för svaret på förhand!!

MvH,

Peter Nitsche.


Svar
:

Hej Peter!

Tack för ditt inlägg.

Jo, blixtlåssystemet gäller i Sverige.

Trafikförordningen, ”Om två körfält löper samma till ett skall förarna under ömsesidigt hänsynstagande anpassa sig till de nya förhållandena. Detta gäller även när två körbanor löper samman.

Tyvärr så är det få förare som respekterar regeln utan byter körfält genom att tränga sig förbi kön.

/Ernst

Hej Ernst,
tack för svaret och publicering (vilken var inte riktig meningen för att jag visste att det är svart för mig att uttala ämnet) …

Texten

Om två körfält löper samma till ett skall förarna under ömsesidigt hänsynstagande anpassa sig till de nya förhållandena. Detta gäller även när två körbanor löper samman’ är tyvärr ingen klart anvisning till uppförandet … fler frågor uppstår:

– Två körfält löper samman/två körbanor löper samman … är det en skillnad?
– ’Ömsesidigt hänsynstagande anpassa till de nya förhållande’ … är det inte lätt flertydigt?
– Blixtlåsystemet gäller i Sverige … bra, men när? Vid början av kön eller vid stängning/trångning (?).
– Ska inte blixtlåsprincipen tillämpas där två körfält verkligen blir ett??
Jag ber om ursäkt att jag är lite fasthallande vid det här!

MvH,
Peter.
P.s.:
Här

är det regeln som gäller t.e. i Tyskland (på Tyska).


Svar :

Två körfält/två körbanor: Ja, på vägen kan det finnas 2 körbanor en åt vardera hållet. Varje körbana kan i sin tur ha flera körfält.

Ömsesidig hänsyn innebär att man är hjälpsam mot varandra. Om du uppmärksammar att någon vill köra in i det körfält som du färdas i – har du skyldighet att hjälpa till liksom den omkörande har det.

Det är svårt att hindra någon att köra förbi i det ”tomma” körfältet för att sedan byta körfält. Dessutom skulle det innebära att kön i det ”lediga” körfältet skulle bli onormalt lång och kanske innebära blockering för andra trafikanter som inte ska färdas där.

Blixtlåsprincipen innebär att den kan ske när som helst i början men mest vanligt sker det i slutet. Det är väl oftast på vilket sätt som föraren byter körfält – i god tid med tecken eller bara tränger sig in i körfältet som skapar irritation.

/Ernst

 


 

2011-04-26
Namn Ghassem Hassanzadeh
Inkom 13:40
Ämne Får taxibilar stanna var som helst och var betyder rutmarkering?

Jag skulle hämta folk från båtterminalen på värtahamn. Jag hade parkerat bilen och skulle backa. Det var fritt och jag börjar backa. En taxibil kommer och stannar precis bakom mig och vill lämna av passegerare. Det är rutmarkerat område utanför parkerinsmarkeringarna. Vad betyder rutmarkering och får de stanna var de vill och lämna/hämta passagerare? Tacksam för upplysning.


Svar
:

Hej Ghassem

Tack för ditt inlägg.

Trafikreglerna gäller för alla.

På din fråga vad rutmarkeringen betyder är det svårt att svara på utan ha en bild på densamma. Generellt är det nog så att markeringen ska vara till stöd för att man inte ska blockera vägen om fordon parkerar där.

/Ernst

 


Februari 2011


 

2011-02-17
Namn Jouko Kinnunen
Inkom 15:10
Ämne Bussregeln

 

Hej!

Jag gick en kurs för handledare i övningskörning för 1 månad sedan, där fick jag av körskoleläraren höra att man är tvungen att lämna företräde för buss som kör ut från hållplats även om föraren inte givit tecken dvs,bussen har rätt att köra ut fast man hunnit passera ”bakdelen” utan att se något tecken på att bussen ska köra ut från hållplatsen !

Stämmer detta ? I så fall är det dags att ändra regeln.


Svar
:

Tack för ditt inlägg.

Naturligtvis stämmer det inte. Beklagar om du fått den uppgiften.

”På vägar som har hastigheten 50 km/tim eller lägre gäller regeln att förare som närmar sig en buss som ger tecken för att starta från en busshållplats ska ge bussen företräde. Det innebär att man som förare kan behöva sakta ner – vid behov stanna – för att ge bussen möjlighet att lämna busshållplatsen.

På vägar som har hastighetsbegränsning 60 km/tim eller högre gäller inte denna regel.”

/Ernst

  


 


2011-02-15
Namn Erik Nilsson
Inkom 11:07
Ämne Hastighetsregler – att köra sakta.

 

Hej!

Det pratas och ältas om fortkörning i tid och otid. Jag undrar därför om det är tillåtet att köra för sakta utan giltigt skäl som åberopas under ”särskild låg hastighet”.

Det är synnerligen vanligt att bilister kör för sakta på 70-80-90 och 110 vägar, alltså medvetet struntar i gällande hastighet. Med detta förfarande obstrueras trafikflödet vilket skapar frustration och irritation med ofta snabba och ibland riskfyllda omkörningar.

Så vitt jag har förstått är det tillåtet att köra för sakta om bakomvarande bil har möjlighet att köra om och lägga sig framför utan ringa avstånd till nästa bil.

Jag är mycket tacksam om svar alternativt var jag på nätet hittar svar på min fråga vilket jag inte gjort.

Mvh

Erik Nilsson


Svar
:

Tack för ditt inlägg.

På din fråga om det är tillåtet att köra sakta beror på vad du lägger i ordet sakta. Kör man sakta har man dock skyldigheter mot övriga trafikanter. T.ex. om föraren utan giltigt skäl kör med överdrivit låg hastighet eller om föraren inte underlättar för andra förare som vill passera.

Lagtexten säger att förare ”får inte utan giltigt skäl köra med överdrivet låg hastighet, plötsligt bromsa eller på något annat sätt hindra andra förares körning” (§16).

Förare som uppmärksammar någon ska köra om till vänster är skyldig att hålla så långt till höger som möjligt. Om föraren kör sakta på en smal och krokig väg ska föraren underlätta omkörningen genom att minska farten och om det behövs köra åt sidan när så är möjligt (§38).

Om däremot vederbörande kör ett 10- tal kilometer för sakta på vägar med högre hastighetsgränser så kan man knappast hänvisa det till begreppet ”köra sakta”.

Fullständig text till hänvisningarna kan du finna i trafikförordningen 1998: 1276 3 kap.
länk


Storleken på bötesbeloppen kan du finna i Riksåklagaren föreskrifter bötesbelopp SFS 2006: 1137
länk


/Ernst

  


 


2011-02-10
Namn Ulrika Nyström
Inkom 14:14 
Ämne Bussregeln – lämna buss företräde vid hållplats – är den borttagen?


Är inte denna regel borttagen? Fann denna på
www.trafiksäkerhetsverket.se.

Om den är borttagen, när?

Bussregeln – lämna företräde åt buss som visar tecken att lämna busshållplatsen vid hastighetsbegränsning 50km/h eller lägre.

Svar :

Tack för ditt inlägg.

Inte vad jag känner till så har § 45 i trafikförordningen ändrats eller tagits bort.

På Trafikverkets hemsida kan man än idag läsa följande:

”På vägar som har hastigheten 50 km/tim eller lägre gäller regeln att förare som närmar sig en buss som ger tecken för att starta från en busshållplats ska ge bussen företräde. Det innebär att man som förare kan behöva sakta ner – vid behov stanna – för att ge bussen möjlighet att lämna busshållplatsen. På vägar som har hastighetsbegränsning 60 km/tim eller högre gäller inte denna regel.”


/Ernst

 


Januari 2011


 

2011-01-27
Namn Jens Lyckman
Inkom 21:37 
Ämne Vad gäller vid parkering med anvisningsmärket ”återvändsgata/väg…”

 

Fråga? Vad gäller vid parkering med anvisningsmärket ”återvändsgata/väg med cykelbane fortsättning” valborgsgatan 7a/järnvägsgatan, limhamn, har alltid fått höra att skylten avgör vart du får parkera och ej 10 m regeln vid denna typ av gata (obs! du kan bara stå parkerad på en sida), vi och andra har stått där i 6 år, inga problem, men för två dagar sen fick vi böter…vad gäller?

Häls. Jens


Svar
:

Tack för ditt inlägg.

Såvida inte datumparkering råder är parkering tillåten om avståndet från korsningen är 10 meter och framtill skylten vändplats. Placeringen av skylten återvändsväg har alltså inget samband med parkeringsförbudet. Det kan också förekomma lokal föreskrift som säger annat – den uppgiften kan du få från trafikkontoret.

(Rev. 2011-01-28)

/Ernst

  


 


2011-01-23
Namn Svante Hjertstrand
Inkom 13:05 
Ämne Publiciteten kring olycksstatistiken

 

Till Trafiksäkerhetsavdelningen, Trafikverket och Svenska Dagbladet Kopia till TT, NTF och Trafikpolisen

Trafikverkets förnämliga statistik tycks beklagligt nog inte uppmärksammas efter förtjänst. I SvD frågade nyligen en insändare om antalet svårt skadade i trafiken pr år. Ännu efter flera veckor har inget svar på frågan publicerats i SvD trots att Trafikverkets statistik finns tillgänglig med alla svar på frågorna. De uteblivna svaren kan tänkas bero på bristande intresse från SvD:s sida vilket är mycket beklagligt.

I bilaga här finns ett mycket koncentrerat sammandrag (utifrån Trafikverkets årsdata) där dessa viktiga frågor besvaras och vars belysning är ett allmänt intresse.

Med vänlig hälsning, Eder

Svante Hjertstrand, Ljusterö.

 


 

2011-01-21
Namn Margareta
Inkom 18:30
Ämne Finns det verkligen inga regler?

 

Finns det verkligen inga regler för på vilken sida man skall möta en en annan gångtrafikant på en trottoar?


Svar
:

Tack för ditt inlägg.

Frågan har varit uppe för diskussion tidigare.

/Ernst

 


 


2011-01-09
Namn Fredrik
Inkom 14:14 
Ämne Får man parkera på en mötesplats?


Vi har parkerat på en mötesplats (M) när vi har varit ute och fiskat. Det finns stor plats bakom bilen för att stanna och mötas. T o m plogbilen tar sig förbi utan problem.

Nu har en grinig gubbe sagt att vi inte få stå där….

Stämmer det?

mvh Fredrik


Svar
:

Tack för ditt inlägg.

Den ”grinige” gubben har helt rätt. Det råder parkeringsförbud där vägmärket mötesplats finns uppsatt.

/Ernst

 


 

2011-01-07
Namn Svante Hjertstrand
Inkom 13:29
Ämne VIKTIG STATISTIK OM TRAFIK

 

Antalet skadade i trafikolyckor 2010 i svensk vägtrafik uppskattas till ca 25000 varav ca 3000 svårt skadade. Ca 290 dödades.

Det är främst Trafikverkets och Polisens kraftfulla åtgärder som avvärjer många riktigt svåra olyckor, men betänk att ca 3000 invalidiseras i trafiken varje år, d.v.s. 8 pr dag ! Många unga, levnadsglada möter så ett bittert öde. Vad kan göras för att hejda denna tragedi ?

1) Håll ordentligt avstånd till framförvarande fordon; lämpligen samma avstånd i meter som du kör km/tim (3,6 sek. mellan fordonen) och minst dubbelt så mycket på vinterväg.

Respektera hastighetsgränser och kör inte om i onödan.

Svante Hjertstrand, Ljusterö.


(Adress: Skärdalavägen 10, 184 95 Ljusterö. Tel. 08-54242424 el. 258279)

P.S. Ovanstående siffror grundas på preliminära uppgifter från Trafikverket eftersom rapporteringen för december 2010 i skrivande stund inte var fullständig. Det är anmärkningsvärt att antalet svårt skadade i trafiken inte rapporterats lika regelbundet som antalet döda. Siffrorna finns ju tillgängliga i statistiken så man undrar om det kan bero på brister i nyhetsvärderingen hos någon viktig madame på TT eller annorstädes.

