Cirkulationsplats och vägkorsningar med rondell 2013


Forum cirkulationsplatser 2013

November2013-11-05

Namn Mats Jäder
Inkom 11:54

Ämne Vidarebefordrar mail från STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund).

Även de förordar teckengivning vid utfart från cirkulationsplatser.

Om man inte ger tecken, innebär ju detta att man har för avsikt att fortsätta runt cirkulationen.

Däremot vid infart i cirkulationen, är tecken överflödigt.

Tack för den här gången.

Mvh

Mats Jäder.

Kommentarer: Tack för det Mats!

Ja du, det är en stor oklarhet i detta – som knappast lär bli bättre när STR nöjer sig med att reglerna är ”snåriga” och när det bland trafikskolor i Sverige finns olika uppfattningar hur vi bör uppträda i vägkorsningar försedda med en rondell. Det är svårt att tro på en ändring som ger oss tydliga trafikregler.

De redan oklara trafikreglerna förvärrades i samband med att reglerna ändrades för körning i vägkorsning med rondell 1999 – då talades det bara om två regler väjningsplikt och tecken vid körfältsbyte.

Stockholms Trafikskolorsförening skickade inför STR:s årsmöte 2008 en motion angående de otydliga reglerna för körning i vägkorsning med rondell.

Motionen (nr 5 ”Angående körning i cirkulationsplats,”) bifölls på riksmötet i Västerås 2008 där förbundsstyrelsen fick i uppdrag att verka för att dåvarande ansvarig myndighet Vägverket skyndsamt skulle skapa tydliga regler kring körning i cirkulationstrafik.

När förslaget inlämnades fanns det en viss förhoppning om att STR med kraft skulle föra ärendet vidare.

Vid riksmötet i Stockholm 2009 redovisade förbundsstyrelsen sina åtgärder enligt följande:

”Förbundsstyrelsen har framfört idén på chefnivå på Näringsdepartementet. Dock har ingen direkt framgång siktats i dialogen och intresset verkar relativt svalt. Departementet verkar inte se detta som ett stort problem. Förbundsstyrelsen avser att ta upp frågan i samband med kommande möten med Transportstyrelsen.”

STR har inte drivit frågan vidare i vart fall inte sedan juli 2012 redovisat vad som eventuellt har framkommit utan Bo Tollbrings svar till dig visar att de anser att det är bra som det är trots att många av dess medlemsföretag inte ens har någon kännedom om att vi i Sverige har två olika vägkorsningar med rondell där olika trafikregler ska tillämpas.

Sveriges Trafikskolors Riksförbund är ju en förening med ca 630 medlemsföretag som ska verka för  en god trafikant- och förarutbildning och som har möjligheter att påverka myndigheter men styrelsen tycks sakna ambitionen att verka för ett trafiksäkrare samhälle och har valt att lägga locket på trots medlemmarnas intresse för ett trafiksäkrare samhälle.

/Ernst
E-postmeddelande från Sveriges Trafikskolors Riksförbund >>


Oktober


2013-10-29
Namn Mats Jäder
Inkom 13:08

Ämne Enligt Transportstyrelsen skall inte körfältspilar användas före cirkulationsplatser.

Enligt Transportstyrelsen skall inte körfältspilar användas före cirkulationsplatser. Läs ”Teknisk handbok oktober 2010”. Samt ”TSFS 2010:171”.

Titta också i broschyren som finns på Trafikverkets hemsida ”Att köra i cirkulationsplats”.

En förare får alltså välja körfält oavsett senare färdväg. Om föraren inte ger tecken höger, då avser han att fortsätta i cirkulations- platsen.

Det allmänheten inte kan, är att använda blinkers vid utfart från cirkulationsplats. SKÄRPNING.

Hälsningar från en trafiklärare sedan 50 år.

Svar:
Hej Mats! Tack för ditt inlägg.

Tillåt mig bemöta ditt inlägg.

