Trafikregler frågor och svar 2014


Osäker på trafikreglerna? Här får du svar!

September 20142014-09-12
Insändare Henrik 

Inkom 18:42 
Ämne Vilken skylt gäller?

Vid infarterna till vår lilla by
finns skyltarna ”tätbebyggt område”.

Innan var det 50 igenom hela byn men nu är det ändrat till 40, dvs dom harsatt en 40-skylt ca 30m INNAN tätbebyggt område-skylten.

Någon i byn påstår att det då endast är 40 mellan skyltarna då tätbebyggtskylten indirekt menar 50. Vad gäller här?


Svar:
Hej Henrik Tack för din fråga.

40- skylten – anger att den högsta tillåtna hastigheten är 40 km/tim och gäller tills dess man passerat nästa hastighetsskylt.

/Ernst

 2014-09-09
Insändare Eskil Hedberg 

Inkom 20:53
Ämne Får man köra om flera fordon efter varandra?

 

Om man kör om en bil på vänster sida på motorväg sen ser man att man kan köra om en bil till längre fram hur långt får avståndet till nästa bil vara?

Eller ska man köra ut och in när man tänker att köra om mer än en bil. Om man håller 110 km och håller på med en omkörning är man då skyldig att väja för en bil som kommer i en högre hastighet?


Svar:
Hej Eskil! Tack för din fråga.

Det finns inget angivet specificerat avstånd

Enligt lagen ska du föra ditt fordon tillbaka till höger körfält efter en omkörning men om du inte hindrar någon bakomvarande kan du köra om flera fordon i följd.

/Ernst

 2014-09-07
Insändare Maria Albrecht
Inkom 00:43 

Ämne Det är väl högerregeln som gäller även i ett sådant fall?

Hej,

Jag har en fråga gällande höger-regeln.

Jag kör dagligen en 70- väg, som inte är markerad som huvudled. Längst vägen finns det en T-korsning där en lika stor väg ansluter från höger.

Korsning saknar varning vägkorsnings- skylt/stoppskylt/väjningsskylt/vägmarkering. Det är dålig sikt i korsningen och man kan inte se om det kommer någon bil från höger förrän man är i korsningen.

Det är väl högerregeln som gäller även i ett sådant fall?

Tacksam för svar?

Med Vänliga Hälsningar

Maria Albrecht


Svar:
Hej Maria! Tack för din fråga.

Det är helt riktigt.

Högerregeln gäller i alla typer av vägkorsningar oavsett storlek om inget annat anges genom vägmärke. Däremot har förare som kommer från höger väjningsplikt om föraren har korsat en gång- eller cykelbana innan denne kommer fram korsningen.

/Ernst

 


 

2014-09-05
Insändare Rolf 
Inkom 03:44 
Ämne Frågeställning angående tillämpning av högerregeln.

 

Enligt VTF 3kap Korsande trafik lyder § 18 (högerregeln) enligt följande: När
två fordons kurser skär varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger utom i de fall som avses i 21-23 §§.

Skulle vilja få ett klarställande vad som avses med just närmar sig .

Det finns en uppfattning att man med uttrycket närmar sig avser att fordonet som närmar sig från höger bara har företräde enligt högerregeln så länge fordonet är på rullen .

Stannar fordonet före utfarten i korsningen har man därmed också anses det – diskvalificerat sin förkörsrätt. Ett stillastående fordon närmar sig inte korsningen. För att ett fordon från höger skall kunna hävda sin förkörsrätt måste det alltså hela tiden vara på rullen – anser man.

Vad är Forumets uppfattning och finns det några rättsfall som stödjer eller förkastar denna uppfattning?

Bakgrund.

Det är mycket vanligt att en förare noterar att det kommer ett fordon från höger och därmed anpassar sin hastighet så att fordonet från höger med rimligt god marginal ges möjlighet till företräde. Men i stället för att utnyttja sin företrädesrätt stannar fordonet före korsningen.

Detta uppfattas vanligen av föraren som skall ge företräde att föraren av fordonet som kommer från höger stannat för att släppa förbi fordonet som kommer från vänster och som fortfarande inte helt stannat.

Om det därmed skulle ha uppstått ett missförstånd och fordonet från höger från att ha varit helt stillastående kör ut i korsningen och kolliderar med fordonet från vänster kan föraren av fordonet från höger då hävda högerregeln?


Svar:
Hej Rolf! Tack för din fråga.

Det du beskriver är ett ganska vanligt förekommande händelseförlopp.

Högerregeln är en skarp regel som tyvärr inte tillämpas så väl som avsikten är. Oavsett om fordonet från höger stannar eller fråntas inte skyldigheten att lämna företräde för denne.

Enligt min mening bör den förare som har skyldigheten att lämna företräde avvakta för att undvika risken för en  sammanstötning – föraren från höger kanske är tveksam till vägval, ”nybörjare” eller osäker på gällande regler.

/Ernst

 


Augusti 2014
2014-08-23
Insändare Lennart Karlsson
Inkom 17:02  

Ämne Vad gäller in i hinder och nytt hinder?

Vad gäller in i hinder och nytt hinder för att komma ut C:a 100 meter mellan hindren.

Vad jag har lärt mej är att den som är inne i hindret har företräde ut. Om det är som jag har redogjort så borde det finnas: ”runda ej möte” skyltar vid infarten till hindret.

Eftersom det verka vara så att dom flesta tror att den som hinner först har bara att köra in i hindret.