Ärendet efterfrågas av allmänheten och det är viktigt att folk får veta att mängder av människor sitter invalidiserade runt om i landet pga oskicklighet i trafiken. Med en genomsnittlig återstående livstid om ca 40 år och 3000 svårt skadade pr år blir det bortåt 120.000 – en alarmerande siffra, motsvarande befolkningen i en medelstor stad.

August Strindberg skulle nog ha funnit på något träffande att säga om saken om han hade levat nu. – Kan man göra något åt eländet? Hastigheten och avståndet mellan fordon är nyckelfaktorer i säkerhetsarbetet.

D.S..

 


December 2010


 


2010-12-22
Namn Yama
Inkom 14:45 
Ämne Är hastighetsskyltarna lika med ”lägsta tillåtna hastighet”?

 

Det är skrämmande att vissa bilister tolkar hastighetsskyltarna som ”lägsta tillåtna hastighet vid halt väglag och snöfall”. Dessa brushuvuden väljer också att göra idiotiska omkörningar eftersom deras framfart hindras av ansvarfulla bilister som anpassar hastigheten till rådande väg- och väderleksförutsättningar.

Yama

 


 

2010-12-19
Namn Lars Albinsson
Inkom 12:16 
Ämne Två frågor: Omkörning på motorväg och väjningsplikt vid gångfartsområde.

 

Hej,

Jag har två frågor.

1.
Omkörning på motorväg. Om jag vid färd på motorväg kommer i fatt en bil som kör i en lägre hastighet. 80-90 km. Och ligger i vänsterfilen. Hur gör jag då? Blir kvar i min fil men sänker farten, passerar på höger sida, eller går ut bakom den andra bilisten och blinkar å tutar. Denna situation uppstår tyvärr ganska ofta. Kanske skulle det vara förbjudet att köra långsamt i vänsterfilen.

Fråga 2. Är högerregeln undantagen om jag kommer från höger men har en vägbula med övergångsställe??

Tacksam för svar.

mvh Lars Albinsson


Svar:

Tack för ditt inlägg.

Fråga 1.

Tyvärr finns de förare som av okunnighet inte kan följa de trafikregler som gäller. ”Vid färd på väg skall fordon föras i det körfält som är längst till höger i färdriktningen…” Undantag om föraren ska svänga av till vänster lite längre fram.

Du har ju själv angivet de möjligheter som finns. Själv kan du på motorvägen bara köra om på högersida där körfältsvägvisare visar olika vägvisningsmål. Kanske är det en informationsfråga?

Fråga 2.

Väjningsplikten gäller för förare som kommer från ett gångfartsområde.

/Ernst

 


 

2010-12-14
Namn Martin Einarsson
Inkom 14:11 
Ämne Gäller väjningsplikten vid färd från en återvändsgata?


Hej,

Här är definitionen av en återvändsgata/gränd: Återvändsgata (också kallat återvändsgränd) kallas en väg eller gata som endast på ett ställe har kontakt med det övriga vägnätet.

Återvändsgatan markeras med ett särskilt vägmärke vid infarten.

Vid det specifika fallet Majgatan/Stenbrötsgatan: Om jag kör ut från en sådan, har jag då automatisk väjningsplikt?

Denna återvändsgata leder endast till parkeringsplatser och anknyter inte till någon annan farbar väg med bil. Cyklister kan fortsätta i vägens förlängning.

Jag har alltid haft uppfattningen att en form av ”utfartsregel” alltid skall gälla när man passerat en ”återvändsgatuskylt”.

/Martin Einarsson


Svar:

Tack för ditt inlägg.

Du har inte väjningsplikt när du kör ut från återvändsgatan.

Om inget vägmärke finns uppsatt som anger annat vid korsningar med återvändsgator gäller högerregeln.

/Ernst


 


November 2010


2010-11-17
Namn Bo Engberg
Inkom 14:38 
Ämne Vad menas vid stopplinjen och vid vägmärket ”STOP”


Hej,

Väjningsplikten kan förstärkas med stoppskyldighet och regleras då genom vägmärket ”STOP”. Om vägmärket finns uppsatt i en vägkorsning ska varje förare stanna vid stopplinjen men om den saknas omedelbart innan den korsande vägen. Var man ska stanna har således inget med sikten att göra.

Om vägmärket finns uppsatt vid en järnvägskorsning/plankorsning ska man om stopplinje saknas stanna i höjd med vägmärket.

Vad menas med ”vid stopplinjen” i ovanstående text?

Vad menas med ” i höjd med vägmärket” i ovanstående text?

Var ska bilen placeras? Hur ska framhjulen vara placerade?

Hoppas att du kan reda ut detta som vi diskuterar på jobbet.

Hälsningar
Bosse Engberg


Svar:

Hej,

Tack för ditt inlägg.

Du bör i det första fallet stanna så nära linjen som möjligt – alltså inte passera linjen som är mycket vanligt.

Samma gäller om vägmärket ”STOP” står uppsatt vid en järnvägskorsning/plankorsning – passera inte vägmärket.

Passera inte linjen eller vägmärket men stanna så nära som möjligt.

/Ernst

 


Oktober 2010


 


2010-10-07
Namn Svar från Transportstyrelsen
Inkom 1:06 
Ämne Vad gäller numera angående däck (på privatbil)?

 

Hej Ulla !!

Först vill vi beklaga dröjsmålet med svaret som beror på stor arbetsbelastning.

Vad angår sommardäck så gäller att de minst skall ha 1,6 mm mönsterdjup i de mittersta 75 % av huvudmönstret.

Personbil som tagits i bruk den 1 januari 1996 eller senare och utryckningsfordon skall ha däck som är dimensionerade för fordonets maximala hastighet. På övriga personbilar behöver de inte vara dimensionerade för högre hastighet än 180 km/h eller för däck av typen Reinforced 170 km/h.

Allvädersdäck anser vi vara odubbade vinterdäck (friktionsdäck). De får användas året runt men det kan inte rekommenderas att använda dem sommartid. Gummiblandingen är gjord för kall klimat och de blir därför mjuka om sommaren. De slits mycket och kan försämra bilens broms-/köregenskaper. Det krävs rätt mönsterdjup på de mittersta 75 % av huvudmönstret. Sommartid krävs mönsterdjup på minst 1,6 mm, vintertid minst 3 mm.

Vinterdäck definieras av Transportstyrelsen (VVFS 2003:22, 3§) som ”Däck särskilt framtaget för vinterkörning och som är märkt M+S, M.S., M&S, M-S, MS eller ’Mud and Snow’. Nedan finner du en lista med däck som av däckfabrikanten anses som särskilt framtaget för vinterkörning och därmed uppfyller Vägverkets krav.

Det är tillåtet att använda vinterdäck mellan 1 okt – 30 april. Dubbdäck får dock inte användas efter 15 april om det inte råder vinterväglag. Det är krav på vinterdäck mellan 1 dec-31 mars om det råder vinterväglag. Det räcker att vinterdäck är Q-märkta (160 km/t).

Vinterdäck delas in i friktionsdäck och dubbdäck. Under följande länk finns ytterligare information om däck:
http://www.stro.se/svindex.htm


Med vänlig hälsning
Supportenheten
Vägtrafikavdelningen
Transportstyrelsen

 

Frågan: Vad gäller numera angående däck (på privatbil)?

Vad gäller numera angående däck (på privatbil)? Vill ha begreppen sommardäck, allvädersdäck, vinterdäck, dubbdäck….. (har säkert missat många varianter) utredda och inte minst vill jag veta hur, när och var jag får använda de olika varianterna.

Mvh Ulla

 


September 2010


 

2010-09-02
Namn Anna Blomgren
Inkom 16:38 
Ämne Vem får köra först?

 

Det finns en 4 vägskorsning i Göteborg med en stopskylt, från ett annat håll en visa företräde skylt. Vem får köra först?


Svar::

Hej,

Tack för ditt inlägg.

Den beskrivning som du har sänt ger inte tillräckligt utrymme för att säga vem som bör köra först, (en skiss skulle ha hjälpt).

Det är väjningsplikt från båda hållen. Skillnaden är att den som har stoppskyldighet först måste stanna medan den andra föraren inte behöver det. Förmodligen kommer föraren som har väjningsplikt i högre fart.

För att uppfylla kravet vid väjningsplikt får man inte hindra när man fortsätter sin färd. Detta krav gäller oavsett om man har väjningsplikt
eller stoppskyldighet.

/Ernst

 


Augusti 2010


 

2010-08-31
Namn Bibbi Strandberg
Inkom 23:34
Ämne Jag saknar info om följande.


Hej igen!

Jag saknar info om följande

1) Vad som gäller vid trafiksignaler som släcks i stället för att visa grönt för trafiken. Då borde väl ett övergångsställe där räknas som obevakat och därmed ge väjningsplikt för trafiken gentemot gångtrafikanter?

2) Synnerligen dumt att gult ljus numera betyder stopp! Varför har vi rött ljus som ändå inte betyder något i så fall?

3) Är det bara på 70-vägar som man får ”köra om” till höger vid tät trafik, eller gäller det annars också? Har också hört att det numera inte är tillåtet att byta körfält annat än för att köra om eller för att man ska ta av. Vad gäller? Och när?

4) Vad gäller på väg där man byggt likadana hinder på båda sidor av vägen, men där det saknas skyltar om vem som har företräde?

Och på er sida om trafikljus har ni stavat ordet streck fel, det står ”sträck” på två ställen…

Med vänlig undran, Bibbi Strandberg

Svar :

Tack för ditt mail,


Fråga 1
, Ja.


Fråga 2
, Gult ljus – ja – på lämpligt avstånd och i förhållande hastigheten och väglaget. Tyvärr så känner inte många till den lagändring som kom 2000 eller så bryr de sig inte.

Många länder saknar det gula ljuset så det kan ju inte vara fel om vi behåller det, eller?

Fråga 3, Med hastighetsbegränsning upp till 70 km/h får köra du köra om på höger sida under förutsättning att det finns en vägmarkering mellan körfälten i annat fall är det förbjudet. Kravet ”tät trafik” gäller inte längre vid omkörning på höger sida om markering finns. (Omkörning på höger sida gäller inte på motorväg och motortrafikled även om vägmarkering finns – det finns dock andra undantag, däribland är det tillåtet även där om hastigheten är begränsad till högst 70 km/tim.)

Fråga 4, Ömsesidig hänsyn.

Ändringar är gjorda – tack än en gång för det.

/Ernst

 


 

2010-08-27
Namn Marie
Inkom 8:48
Ämne Vad gäller vid parkering i en markerad parkeringsruta.

 

Den här frågan gäller bilens placering i en parkeringsficka efter en väg och övrig parkering i parkeringsficka. Vad är det som gäller?

Är det riktigt att det är bilens alla däck som måste stå innanför de vita markeringarna och att en liten bit av karossen kan sticka utanför bara man inte hindrar övriga trafikanter att förflytta sig.

Eller är det så att hela bilen (karossen måste stå innanför de vita markeringen ?


Svar:

Hej,

Tack för ditt inlägg.

Regeln säger att bilen ska parkeras med alla hjul innanför markeringen karossen får stå utanför.

/Ernst

 


 

2010-08-22
Namn Louise
Inkom 18:41 
Ämne Jag undrar om skylten för tättbebyggt område har ändrats?

 

Jag undrar om skylten för tättbebyggt område har ändrats?

När jag tog mitt körkort, 2006, betydde den att man skulle köra i 50 km/h. Numera är det alltid en 50 skylt ovanpå. Vad jag fick lära mig hade man bara en tillägsskylt om hastigheten var något annat än 50.

