Förslag till tydliga trafikregler som minskar trafikolyckorna

Om vi ska leva upp till nollvisionens mål bör besluten verklighetsförankras och vi bör ta vara på varje möjlighet som finns för att minska alla förekommande typer av trafikolyckor.


Tydliga trafikregler minskar  trafikolyckorna på våra vägar.

Olika regler skapar osäkerhet hur vi bör uppträda och ökar risken för trafikolyckor. Här finner du förslag som kan bidra till en säkrare trafikmiljö

Till exempel kan vägkorsningarna med en rondell vara identiskt lika till storlek och form men skiljer sig åt vad beträffar krav på tecken/blinkers och företrädesregler.

Vi kan inte längre acceptera att någon människa ska behöva dö eller bli skadad i trafiken på grund av felaktiga eller uteblivna åtgärder från våra beslutsfattare.

Tyvärr innebär felaktiga beslut eller uteblivna åtgärder i slutändan en risk att Sverige förlorar sin position som ledande nation inom trafiksäkerhet – andra länder har redan passerat och fler kommer sannolikt att passera Sverige när det gäller såväl nationellt som internationellt trafiksäkerhetsarbete.

Vad behövs för att nå målet?

Berörda myndigheter måste först inse att det finns ett problem.


Här är några frågor som behöver besvaras


1. Är det en förflyttning i sidled när föraren följer det markerad körfältsmarkering?

Cirkulationsplats - två körfält med vägmarkering - rakt fram

Cirkulationsplats med körfältsmarkering för färd rakt fram färdriktningen.

Transportstyrelsen anser att föraren gör en förflyttning i sidled och detta är skälet till att tecken ska ges när man lämna cirkulationsplatsen.

Även då föraren följer befintlig körfältsmarkering (se bild d.v.s. utan körfältsbyte färdas rakt fram från vänster eller höger körfält)

Trafikanter har svårt att förstå att tecken ska ges när de färdas rakt fram inom befintlig körfältsmarkering.2. Vad är ett huvudkörfält?

Kan en körfältsmarkering betraktas som ett huvudkörfält?

Trafikanter har svårt att acceptera att ett visst körfält ska betraktas som ett huvudkörfält.

Den trafikant som inte följer anvisningar är helt utan skuld.

Tecken behöver inte  ges vid körfältsbyte….


Beskrivning av domslut, samt bild över platsen >>


3. I Sverige finns det två olika typer av vägkorsningar som har en rondell och som till utformning och storlek dessutom kan vara lika. Svårt att skilja på dom båda?

Vägkorsning med rondell - högerregeln

Vägkorsning med rondell som inte har bestämts vara en cirkulationsplats 

En är en vägkorsning som inte har bestämts vara en cirkulationsplats enligt lokal trafikföreskrift, där högerregeln gäller om inget annat anges

Cirkulationsplats

En är en vägkorsning som har bestämts genom en lokal trafikföreskrift att vara en cirkulationsplats och som är utmärkt som en sådan


4. Transportstyrelsen har ansvaret när det gäller att skapa regler så att de inte kan missförstås, cirkulationsplats gentemot vägkorsning med rondell som inte har bestämts vara en cirkulationsplats?

Cirkulationsplats

I en cirkulationsplats behöver tecken inte ges vid vänstersväng men ska ges rakt fram.

I en vägkorsning med rondell som inte bestämts att vara en cirkulationsplats ska tecken ges till vänster men inte rakt fram.

Det är olyckligt att man har olika regler på platser som till storlek och utformning kan vara lika.

Hos vem ligger ansvaret?

 5. Tecken ska ges vid vänstersväng i små och medelstora cirkulationsplatser

Kommer Transportstyrelsen att sanktionera teckengivning till vänster vid körning i cirkulationsplats enligt svar den 12 juli 2011?

Krav på tecken finns inte vid vänstersväng i cirkulationsplats vilket har bidragit till att trafikanter uppfattar detta som att de inte behöver ge tecken i andra vägkorsningar där liksom i cirkulationsplatsen endast en körriktning är tillåten.


Transportstyrelsens svar den 12 juli – punkt 7, Vägkorsning ”Enligt Bo Göingberg” och svar punkt 10 b >>

 6. Frågor om anvisningar som ställts till Transportstyrelsen.
Vilka av följande anvisningar gäller inte a) körfältsvägvisare (F8), b) körfältslinje (M 1), c) körfältspilar (M19)  vid körning i en cirkulationsplats, i en vägkorsning med rondell, i en tre- eller fyrvägskorsning?