Hindret finns på Storvretsvägen i Tumba.

Tack på förhand

Lennart Karlsson

Svar:
Hej Lennart! Tack för din fråga.

Jag hoppas att jag har förstått din fråga rätt.

Om det finns flera hinder med så långt mellanrum borde det ju inte vara svårt att med lite hjälpsamhet och väl anpassad hastighet mötas där vägen är bredare utan att någon behöver stanna, eller?

/Ernst

 2014-08-13
Insändare Emelie Stenman
Inkom 09:52

Ämne Vad gäller vid cykelöverfarter i vägkorsningar?


Hej!

Jag cyklar till jobbet och nästan varje dag uppstår frågan om vem som ska lämna företräde då en cykelöverfart korsar en bilväg.
När bilarna har skylten väjningsplikt innan cykelöverfarten är det inga problem, men om den skylten inte finns, men däremot ett övergångsställe bredvid cykelbanan?
Jag har även för mig att bilarna har väjningsplikt då cykelbanan är upphöjd. Stämmer det?

Med vänliga hälsningar
Emelie i Malmö

Svar:
Hej Emelie! Tack för dina frågor.

Reglerna för hur trafikanter ska uppträda vid obevakade cykelöverfarter är inte lätta att förstå.

Om ett övergångsställe finns gäller detta för gående – om du kliver av och leder cykeln räknas du som gående men observera att ditt ansvar när du passerar övergångsstället är detsamma som för gående dvs. att ta hänsyn till fordon som närmar sig
övergångsstället och du får får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.

Om du väljer att ta dig fram på cykelöverfarten gäller samma uppmärksamhetskrav som om du har passerat övergångsstället. Ingen väjningsskyldighet råder men en ömsesidig hänsyn gäller där bilister ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelöverfarten

Om en förare kör ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning och skall passera en obevakad cykelöverfart har denne däremot skyldighet att lämna dig som cyklist företräde.

När cykelbanan är förhöjd bidrar den till en hastighetsdämpande effekt vilket ger en förhöjd säkerhet för dig som cyklist men det finns en vissa risker med den typ av passage t.ex. att du känner dig säkrare och därigenom kanske är mindre ouppmärksam. Ingen väjningsplikt – utan samma regler gäller vid denna typ av passage.

/Ernst

 2014-08-08
Insändare Daniel Brito

Inkom 11:08
Ämne Parkering mot körriktningen i markerad p-ruta.

hej.

jag stod parkerad i 2min på tillåten p-plats fast i motsatt riktnig. varnings blinkers på.

jag förstår att man inte kan parkera så men är inte 2min för snabbt att lääga p-bot???

mvh

Svar: Hej Daniel! Tack för ditt inlägg.

Eftersom bestämmelserna säger att stannade och parkering ska ske i vägens riktning är din parkering att anses som stannande och därmed räknas din parkering som stannade – stoppförbud.

/Ernst

 


Juni 20142014-07-31
Insändare Vivianne Nisell
Inkom 09:52

Ämne Stopp- och parkeringsförbud i T-korsning.

Hej,

Hur nära får man parkera en korsande väg i en T-korsning när den korsande vägen är en kort ( ca 50 m) återvändsgata och det alltså ej är någon genomgående trafik på den gatan?

Tacksam för svar, häls / Vivianne

Svar: Hej Vivianne! Tack för ditt fråga.

Längden på den korsande vägen spelar ingen roll i sammanhanget utan stopp- och parkeringsförbudet tio meter gäller numera i alla vägkorningar – se bild.

/Ernst

 2014-07-30
Insändare Lisa
Inkom 13:55  

Ämne Gäller högerregeln vid körfältsbyte?

Körde i trafikstockning på Kungsagatan i Stockholm. Ligger i höger fil av två. När min fil blir bussfil blinkar jag vänster. Släpper förbi en bil för ögonkontakt m nästa fordon och kör in.

Men fordonet kör då på mig. Vems fel? Gäller högerregeln?


Svar:
Hej Lisa! Tack för ditt fråga.

Högerregeln kan inte åberopas vid körfältsbyte.

Huvudregeln är att du får byta körfält endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra och att teckengivningen inte friar dig från ansvar.

Dock finns bestämmelsen om ett ömsesidigt hänsynstagande gäller när antalet körfält minskas för färd i samma riktning.

 Om denna bestämmelsen är tillämpningsbar i detta fall kan endast en domstol avgöra. Om så skulle var fallet får du sannolikt ändå ta på dig din skuld till olyckans uppkomst.

/Ernst2014-07-20
Insändare Jennifer Askebrand
Inkom 14:14

Ämne Ska körriktningsvisare användas vid backning?

Måste jag använda körriktningsvisare när jag ska backa runt ett gathörn?

Mvh Sonja Lisse

Svar: Hej Jennifer! Tack för ditt fråga.

Nej!

/Ernst2014-07-03
Insändare Susan Erichsen
Inkom 13:20  

Ämne Får trafikanter bete sig hur son helst?

Hej!

Igår var jag med om en märklig och obehaglig händelse i en kö på en 2-filig motorväg.

När jag såg att det började bildas kö lade jag mig i vänster körfält – det var kö i bägge körfälten.

Framför mig börjar en långtradare lägga sig mittemellan körfälten. Hundra meter framför är det kö i bägge körfälten.

Eftersom jag inte begriper
långtradarens beteende, kör jag om honom för att ansluta till kön i vänster körfält. Då svänger en annan långtradare ut från höger körfält, uppenbarligen för att blockera mig.