Så varför är det numera dubbel information på samma skylt?

Eller har den ändrat hastighet?

MVH Louise

Svar:
Det är riktigt som du skriver skylten tättbebyggt område innebär att det är tillåtet att köra i max 50 km/h = bashastigheten. När dessutom en 50- skylt sätt upp blir kaka på kaka.

En hastighetsskylt borde bara sättas upp om den tillåtna hastighetsgränsen är lägre än 50 km/h.

/Ernst

(texten korrigerad 11 sept.)

 


Juli 2010


 

2010-07-27
Namn Folke Nilsson
Inkom 13:58
Ämne Vem vill byta däck på motorvägen?

 

I ca 50 år har vi byggt våra 110-120-motorvägar med vägren 2.75-3.00 bredd. Våra lastbilar, bussar och husvagnar är och förblir 2.60 m breda.

De senaste motorvägarna byggs med 2.00 m vägren. Konsekvens: Otrygghet (för alla) och livsfara för yrkesförare.

Vem vill byta däck stående på en KÖRBANA med framrusande fordon alldeles intill ? Gå tillbaka till tidigare anvisningar!!!!

MVH Folke Nilsson

 


Juni 2010
2010-06-12
Namn Sven Andersson
Inkom 19:22
Ämne Särskild märkning av fordon som framförs av unga, resp äldre förare

 

Vad tycker ni om följande förslag?
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/nyttig-anvaendning-av-kontrollmaerkets-utrymme-foerslaas-420557


Med vänlig hälsning

Sven Andersson

 


Svar:

Hej,

Tack för ditt mail.

Tanken är god.

Tveksamt är om övriga trafikanter tar hänsyn till dem. Rent principiellt kan det av grupperna uppfattas som kränkande.

Återkom gärna och ge din egen åsikt.

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar

Hej och tack för svar,

Ja, jag tycker nog ändå att idén är bra och bör kunna öka trafiksäkerheten.

Till att börja med kan det ju räcka med att införa N-märket. Det är ju främst bland de yngre förarna som statistiken ser riktigt illa ut. Lämpligt är att märket används under den lagstadgade prövotiden på 2 år.

Jag googlade lite på nätet och fann att delstaten New Jersey i USA nu inför ett liknande system:
http://www.nj.com/news/index.ssf/2010/03/nj_officials_decide_how_to_imp.html


Bästa hälsningar

Sven

Hej igen!

Tack för dina synpunkter och intresse för trafiksäkerhet. Jag stödjer förslaget.

/Ernst

 


 

2010-06-10
Namn Håkan Johansson
Inkom 08:59
Ämne Tillämpning av högerregeln?

 

Hej

Håller på att utbilda sonen i bilkörandets ädla konst, blev dock lite fundersam när vi kom till detta med högerregeln, vad avses med 21§ punkt 4, finns det något avstånd mellan cykel/gångbanan och korsningen som man behöver ta hänsyn till?

Anledningen till frågeställningen är att man i vårt bostadsområde på senare tid börjat bygga en hel del nya gång och cykelbanor som inte ”ansluter” till vägkorsningen har en egen korsning ca 20-50 meter från vägkorsningen. Innebär det att jag som förare av bil B i har väjningsplikt mot bil A eller gäller högerregeln i bifogat exempel?

Med Vänlig Hälsning

Håkan Johansson


Svar:

Tack för ditt inlägg.

Den paragraf som du hänvisar till gäller om du i anslutning (se punkt 1) till den väg du ska färdas på korsar en gång- eller cykelbana.

I de exempel som du beskriver gäller väjningsplikt.

Lycka till med utbildningen.

/Ernst

 

 


Mars 2010


 


2010-03-23
Namn Reinhold Håkansson
Inkom 09:11 
Ämne Vilka hastighetsregler hade man omkring 1955.

 

Hej!

I min undervisning för många år sedan (jag har varit trafiklärare med utbildningsledarkomp) best jag en film med namn ”Att döda ett barn” och jag tog även hem filmer om krocktester från ”Folksam”.

Dessa filmer var mycket givande och uppskattade även av flertalet elever.

Filmerna handlade om förutseende, hastighetsanpassning och att läsa vägen med framförhållning

Vilka hastighetsregler hade man omkring 1955. Om jag inte tar fel så var det anpassad hastighet för landsväg: hänsyn. ansvar och omdöme.? I stadstrafik ??? (glömt).

Tacksam för ett svar.

Reinhold Håkansson


Svar:

Hej Håkan!

Det är riktigt att man i samband med ändring till ”fri fart” skulle framföra sitt fordon på ett ansvarfullt sätt vilket även gällde vid körning inom tättbebyggt område.

Här nedan finner du några viktiga ändringar vad gäller hastigheten.

1930 till togs den generella hastighetsgränsen vid körning utom tättbebyggt område bort för personbilar och motorcyklar – s.k ”fri fart” infördes. För buss och lastbil ändrades hastigheten från 45 km/tim till 60 kim/tim.

1936 infördes ”fri Fart” även inom tättbebyggt område för personbilar och motorcyklar. Buss och lastbil kunde då framföras i 45 km/tim. Hastigheten skulle dock anpassas efter omständigheterna samtidigt som man införde begreppet tillräcklig låg fart vid vissa tillfällen och platser.

1955 infördes den generella hastighetsgränsen 50 km/tim till att gälla för alla fordon inom tättbebyggt område.

Den ”fria farten” utom tättbebyggt område upphörde att gälla i samband med högeromläggningen och följdes av flera försök med olika hastighetsgränser.

/Ernst


Februari 2010


 

2010-02-25
Namn Elisabeth Johansson
Inkom 14:16 
Ämne Vem har företräde?

 

Hej!

Jag bor på Sannådalavägen i Särö som ligger i Kungsbacka kommun; Hallands län.

Sannådalavägen är en privat väg och ägs av alla som bor på vägen.

Då man lämnar Sannådalavägen kör man ut på Östra Särövägen som inte är en huvudled numera, utan skyltad som 50 och där finns ingen lämna företräde-skylt i slutet av Sannådalavägen.

Tidigare var Östra Särövägen skyltad 70 och vid slutet av Sannådalavägen satt då en lämna företräde-skylt. Då gällde inte högerregeln i alla fall.

Jag har läst i trafikreglerna på er hemsida och tolkar det som att de som kör på Östra Särövägen måste lämna företräde åt de som kommer ut från Sannådalavägen till höger, alltså att högerregeln gäller på Östra Särövägen.

De som kommer ut från Sannådalavägen ska då ge företräde åt de som kommer från höger på Östra Särövägen. Kan det vara så att det inte stämmer eftersom Sannå Dalavägen är en privat väg?

Måste det inte finnas en skylt i slutet av Sannå Dalavägen som visar att man har väjningsplikt?

Mvh: Elisabeth Johansson


Svar:

Tack för ditt inlägg.

Vad som avgör om högerregeln eller utfartsregeln ska gälla är om vägen ska betraktas som en ägoväg eller inte. Är vägen inte att betrakta som en ägoväg gäller högerregeln.

Vid en trafikolycka 1979 där vägen betraktades som en ägoväg finns en domslut som avgjordes först i Högsta domstolen.
https://lagen.nu/dom/nja/1983s612


Kör försiktigt oavsett trafikregler och låt istället avstånd, hastighet och sunt förnuft avgöra – m.a.o. lita bara på dig själv.

/Ernst


 

2010-02-09
Namn Erika
Inkom 9:48 
Ämne Vilka trafikregler gäller för parkering vid en s.k. ”vinkzon”?

 

Hej,

Tack för ditt inlägg.

I s.k. ”vinkzon” gäller de allmänna parkeringsregler som gäller i Sverige för hur/var/när du får parkera.

Du finner parkeringsreglerna under rubriken trafikregler – Stanna och parkera.

Känn dig välkommen åter.

/Ernst

 

 


Januari 2010


 

2010-01-28
Namn Micke Wassmuth
Inkom 13:49 
Ämne Körning mot trafiksignal visande rött sken.

 

Jag har en fråga jag undrar om ni med säkerhet kan svara på.

Kan man bli av med körkortet om man kör mot rött ljus..??

Kan man läsa det någonstans..??

Det var faktiskt 2 frågor men hoppas VERKLIGEN ni kan svara på det eller vet var jag skall vända mig.

Mvh Micke Wassmuth

Svar:

Hej,

Tack för ditt mail.

Svaret är ja. Körkortet kan återkallas enligt SFS 1998:488 KKL (körkortslagen) 5 kap. 3§.

Här kan du läsa om en körning mot ”rött”. Ärendet hamnade till slut hos Regeringsrätten.

Du kan läsa Regeringsrättens domslut på
https://lagen.nu/dom/ra/1993:53


/Ernst

 


 

2010-01-10
Namn Sofie Persson
Inkom 14:00 
Ämne Vänstersväng från 90-väg

 

Hej!

Har en fråga om hur man skall göra en vänstersväng på en 90 väg. Det Gäller väg 55, från Uppsala mot Enköping. Det är endast ett körfält åt vardera håll, vägrenen är tillräckligt bred för att svänga in på för att tex släppa förbi bakomliggande trafik.

Hur skall jag gå tillväga för att göra rätt?

Som jag gör idag lägger jag mig till höger i vägrenen och blinkar höger. Släpper förbi bakomliggande trafik och när det inte kommer bilar bakifrån eller framifrån blinkar jag vänster och gör sedan min vänstersväng. Gör jag fel?

Får man ligga ”i mitten av vägen” om man blinkar vänster och i god tid saktar in, även om man har mötande och bakomliggande trafik?

Tacksam för svar!

MVH, Sofie Persson


Svar:

Hej,

Tack för ditt mail.

Det är inte fel men olämpligt att placera sig vid mitten om det finns bakomvarande trafik. Risken att bli påkörd är stor och det har du ju redan förstått eftersom du så föredömligt tömmer av trafiken genom att gå ut på vägrenen. Ett körsätt som fler skulle ta efter – vilket avsevärt skulle minska trafikolyckorna.

/Ernst

 


November 2009


 

2009-11-14
Namn Reinhold Håkansson
Inkom 16:44 
Ämne Komplicerade trafikregler samt belysningen på fordon

 

Ett flertal trafikregler är onödigt komplicerade, t.ex regler för körning i cirkulationsplats eller belysningsregler för fordon. För någon tid sedan kom nya regler gällande cirkulationsplats och då började också oredan för dessa!

Samma sak med belysningen på speciellt bilar. Här har man också lyckats krångla till det ordentligt. Varför skall det göras så förbaskat krångligt, när det verkligen går att göra det betydligt mer förståeligt. Gå ut och se er omkring på dessa punkter så syns det tydligt vad ni har rört till. (Teckengivning i cirkulationsplats fungerade bra tidigare, inte i dag. Belysningen bra tidigare inte i dag) Allt detta bara en droppe!

 


September 2009


 

2009-09-22
Namn Kurt Davidsson
Inkom 19:04
Ämne Svänga höger i korsningar

Varför får man inte svänga till höger när det är röljus?

 


April 2009


 

2009-04-12
Namn Ulf Bernsten
Inkom 17:30
Ämne Påfart på motorväg del av e-postmeddelande med svar se även inlägg under cirkulationsplats

 

Hej!

Jag såg för några veckor sedan i Sydsvenskan ett påstående om att högerregeln inte gäller vi motorvägspåfart.

Trots letande på www.trafiksakerhet.se känner jag mig inte övertygad om att jag nu vet vad som gäller.

Det mest matnyttiga som jag hittat är:

Om två körbanor löper samman till ett skall förarna under ömsesidigt hänsynstagande anpassa sig till de nya förhållandena. Detta gäller även när två körbanor löper samman.

Obs: Om påfartssträcka saknas på motorvägen har den förare som färdas där väjningsplikt – vilket då är skyltat med vägmärket väjningsplikt.”