Med de motsägesfulla svar som har skickats från ansvariga myndigheter hur vi bör köra i en vägkorsning med rondell har det blivit mer komplicerat än det egentligen borde vara.

Körfältspilar: Det står faktiskt bör inte användas och det kan väl knappast vara så att allmänheten ska hållas utanför nya regler.

På en tidigare fråga till Transportstyrelsen varför inte allmänheten har fått reda på att körfältspilarna före en cirkulationsplats inte gäller fick jag till svar att ”Transportstyrelsen och dessförinnan Vägverket gjort bedömningen att inte prioritera någon information.”

Jag tycker det är brist på respekt när myndigheter inte lämnar ut information till de som berörs av desamma.

Val av körfält: Det är också riktigt att förare fritt får välja körfält oavsett senare färdväg.

På sidan 7 i dokumentet som du hänvisar till, står det att om anvisningar finns ska de följas men trots detta visar domslut att en att förare som följt anvisningarna bedöms ensam skyldig till den inträffade trafikolyckan.

Tecken: Du undviker att ta upp teckengivning till vänster. Det kan bero på att du accepterar texten i Transportstyrelsens broschyr – tecken till vänster behöver inte ges på grund av att endast finns ”ett val av körriktning” – men Transportstyrelsen har även gett besked att tecken till vänster bör ges i små och medelstora cirkulationsplatser.

Vad avgör om korsningen är stor, normal eller liten? Och vem avgör det?

I Stockholm ska man blinka till vänster vid vänstersväng med motivering ”men förhållandena i Stockholm är lite speciella och det krävs mer av oss trafikanter”. Faktum är att det också finns andra platser där det endast finns ”ett val av körriktning”. Bör inte samma trafikregler tillämpas varthän man än bor i Sverige?

Tecken till höger: Du ber om en skärpning. Själv har jag inte något emot att ge tecken när jag lämnar en cirkulationsplats men jag anser förklaringen ”en förflyttning i sidled” är inkorrekt om jag följer befintlig körfältsmarkering samt mot bakgrunden av de svar som lämnats av myndigheterna så bör ett uteblivet tecken till höger i vart fall avkriminaliseras.

Ett tecken till vänster ökar trafiksäkerheten medan ett tecken till höger bidrar till en smidigare trafik – eftersom högertecknet kan missförstås om det ges felaktigt och leda till olyckor så borde detta beaktas och åtgärdas.

Jag hoppas att du håller med – tydliga trafikregler ökar trafiksäkerheten.

/Ernst2013-10-24

Namn Robert Skinstad
Inkom 19:33

Ämne Så här blinkar du i en cirkulationsplats.

Om man inte blinkar skall jag fortsätta i nuvarande körfält i nuvarande riktning, om jag blinkar skall jag ändra färdriktning.

Inne i rondellen är min färdriktning att fortsätta i rondellen om jag ska svänga ut ur rondellen så blinkar jag till höger, om jag ska byta fil i rondellen blinkar jag enligt det filbyte jag skall göra.

Om jag blinkar vänster för att ”svänga” vänster kommer jag att lura inkommande trafik eftersom dessa kan tro att jag skall byta till den inre körbanan och kan således köra ut i det yttre.

Slutsatsen är att alltid blinka ut ur rondellen oavsett vilken avfart jag kör ut på.

Grundtanken med rondell är att skapa en korsning som endast har högersvängar (eller vänstersvängar i England)

Kommentarer: Hej Robert! Tack för ditt inlägg.

Du verkar vara helt säker på hur du ska blinka när du kör i en cirkulationsplats vilket är ovanligt men fördenskull är det inte säkert att din version stämmer helt ut.