De första skyltarna om kommande
vägarbeten dyker inte upp förrän senare, och då är det 2 km kvar innan två körfält ska bli ett.

Under denna resa kör de två långtradarna bredvid varandra med 100-200 m avstånd till framförvarande kö.

Vad har jag missförstått? Framför mig kördes det i två körfält tills det blev ett körfält, och även efter mig kördes det i två körfält. Är det inte naturligt att ansluta sig till detta körsätt?

Får enskilda trafikanter bete sig
som dessa långtradare gjorde?


Svar:
Hej Susan! Tack för ditt fråga.

Naturligtvis har du rätt att välja vilket körfält du vill.

Det är svårt att utifrån din redogörelse att bedöma varför den första långtradarchauffören placerade sitt fordon mittemellan körfälten – men hur vågade du då köra om långtradaren?

Du nämner inte i vilken hastighet kön rör sig – avståndet mellan långtradarna och framförvarande kö ger ett ett betryggande avstånd som sannolikt minskar risken för en seriekrock vid köbildning. Det vore naturligtvis önskvärt om alla vi bilister tar hänsyn till hastighet, väglag och oförutsedda stopp när vi färdas i trafiken.

/Ernst

 


Juni 2014


2014-06-25
Insändare Sonja Lisse
Inkom 22:17
Ämne Får man sova i en husbil medan någon annan kör?

Tack för svaret.

Mvh Sonja Lisse

Svar: Hej Sonja! Tack för ditt fråga.

Husbilen är försedd med bälten ska dessa användas.

/Ernst2014-06-06
Insändare Fredrik
Inkom 18:51

Ämne Vem kör först när vägen smalnar av?

 

Hej

I mitt bostadsområde (30 km/h i hela område) har vi en korsning där ”huvudvägen” har ett avsmalnande parti från båda hållen. Det innebär att ”min egna” fil smalnas av från båda hållen innan man kör in i själva korsningen.

Min fråga är vad som gäller med väjningsplikt.

Någon har sagt att bil på väg ut ur tätbebyggt område har företräde, någon har sagt att den som kommer först fram till sin avsmalning har företräde.

Vad gäller egentligen?

Det händer ibland att andra bilar kör in i korsningen trotts att någon mötande redan har kört in vilket gör att det skapas en situation i själva korsningen.

Det finns inga skultar som styr företräde på något sätt i korsningen.


Svar:
Hej Fredrik! Tack för ditt fråga.

Avsmalningen som du skriver om är till för att få till stånd en hastighetsreduktion där är vi överrens. Tyvärr så är det många förare som ökar farten för att hinna före.

Så till svaret på din fråga – den som kommer först kör först men det är inte fel att använda lite sunt förnuft.

/Ernst2014-06-03
Insändare Leif Larsson
Inkom 18:25  

Ämne Vilka företrädesregler gäller när vägbanan har ett upphöjt gupp?

 

Är man skyldig att släppa fram en cyklist på ett övergångställe för fotgängare om detta är upphöjt som ett gupp

Svar: Hej Leif! Tack för ditt fråga.

Nej, det upphöjda guppet manar till dig att ha låg fart och skärpt uppmärksamhet.

/Ernst

 


Maj 2014


 

2014-05-23
Insändare Fredrik Hermansson
Inkom 18:27

Ämne Påkörd av motorcykel vid utfart på huvudled.

 

Hej!
Jag blev påkörd av en lätt motorcyckel när jag skulle svänga ut på en huvudled från en gata. Det va kö vid tillfället åt höger och jag skulle svänga vänster.

Bilkön stannade då och lämnade en lucka enligt blockeringsregeln .

Jag fickögonkontakt med den första bilen som stannade. Det var fritt från höger och jag körde ut och blev då påkörd av en mc som kom från vänster utanför bilkön som stannat för att släppa ut mig.

Han gjorde alltså en omkörning just då.Hade ingen chans att se honom då han passerade skymd utanför bilkön!

Min fråga är då vems är felet?

Svar: Hej Fredrik! Tack för ditt fråga.

Du går då rakt på sak – du bär ansvaret eftersom du har väjningsplikt.

När förare har väjningsplikt som i detta fall är det tillåtet att köra om i vägkorsning men kanske inte så lämpligt med tanke på den risk som kan uppstå.

/Ernst2014-05-23
Insändare Lennart Rehle 

Inkom 23:56
Ämne Omkörning till höger vid farter över 70 km/tim.

 

Informera om att omkörning till höger inte är tillåtet vid hastighetsbegränsning på mer än 70 km/Tim. Kontrollera detta med polisinsatser!

Inför förbud mot användning av mobil under färd!

Kommentar: Hej Lennart! Tack för ditt inlägg.

/Ernst

 2014-05-03
Insändare Jonas Tingrud
Inkom 13:32 

Ämne Kan polisen bötfälla mig när jag passerar en buss?

 

Passerade en buss vid en hållplats. bussen har ej börjat blinka när jag påbörjar passeringen. När jag är i höjd med framhjul blinkar bussen och svänger ut och träffar min bil vid höger bakhjul.

polis kommer till plats och vill bötfälla mig för ej lämnat företräde. Vad gäller vid en sådan situation när passering är påbörjad?

Mvh Jonas

Svar:
Hej Jonas!
Tack för ditt inlägg.