Men vad står där egentligen och framför allt – hur använder jag informationen ute på vägen? Går det att sammanfatta svaret på följande enkla sätt?

” Högerregeln gäller vid påfart på motorväg om inte vägmärke anger något annat”.

Hälsningar

Ulf Bernsten


Svar:

Hej igen,

Ömsesidigt hänsynstagande är föreskrivet i de fall då motorvägen har en påfartssträcka d.v.s båda förare har skyldighet att hjälpa varandra vilket inte är fallet med högerregeln.

Tack för ditt engagemang.

/Ernst

 2009-04-03
Namn Jan Rydle
Inkom 15:45
Ämne Högerregeln gäller inte på motorväg

 

Hej.

Motorväg är inte huvudled, dvs på motorväg gäller då högerreglen. Vad gäller då för den som kör upp på en motorväg, har den företräde mot den som redan befinner sig på motorvägen? Den som kör upp på motorvägen kommer ju från höger.

Janne


Svar:

Hej,

Det är riktigt motorvägen är ingen huvudled. Ingen har företräde – ömsesidig hänsyn gäller.

Följande gäller: En förare som uppmärksammar att någon annan förare avser att köra in i det körfält han eller hon färdas i skall anpassa hastigheten så att inkörningen underlättas.

Om två körbanor löper samman till ett skall förarna under ömsesidigt hänsynstagande anpassa sig till de nya förhållandena. Detta gäller även när två körbanor löper samman.

Obs: Om påfartssträcka saknas på motorvägen har den förare som färdas på påfartssträckan väjningsplikt – vilket då är skyltat med vägmärket väjningsplikt.

/Ernst

 


December 2008


 

2008-12-08
Namn K H E
Inkom 22:45
Ämne: Omkörning i höger körfält på motorväg.

 

Hejsan.

Jag undrar om det är lagligt att på högefilen köra om en bil som färdas i vänster körfält på motorvägen? Dagligen bekymras jag över att medtrafikanter färdas i reltivt låg hastighet i vänsterkörfält är det då lagligt att köra om/passera dessa fordon i det högra körfälltet.

Tacksam för svar

Med vänlig hälsning

K H

Svar

Förare som kör på motorvägen i ”lägre” hastighet än tillåten och använder körfälten till vänster trots att det är ” tomt” i det högra är ett problem. Jag förstår att du känner dig frustrerad över detta.

Omkörning får ske till höger om:

  1. Vid färd på motorväg med tät trafik i alla körfält och hastigheten bestäms av fordonet framför dig – tät köbildning.

  2. Vid hastigheter upp till 70 km/h och körfältslinjen är synbar .

  3. till vänster och föraren tydligt visar att han ska svänga av.

  4. Om körfältsvägvisare finns uppsatta ovanför körfälten som beskriver olika färdmål.

/Ernst

 


Juni 2008


 

2008-06-03
Namn Peter
Inkom 22:58
Ämne filbyte

Varför måste en del bilister tränga sig in mellan bilarna med små marginaler och sedan påstår dom att jag körde på dom, Nej fy -fn håll avståndet och visa om du vill byta körfält.

 


Maj 2008


 

2008-05-08
Namn Svar från Vägverket Mathias Wärnhjelm
Inkom 08:46
Ämne Vajerräcke/110 Svar på inlägg Aug 17,2007 07:31/se nedan)


Hej Bäste Ernst,

Vi beklagar den långa svarstiden. Din fråga har hamnat på fel plats vilket fördröjt svaret.

Vi har mottagit dina frågor angående trafikplatserna nord och syd på E22 vid Oskarshamn. Trafikplatserna är som du påpekar inte de mest fulländade som Vägverket har anlagt under vår utveckling av 2+1-vägar. Dessa var några av de första som gjordes.

Det var mycket olyckligt att vävningen från 2 till 1 körfält kommer precis i avfarten, detta gör att hastigheterna är höga i samband med passagen av trafikplatsen. Vägverket har dock redan gjort justeringar genom att ”dra” tillbaka vävningen 200 m innan avfarten, vilket gör att det blir en sträcka innan trafikplatsen med endast 1 körfält.

Angående din fråga vad gäller påfarter med stopplikt i tillfarten är ingen ny uppfinning, dessa (Hanke-kryss) har funnits under en längre tid och fungerar bra vid så låga flöden som vi har i dessa trafikplatser. Att bygga parallellpåfarter innebär att ny mark måste tas i anspråk och i praktiken medför att ett körfält till byggs, vilket medför väsentliga kostnader.

Ytterliggare åtgärder kommer troligen att göras i samband med att ny beläggning kommer att läggas på denna sträcka under något av de närmaste åren, vilka dessa åtgärder blir är dock ej bestämt.

nya hastighetsinriktningen kommer 2+1-vägar att generellt ha en hastighetsbegränsning på 100 km/h, vilket troligtvis medför att den genomgående vägen E22 i framtiden får denna hastighetsgräns.

Med vänlig hälsning

Mathias Wärnhjelm

PS. Svaret har utarbetats av en av våra experter på vägutformning. Har ni fler frågor kring ämnet, var god vänd er till Per Strömgren (per.stromgren@vv.se) D.S

Mathias Wärnhjelm


Mars 2008


 

2008-03-18
Namn Peter
Inkom 08:09
Ämne Blinkers

Håller med dig fullständigt Johan! Varför är det så svårt att blinka?

 


Februari 2008


 

2008-02-01
Namn Johan Larsson
Inkom 23:28
Ämne Blinkers

Jag har inget emot att bli omkörd absolut inte men jag bli så f-b när den som kör om går in i luckan framför mig som är alldeles för kort. Utan blinker för det verkar häftigt att bara slänga sig in. Jag bjuder gärna dig att komma in men för f n ge tecken. Vet du inte hur man bär sig åt gå och lär dig.

 

 


December 2007


 
2007-12-18
Namn Peter Larsson
Inkom 07:12
Ämne Empati

Var har trevnaden i trafiken tagit vägen? I går backade jag ut från en p-ruta och fick en bil i baken. Kunde han inte ha saktat ner så hade vi båda sluppit plåtverkstan.

 


November 2007


 

2007-11-22
Namn Roland
Inkom 11:11
Ämne Skolskjuts trafikregler

 

Hej!

Undrar om det finns trafiksäkerhetsregler för skolskjuts? I mitt fall gäller det den olycksdrabbade 108:an som har fått vajerräcke för att minska olyckor. Busshållplatserna som Skånetrafik hade får inte användas pga vajerräcket, men skolskjutsen vill att barnen ska hämtas och lämnas där. Vägen har 90 km/h, vilket ingen håller, och oerhört tung trafik som passerar dygnet runt.

Vi vill dock att skolbussen svänger in på ”vår” väg där han kan vända, vilket har provats med tillfredställande resultat. Om det är tiden (+ 2min c:a) eller bekvämlighet??

Men i vilket fall som helst måste våra barn och vi föräldrar känna trafiksäkerhet och trygghet, vilket man inte gör vid om 108:an busshållplats.

Hälsningar

Roland och Anja Johansson

 


Augusti 2007


 

2007-08-17
Namn Lennart Ericsson
Inkom 07:31
Ämne Vajerräcke /110 km

 

Vi har i Oskarshamn haft vajerräcke vid Utfarterna flera år nu. Många undrar hur två av utfarterna kan få sakna påfartssträckor rätt ut i trafik, som rör sig med 110 km. Finns det inga regler hur man skall arrara påfarter vid byggande av nya på och avfarter?


Frågan skickad till Vägverket Borlänge 2007-08-19 med begäran om svar.

 


Juni 2007


 

2007-06-17
Namn Jan Åberg
Inkom 16:47
Ämne Vägverket introducerar nya vägmärken, sommaren 2007.

 

Ihållande rykten har hela våren gjort gällande, att Vägverket (Vv) inför sommarens introduktion av nya vägmärken kommer att introducera en ”prima överraskning”. Företrädarna för Folklig Svensk Konstnärlighetsutsmyckning (FFSK)fruktade då, efter Vv:s fatala aktioner med polisanmälningar på s.k. Rondellhundar, det värsta. Nu visar det sig emellertid att Vv inför sommaren tänker slå in på en mjukare, och mer psykologisk väg genom att förfärdiga det nya vägmärket

”Varning för rondellhunden” som Vv sägs ha betalat 300 000 kronor till en vid Vv auktoriserad skylttillverkningsverkstad för att få fram en prototyp avsedd för masstillverkning för landets alla rondeller.

Den samlade konstnärskåren i Sverige, både den professionella och de mera folkliga, såväl som mängden av bilister som glatt sig så mycket åt Rondellhunden kan nu alltså andas ut över det förnuft som man kämpat så mycket för att Vv ska ta åt sig en smula av har segrat. Det tackar vi för!

Då vägmärket ”Varning för rondellhunden” ännu inte har fått sin slutliga grafiska utformning får vi dock än så länge lägga in en liten brasklapp för hur märket kan komma att te sig. Visserligen är redan några estetiskt finkänsliga personer igång och spekulerar: – Jag fruktar ändå, att märket kommer att inrymma en galen Pittbullterrier på språng med gapande käftar, vilt stirrande blick och brusten stålkätting kring halsen etc.

Några av de mera optimistiska esteterna menar i stället att det är troligare att det nya märket inrymmer en pudel, snäll som ett lamm, som ligger på rygg med fötterna i vädret. Kan vi hoppas att det nya vägmärket kanske utformas som något mellanting av dessa bägge ytterligheter?

Här nedan presenteras i vart fall några av de nya märkena som vi redan nu måste snabbinlära inför sommarens framfart i trafiken:

Vägverkets Tankesmedja. Stora tankar som cirkuleras i VV:s Upplysningscentral för de vill ta del av Verkets ständiga återvinning av idéer. Nolltolerans för avvikelser, à priori, som vanligt.

Svensk hemslöjd Märket kompletterar den traditionella Dalahästen som numera ensam anses allt för provinsiell. Svensk hemslöjd representeras här av korsstynget, en nutida Glocal verksamhet, som alltså både har geografisk nationell räckvidd och lokalt s.k tråckleri.

Varning för grisen! Vv har här lyckats att åstadkomma synergetiska effekter genom att importera fransmännens skylt (livsfarligt att plocka tryffel när svinen är i närheten) med de allt kraftigare varningarna från svensk nykterhetsrörelse, nämligen om fyllesvin på trottoar och vid vägren.

Skylten ska också uppfattas så, efter en propå från professor Clas Tingvall, Trafiksäkerhetsverket, att vi alla också måste akta på fyllesvin som befinner sig i trafiken; kongenial treenig betydelse alltså.

I en kommande rapport om Vägverkets kongeniala framsteg ska jag återkomma med några ytterligare propåer och beslut.

Jan Åberg

ständig rondellhundsvakt

 


 

2007-06-17
Namn Niklas
Inkom 16:00
Ämne mobiltelefon

äntligen en som kan sticka fram hakan. Man ser dagligen att det finne de som kör i ytterfilen och pratar i yppienallen och har ingen koll på bakomvarande.

hälsningar Nicklas

 


 

2007-06-17
Namn Jan Åberg
Inkom 13:21
Ämne MOBILTELEFONEN EN TRAFIKFARA!

 

Vi har fått en ny trafikfara sedan ett par decennier tillbaka. Nu tänker jag då inte främst på diverse byråkratiskt meddelade föreskrifter i trafiken (kaotiska rondellföreskrifter, ibland närmast slummässiga hastighetspåbjudanden etc), kommunernas ibland helt sanslösa inriktning på jakt på felparkerare (där privata jaktlag bedriver vinstinriktad jakt för att ”nedlägga” så många byten som möjligt) – jag tänker på allas vår privata jakt över att ALLTID vara tillgänglig, främst genom att VAR MAN ÄN BEFINNER SIG kunna svara och taga kontakt med andra. Här är några exempel:

Bussföraren Emanuel kör i Göteborgs trafikinfarkt. Många tutar och blinkar och tränger sig, både i tätorten och långt ut i förorterna, ja till och med på tillfartsvägarna, särskillt i rusningstrafiken. Emanuel, som jag bara flyktigt känner, satt jag hos i sätet längst fram mot förarhytten. Rusningstrafik rådde klockan 16.30.