Detta beror på att:

·         vi i Sverige har två olika typer av vägkorsningar som har en rondell och som också till utformning och storlek kan vara lika där olika krav på tecken finns

·         ansvarig personal vid Transportstyrelsen har olika uppfattningar om hur och när tecken ska ges

·         tecken ska ges även när vi följer vår körfältsmarkering

·          tecken behöver inte ges vid vänstersväng då endast ”ett val av körriktning” är tillåten – vilket ska ske i andra vägkorsningar där endast ”ett val av körriktning” är tillåten

/Ernst

Du kan läsa mer om detta i förslaget om tydligare trafikregler >>2013-10-09

Namn Leif Dencker
Inkom 16:15 
Ämne Reklam och information i rondeller.
Hej

I min kommun Mullsjö förekommer det ”skyltreklam” av olika art från Loppmarknads plakatt – till typ plåtar om arrangemang uppsatta i vad jag ser som ett konstverk med kommunlogga. Arrangemangsskyltarna tycks mig vara sanktionerade av Kommunen.

Finns det några bestämmelser som reglar vad som är tilllåtet i trafikrondeller ?

Mvh

Leif Dencker

Svar: Hej Leif! Tack för din fråga.

Företag har behov av att marknadsföra sig.

Genom reklam förbättras näringslivets möjligheter att utvecklas och bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås.

Därför finns det ett intresse av att sätta upp reklam intill vägar. En cirkulationsplats är inget undantag.

Kommunen har rätt att bestämma var företag ska få marknadsföra sig efter sökt tillstånd. Givetvis ger kommunen sig själv tillstånd för sin egen marknadsföring.

Däremot finns det några riktlinjer.

·         Reklamen får inte skymma sikten och i komplexa trafikmiljöer som i större cirkulationsplatser bör inte reklam alls förekomma.

·         Onödig information bör inte komplicera för föraren då en visuell distraktion som varar i några sekunder medför en ökad risk för trafikolyckor.

·         Utsmyckningen i och omkring cirkulationen bör också tas i beaktande då denna också kan stjäla en hel del av trafikanternas uppmärksamhet.

·         Likaså bör ovanliga och särkilt iögonfallande reklamanordningar exempelvis rullande reklamskyltar undvikas.

·         Dessutom är det synnerligen olämpligt med oeftergivliga föremål såsom fundament och stolpar som kan utgöra farliga krockobjekt.

/Ernst

 2013-10-08

Namn Linda Nilsson
Inkom 16:24 
Ämne Har man väjningsplikt mot förare som kör i det innersta körfältet?

Hej!

Jag har en fråga om vad som gäller i en tvåfilig rondell.

Jag kommer och ska köra IN i rondellens ytterfil.

I innerfilen ligger en bil som närmar sig.

Bilen i innerfilen visar inget tecken på att den är på väg att byta till ytterfilen så jag kör in i rondellen.’

Här blir föraren i bilen i innerfilen vansinning och hytter med näven åt mig för att jag har kört in i rondellen. Han hade tydligen för avsikt att byta till ytterfilen men eftersom han inte blinkade så kunde jag omöjligt veta detta.

Vem gör rätt och vem gör fel i det här läget? Skulle jag väntat med att köra in i ytterfilen tills han var förbi mig ?

Tack på förhand!

Mvh

Linda Nilsson

Svar: Hej Linda! Tack för din fråga.

När du har väjningsplikt ska du lämna företräde åt all trafik. Det spelar således ingen roll vilket körfält den andra föraren använder.

Ditt trafikuppträdande kan vara förklarligt om du kanske såg Vägverkets publicering (år 2000 – 2004) som visade en felaktig animering om hur man skulle köra i en cirkulationsplats.

Animeringen visade en situation där föraren som färdades i det innersta körfältet hade väjningsplikt mot de fordon som var på väg in i cirkulationen. Väjningsplikten sattes ur spel.

Efter påpekande ändrade Vägverket animeringen som därefter visar väjningsplikt för förare på väg in i cirkulationen.

/Ernst

 


Augusti


2013-08-07
Namn Jonas Lorentzon
Inkom 10:04
Ämne Tecken till vänster i vänstersväng.