Du vet säkert om att du har väjningsplikt när bussen ger tecken från en hållplats där hastighetsgränsen är högst 50 km/tim och att bussföraren ska vara särskilt försiktig så att inte fara eller onödig olägenhet uppstår.

Här kan man ifrågasätta om polisen anser att bussföraren har uppfyllt kravet på särskild försiktighet.

Å andra sidan kan man man ställa frågan hur långt fram du själv var när du observerade tecknet att bussen var på väg att lämna hållplatsen. Har du vittne till händelsen kan du känna du tämligen säker i ansvarsfrågan.

/Ernst


bussregeln TrF 3 kap. 45 § >>

 


April 2014


2014-04-29
Insändare Jonas Boström 
Inkom 18:40
Ämne Vad gäller vid parkering på smal gata?

Parkera på gatan i villaområde: är det tillåtet att parkera på en gata med dubbelriktad trafik som är så smal så att möte vid den parkerade bilen omöjliggörs?

Svar: Hej Jonas! Tack för ditt inlägg.

Ja, det finns inga restriktioner mot den aktuella parkeringen.

/Ernst


 

2014-04-08
Insändare Magnus Forsberg
Inkom 20:11
Ämne Gäller högerregeln när fordon från höger kör vänstertrafik?

 

Hej!
Jag vet ”tror jag” när högerregeln gäller. Men nu har jag börjat vackla.

Vi krockade i ett garage. Vi skulle svänga höger ner för utfartsrampen. Rampen är skyltad varning för dubbelriktad trafik. Rampen är ca 6m bred.

Alltså plats för 2 bilar i bredd. När man svänger höger är det skymd sikt av betongmurar vilket gör att man smyger fram för att få fri sikt.

När vi smyger fram så kommer det en bil från rampen i hög fart framför oss på våran körbana. Vi stannar men det räcker inte utan vi träffar bilen i framdörren.

Vi skall i detta fall inte korsa någons körfält eller väg. Vi
skall bara hålla oss på våran kant/fil och svänga höger. Bilen från rampen skall bara passera framför oss i sin fil.

Enligt försäkringsbolaget så gäller högerregeln alltid. Det spelar ingen roll att bilen från höger kommer på fel sida av vägen. Det vill säga våran sida. Vi skall väja ändå?

Är detta rimligt och korrekt? Detta innebär att kör man fram för att se runt ett hörn. Och det kommer en bil på fel sida måste vi hinna backa undan ?

Jag har bara läst att högerregeln gäller så fort jag skall korsa någon annans körriktning eller fil?

Det är svårt att göra i en T-korsning när man svänger höger. Vad gäller?

Svar: Hej Magnus! Tack för ditt inlägg.

Om du läser domslutet i målet NJA 1981s. 1237 kan du förstå att det finns delade meningar i hur högerregeln ska tillämpas.

Trots att det föreligger ett krav på särskild försiktighet borde det vara lämpligt att anta att vi förare håller oss rätt sida oavsett var vi kör.

Jag skulle rekommendera dig att överklaga försäkringsbolagets bedömning genom att framfora att det inte kan vara rimligt att förare får köra vänstertrafik och därigenom anses utan skuld till olyckan.

/Ernst


målet NJA 1981s. 1237 >>

 2014-04-05
Insändare May-Britt Tynnstedt 
Inkom 18:36
Ämne Förare av polisbil påkallar fri väg.

 

Omkörning vid 2+1 väg.

Får någon tränga sig förbi när man befinner sig i 1 filen? Trångt ingen plats på sidan och man håller gällande hastighet.

Tacksam för svar då en polisbil med blåljus trängde sig förbi och jag var nästan framme där det blev 2 filer.

Vill gärna veta vad som gäller om det händer fler gånger då jag inte vill råka illa ut.


Svar:
Hej May-Britt! Tack för ditt inlägg.

Här är lagen tydlig när ett utryckningsfordon har signal och eller/blåljus är du skyldig att lämna fri väg. Kör åt sidan så långt det är möjligt och stanna om det är nödvändigt.

/Ernst

 


Mars 2014


 

2014-03-25
Insändare Gustav
Inkom 12:50

Ämne Avstånd från T-korsning där parkering är tillåten.


Hej,

Exakt hur mäter man en låång t-korsning betr 10m Den regeln vid parkering?

Svar:
Hej Gustav! Tack för ditt inlägg.

Tidigare var parkering tillåten i t-korsning om avståndet mellan fordonet och körbanans mitt var minst tre meter. Den regeln är borttagen.

Stopp- och parkeringsförbud gäller numera inom det markerade området som skissen visar.

/Ernst


2014-03-24
Insändare Mattias 

Inkom 21:38
Ämne Vem ska väja för vem när alla förare har väjningsplikt?

 

Hej. Vad gäller vid en högerregelskorsning vid gällande fall.

Jag kommer dit och ska svänga till vänster(bil 1).

Jag möter samtidigt en bil från andra hållet, som ska köra rakt fram(bil 2).

Samtidigt kommer det en bil på den vänstra vägen ,sett från mig, som ska köra rakt fram(bil 3)?

Känns som 1 ska väja för 2(svängningsregel), 2 ska väja för 3(högerregeln), 3 ska väja för 1(högerregeln).

Tack för svar/mattias

Svar:
Hej Mattias! Tack för ditt inlägg.

Ja, här har alla väjningsplikt mot varandra.

I en sådan här situation kommer alla förare att bli stående med sina fordon om man strikt följer väjningspliktsreglerna.