Det var fredag, och folk körde irriterat, somliga som galningar. Emanuel mådde nog heller inte bra. Ännu sämre verkade han må eftersom han följde aktiekursen via sin mobil med jämna 10-minutersmellanrum. Ty hela sitt sparkapital hade han investerat på mobiljätten Eriksson, åtminstone för tillfället; han är en s.k. Daytrader: investera i aktier som har låg kurs och hämta hem vinsterna när kursen antas ligga som högst.

Den här fredagen var Emanuels olycksdag. Ericssons aktier föll som en sten (företagets VD hade i en DN-artikel råkat att uttala sig olyckligt: ” Vårt uppköp av Song Mobil electronics i Kina blev olyckligt eftersom Kinas regering nu talar om att nationalisera verksamheten. Vi försöker nu med direkta förhandlingar med Kinas regering att få en garanti för en oberoende och självständig affärsverksamhet på den kinesiska jättemarknaden.”

Emanuel i bussen utanför Centralstationen i Göteborg blev förstås jättenervös över ett förestående jätteras för Ericssons aktier och beslutade därför snabbt att omedelbart sälja sina aktier i företaget. Det var bara så, att mobiltäckningen utanför Centralstationen i Göteborg just då blev kraftigt överbelastad, många andra personer i området tänkte samma sak som Emanuel, och befann sig i samma situation som han, och Emanuel ringde därför samtal efter samtal till aktiemäklarna utan att lyckas nå dem för försäljning.

Emanuel körde därför både ryckigt och vingligt i den fullsatta bussen som uppfattade honom som berusad när han på samma gång som han körde försökte att ringa sina mobiltelefonsamtal.

Människor som är utsatta för press, visar psykologin, är dåliga på att hantera simultära aktiviteter, dåliga på att hantera flera saker på en gång. Vem som helst som har varit ute i trafiken kan se dessa telefonörer som i bilen (bussen, loket på tåget?) stressat avhandlar sina aktieaffärer, skilsmässogräl, förseningar etc. De gör omkörningar i 100 km fart och observerar ansträngt den omgivande trafiken, ibland missar de att stanna, som busschauffören som missade stoppet trots att passagerarna i god tid hade tryckt på ”stannaknappen”! (Aktiekursen om ”STOPP” hade tänt deras varningslampor!)

Vad säger då Trafiksäkerhetsverket om detta? All internationell forskning säger att mobiltelefoni i bilar bussar och fordon på vägarna utgör en mätbart störbar faktor för trafiksäkerheten: förarna blir stressade och splittrade från sin huvuduppgift, att säkert och koncentrerat framföra fordonet. Men Sverige, till skillnad från många andra länder, ger förarna rätten att på samma gång hantera mobiltelefonen som de framför sitt fordon!

Trafiksäkerhetsverket har uppenbarligen varit på allt för många seminarier med mobiltelefonbranschen som säger att ”effektiviteten med mobil gör att vi kan utveckla vårt näringsliv” och därför bortser från de allvarliga risker som mobilprat innebär.

Trafiksäkerhetsverket börjar nu att bli kringränt av alla negativa lokala erfarenheter.

Nu senast har Göteborgs lokala trafik beslutat att helt förbjuda privata mobila telefonsamtal. Det samma kommer nu också Västtrafik i Göteborg med omnejd beslutat. Trafiksäkerheten sätts här främst och förarna beordras att antingen stanna bussen, spårvagnen etc eller att ta samtal vid någon paus på ändhållplatsen.

Beslutet är mycket väl grundat. Forskare i biologiska effekter av elektromagnetiska fält har funnit att personer som talar mycket i mobiltelefon får stora effekter på den s.k. blod-hjärnbarriären, effekter som nedsätter förarnas reaktionsförmåga och förmåga att reagera på flera olika stimuli på en och samma gång.

Jag välkomnar förbudet mot att ringa i mobil när man kör, både för yrkesförare och för privatbilister.

Trafiksäkerhetsverkets kryperi för mobiltelefoniföretagen är en svensk företeelse, dikterad av vår hyllning till Ericsson. Professor Clas Tingvall vid TSV måste därför lämna sin post, för att ge plats för en en ny person som sätter trafiksäkerheten i centrum!

 


April 2007


 

2007-04-24
Namn Lars Bertil
Inkom 21:13
Ämne Laglydnad & regelföljning – Vägverket

 

Jag har en orolig känsla av att brist på regelföljning blir smittande så att allt fler regler inte följs. Även om inte alla människor är beredda eller av annat skäl, kanske oförmåga, avstår från att följa regler, får detta inte innebära att reglers varande ifrågasätts eller minskar i betydelse för den myndighet som har högsta ansvaret.

Om en regel följs och det därmed skulle uppstå svårigheter, då finns förutsättningen till en förändring av regeln. Jag läste för någon vecka sedan om ett samhälle i mellansverige där bilister i så ringa grad använder blinkers att genomresande hörde av sig till lokala poliskontoret.

Där var man inte ovetande om problemet och påpekade att man allt som oftast bötfällde, boten är 500:- och kommentaren var oftast ”oj, det tänkte jag inte på”. Alltså vägverket bör stå som förebild i ivern att följa de regler som gagnar säker och smidig trafik. Med ett stringent beteende hos flertalet trafikanter smittar laglydnaden och det ”rätta” beteendet av sig även på de som av olika orsaker har svårare att lära.

Jag ser dagligen när föräldrar kör sina barn till skolan och stannar framför övergångställe för att släppa av sina kära, starter från vägkant utförs också utan att ge tecken. En förälder i min sons klass är polis och tillfrågades på ett föräldramöte om han ville ställa upp någon timma i skolan och lära barn det som till vardags kallas trafikvett.

Han svarade: ”Jag ser de flesta av er föräldrar framföra motorfordon i samhället och de brister i vett ni uppvisar själva så förstår jag inte varför ni begär att jag ska ger era barn detta”. Vad det beträffar vägverkets inställning tyder det på outvecklat och svagt ledarskap, oavsett en frågas art ska myndigheten ha en ståndpunkt i sakfrågan.

 


 

2007-04-06
Namn Jan Ekberg
Inkom 11:05
Ämne Inkommen svar den 4 april från polisen betr. Poliskonstaplars körning, 17 mars, kl 10.35, Siktgatan – avsändare Jan Ekberg,


Hej Jan

Tack för din skrivelse.

Jag har fått din skrivelse som först skickades till Vällingby/-Hässelby närpolis.

Du skriver att du observerat radiobil 3460 på Skattegårdsvägen i Vinsta och att föraren till polisbilen brustit i högerregeln.

Jag har pratat med mina två konstaplar som färdades i aktuell polisbil den förmiddagen och de minns tyvärr inte just den incidenten som du beskriver.

Självklart ska även vi följa rådande trafikregler och följa dessa. Har de gjort fel och inte uppmärksammat högerregeln är det bara att beklaga.

Med förhoppning om många trygga mil i framtiden för alla parter.

Hälsn.

Mikael Hanell / Poliskommissarie

Jan Ekbergs kommentarer till ovanstående svar skickat 5 april 2007..

Hej Mikael!

Det är nog rätt uppenbart att den personen bakom ratten inte minns detta.

Tyvärr liksom många bilister i Stockholmstrakten, så hade denna förare blicken rakt framåt. P g a rutans toning, kunde jag däremot i hastigheten inte urskilja om det var en manlig eller kvinnlig förare av den bilen, men det är ju oväsentligt.

En sak jag kanske borde tillägga, att jag är gift med en tyska och följaktligen får vi emellanåt en del besök nere från Tyskland och det är inte en enda av dom som inte upprörs (för att inte säja blir chockade) av trafikbeteendet av bilisterna framförallt här runt Stockholm!

Jag sitter precis och överväger, om jag ska översätta den här korrespondensen och skicka den vidare ner till Tyskland, det tar nog skruv ordentligt.

Med vänlig hälsning Jan Ekberg

 


Mars 2007


 

2007-03-26
Namn Jan Ekberg
Inkom 21:30
Ämne Hur efterlever polisen högerregeln? Inkommet e-postmeddelande från Jan Ekberg


Polismyndigheten Stockholm

Hej ni på Polisen i
Stockholms län!

Det är Jan Ekberg som skriver. Jag är själv medveten om att många av våra bilister här i landet (jämfört med Europa i övrigt) har rätt så bristfälliga kunskaper om gällande trafikregler, era poliser brukar däremot i normala fall föregå med gott exempel hur man ska bete sej.

Därför blev jag mycket förvånad när jag kom körande ut (idag den 17/3-2006 kl. 10:35) Siktgatan i Vällingby/Vinsta i korsningen med Skattegårdsvägen, i denna korsning finns inga väjningsmärken eller markeringar, alltså gäller högerregeln. Vänsterifrån (alltså hållet från Bilprovningen) kommer en av Västerorts polisbilar (3460) och föraren av denna bil (som jag tyvärr inte kunde se) nonchalerar min fru och mej som vill svänga höger ut på Skattegårdsvägen, men vi fick bromsa i stället.

Denna regel gäller ju i alla europeiska länder med högertrafik och man blir uppriktigt väldigt förvånad när ordningsmakten gör sådana saker!

Med vänlig hälsning Jan Ekberg

 


 

2007-03-26
Namn Ernst
Ämne Bed & Breakfast

Förnuftet har segrat – Vägverket backar inför pressen. Skylten Bed & Breakfast får användas som vägvisning till serviceanläggningar – beslutet träder i kraft omgående.

 


 


2007-03-11
Namn Jan Åberg
Inkom 21:38
Ämne SE UPP FÖR RONDELLHUNDAR OCH SKYLTEN ”BED AND BREAKFAST”!

 

Varning: Satir! Ingen av de i texten omtalade myndigheterna har någon motsvarighet i verkligheten. SE UPP FÖR RONDELLHUNDAR OCH SKYLTEN ”BED AND BREAKFAST”! De s.k. Rondellhundarna, som folk har börjat att sätta upp lite varstans runtomkring landet, har skapat stor frustration vid Vägverket (Vv).

Ju större munterhet som de här privata konstverken sprider bland förbipasserande trafikanter, desto blir blodtrycket på Vv:s experter. Ty ingenstans i Vv:s 240-sidiga regelverk om vägskyltar finns det någon endaste som liknar Rondellhunden.

Vv är ju den statliga tillsynsmyndigheten som ska hålla ordning på frågor som den här. Mängden av utplacerade konstverk håller emellertid på att gå över huvudet på myndigheten. Därför har Vv hållit krismöten, ty upphovsmännen till rondellhundarna inte ens har ansökt om tillstånd hos Vv innan konstverken utplacerats i rondellerna. –Om detta får fortgå, säger GD vid Vv, kan vad som helst inträffa i rondellerna. Vv:s chef och dess inspektörer har därför inlett en motoffensiv och polisanmäler nu alla kvarvarande och tillkommande
Rondellhundar.

Myndighetens aktion verkar dock rinna ut i ett fiasko; konstverkens upphovsmän har så gott som alltid valt att vara anonyma och polisen kan därför bara på sin höjd beslagta konstverken som har utplacerats i rondellerna. Gärningsmännen går fria och placerar snart ut nya Rondellhundar igen. Vägverkets tvingas hålla många nya krismöten.

En mycket allvarlig trafiksituation håller på att utvecklas där risken för att respekten för vägmärken i rondell nu generellt kommer att raseras, och att vi får ett ”sydländskt” åkande genom rondellerna, som en del trafikanter dessutom bara uppsöker för att åka ett par varv runt och spana på de illegalt privatutställda konstverken.

