Cirkulationsplats och rondellkörning i vägkorsningar med rondell

I Sverige finns det som enda EU-land två olika vägkorsningar som har en rondell där olika trafikregler ska tillämpas.


Det råder en mycket stor tveksamhet till hur man ska tillämpa trafikreglerna vid körning i en cirkulationsplats.

Myndigheternas brist på kunskap eller vilja att rätta till de problem som finns vid körning i cirkulationsplats har skapat ökad osäkerhet med fler trafikolyckor som följd och därtill en ökad miljöpåverkan.

I Sverige finns det två typer av vägkorsningar som har en rondell i dess mitt där olika trafikregler gäller.

 • Vägkorsning som inte har några vägmärken – i en sådan vägkorsning gäller högerregeln.
 • Vägkorsning som är utmärkt som en cirkulationsplats – här gäller att lämna företräde åt all trafik som är inne i korsningen (vilket innebär att företräde ska ge åt trafiken som är inne i densamma alltså från vänster).

Dessa två olika typer av vägkorsningar skapar problem

Vägkorsningarna kan till storlek och utformning vara identiska ut vilket skapar förvirring och ökar risken för trafikolyckor och olikheterna framkallar ett icke önskvärt trafikbeteende.

Vägkorsning med rondell

Vägkorsning med rondell som inte har några vägmärken.

 • upplevs som en cirkulationsplats
 • högerregeln gäller
 • du ska ge tecken om du svänger till vänster
 • tecken behövs inte ges vid färd rakt fram
 • anvisningar som körfältsvägvisare körfältsmarkeringar och körfältspilar ska följas

 

Cirkulationsplats med vägmarkering

Vägkorsning som är utmärkt som en cirkulationsplats

 • I nästa vägkorsning du kommer till är utmärkt som en cirkulationsplats:
 • väjningsplikt gäller
 • du ska ge tecken till vänster vid vänstersväng men bara i små och medelstora korsningar. Vad avgör om korsningen är stor, normal eller liten? Och vem avgör det?
 • du ska ge tecken till höger när du färdas rakt fram även om du följer körfältsmarkeringen – hur en begåvad jurist kan påstå att föraren gör en ”förflyttning i sidled”, och det är anledningen till att tecken till höger ska ges?
 • anvisningar, körfältsvägvisare, körfältsmarkeringar ska följas enligt Transportstyrelsen, men domstolsutslag säger att anvisningarna inte gäller?

Förvirringen är total..


Vad är tillåtet om anvisningar inte gäller?

Det är tillåtet att göra en vänstersväng och vända från det högra körfältet i en cirkulationsplats men inte i andra vägkorsningar som har en inbyggd rondell.

anvisning-tva-korfalt-vanstersvang-fran-hoger-korfalt
I den här cirkulationsplatsen är det också tillåtet att svänga till vänster från det högra körfältet trots att anvisningen visar rakt fram i färdriktningen.

Se domstolsutslag >>

Vilka konsekvenser medför detta?

När förare använder sig av det högra körfältet för vänstersväng ökar sannolikt risken för sammanstötningar påtagligt.

Observera att detta förfaringssätt är inte tillåtet i andra vägkorsningar med eller utan rondell.

Ytterligare bidrag som ökar förvirringen

Tecken vid vänstersväng:

 • enligt Transportstyrelsens egen informationsbroschyr ”Att köra i en cirkulationsplats” behöver tecken inte ges vid vänstersväng
 • men i skriftväxling anser Transportstyrelsen att tecken ska ges vid vänstersväng i små eller medelstora cirkulationsplatser

Informationsbroschyren (PV09302_7) >>

Vem avgör om en cirkulationsplats är stor, normal eller liten – och vem avgör det?

Andra platser med endast ett val av körriktning:

 • om man svänger i en sådan vägkorsning utan att ge tecken utsätter man de oskyddade trafikanter för en förhöjd risk att skadas

Risker vid felaktig teckengivning

Vid sidan om vilket körfält som är lämpligt för den fortsatta färden i vägkorsningen så är det uppenbarligen svårt att komma till rätta med hur tecken/blinkers bör användas så att kraven i god tid och tydlighet uppfylls.

Det är svårt att förstå Transportstyrelsens förklaringar:

 • i skillnaden av krav på teckengivning till vänster vid vänstersväng när vägkorsningarna till storlek och utformning kan vara identiska
 • att även om föraren följer den befintliga körfältsmarkeringen ska tecken till höger ges på grund av att är en förflyttning i sidled. Är det en förflyttning när man följer körfältsmarkeringen?

Allmänheten kommer inte att få någon information om vad som gäller

Ingen information  >>

Kommer det att ske några förändringar?

Det är uppenbart att det finns en del att förbättra så att ökad trafiksäkerhet kan nås men tyvärr ser den ansvarige myndigheten, Transportstyrelsen, inget problem och får/kommer att fortsätta att göra som den vill.

 


Intresserad? Läs mer i vårt forum!


Alla inlägg

2004 >>2005 >>2006 >>2007 >>2008 >>2009 >>2010 >>2011 >>2012 >>2013 >>2014 >>

 


 

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.