Situationen kan bara lösas med sunt förnuft t.ex. Förare 3 kör först sedan 2 sist 1.

/Ernst2014-03-19
Insändare Per Rudberg 
Inkom 12:12  
Ämne Skillnaden mellan stopp- och parkeringsförbud.

Hej!
Enligt er så är en bil parkerad så fort jag har stannat. Det är alltså ingen skillnad mellan stoppförbud och p-förbud.

När är en bil parkerad?
1. När jag har stannat bilen.
2. När jag stannat och stängt av motorn.
3. När jag 1+2+klivit ur.
4. När jag 1+2+3+avlägsnat mig från bilen.

Hälsningar

Per Rudberg


Svar:
Hej Per! Tack för ditt inlägg.

Visst är det en viss skillnad. Definitionen parkering är att parkering börjar så fort föraren har stannat sitt fordon – motsvarar din siffra 1.

Sedan har vi två undantag – förutom på de platser där det är förbjudet att
parkera eller stanna enligt trafikförordningen får du på en plats där
parkeringsförbud gäller

1, släppa av eller ta emot en passagerare – detta ska ske utan dröjsmål – du kan inte vänta in någon – då räknas det som parkering.

2, lasta på eller av gods så länge detta pågår – lastning och lossning ska ske oavbrutet – inget avbrott för kafferast eller motsvarande paus.

I båda fallen har du inte parkerat.

När det gäller en plats där stoppförbud råder får du inte stanna ens för att släppa på eller ta emot en passagerare än mindre lasta på eller av gods.

/Ernst


2014-03-14
Insändare Marlene Lindbäck
Inkom 01:25
Ämne Lämplig placering av bilen vid färd rakt fram.

Två fordon kommer fram till en korsning där det är väjningsplikt – de kan stå i bredd…

Den som ska svänga vänster ställer sig naturligtvis så långt till vänster som möjligt på sin körbana – den som ska svänga till höger ställer sig längst åt höger – MEN den som ska korsa huvudleden (alltså köra rakt fram)

VAR ska den bilen bäst placeras?

Svar:
Marlene! Tack för ditt inlägg.

Här finns två alternativ beroende på trafiksituationen.

Den förare som ska köra rakt fram placerar sig i det högra körfältet men om det finns ett fast hinder eller parkerade bilar omedelbart på andra sidan korsningen är vänster körfält att föredra.

Vi val av höger körfält bör föraren vara uppmärksam på att den sidoförflytning som behövs för att passera ett fast hinder eller stillastående bilar på andra sidan korsningen blir ett körfältsbyte vilket innebär väjningsplikt mot de förare som eventuellt har placerat sig i den vänstra körfältet före korsningen.

Vid val av vänster körfält uppstår ofta situationen att föraren framför inte har visat sin avsikt att svänga till vänster i korsningen vilket innebär att man kan bli väntande bakom denne p.g.a. väjningsplikten mot mötande fordon.

/Ernst2014-03-13
Insändare Filip 
Inkom 01:25 
Ämne Placering av bilen vid högersväng.

Hej!

Jag har en liten fråga angående placering av bilen vid högersväng.

Idag så skulle jag svänga höger vid en väg som antingen gick åt vänster eller höger. (vägen hade ett rödlyse)

När jag gick i körskola så fick jag lära mig att man ska placera bilen så långt till höger som möjligt för att inte få några cyklister i döda vinkeln som kan tränga sig förbi utan att jag ser dom.

Precis som vanligt så placerade jag mig så långt till höger som möjligt och helt plötsligt så såg jag en cyklist som körde upp på trotoaren och ställde sig framför mig (jag förstår att så får man inte göra).

Men min fråga är vad är egentligen en rätt placering för mig som billist?

Ska jag ställa mig så långt till höger som möjligt så att cyklisterna måste vänta bakom mig eller ska jag lämna rum åt dom till höger så att dom kan passera?

Ett samspel ska det ju så klart finnas i trafiken, men vad är mest korrekt?

Mvh,

Filip


Svar:
Hej Filip! Tack för ditt inlägg.

Placering för högersväng har inte ändrats – bilen ska placeras så nära den högra kanten som möjligt – din placering är enligt ”boken”.

/Ernst2014-03-09
Insändare Elke 
Inkom 09:35  
Ämne Polismans tecken eller tecken från en militär?

Om en polis och en millitär står samtidigt och ger tecken åt bilisten. Anta att det är olika tecken.

Vems tecken måste man följa. Vem av polis och millitär bestämmer i första hand?

Tack på förhand.

Svar: Hej Elke! Tack för ditt inlägg.

Försvarsmakten får enligt Militärförordningen förordna viss personal med utbildning att övervaka trafik och ge anvisningar endast vid en militär övning eller operation.

Detta är en hypotetisk fråga.

Det är nog ganska osannolikt att en polis eller militär skulle stå tillsammans under dessa förhållanden och dessutom ge olika tecken till bilisten.

/Ernst2014-03-06
Insändare Hannah 
Inkom 10:12  
Ämne Bakomvarande fordon vill köra om – vad göra?

Hej! Om jag kör på en 70 väg tex, och har en bil bakom mig som kör väldigt nära och visar tecken på att köra om, vad bör jag göra?

Bromsa /och blinka o visa att det inte är lämpligt? Hålla mig till min högerkant o låta han köra förbi? Svänga in i närmsta ficka?

Mvh

Svar: :
Hej Hannah! Tack för ditt inlägg.