Vv har legat på polisen om att bedriva förebyggande spaning vid rondellerna – så att de kriminella konstnärerna ska haffas på bar gärning. Trafikpolisen, som har rattfylla och fortkörning prioriterat, har dock inte tid att ägna uppmärksamhet åt de beskedliga rondellerna – annat än de trafikanter som kör rakt över dem – offentligt utställda konstverk i trafiken har de inte tid att granska. Laglösheten i rondeller brer ut sig och Vägverkets frustration växer med den.

Rum&Frukost En ansökan från en småföretagare till Vv kommer sedan som en skänk från ovan till vägskyltexperterna och tillsynsmännen vid Vv. Visserligen gäller det inte någon rondellhund, utan bara en enkel ansökan från en småföretagare som bedriver väglogi. Småföretagaren ansöker ödmjukast om att få sätta upp skylten ”Bred&Breakfest” intill vägen där han bedriver sitt anspråkslösa övernattningsställe. De retliga ämbetsmännen vid Vv kastar sig nu omedelbart över ansökan och gör ned den enligt konstens alla regler.

Enligt Wienkonventionen 1989, måste man skylta på landets egna språk. Dessutom fiskas snabbt upp en glömd, 15 år gammal skrivelse, om att vi i Sverige har ett centralt myndighetsbegrepp som säger att det ska heta ”Rum och frukost”. Sedan avslås ansökan snabbt, stämplas och skrivs under. För en stund kan Vv:s experter glömma bekymren med rondellhundar, ty nu är det ”aktion” som gäller.

Skulle småföretagaren trilskas, vilket Vv kommer att kontrollera noggrant, så kan myndigheten begära polishandräckning, endast skyltar med texten ”Rum&Frukost”. Sedan äter personalen på Vv lättade tårta och skålar i Champagne.

Ett bedrägligt lugn lägrar sig sedan för en stund på Vv. Dagen därpå inkommer nämligen en ny ansökan. Det är Mc Donaldskedjan som ansöker om att få sätta upp nya skyltar utefter vägarna med detta namn. Men inte nog med det: 20 andra affärsmän med verksamhet utefter vägarna ansöker också om att få sina engelska skyltar legaliserade av Vv. Krisen på Vv fördjupas och Krisberedskapsmyndigheten såväl som Styrelsen för Psykologiskt försvar konsulteras. Utan resultat, ty det är Vägverket som självständigt har att fatta beslut om vägskyltars utformning.

Ja, hur ska det gå för experterna på Vägverket? Kommer de att finna någon utväg ur alla labyrinterna av paragrafer som Wienkonventionen om vägmärken från 1989 inrymmer? Vi kan väl låta byråkraterna på Vv lida ett tag; tillsammans med rondellhundarnas ökande antal kommer nog namnfrågan för McDonald m.fl. att hålla dem i trim ett tag framöver!

Så vi återkommer – dock inte allt för snart – om situationen vid Vägverket. Jan Åberg Trollhättan

 


 

2007-03-10
Namn Ernst
Ämne Bed & Breakfast
Bed & Breakfast – så får det inte stå på vägskyltarna. Efter 2 års strid vill Vägverket ta bort skylten som visar in till Dalkarlsbergs herrgård.

I stället borde Vägverket ägna sig åt trafikfrågor menar innehavaren Camilla Krupmann.

Det borde vara en självklarhet att Vägverket i första hand ska arbeta med trafiksäkerhet. Turister och framförallt turister som kommer från andra länder ska vi vara rädda om.


September 2006


 

2006-09-03
Namn Carl Smeds
Inkom 16:57
Ämne Blinka

Är blinkers ett xtra tillbehör på bilar? Eller är de till för någon gissningslek?

 


Juni 2006


 

2006-06-16
Namn Karl Johannsson
Inkom 22:17
Ämne Kritik mot svensk trafiksäkerhet


Rondeller ska vara i nivå med anslutande gator – så att ankomande förare har en god sikt när det gäller övriga annalkande fordon. Inte som man gör i dag, med allslag hinder för att blockera utsikten, utplanterade buskar, förhöjningar av rondellen, konstverk och annat.

Rondellen ska var helt fri från alla föremål och helt plan.
Det är vanligt med höga staket, trä, häckar och annat dylikt vid järnvägsövergångar som blockerar sikten mot annalkande tåg. Varje förare måste ha möjlighet att döma själva i någon mån risken för kollision – eftersom det går inte att lita på signallamporna till 100%, fel kan alltid uppstå. Många dödsolyckor kan säkerligen skyllas på detta.

Att öka kraven för körkort slår hårt mot fattiga, arbetslösa t.ex. invandrare som har svårt med att få ihop för körkort. Det blir dyrare och dyrare. Många arbetslösa skulle ha större möjlighet till arbete bara de hade råd med körkort, för att många tjänster kräver att man även har körkort, förutom övrig yrkeskompetens. Med högre kostnader för körkort ökar ni på segregationen och desperationen.
I Sverige satsar man miljarder på ökad trafiksäkerhet – men missar viktiga smådetaljer som inte kostar något alls.

Med vänliga hälsningar
Karl Johannsson

 


April 2006


 

2006-04-05
Namn Sabina
Inkom 20:44
Ämne Dimljus bak irriterar

Hej,

Jag bara undrar vilka regler som gäller för dimljus bak…..bor på landet och har på vägen till jobbet problem med andra bilister som ljustutar på mig när jag har dem på. Jag har endast dimljuset på när jag kör på landsväg, inte inne i samhällen och sällan på motorvägen.

Eftersom jag bor på söderslätt så är dimman ofta som ärtsoppa och efter den senaste olyckan i dimma med 100 bilar involverade, så kan man ju tycka att bilisterna borde använda sina dimljus. Dessutom kör väl bilen bakom alldeles för nära om mina dimljus irriterar, isynnerhet när sikten bara är ett par meter.

Tacksam för svar.

Sabina

Svar ;Vad säger lagtexten?

Vid färd på väg får dimbakljus användas endast i dimma, vid kraftig nederbörd eller under därmed jämförliga siktförhållanden och på sådant sätt att förare av bakomvarande fordon inte bländas.

Jag håller med dig om att fler borde använda sig av dimbakljuset i dimma eller vid kraftigt nedsatt sikt för att minska risken för att bli påkörd. Om fler gör som du, använder ljuset vid de tillfällen du nämnt, skulle sannolikt färre påkörningsolyckor inträffa. Om bakomvarande har lämpligt avstånd borde denne inte känna sig ”bländad” av ditt dimbakljus och det är förståligt att du känner dig frustrerad när du får ”helljusblinken” i backspegeln. (Helljus får inte användas: ”på ringa avstånd bakom ett annat fordon.”)

I tidningarna kan man då och då läsa om de påkörningsolyckor som du nämner. Många av dessa olyckor skulle säkert ha kunnat undvikas om även avståndet till framförvarnade anpassats till sikten.

Hälsningar

//Ernst

 


Mars 20062006-03-31
Namn Per Skoglund
Inkom 13:10
Ämne Är det lag på att backlampa måste fungera?

Är det lag på att backlampa måste fungera om det finns en eller är det en rekommendation? T. ex. Vid en kollision med annat fordon?


Svar; Inget krav på den ska fungera. Vid en kollision med annat fordon gäller att den som backar har ansvaret för om en olycka sker. Lagtext: ”En förare får vända eller backa endast om det kan ske utan fara eller hinder”.

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar

 


Februari 2006


 

2006-02-08
Namn Jan Ekberg
Inkom 20:45
Ämne Beteende i trafiken

 

Hej!

Det är Jan Ekberg en 51-årig bilförare som skriver, av en tillfällighet hittade jag den här sidan på nätet. Ett sådant här forum tycker jag behövs i högsta grad, det är mycket välkommet. Trots att jag är både född och uppvuxen här i landet, så har jag svårt att förstå hur alltför många beter sej i den svenska trafiken, men jag skulle gärna vilja göra det.

Jag har delvis varit bosatt i Tyskland (därifrån kommer min fru), bilisterna där nere är långt ifrån bara änglar ute i trafiken, men på något sätt så är det i vissa fall lättare att köra där än här hemma. Kanske är det lite orättvist att jämföra, men jag har fått det intrycket att beteendet i trafiken där är mer tydligt och konsekvent, jag kan gärna ta några exempel; användning av blinkers vid sväng, utfart ur rondeller samt vid filbyten, den som inte gör det får böter på platsen samt straffpunkt i Flensburg körkortsregistret).

Att inte använda högra körfältet (förutom vid
omkörning) på flerfiliga vägar (bl a motorvägar) kostar också böter och punkter, här i Sverige framförallt i Stockholm och Göteborgstrakten verkar många ha en väldig aversion mot det högra körfältet trots att det är tomt, undrar varför, det kanske är ett fall för en psykolog eller kanske psykiater?

Lagstadgat avstånd till framförvarande (halva avståndet i meter i förhållande till körd fart i km/h) syndas också mot i Tyskland men straffas hårt vid upptäckt, böter och i extremare fall återkallning av körkortet. Talande i handhållen telefon under körning kostar 40 Euro på platsen och en punkt i Flensburg.

En stor fördel med punktsystemet är, att dom punkter man får vid slarv och andra förseelser i trafiken adderas ihop hos KBA i Flensburg och kvarstår i två år, när man har lyckats med konststycket att komma upp i 18 punkter är det ajöss med körkortet, då är anses man olämplig som fordonsförare.
www.kba.de


Högerregeln gäller ju som bekant också här i Sverige liksom i andra europeiska länder med högertrafik, men många verkar inte alls att förstå vad den betyder. En annan sak är korsningar som är reglerade med trafikljus, det kan ju hända av en eller annan orsak så måste dom sättas ur funktion. När dom är släckta så gäller ju eventuella vägmärken eller andra gängse trafikregler, men resultatet är ju tyvärr ett helt annat.

Jag kan ge ett fantastiskt exempel från i närheten av området där jag bor, nämligen korsningen Viksjöleden/Järfällavägen i Järfälla/Veddesta. Viksjöleden är där huvudled och Järfällavägen har väjningspliktsmärken, väldigt tydligt uppsatta och syns på långt håll. När trafikljusen är ur funktion på platsen så råder katastroftillstånd, dom på Viksjöleden stannar och dom på Järfällavägen kör, alltså tvärtemot vägmärkena och det är rena cirkusen på platsen!

Samma sak gäller även i korsningen Bergslagsvägen/Avestagatan i Spånga/Lunda (NV Stockholm), där är Bergslagsvägen huvudled och Avestagatan har stopplikt, men det är samma resultat på den platsen när trafikljusen är ur funktion, skrämmande!

Det finns en gata nere i Berlin som heter Landsberger Allee (tidigare Leninallee) och den är huvudled, på den så släcks tre trafikljus ner av fem på kvällen, ingen skulle komma på den vanvettiga idén att korsa den utan att se sej för!

Trafikljus ja, att köra över en korsning med detsamma att
ljuset blivit rött verkar också vara ganska poppis, det verkar som en del räknar kallt med att en del bilister funderar ett tag efter att deras ljus har blivit grönt i stället för att köra iväg på direkten. Är en som anser sej hinna på rött i samma korsning som en som kör direkt på grönt i samma korsning, så är smällen ett faktum.

Det finns saker som skulle kunna förbättra trafiken nere i Tyskland också, bl a undervisning i halkkörning samt större användande av vinterdäck under den kalla årstiden, det är fortfarande tyvärr inte en självklarhet för en del bilister, med olyckor som följd.

Med vänlig hälsning Jan Ekberg

 


 


2006-02-04
Namn Nils-Harry Anderson
Inkom 13:07
Ämne Rondellkörning

– varför görs inte något för att lära folk att köra – blinka rätt

Varför görs inte något för att lära folk att köra – blinka rätt, för det är väl så att man skall blinka när man kör ur en rondell. Verkligheten är att om man överhuvudtaget blinkar så gör man det när man kör in, inte fel men onödigt, men inte när man kör ut.

