Anmälan till Justitieombudsmannen – Transportstyrelsen för bedömning

Hur ska vi kunna tillämpa trafikreglerna vid körning i vägkorsningar där det finns en rondell i mitten?

Det råder en mycket stor tveksamhet till hur vi ska köra i vägkorsningar som har en rondell i mitten. Myndigheternas brist på kunskap eller ovilja att rätta till de problem som finns  har skapat ökad osäkerhet med fler trafikolyckor som följd och därtill en ökad miljöpåverkan. Förutom den ökade olycksrisken vid körning i dessa vägkorsningar har olycksrisken också på senare tid medfört ökade påkörningsrisker före densamma.


Ärendet påbörjades i slutet av januari 2011 med en fråga från Fredrik Söderblom som sedan skickades till Transportstyrelsen för svar.
Olika svar har lämnats beroende på vilken handläggare som har lämnat svaret

e-postmeddelanden och påminnelser >>
De olika svaren >>

Transportstyrelsen har haft svårt att under resans gång besvara frågor som rör körning i vägkorsningar som har en rondell i dess mitt. De svar som trots allt har inkommit har varit motsägelsefulla och ofullständiga beroende på vilken handläggare som har försökt att besvara de ställda frågorna.

Transportstyrelsen avslutar sedan ensidigt ärendet utan att besvarat de frågor som lämnats ”inget mer att tillägga än vad jag tidigare framfört till dig. Det är i princip samma frågeställningar som tidigare och jag anser att jag inte kan lämna något svar som tillför något ytterligare. Om du uppfattar mitt svar som otillräckligt kan jag bara beklaga detta. Jag anser härmed ärendet för min del som avslutat.”

Transportstyrelsens ensidiga avslut  >>

 

Vad är anledningen till varför inte Transportstyrelsen kan/vill ge svar?

Anledningen till att du inte kan/vill ”lämna något svar som tillför något ytterligare” kanske beror på att de svar som erhållits har varit svävande, motsägelsefulla och allmänt hålla. Eller det kanske helt enkelt beror på att viljan saknas.

Målet måste självklart vara att finna en lösning som kan bidra till att missförstånd, tillbud och trafikolyckor kan minska på våra vägar.

Begäran om svar kvarstår  >>

En sammanställning av frågor skickas till Per Öhgren, med kopior till, Widlert Staffan, Bergström Anna-Karin, Transportstyrelsen.

Sammanställning av frågor till Transportstyrelsen  >>

Svaret från Per Öhgren kom med vändande post

Svar från Per Öhgren >>


Anmälan till JO

Anmälan skickas till Justitieombudsmannen för bedömning av hanteringen av ärendet.
JO-anmälan med komplettering – Transportstyrelsen Ärende TSMS 2011/858 2012-05-02

Jag har några frågor som jag vill att JO utreder.

Är Transportstyrelsens agerande ett acceptabelt förfarande av myndigheten gentemot den enskilde eller visar förfarandet en godtycklig tillämpning från myndighetens sida?

Har Transportstyrelsen hanterat inkomna skrivelser korrekt?

a) myndigheten begär att frågor som redan har ställts till myndigheten ska skickas igen för vidarebefordran till annan handläggare inom myndigheten

b) myndigheten lämnar olika svar om vilka trafikregler som gäller men informerar inte allmänheten om dessa ändringar utan hänvisar till domstol

c) olika svar lämnas på samma fråga beroende på vilken handläggare som lämnar svaret

d) är de motsägelsefulla svar som lämnats av myndigheten förenligt med god service – svaren har resulterat i att nya frågor måste ställas

e) trafikuppträdande skiljer sig åt i vägkorsningar med en rondell i dess mitt (har varit så i över 35 år) – myndigheten skyller på väghållaren och anser att det är bra som det är

f) myndigheten beklagar att olika svar lämnas men har svårt att rätta till problemet

g) Transportstyrelsen har i svar på att ärendet inkommit till myndigheten angett i samtliga fall en svarstid på cirka 14 arbetsdagar

Bifogad sammanställnig över skickade e-postmeddelanden och svarstid

a) visar av endast två av de sju e-postmeddelandena har besvarats i enligt med den uppgivna svarstiden på 14 dagar.

b) är det acceptabelt att det skall behövas upp till tre påminnelser för att få svar?

c) är det acceptabelt att myndigheten ignorerar att svara på frågor om påminnelse inte skickas – det sista e-postmeddelandet skickades den 29 januari 2012 och inget svar har ännu lämnats (2 maj 2012)?

d) är tiden mellan inkommen fråga till myndigheten och till svar har lämnats en acceptabel svarstid eller visar tidsbegreppet att myndigheten förhalat ärendet genom sitt agerande?

All övrig information finns på http://www.trafiksakerhet.se/transportstyrelsen-sida.htm

Komplettering 2012-05-03

I mitt e-postmeddelande till Per Öhgren, Transportstyrelsen daterad 2012-01-29, har dokumentet med frågorna hade tyvärr inte bifogats – jag beklagar uppgiften.

Däremot stod följande att läsa i e-postmeddelandet:

Hej Per,

Tack för ditt svar per mejl den 2012-01-09.

Med hänvisning till ställda frågor och dina tidigare svar ser jag mig nödsakad att en än gång belysa problem med förhoppning om att åtgärder kan vidtas.

Informationen att det inte är fel på reglerna utan att ansvaret för olikheterna enbart ligger hos väghållaren är kanske fel utgångspunkt om vi ska kunna lösa problemen som finns i samband med rondellkörning.

Det saknade dokumentet visar ändå på Transportstyrelsens ovilja att besvara de frågor som ställs – det vanliga förfaringssättet när en bifogad fil saknas är att man efterfrågar  densamma om man så önskar.

Jag kommer nu att skicka dokumentet till Transportstyrelsen.


Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar Traffic Expert

Svensk Trafiksäkerhet


Läs även Vägverkets handläggande och Justitieombudsmannen beslut i frågor om Vägverkets hantering av ärende
Justitieombudsmannen beslut (Vägverket)  >>


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.