Du beskriver inte hur fort du själv kör, om vägen är smal och krokig men om du tror att bakomvarande vill köra om ska du underlätta omkörningen genom att så långt till höger som möjligt. Om inte detta räcker och vägen är väldigt smal är det ganska lämpligt försöka köra in i närmsta ficka.

/Ernst2014-03-03
Insändare Bert Lilja
Inkom 20:04
Ämne Vilka parkeringsregler gäller i en T-korsning?

Vilka minimiavstånd gäller för parkering i anslutning till en T-korsning?

Svar:
Hej Bert! Tack för ditt inlägg.

Du får varken stanna eller parkera inom ett avstånd på 10 meter. Förbuden gäller alla typer av vägkorsningar.

/Ernst


 Februari 20142014-02-24
Insändare Linda Nilsson
Inkom 00:38  
Ämne Körning i vänsterfil – vad är det för regler gällande körning i vänsterfält?

Hej!

Vad är det för regler gällande körning i vänsterfält?

Jag har uppfattningen att grundregeln är att man kör i höger körfält, vänsterfält är för omkörning eller när man ska svänga av vänster.

Det gäller en person som väljer att ligga drygt en mil i vänster körfält, istället för höger, på blandad 40- och 70 sträcka, för att denne till sist ska svänga av vänster.

Tack på förhand.

Med vänlig hälsning, Linda


Svar:
Hej Linda! Tack för ditt inlägg.

Du har helt rätt att höger körfält ska användas.

Den förare som du beskriver visar ett beteende som tyvärr blir alltmer vanligt.

/Ernst


 

2014-02-14
Insändare Lars Eriksson 

Inkom 12:35
Ämne Varför slocknar grönt samtidigt som gult tänds?

 

Trafiksignaler
Varför slocknar grönt samtidigt som gult tänds ?
Om i stället gult tänds och grönt kvarstår kort och sedan släcks , då vore det möjligt att stanna då endast gult lyser.

Om inte och som nu, krävs noll stoppsträcka för att inte polisen skall får sitt ” lystmäte ” .

Hur är det tänkt , om det är tänkt ?

Svar: Hej Lars! Tack för ditt inlägg.

September 2001 infördes en skiftningsföljd för trafiksignaler där kombinationen grönt/gult ersattes med enbart gult och det gula ljuset fick innebörden stanna. Eftersom det gula ljuset numera betyder stopp kan det därför inte kombineras med grönt.

/Ernst

……………………………………………….

Den 20 februari 19:47 skrev Lars Eriksson

Ämne
Eran ` Ernst uppfattning om Gult

Om gult betyder RÖTT , som eran Ernst hävdar i sitt svar , varför inte helt slopa gult ?

Vidare hur , lång stoppsträcka krävs vid hastigheten 50 utan att riskera medpassagerare skadas ?

Svaret från eran Ernst får mig att tycka att ni gott kunde stryka ” säkerhets ” i verkets namn.

Beklämmande !

Hälsn / Lars Eriksson


Svar:
Hej igen!

Först ett förtydligande Svensk Trafiksäkerhet är ingen myndighet – det är en oberoende webbsida med information om trafiksäkerhet. Det är Transportstyrelsen som tar fram föreskrifter om trafikregler.

Svaret om grönt och gult ovan baserar sig på VMF (Vägmärkesförordningen) 3kap. 6
§.

På din fråga angående stoppsträckan så kan man säga att den är cirka 27 meter om du kör hastigheten 50 kilometer/timmen. Av den sträckan tar reaktionssträckan cirka 14 meter och bromssträckan cirka 13 meter.

Bromssträckans längd beror på hur du bromsar, bilens bromsar, däck, tyngd, vägens lutning och vilket väggrepp du har vid det aktuella tillfället.

Vid polisens mätning om föraren gjort sig skyldig till brott mot vägmärkesförordningen (VMF 3kap. 6 §) så mäter polisen förarens hastighet och/eller tidpunkten för ljusväxlingen och avståndet till vägmarkeringen eller trafiksignalstolpen och kan då avgöra om föraren har haft möjlighet att stanna eller inte.

Om trafikljuset skiftar till gult och avståndet till vägmarkering eller trafikljus är för kort och du inte kan stanna utan fara får du fortsätta, men endast då.

/Ernst


2014-02-09
Insändare Lennart Baeckström
Inkom 15:26  
Ämne Får fordon parkera utanför annans brevlåda?

Hur är det med fordon som parkeras framför annans brevlåda?

Lennart Baeckström

Svar:
Hej Lennart! Tack för ditt inlägg.

Något förbud att parkera på plats som du anger finns inte.

/Ernst2014-02-09
Insändare Folke Nilsson
Inkom 14:20  
Ämne Stop- och parkeringsförbud i vägkorsning – vad gäller?

Jag vore mycket tacksam om Du ville ta en titt på Transportstyrelsens skrift: Stanna och Parkera.

På sidan 11 finns en bild som jag tycker är felritat. Det är nedre måttet 10 som inte når fram till kantstenen. Den lilla del som fattas motsvarar precis radierundningen.

Om man bara tittar på bilden får man ju uppfattningen att endas den raka delen räknas i de 10m.

Jag har 3 gånger skrivit till TS men dom hänvisar bara till texten.

Det finns ju ytterligare oklarheter med gator som inte möts i 90-grader t.ex. 60, 45 eller mindre.

Får vara för min del just nu.

Har dessa frågor diskuterats hos Dig?