VARFÖR? Och varför ingen info från vägverket när man bygger så många rondeller?

 


December 2005


 

2005-12-19
Namn Jan Åberg, trängselanalytiker, Trollhättan
Inkom 16:20
Ämne Cirkulationsplatser

 

Nedbusningen i cirkulationsplatser för trafik blir bara allt brutalare. Somliga kör som galningar runt de här rundningarna med 4-vägskorsning, missar avtagsfarten, kört ett extra varv i ännu högre fart etc.

Gamla fru Olsson är 80 fyllda snart och vet inte hur hon ska blinka trots att
hon krypkör i rondellen, och slår för säkerhets skull på ”hazarden”, och hon orsakar därför förstås en hel del mindre välbetänkta omkörningar i rondellen, till exempel av de som har så förbannat brått att de missar avfarten. Och av alla oss andra som vågar närma oss det här högriskstället så vet just ingen in eller ut hur, när och hur länge vi ska blinka.

Rondellerna vid mörkrets inbrott ser därför i rusningstid ut som ett bättre tivoli, som en ljusorgel, ackompanjerad en ljudlig kakafoni där den ene efter den andre ligger på hornet. Javisst är det ett både livsfarligt och bedrövligt tillstånd som vi tvingas kasta oss in i, när vi måste gå in i de här 4-vägskorsningarna med diverse konstnärliga utsmyckningarna i mitten.

Ur folkhälsosynpunkt borde vi därför omedelbart avlägsna de här ”rondellerna”. Några av dem skulle vi sedan med fördel placera på Vägverkets kontor. På så sätt skulle vägverkets byråkrater tvingas accelerera den – i dag – knappa styrfart som de har i verksamheten. De skulle tvingas att vakna upp, reflektera, tillämpa framförhållning. En liten varsin gummituta kunde de också få att klämma på så att farten och vaksamheten hålls hög. Och vem vetF: kanske Vägverkets byåkrater sedan börja inse trafikens realiteter när de krockat några gånger med varann om de tillfälligtvis tar av för snabbt på vägen till sin kontorsmodul?

Jag har ännu inte givit upp hoppet för Vägverket att de ska börja tjäna folket (och trafiken). Vi ska ge dem en chans, också gamla hundar kan faktiskt lära sig att sitta. (Jag förutsätter nu, att de inte biter sönder gummitutorna, det vore tragiskt ur pedagogisk synvinkel, och ont i magen fick i så fall också). CIRKULERA! som polisen förr ropade när en ohemul folkmassa hade församlat sig.

 


November 2005


 

2005-11-19
Namn Johan
Inkom 19:38
Ämne Bil körning

 

Hej! Jag vill lära mig köra bil fast jag bara 13 år. Jag undrar om jag får köra bil inom inhängnat område. Tacksam för svar. Med vänliga hälsningar Johan

 


 

2005-11-17
Namn Per-Arne Olofsson
Inkom 13:41
Ämne Bilars vindrutestolpar

 

Jag tycket att det borde finnas en gräns för hur breda vindrutestolparna på nyare bilar får vara.

Jag kör själv en Peugeot Partner och har ständiga problem med att se snett till vänster & höger.

Största problemet är att se gående som står vid övergångsställe, på väg att korsa vägen.

De flesta vindrutor på nyare bilar har dessutom en svartfärgad kant som ökar den totala bredden.

 


September 20052005-09-23

Namn Olle Lundberg
Inkom 20:25

 

Ämne Hjälmlagen har minskat hjälmanvändningen.

Den nya cykelhjälmslagen, som säger att alla under 15 år ska ha hjälm, har tyvärr fått motsatt effekt.

Det handlar om enkel psykologi.

Min son sa spontant ungefär så här när han första gång hörde talas om nya cykelhjälmslagen som skulle komma (det var i våras, han var då 13 år): ”Då kommer vi som är 13-14 år att sluta med hjälm för vi vill ju se äldre ut. Och dom som är 15-16-17 år kommer inte heller att ha hjälm för dom vill ju inte se ut som fjortisar.”
Klarsynt, eller hur? Jag trodde först inte på profetian, men sonen har fått rätt.

Användningen av cykelhjälm har drastiskt minskat bland tonåringarna sedan nya hjälmlagen började gälla. Åtminstone här i Umeå — jag vet inte hur det är på andra orter, men samma psykologiska lagar torde gälla även där.

Sonen, som nu blivit 14 år, säger att ingen på hans skola idag använder hjälm. Förmodligen överdrivet, men hjälmanvändarna har definitivt blivit färre.

Trist att en lag som ”ville gott”, dvs minska trafikskador och spara liv, istället kommer att kosta många ungdomars liv och hälsa.

Vad gör vi då? Ska vi ta bort hjälmlagen — nej, skadan är redan skedd, cykelhjälm har blivit en ”fjortismarkör” och töntstämpel. Eller sätta in en propagandastöt mot 15-18-åringar för få dem att börja använda hjälm och bli goda förebilder — lär knappast funka. Eller ska vi bussa polisen på alla hjälmlösa barn under 15 år? Så många poliser finns inte, och de har nog viktigare saker för sig.Ja, vad gör vi?

Jag tror att det enda vettiga nu vore att ta bort åldersgränsen, alltså införa hjälmobligatorium för alla, och kombinera det med återkommande informationskampanjer.

Visst kommer det att bli ett jäkla liv på insändarsidorna ett tag. Men vem ifrågasätter idag att mopedförare måste ha hjälm på huvudet, oavsett om han/hon är 15 eller 75 år? Inte så många, så gott som alla mopedister har ju hjälm numera.

Men vänta med frågan till efter nästa val. Ingen politiker lär vilja ta i den här frågan före riksdagsvalet 2006. Men sedan måste våra politiker visa mod och rätta till den lag som åstadkommit mer skada än nytta.

Ge mig gärna en reaktion på detta mail.

Hälsningar,

OLLE LUNDBERG

Svar:Hej Olle!

Tack för ditt mail och ditt visade intresse för trafiksäkerhet.

Ja, du Olle, vi kan bara konstatera att våra politiker inte törs ta det ansvar som de är satta för att ta. Din grabb har, tycker jag, en sund och naturlig inställning. Det är som när vi vuxna går mot röd gubbe och förväntar oss att våra barn vackert ska vänta till den gröna gubben lyser.

Cykelhjälm, ja, för barn under 15 år – det var vad våra politiker tyckte lät bra – de hade ju gjort något. Jag håller med dig lagen borde gälla för alla om den dels ska få respons hos våra barn och dels få som effekt att reducera antalet skadade och spara liv. Det måste vara syftet.

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar

 


 

2005-09-04
Namn Maria Olsson
Inkom 09:27
Ämne Trafik och Barn, detta inlägg har jag skickat till www.vagverket.se


Hej! Mitt namn är Maria Olsson och jag undrar vad Ni har för handlingsplan beträffande skolskjutsar, framförallt skolskjutsar som kör i landsbygdstrafik?! Jag har fyra barn, än så länge går bara ett av dem i skolan, men det fungerar inte bra för oss.

Bara nu sedan höstterminen 2005 har börjat har bussen kört förbi oss en gång, den var fyra minuter tidig men stannade inte där min son brukar stå, jag fick ta bilen och jaga ikapp bussen, vi missade bussen en gång, då hann jag inte ut, den körde ifrån oss exakt på minuten då den ska gå från oss. Då fick min sambo skjutsa honom till skolan.

En gång tänkte bussen inte stanna utan jag fick göra ”åkarbrasa” på bron för att få busschauffören att stanna. Jag har själv blivit påkörd när jag skulle springa över vägen då jag var barn och bodde vid väg 1071, som jag nu bor vid igen med mina egna barn. Vi måste springa/gå över vägen för att komma till skolbussen och det finns ingenting som varnar andra trafikanter om att det är skolbarn.

Jag skulle vilja att Ni ser över landsbygdstrafiken ordentligt. Det har hänt för många olyckor den senaste tiden med skolbarn och skolbussar, gör något för att vi ska få behålla våra barn hela och ej överkörda! Mvh Maria Olsson

 


Augusti 2005


 

2005-08-31
Namn Rolf Blomberg
Inkom 23:04
Ämne Många klagar på att bakomvarande bil ligger för nära.

 

Många klagar på att bakomvarande bil ligger för nära. Med den bristande utbildning fordonsförare får idag kanske det inte framgår att man ska hålla till höger och sänka tempot – 1) för att underlätta omkörning och 2) för att minska konsekvenserna vid eventuell incident.

Idag tänker folk först på sig själva och sedan på sig själva igen. Om någon ligger för nära bakom är det för att dom har ett snabbare trafiktempo och vill passera. Om man t.ex. semetrar och tittar på utsikten så kan man släppa förbi bakomvarande trafik. Detta verkar fullständigt ha undgått de flesta.

I alla lägen och under alla omständigheter verkar folk anse sig ha rätt att antingen köra alldeles för fort och då ska andra flytta på sig eller köra jättelångsamt och då ska alla andra vara lugna och hålla sig bakom. Hur gör du?

 2005-08-31
Namn Rolf Blomberg
Inkom 22:58
Ämne Viktigare med ökad kunskap än fler trafikmärken

 

Som vanligt så är det viktigare med ökad kunskap än fler trafikmärken. I min syn har trafiktempot ökat med fler bilar och samtidigt upplever jag det som att fler inte är speciellt kunniga (se alla inlägg nedan). Vägverket m.fl. ansvariga myndigheter använder trafiken som en lekstuga och då folk inte förstår att man inte får köra mot rött så uppfinner man säkert hellre en grind som kommer upp ur gatan än att erkänna att utbildningen brister.

Varför har man tagit bort att man ska följa trafiktempot i utbildningsboken? Varför har man tagit bort att man ska hålla till höger? Med fler bilar borde man väl titta på genomströmningen på befintlig vägbana hellre än att låta folk klanta sig och sucka och bygga fler filer? Jag begriper inte…

 2005-08-30
Namn Maria Olsson
Inkom 22:18
Ämne Skolbuss – utmärkning av plats för stannade samt trafikanters skyldigheter,

Idag, för 15 minuter sedan fick jag vifta ”hejvilt” för att få stopp på min äldste son skolbuss. Den stannade inte till, det är nya busschaufförer varje dag och de verkar inte ha koll på vart de ska stanna. Går det inte att markera busshållplatser även för skolbarn?

Vi bor efter en liten landsbygdsväg, grusväg, utan trottoar, gångbana eller någonting som kan göra mig som är väldigt mycket ute och går, springer, styr barnvagn, cyklar.

Jag har fyra barn i åldrarna 7, 5, 2, och 1/6 år och jag tycker att dagens trafikanter inte tar någon hänsyn alls om det finns barn nära vägen. Enligt vad jag kommer ihåg så skall man som bilist kunna stanna för varje hinder…

Snälla hjälp oss som bor ute på landet att få en säkrare miljö för våra barn, det är inte bara mitt inne i stan som det finns bilar!!!

Jag bor efter väg 1071, Grundsunda församling, Örnsköldsviks kommun, Västernorrland, Sverige.

Mvh

Maria Olsson

 


 


2005-08-24
Namn Fredrik ”40års krisen :P”
Inkom 19:48

 

Ämne Uppkörning för MC klar 🙂

Fixade uppkörningen för tung mc idag på första och enda försöket 😀 Stort tack till Framtidens trafikskola och i synnerhet till Ernst, som är en av de absolut bästa lärarna jag någonsin träffat.