Vem har kommit på det korkade beskedet att man inte behöver blinka är man svänger till vänster?

Ingen normal funtad person kan väl begripa att man inte kommer att köra till vänster om rondellen.

Med vänlig hälsning

Jonas Lorentzon

Svar: Hej Jonas! Tack för ditt inlägg.

När man införde de nya reglerna 1999 så ansåg Vägverket att det inte längre fanns ett krav att ge tecken till vänster vid körning i cirkulationsplats. Som skäl angavs att endast en körriktning var tillåten.

Inom den nu ansvariga administrationen (Transportstyrelsen) finns det dock avvikande meningar om hur och när tecken ska ges.

Ett uteblivet tecken har visat sig innebära problem. Många trafikanter ger inte tecken när de kör i andra korsningar där endast en körriktning är tillåten vilket bidrar till tillbud och olyckor mellan svängande förare och korsande gående och cyklister.

Det borde vara självklart att de trafikregler som gäller för sväng är lika var man än befinner sig. Tyvärr visar ovanstående exempel att det inte är så.

/Ernst

 


Juli


2013-07-11
Namn Bengt Sjögren
Inkom 14:23
Ämne Blinka eller inte blinka det är frågan.

Jag tycker att det är helt vansinnigt att man skall blinka när man kör rakt fram och inte blinka när man svänger i en rondell.

Blinkers skall väl användas när man svänger eller byter körfält!!!!!

Det finns säkert många som är glada för nymodigheten och det är dom som överhuvudtaget inte använder blinkers.

Hur man kommit på detta är för mig ofattbart!

Svar: Hej Bengt! Tack för ditt inlägg.

Tack för att du kan tänka.

/Ernst


Juni


2013-06-24
Namn Felix Agvald
Inkom 12:23
Ämne Är det lagligt att befinna sig i mitten av en rondell?

 

Är det lagligt att befinna sig i mitten av en rodell?

Svar: Hej Felix! Tack för ditt inlägg.

Jag kan inte finna något stöd för att man får eller inte får vistas i en rondell.

Däremot kan man ha synpunkter på om lämpligheten att vara där med tanke på att det ibland händer att bilar som har för hög fart och hamnar i rondellen.

I rusningstrafik utsätts du även för mer av de slitagepartiklar från väg-, däck- och fordonsslitage som sprids i miljön utmed våra vägar och som kan ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar.

/Ernst


Maj


 

2013-05-23
Namn Linn
Inkom 22:07 
Ämne Hur är det möjligt?

 

Här behövs det en modig journalist som kan öppna ögonen på den verkställande myndigheten.

Hur är det möjligt att påstå att man skall blinka när man följer en filmarkering och motiverar detta med att man gör en förflyttning i sidled.

Herre min Gud vart är vi på väg?

Jag är inte religiös och inte heller jurist men så mycket vågar jag ändå påstå att det inte är fråga om någon förflyttning i sidled när jag följer den filmarkeringen som finns på vägen. Och att denna förflyttning i sidled därtill skall innebära att jag skall blinka.

Är det någon som kan påstå att jag har fel?

MVH

Linn

Svar: Hej Linn! Tack för din fråga.

Jag håller med dig – du har inte fel men Transportstyrelsen kan påstå vadsomhelst och det får stå emotsagt.
/Ernst


2013-05-06
Namn Johanna
Inkom 22:07
Ämne Vem har egentligen gjort fel?

 

Jag ska köra rakt fram i en rondell och lägger mig i högra körfältet. Det är ingen bil i rondellen när jag kör in i rondellen.

När jag passerat första avfarten i rondellen kommer en bil i världens fart och måste tvärbromsa för att inte köra in i min sida/bakdel, han kommer alltså från min vänstra sida och ska köra av på den avfarten jag precis passerat (alltså rakt fram från hans håll sett).