MVH

Folke Nilsson

Svar: Hej Folke! Tack för ditt inlägg och trevligt att du har dykt upp igen.

Här är det uppenbart att stopp- och parkeringsförbudet inte överensstämmer med TrF 3 kap. 2 § – hur som helst så är det missvisande.

Detta spörsmål har inte diskuterats tidigare varför jag har skickat frågan vidare till Transportstyrelsen för svar.

Så låt oss avvakta och se om vi får ett annat svar – Transportstyrelsens personal har ju en en förmåga att ge olika svar beroende på vem som svarar. Intressant ska det bli med tanke på dina tidigare framställningar till Transportstyrelsen.

/Ernst

Transportstyrelsens broschyr Stanna och Parkera >>

 2014-02-18

Frågan till Transportstyrelsen:

 

 

Hej!
I broschyren Stanna och Parkera, PV09303%20jan-14.pdf sid 14 är avståndet till vägkorsningen angivet till 10 meter.

Avståndet anges fram till avrundningen vilket ju inte är helt riktigt, eller?

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar2014-02-19
Insändare Bo Sannholm, Transportstyrelsen 

Inkom 10:49 
Ämne Svar från Transportstyrelsen på fråga: Stop- och parkeringsförbud i vägkorsning – vad gäller?

 

Svar:
Bilden på sidan 11 (inte 14) är som du säkert förstår en enkel illustration, utan anspråk på absolut exakthet, av bestämmelserna i punkt 2 högst upp till vänster. Bilden visar det område inom vilket det är förbjudet att stanna eller parkera.

Att förbudet gäller ”inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant” anges i 3 kap 53 § trafikförordningen (1998:1276) och tillhör grundläggande kunskap för fordonsförare i trafiken.

Med vänliga hälsningar
Bo Sannholm

Enhet Support

Transportstyrelsen

……………………………………………

Följdfråga till Transportstyrelsen ärende TSMS 2014/1960

Hej Bo!

Tack för ditt snabba svar.

Helt riktigt sidan 11.

Jag tycker inte att det är helt självklart att illustrationen endast är en enkel illustration utan anspråk på exakthet. Jämför man med illustrationen på sidan 10 är den ju tydlig och överrensstämmande med texten.

Jag har full förståelse om trafikanter som ser bilden undrar om bestämmelsen har ändrats. Därför vore det bra om bilden kunde korrigeras.

Är det något som Transportstyrelsen kan tänka sig att göra?

En bild säger mer än tusen ord.

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar

………………………………………………

Fågan besvarad den 20 februari 8:38 ärende (TSMS 2014/2041)

Svar: Jag ska vidarebefordra dina synpunkter till dem som ansvarar för publikationerna.

Med vänliga hälsningar

Bo Sannholm

Enhet Support

Transportstyrelsen

……………………………………………..

9:32

Hej!

Tack för ditt positiva svar.

Jag ser framemot att få ta del av svaret från ansvarig utgivare.

Med Vänlig hälsning

Ernst Donlemar2014-02-07
Insändare Björn Dahlbom
Inkom 11:25  

Ämne Omkörning på Essingeleden vid kö år helt galet.

 

Att omkörning till höger år tillåtet på exempelvis Essingeleden där det är 70 km/h verkar helt galet.

I princip varje dag sker det incidenter då förare kör om till höger när andra försöker komma ner i det högra fältet för att svänga av motorvägen vid nästa avfart eller ligga till höger för att man håller 70 vilket ju nästan ingen gör.

Essingeleden är ju också väldigt speciell eftersom man där ju har ställen där man kör upp på motorvägen till vänster (Nyboda norrut om man kommer från Årsta).

Mitt förslag är att regeln inte skall gälla motorväg så länge det inte är kö.

Kommentar: Hej Björn! Tack för ditt inlägg!

Det förslag som du föreslår låter rimligt men tyvärr är det svårt att definiera vad som är kö och det är också svårt att stifta regler som kan användas i alla situationer.

Jag ser problemet ur en annan vinkel. Planerar den föraren som avser att byta körfält att göra det tidigt – visar vad hon/han avser att företa sig dvs. ger föraren tecken i god tid före den planerade manövern, är avståndet mellan fordonen tillräckligt eller ”kastar” sig föraren i körfältet några meter före avfarten utan hänsyn?

Hur beter sig de förare som befinner sig i accelerationsfältet – hastighetsanpassad fart, teckengivning – får de någon hjälp när de ska lämna accelerationsfältet utan att behöva stanna?

/Ernst

 


Januari 20142014-01-28
Insändare Mikael Kjellén 

Inkom 17:58 
Ämne Omkörning på höger sida på motorväg.

 

Hej,
relativt ofta sker omkörningar på höger sida på E18 Väster om Västerås – mot köping, där hastigheten är 100 eller 110 km/h.

Snart kommer det att ske olyckor. Själv har jag blivit omkörd några gånger, samt sett bilar som åker slalom i mycket hög hastighet. Detta händer dagligen.

Jag tycker att dessa omkörningar ökat mycket senaste åren. Tacksam för kommentar.

Mvh

Mikael

Kommentar:
Hej Mikael! Tack för ditt inlägg!

Du har så rätt. Det är många förare som struntar i gällande trafikregler och inte är medvetna om att deras trafikuppträdande kan resultera i en trafikolycka med allvarliga följder.

Det också blivit allt vanligare att förare sällan använder det högra körfältet – kanske beror det på ren slöhet eller en oförmåga att byta körfält.