Transportstyrelsen skrev i sitt svar den 8 november: Har väghållaren […] markera körfältspilar så gäller dessa inte för vägen som går i cirkulation.

Därför är det viktigt att också allmänheten får reda på samtliga anvisningar som inte gäller och när/var.

Bestämmelser för alla trafikanter Trafikförordningen SFS 1998: 1276 2 kap. 2 § anvisningar >>

 


Förslag som kan lösa problemen


Följande förslag till åtgärder kan bidra till att göra situationen tydligare för alla trafikanter.
En harmonisering av föreslagna åtgärder kommer sannolikt att bidra till att minska olycksrisken även vid körning på andra platser.

Förslagen har framförts till Transportstyrelsen men har mottagits med ett ljumt intresse.


Förslagen till Transportstyrelsen >>


Utformningen av vägkorsningar

Utformningen av en vägkorsning som bestämts att inte vara en cirkulationsplats.

För att trafikanten inte ska uppfatta vägkorsningar med rondell som inte är en cirkulationsplats bör utformningen av dessa vägkorsningar ändras så att förväxling inte kan uppstå.
Anvisningar före vägkorsningar

  • Om körfältsvägvisare, körfältsmarkering och körfältspilar finns före en vägkorsning bör dessa gälla i alla typer av vägkorsningar.
  • Om någon eller några av dessa anvisningar inte ska gälla för vissa vägkorsningar är de direkt missvisande och åtgärder vidtas att de omedelbart tas bort och allmänheten informeras.

Frågan är då hur vi trafikanter ska hitta ”rätt” väg till målet?

 

Rekommendationer och krav på tecken
Teckengivningen bör vara lika i alla typer av vägkorsningar – såväl i en cirkulationsplats som i vägkorsning som liknar en cirkulationsplats som i vanliga vägkorsningar.

D.v.s. krav på tecken till höger vid högersväng och vid körfältsbyte samt krav på tecken till vänster vid vänstersväng. Och en ändring av myndigheternas självpåhittade* krav på tecken till en rekommendation vid färd rakt fram i en cirkulationsplats för en smidigare trafik.

 

Trafikanterna finner acceptans till tecken rakt fram när kravet tas bort och ersätt med en rekommendation.
Trafikanters förståelse för teckengivning ökar sannolikt även i andra vägkorsningar där anvisningarna liksom i cirkulationsplats, enligt Transportstyrelsen endast anger en körriktning.

* Trafikförordningen SFS 1998: 1276 3 kap. 65 § signaler och tecken >>


Transportstyrelsens informationsbroschyr PV09302_7.pdf inget krav på tecken till vänster sid. 6 >>


Information om vad som gäller

Allmänheten bör före införandet av ändringar informeras om nya regler så att de kan vinna acceptans och efterföljas.


  AvslutningsvisTrafikolyckorna kostar pengar

Trafikolyckorna kostar det svenska samhället omkring 25 miljarder euro per år. En kostnad som med all sannolikhet kommer att öka. I dessa kostnader ingår inte de s.k. humanvärdena, eftersom det inte går att mäta mänskligt lidande.

Bristande respekt när tecken behöver ges.  De otydliga regler som finns när det gäller vägkorsningar med en rondell i dess mitt bidrar till att trafikolyckorna ökar. De diffusa kraven på teckengivning har även bidragit till en bristande respekt när tecken ska ges i vanliga vägkorsningar.
Skapa förutsättningar för en positiv förändring av trafikanternas beteende

En av förutsättningarna till en positiv förändring av trafikantbeteenden som leder till att trafikolyckorna minskar är att Transportstyrelsens information till allmänheten är samstämd, samma svar erhålls oavsett vem som svarar, inte är bristfällig, helt saknas, eller om reglerna ändras bör adekvat information snarast lämnas till allmänheten.

Först då har vi möjlighet att nå ett trafiksäkrare samhälle.
Vågar vi hoppas på att Transportstyrelsen vill finna en lösning som kommer att bidra till att missförstånd, tillbud och trafikolyckor kan minska på våra vägar?


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.