Ernst kombinerar humor och värme med ett fast grep om ”piskan” med fantastiska resultat. Jag har nog lärt mig mer på de veckor jag spenderat för att få mitt A kort än på de 20 år jag haft mitt B kort 🙂

 


 


2005-08-16
Namn Mariette
Inkom 21:14
Ämne Avfart E20/kungsör/E-tuna(sköldby)

Vem skall man vända sig till med frågor om denna, När vägvekets personal endast åberopar statestik?. Måste det ske en allvarlig kollision innan någon ska lyssna på oss som bor här. Vi har barn vi också! Tacksam för ett telefon nummer dit vi kan vända oss med våra frågor och funderingar.


Svar:

Vägverket kundtjänst för väg- och trafikfrågor i Borlänge: 0771 24 24 24.

/Ernst

 


 

2005-08-11
Namn Nathalie
Inkom 11:49
Ämne crossar

Hej! jag är en tjej på 16 år och jag undrar ifall man får köra med en cross 80cc och 125cc på väg? och vad ska jag ha för en i såfall? Tack på förhand MVH Nathalie


Svar:

Hej Nathalie!

För att får köra en cross, då endast till och från träning eller tävling, på allmän väg måste den, enligt uppgift, enduroregistreras om generalagenten anser att det går. Då kan det troligen bara gälla 125:an, men för att du ska få köra densamma på väg måste du ha körkort klass A1.

Hoppas att du är nöjd med svaret och lycka till!

Hälsningar

/ Ernst

 


Juni 2005


 

2005-06-15
Namn Håkan
Inkom 17:45
Ämne Motorväg – hastighetsanpassning

något som jag tycker är livsfarligt att se och har upplevt flera gåner är när folk inte vet hur dom ska uppföra sig på en av respektive påfart , avfart på en motorväg , med tanke på att mång sänker hastigheten helt plötsligt på motorvägen innan dom svänger av respektive ökar inte hastigheten förrän dom kommer ut på motorvägen efter påfarten . livsfarligt

 


Februari 2005


 

2005-02-20
Namn Ernst

 

Ämne Kommer Vägverket att använda sig av förslaget ”Hinder för att köra ut på fel sida av motorvägarna”, Dnr TR10K 05:1395

Tack för ditt snabba och utförliga svar som kommer att vidarebefordras till förslagsställaren.

Att trafikanter kör ut på fel sida på motorvägen vilket leder till tillbud/olyckor är vi nog överens om och vi kan nog räkna med ett mörkertal när det gäller incidenter av det slaget.

En tanke var att förslaget kan rädda liv vid kraftigt nedsatt sikt, speciellt vid kraftigt snöfall då varken vägmärken eller vägmarkeringar är synliga.

Hälsningar
/Ernst

 


 

2005-02-19
Namn Niclas Nilsson, Vägverket, Dnr TR10K 05:1395
Inkom 17:00
Ämne Komplettering av svar ”Hinder för att köra ut på fel sida av motorvägarna”

 

Sammanfattning Förslaget har bedömts vara dyrt men användbart. Vägverket anser att dock att det inte är ett frekvent problem och att problemet kan lösas med förstärkt utmärkning av vägmärken och vägmarkeringar.


Komplett mail

Hej Ernst Dnr TR10K 05:1395

Här kommer en komplettering till mitt föregående svar

Vägverket har tittat på flera olika förslag till åtgärder för att förhindra ”spökkörning” liknande det du översänt för bedömning. Spökkörning är ett ord som används för att beskriva att en bilist kör mot färdriktningen.

Orsaken kan vara felkörning i en trafikplats eller att någon vänder på motorvägen. Huvuddelen av spökkörning bedöms komma från felkörning i trafikplatser medan en mindre del från bilister som vänder på motorvägen.

Om vi ser till felkörning i trafikplatser så är den ena typen ett handlingsfel som uppkommer därför att trafikanten är felinformerad eller har feltolkat situationen. Den andra typen är vad vi skulle kunna kalla ett uppmärksamhetsfel. Denna uppdelning är intressant eftersom de egentligen kräver olika typer av förebyggande åtgärder. I det förra fallet kan man som regel bygga bort förutsättningarna för felet, det senare fallet är betydligt knepigare att komma åt för här gäller det att förhindra distraktion.

En förfrågan till samtliga regioner om vilka åtgärder som finns idag, visar att man normalt löser problemen med förstärkt utmärkning med vägmärken och vägmarkeringar där man vet att problem har uppstått eller kan antas komma att uppstå.

De föreslagna åtgärderna tekniskt fullt möjliga. Även formellt torde det vara möjligt att använda lysdiodskyltar om dessa antingen är textskyltar eller överensstämmer med vägmärken som finns i vägmärkes-förordningen. De åtgärder som föreslås är förmodligen dyra att genomföra eftersom det krävs detektorslingor, styrutrustning, märken och ström för att driva det hela. Med tanke på att de flesta av Vägverkets regioner uppger att spökkörning inte är ett frekvent problem och att förstärkt utmärkning med vägmärken och vägmarkeringar tycks lösa problemen där spökkörning kan förekomma, är det nog tveksamt om det behövs några andra lösningar än de som redan provats.

Med vänlig hälsning

Niclas Nilsson
Vägverket
Samhälle och trafik
sektion Trafiklagstiftning

 


 


2005-02-15
Namn Ernst
Ämne Förfrågan om Vägverket kommer att använda sig av Hinder för att köra ut på fel sida av motorvägarna”, Dnr TR10K 05:1395

Komplett mail

Tack för ditt svar!

Jag tror att upphovsmannen till förslaget ”Hinder för att köra ut på fel sida av motorvägarna” skulle uppskatta om Vägverket hade yttrat sig om förslaget.

Det skulle därför vara intressant att få reda på om det insända förslaget hade den digniteten som gör det möjligt att det kan komma att användas?

Jag tror att det är viktigt att idéer och förslag som kan öka trafiksäkerheten får respons, vilket sannolikt bidrar till ett ökat engagemang.

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar

 


 


2005-02-14
Namn Niclas Nilsson, Vägverket, Dnr TR10K 05:1395
Inkom 13:45
Ämne Svar från Vägverket på Anders Ingvarssons förslag ”Hinder för att köra ut på fel sida av motorvägarna”, inlagt den 2004-12-03. Inkom 2005-02-14 10:15

Komplett mail

Hej och tack för ditt mail

Ber om ursäkt att svaret dröjt. Vägverket har tittat på flera olika lösningar för att vid påfarter och avfarter förhindra att fordon hamnar på motsatt sida på motorvägen. På de platser där felkörningar är mer frekventa har man valt olika lösningar beroende på hur förhållandena ser ut på platsen.

Vägverket välkomnar ideér som kan användas för att öka trafiksäkerheten.

Du får gärna återkomma om du har ytterligare frågor.

Mvh

Niclas Nilsson
Vägverket
Samhälle och trafik
sektion Trafiklagstiftning

 


 

2005-02-14
Namn Jan Johansson
Inkom 22:40
Ämne Teori. Anknyter till Abudllah ibn salim

 

Det är värre änså. Teoriprovet har i dom flesta frågorna ingen verklighetsförankring till bilkörning, ens teoretiskt. Att tvinga vuxna människor att plugga in massor med konstiga fakta, som hör hemma i helt andra sammanhang, förlåt; men jag känner det som rent kriminellt! Jag anser att man ska behandla medmänniskor på ett hjälpsamt och medmänskligt vis. Jag ser det som att dom ansvariga inte vet vad dom sysslar med! Eller; förklara alla konstiga teorifrågor!

Jag nämnde några i ”Nollvisionen”. Dessutom så görs svarsalternativen så snarlika och snåriga, så att man luras svara fel, trots att man vet svaret. Och hade svarat rätt, om svarsalternativen varit klara och vettiga. Vilket leder till att man får fortsätta kämpa och lägga ner en massa onödig, bortkastad tid ytterligare. Vad är meningen? Vill verkligen dom ansvariga utsätta sina medmänniskor på ett så nedlåtande sätt. Eller har jag helt fel? Teorifrågorna kanske är jättebra!? Visa då det! I annat fall måste ju teoridelen göras om helt och hållet!

Om trafikskolorna inte påtalat detta stora problem, skulle jag i så fall vilja kalla det hemmablindhet. Trafikskolorna gör ett jättejobb. Jag beundrar dom. Tänk om man jobbade lika professionellt i alla led. Det vore att ta jättekliv mot en säker trafikmiljö.

Jag har ingen anknytning till körskolorna, men jag har kört yrkesmässigt i 20 år och kör privat sedan jag tog körkortet för 42 år sedan. Det behöver inte betyda att man vet vad man gör eller vet vad man talar om. Men jag tror mig om att kunna ta ut kärnan i olika sammanhang, peka på det väsentliga. Har jag rätt eller fel?

 


Januari 2005


 

2005-01-24
Namn Abudllah ibn salim
Inkom 23:34
Ämne Teori och ytinlärning

 

Jag har bott i Sverige sedan 1963. Har också bott i U.S.A, Tyskland Bosnien och Polen under 80talet. Jag är från Iraq och har kunskap om många länders trafikregler och trafiksystem, mest kan jag i europaländerna. Det jag är lite negativ eller något jag tycker illa om är faktist att trafikteorin är faktist svår för dagens ungdomar..där en rad olika ord används om ingen av dagens ungdom har hört talas om. så stakars ungdommar måsta plugga på ett negativt system som heter Ytinlärning och det vill vi ju inte.

Är de inte lättare och säkrare att göra reglerna mindre svårtålkade eller åtminstone förklarningarna. för det är inga filosofer som pluggar utan helt vanliga ungdomar som är uppvuxen i nya och mer anorlundare språk…! Nån som håller med?

 


 

2005-01-17
Namn Jörgen
Inkom 14:05
Ämne För säkerheten ska ökas och utsläppen minskas borde skatten på
fordon ökas.

För säkerheten ska ökas och utsläppen minskas, borde skatten på fordon ökas med kubiken på motorstyrkan och vikten. När säkerhetstänkandet går ut på attbepansra sig, och hasigheterna är stora kan vem som helst räkna ut att det smäller etter värre. Kraften i smällen ökar med hastigheten i kubik och tyngst vinner. Lätta småbilar och lägre fart är vägen mot bättre miljö och mindre olyckor.

Är det brottsligt att köra långsammare? Det tycks inte väcka samma indigation som när man kör för fort. Testa och ge akt på medtrafikanterna. Ett dj&&&a tutande om man håller 50 på en 90 väg, men ingen reagerar om du kör i 120. Det är väl därför som det var lätt att få igenom att moppebilar ska ha varningsskylt, och inte vanliga bilar som nästan alltid kör för fort.

 


 

2005-01-17
Namn Sven
Inkom 11:22
Ämne Tecken ska ges i god tid.

Hej1 Jag tycker det är för dj……t när folk skall svänga vänster ger tecken först när dom får grönt. Jag kanske kan ju ha tagit höger körfält o inte behövt vänta bakom.

 


December 2004


 

2004-12-03
Namn Anders Ingvarsson
Inkom 10:08
Ämne Hinder för att köra ut på fel sida av motorvägarna.

Hej!

Ännu en gång hörde jag att en lastbilschafför har kör ut på motorvägen och hamnat på fel sida och kört emot trafiken. Denna gången hände ingen olycka, men detta måste vi ju sätta stopp för!

Detta går ju att åtgärda på ett enkelt sätt, genom att sätta upp en 1.fotocell, 2.därefter ett kraftigt rödljus och som 3.en kraftig grindbom som automatiskt går ner om man inte har stannat vid det kraftiga rödljuset.

Då kan man inte köra ut ”bakvägen” anser jag, det är inte bara lastbilschafförer som kör ut på fel sida när det gäller motorvägarna det händer ju att vanliga personbilsförare också hamnar på fel sida!

JJag hoppas att detta jag framfört inte betraktas som ren nonsens, vi måste ju dela med oss om en god tanke kommer upp.

mvh. Jan-Anders Ingvarsson.Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.