Tyvärr finns det också intresseorganisationer som vill legalisera omkörning på höger sida även vid farter över 70 km/tim.

/Ernst


 

2014-01-23
Insändare Carolina Dunger
Inkom 12:56

Ämne Vems fel när en förare backar och den andre har väjningsplikt?

 

har en fråga om utfartsregel,

om en bil plötsligt börjar backa mot körriktningen och när jag är på väg ut från ett parkeringsområde,

vad gäller då??

Svar: Hej Margareta! Tack för ditt inlägg!

Du ska lämna företräde enligt utfartsregeln och motparten får backa endast om det kan ske utan fara eller hinder för andra trafikanter.

En förare som backar har bara skyldigheter jag vill nog påstå att motparten får ta på sig skulden om en olycka skett.

/Ernst


2014-01-18
Insändare Margareta  
Inkom 17:03  
Ämne Hur ska tecken ges vid omkörning?

Hej

Hur agerar man vid omkörning vad gäller blinkers?

Att jag blinkar vänster för att påvisa tänkt körfältsbyte vid omkörning är väl självklart men ska jag även blinka höger när omkörningen är klar och jag återgår till höger körfält?

/Margareta

Svar:
Hej Margareta! Tack för ditt inlägg!

Ja, du ska blinka eftersom du byter körfält igen.

Tyvärr slarvas det med teckengivningen – alltför ofta uteblir det eller så blinkar föraren samtidigt som körfältbytet sker.

Om vi trafikanter visar vår avsikt minskar olyckstillbuden och framkomligheten ökar.

/Ernst


 

2014-01-09
Insändare Maria Hedlund 

Inkom 18:56  
Ämne Försvårande av körfältsbyte och bristande hjälpsamhet.

 

Hej!

Har ett dilemma angående envisa förare som inte visar hänsyn i trafiken.

Om jag-bil A ligger bakom en bil
som kör 90-bil B, på en motorled (2 filer) och bestämmer att jag ska köra om denne, men då jag har svängt ut i vänsterfil och ligger ungefär jämsides så har han gasat upp till 110 km/h (som är max hastigheten)

Under tiden så har det kört ikapp
en bil-bil C i höger fält som ligger för nära bil B för att det ska bli en så stor lucka att jag tar mig tillbaka in.

Det har även kommit ikapp en bil i vänster körfält-bil D, bakom mig som ligger alldeles för nära mig.

Eftersom jag inte vill överskrida max hastighet på 110 km/h (som nu både jag och bil B ligger i) och inte kan byta tillbaka till höger fil, eftersom bil C och D ligger för nära, trots att jag blinkar och visar att jag vill byta tillbaka till hö fil, och dem gör inget för att underlätta mitt fil-byte, vad gör man då?

Ligger kvar jämsides med bil B som ökat till 110, eller överskrider hastigheten tillfälligt för att komma förbi eftersom bil C och D vägrar ge utrymme bakåt för att jag ska ku!nna gå tillbaka och lägga mig bakom bil B igen.

Jag kan alltså inte avbryta
omkörningen då båda bakomvarande ligger för nära både mig och bil B och hetsar till omkörning och underlättar/visar inte vilja till att hjälpa mig tillbaks bakom bil B, och jag vägrar att öka hastigheten för det är max 110 som gäller.

Hur gör man för att lösa situationen säkrast?

Ska man vara benhård på 110 då det uppenbarligen bara är jag, bil A, som kan snabbt lösa detta då dem andra är
osamarbetsvilliga? (Det hade gått alldeles utmärkt att köra om ifall inte bil B hade ökat från 90 till 110, men det var inget som gick att förutse då omkörningen påbörjades)

mvh/Maria


Svar:
Hej Maria! Tack för ditt inlägg!

Det du beskriver är tyvärr en alltför vanligt förekommande situation på våra vägar.

Din berättelse visar att vi här har förare som är totalt avsaknad av hur lätt en olycka kan uppstå och visar upp en total okunskap om gällande trafikregler.

Bil B – som ökar farten från 90 till 110 kim/h när du är på väg att köra om – vi kan inte bortse från att föraren i bil B helt plötsligt ”kom ihåg” att den tillåtna hastigheten var 110 km/h.

Bil C – för kort avstånd till framförvarande och visar bristande kunskap om skyldigheten att hjälpa till inför ditt aviserade körfältsbyte.

Bil D – för kort avstånd till framförvarande

Risken för påkörning är här stor där alla förare kan bli inblandade i en olycka som kan sluta med katastrofala följder. Få förare tänker på att ett plötsligt motorhaveri inte ger någon signal till den förare som ligger för nära bakom.

Hur du ska bära dig åt beror på hur trafiksituationen för övrigt ser ut, avstånd till framför- och övriga bakomvarande, väglag, sikt – dimma regn snö.

Vad jag förstår av ditt resonemang vill du inte köra i den tillåtna hastigheten.

Så en rekommendation – håll i initialskedet samma fart och tänd bromsljuset (med vänster fot) gärna pulserade samtidigt som du visar med tecken till vänster att du fortfarande vill byta körfält.

Räcker det för att föraren bakom dig ska förstå att avståndet är för kort så är det bra om inte brukar avståndet öka om du samtidigt tänder varningsblinkers – tänk då på att du inte ger någon upplysning till andra om att du vill göra ett körfältsbyte.

/Ernst


Andra års inlägg i forumet trafikregler frågor och svar

2013 >>, 2012 >>2011 >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.