Han anser att jag gjort fel då han tycker att jag borde sett att han blinkade att han skulle svänga av, men hur skulle jag kunna göra det när han kommer bakom mig?

Min fråga är, vem har egentligen gjort fel?

Jag anser att det inte var mitt fel då han inte befann sig i rondellen när jag körde ut, utan kom in i rondellen i för hög fart och måste tvärnita?

Tacksam för svar!

Med vänlig hälsning, Johanna

Svar: Hej Johanna! Tack för din fråga.

Ganska vanligt beteende när det gäller att köra i cirkulationsplats är att vissa förare har en orealistisk tro på vad som är lämplig hastighet och många förare ökar farten i stället för tvärtom.

Av den beskrivning du har lämnat så är i vart fall det inträffade inte ditt fel. Du har ju inga ögon i nacken.

Att den andre föraren blinkar förändrar inte min bedömning – ett tecken ger ingen ansvarfrihet.
/Ernst


April


2013-04-08
Namn Gunilla Silfverhielm
Inkom 14:19 
Ämne Rondellkörning rätt eller fel?

 

Jag fick en vettig förklaring ang. rondellkörning av en trafiklärare, rätt eller fel?

Kör in i rondellen och tänk att du kör in på en oändlig väg, blinka höger när du kör ur rondellen. Jag tycker att det är vettigt och lättförstått!

Tyvärr finns alltför många som blinkar vänster fast de svänger ur rondellen, alltså åt höger. GS

Detta med rondellkörningar borde vara en självklarhet att kunna för alla som har ett körkort, men det tolkas olika av de allra flesta, tydligen även trafiklärare! Inte konstigt att det uppstår ovälkomna sammanträffanden då o då.. (en glad smiles)

Jag önskar alla medtrafikanter en olycksfri tillvaro.

/ Mvh

Gunilla Silfverhielm

Svar: Hej Gunilla! Tack för din fråga.

Jag håller med dig om att det låter vettigt och visst borde det vara en självklarhet för alla som har eller ska ta ett körkort hur man bör uppträda när man färdas i en vägkorsning som har en rondell i mitten.

Tyvärr är verkligheten en annan. Din beskrivning ovan stödjer påståendet att det inte är så självklart som det borde vara och dessutom finns det ju vägkorsningar som har en rondell i mitten som cirkulationsplatsen men där högerregeln gäller.

De svar som har lämnats av ansvarig myndighet om hur rondellkörning bör ske är motsägelsefulla och tillsammans med uppgiften om att de anser att allmänheten inte behöver informeras visar att vi får leva med problemet…

/Ernst
rondellkörning är rena snurren >>


Februari


2013-02-17
Namn Ronny Lorentsson
Inkom 09:58 
Ämne Jättefel med tecken till vänster.

 

Hej!

Läse era åsikter om teckengivning i crikulationsplats.

Jag delar inte era påstående om att man skall ge tecken åt vänster när man färdas i crikulationsplats, för enligt hur det ser ut i verkligheten så kör jag rakt fram, det är bara vägen som svänger åt vänster och om man kör på en väg som svänger så ger man inte tecken vänster, eller?

Nästa sak som också blir fel, är om det finns två körfält i cirkulationsplatsen och fordonet är placerat i det högra körfältet och om föraren då ger vänstertecken ( vilket man ofta ser i den dagliga trafiken) blir det jättefel, för mig betyder det att han vill byta körfält och inget annat!!!!!

Men hur skall man då tolka detta enligt era åsikter?

Det enda klara och enkla är- ge tecken bara till höger när man skall köra ut från cikulationsplatsen, för det skall man göra vid höger sväng och det är vad man gör!!! Tack!!

Kommentar: Hej Ronny! Tack för ditt inlägg.

Jag respekterar att du framför din åsikt.

