Omkörning, körfältsbyte – vad är ett körfält?


Körfältsbyte
Vilka trafikregler gäller vid körfältsbyte?

Vad är ett körfält? (lagtext)
”Ett körfält är ett längsgående fält av en körbana som anges med vägmarkering eller, om vägmarkering inte finns, är tillräckligt brett för trafik i en fil med fyrhjuliga fordon.”

Förklaring:
Det behöver inte finnas någon längsgående vägmarkering för att det ska vara två körfält. Det räcker således att det är plats för två fyrhjuliga fordon bredvid varandra. En anledning till att vägmarkeringen saknas kan vara att vägens bredd inte är tillräckligt bred då vägmarkeringen kommer att försvinna på grund av de breda fordon som trafikerar på vägen nöter bort den.

Grundregler. När får jag byta körfält? 

 • du får byta körfält endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra
 • när någon annan avser att köra in i ditt körfält är du skyldig att anpassa din hastighet så att du underlättar körfältsbytet
 • ett ömsesidigt hänsynstagande gäller när antalet körfält minskas för färd i samma riktning. Detsamma gäller när två körbanor löper samman
 • Att köra om – grundregel

Omkörning ska ske på vänster sida – de undantag som finns från denna regel finner du nedan.


Undantag, platser/tillfällen

Tillåten omkörning även på höger sida om:

 • det finns två eller flera körfält i samma riktning och tät trafik i alla körfält och hastigheten bestäms av fordonet framför dig – tät köbildning
 • det finns körfältsvägvisare som beskriver olika färdmål
 • det finns skilda körfält i anslutning till vägkorsning
 • den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/tim eller lägre och det finns en synlig körfältsmarkering som skiljer körfälten åt och som går i samma riktnig
 • körfältet på sidan om dig är ett kollektivkörfält

förtydligande >>

 


Omkörning – platser/tillfällen – förbjudet att köra om och undantag


c27
När detta vägmärke finns uppsatt gäller förbud att köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.

C28

c28
Förbjudet gäller på den väg märket är uppsatt och till den plats där märket C 28, slut på förbud mot omkörning är uppsatt.

 

 

c29
När detta vägmärke finns uppsatt gäller förbud att med en tung lastbil köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.

C 30
c30
Förbjudet gäller på den väg märket är uppsatt och till den plats där märket C 30, slut på förbud mot omkörning med tung lastbil, är uppsatt.

Vägkorsning
Du får inte köra om strax före eller i en vägkorsning – undantag som finns från denna regel finner du nedan.

Undantag:

 • om du ska köra om till höger – när framförvarande tydligt visar att han ska svänga till vänster
 • om trafiken regleras av en polisman eller genom trafiksignaler
 • om vägmärken eller något annat förhållande att trafiken på den vägen har väjningsplikt tvåhjuliga fordon – obs. kravet utan fara

Vägkorsningar >>

 

Järnvägskorsning/plankorsning
Du får inte köra om andra fordon än tvåhjuliga fordon – obs. kravet utan fara – strax före eller i en järnvägskorsning *) – undantag som finns från denna regel finner du nedan.

Undantag från omkörning strax före eller i en järnvägkorsning

Undantag:

 • om korsningen är försedd med bommar
 • om trafiken är reglerad med trafiksignaler som finns i vägkorsningar

 

a1


Kurva och backkrön
Vid kurva och backkrön med skymd sikt är omkörning förbjuden. – undantag som finns från denna regel finner du nedan.
Undantag från omkörning vid backkrön och kurva med skymd sikt

Undantag:

 • om det finns minst två körfält i samma färdriktning där mötande trafik inte får förekomma
 • om omkörningen kan ske utan att inkräkta i körfält avsett för mötande trafik
 • tvåhjuliga fordon utan sidvagn – obs. kravet utan fara


Övrigt
Mötande trafik

Om det körfält som används inte är fritt från mötande trafik och hinder på tillräckligt lång sträcka och om möjlighet saknas att återgå till högra delen av körbanan utan fara för övrig trafik.

Undantag
omkörningsförbudet gäller inte när omkörningen ska ske i körfält där motgående trafik inte får ske.

Omkörning av framförvarande får inte genomföras

 • om den framförvarande ger tecken som visar att han/hon kommer att köra om annat fordon eller föra sitt fordon till vänster.
 • då bakomvarande har påbörjat en omkörning

Omkörning vid obevakade övergångsställen och cykelöverfarter

Fordon eller spårvagn får inte köras om strax före eller på ett obevakat övergångsställe gäller även cykelöverfarter.
Du får inte köra om ett fordon (cykel är ett fordon) strax före eller på ett obevakat övergångställe eller cykelöverfart.
Du får inte köra förbi ett fordon som stannat vid övergångsstället för att släppa över gående, detsamma gäller även vid cykelöverfarter.

Heldragen linje vid vägens kant
En heldragen linje vid vägens kant kallas kantlinje. Den heldragna linjen vid vägens kant är ingen spärrlinje.
Kantlinjen får överskridas t.ex. vid högersväng vid fara för påkörning bakifrån.

 


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.