Först måste vi ta ställning till att det finns två olika typer av vägkorsningar i Sverige (vilket saknar motstycke inom hela EU-området) som har en rondell i mitten. I den ena korsningen är du skyldig att placera dig rätt och ge tecken vid vänstersväng och där krav saknas på högertecken vid färd rakt fram medan du i den andra korsningen kan köra som du behagar.

Vi ska inte ta upp storleken och utformningen av en cirkulationsplats som sällan eller aldrig ser likadan ut trots att det är en del av problemet.

Du skriver att det blir jättefel om tecken till vänster ges från det högra körfältet. Jag ser det som positivt!

Om en förare som befinner sig i det högra körfältet av två ger ett vänstertecken så hjälper det den förare som befinner sig i det vänstra körfältet på väg rakt fram i färdriktningen, eller?

Sedan finns det delade meningar inom ansvarig myndighet om och när tecken ska ges vid vänstersväng i en cirkulationsplats. Jag anser att det bör vara samma trafikregler vart än i Sverige vi bor och jag hoppas att du håller med.

Vad beträffande teckengivning vid färd rakt fram är jag positiv till det då det leder till en smidigare trafik.

Däremot har jag har svårt att acceptera att ett uteblivet högertecken vid färd rakt fram ska bötfällas även om jag befinner mig inom den befintliga körfältsmarkeringen.

Det finns också en risk med teckengivningen till höger – se tidsvinst eller säkerhet!

/Ernst

 

 


Januari


2013-01-28
Namn Ann Ekenström
Inkom 09:48
 Ämne Broschyr om cirkulationsplats – ”Att köra i cirkulationsplats”.

 

Hejsan..

Skulle gärna vilja ha en broschyr hur man kör i cirkulatonsplats=rondell..

MVH/ Ann

Svar: Hej Ann! Tack för din fråga.

Om du klickar på länken ”Att köra i cirkulationsplats” så kan du där läsa om hur man bör köra i en cirkulationsplats.

Om du däremot föredrar att få den i din hand så kan du beställa den på Transportstyrelsens hemsida – den är gratis.

Notera att på sidan 7 andra stycket står det ”Om det finns vägmärken eller anvisningar följer du de anvisningarna”

Detta är tvärtemot hur domstol bedömer i händelse av en eventuell trafikolycka – se länken ”körfält”.

Jag har försökt dock utan resultat få Transportstyrelsen att reagera – om anvisningar inte gäller i en cirkulationsplats bör dessa tas bort då de är missvisande. Svaret på fråga 7 var att allmänheten inte behöver informeras.

/Ernst


2013-01-22
Namn Freddan 47 År=
Inkom 23:48 
Ämne Låt det gamla vara kvar.

Visst borde man låta det gamla vara kvar som man gjorde förr i cirkulationsplatserna.

Själv har man ju tagit körkort 3 ggr i sitt liv och lärt mig att det var lätt att veta hur man skulle köra. Nu helt plötsligt har det tydligen blivit körfält i dessa !!! ???

Det var ju mycket lätt förr… pil på till höger när man skulle dit och pil på till vänster när man skulle dit och sträcken i gatan …..ja dom var ju bara hjälp linjer för att man skulle fordon rätt placerat.

Det kan ju faktiskt bli ett litet äventyr om man kommer med tunglastbil och släp i Brommaplan med dom nya reglerna om det nu finns några. Det kan ju bara bevisats att kunskapen på det här området har bestämt vattnats ur.

Jag kommer köra vidare med dom äldre reglerna och lärt mej hantera körningen så inte jag själv får lida för det.

Men visst skulle det bli spännande om nån polis skulle ha synpunkter då skulle vi med all säkerhet hamna i rätten.

Frågan är ju bara om grundläggande kunskap finns i huvudtaget i rätten heller.

Freddan 47 År=

 


Inlägg övriga år

2014 >>,  2012 >>2011 >>2010 >>,  2009 >>,  2008 >>,  2007 >>2006 >>, 2005 >>2004 >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.