Hur kan vi närma oss nollvisionen

— by

 


Forum – för frågor och synpunkter


Utryck din åsikt i forumet för Nollvisionen ……………………………………………………………….>


forumet – för frågor och synpunkter
>>

 


Välkommen!


Hur kan vi närma oss nollvisionen?


Senast uppdaterad


2014-01-19

Sms:a under körning?

>>

Det trafiksäkra samhället

Nollvisionen


Förslag om hur vi kan

närma oss nollvisionen och

därigenom skapa ett trafiksäkrare samhälle

Nollvisionen


Nollvisionen är ett målinriktat program som har till syfte att minska antalet döda och skadade i trafiken så att ingen ska behöva dö eller allvarligt skadas i trafiken.

Regeringens trafikpolitiska mål från 1997 ”Nollvisionen” var ambitionen att antalet omkomna i trafiken inte skulle överskrida 270. Detta mål uppnåddes inte utan antalet omkomna blev nästan det dubbla.

2009, tog riksdagen ett nytt etappmål som innebär att antalet omkomna fram till år 2020 beräknas till 220. En stor skillnad med detta nya mål är att det ska kvalitetssäkras och uppföljningar ska ske 2012 0ch 2016.

Borde inte nollvisionen vara just NOLL?


Det trafiksäkra samhället

Nollvisionen hur når vi den?

 

Öka trafiksäkerheten! Anmäl en trafikfarlig miljö!

Genom att sätta press på de som har ansvar för ett visst vägavsnitt är möjligheten att en trafikfarlig miljö betydligt snabbare förvandlas till en säker trafikmiljö.


Nollvisionen hur når vi den?

 


Nollvisionen innebär att vägar, gator och fordon ska anpassas till människans förutsättningar. Ansvaret delas mellan utformaren och alla som använder vägsystemet. Detta är positivt men kommer vi att nå målet?


De åtgärder som bedömdes vara viktiga för att nå det nya etappmålet är följande:

Ø


Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät

Ø

Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät

Ø

Nyktra förare

Ø

Bältesanvändning

Ø

Hjälmanvändning

Ø

Säkra fordon

Ø

Säkra tunga fordon

Ø

Säkra statliga vägar

Ø

Säkra kommunala gator – gång-, cykel- och mopedpassager

Ø

Säkra kommunala gator – korsningar

Ø

Snabb och kvalitativ räddning

Ø

Utvilade förare

Ø

Hög värdering av trafiksäkerhet


Att närma oss nollvisionen är endast möjligt om vi kombinerar åtgärder som förstärker varandra. Detta kan ske genom olika slag av informationskampanjer och olika slag av trafikantutbildningar där vi alla tar vårt ansvar – politiker, myndigheter och trafikanter.

Kraftfulla förändringar måste till för att öka trafiksäkerheten och minska risktagandet på våra vägar så att regeringens nya trafikpolitiska beslut 2009, ”Nollvisionen” d v s inga döda och inga allvarligt skadade i trafiken, kan uppnås.


mer om nollvisionen och etappmålet 2020
>>Flera viktiga inslag saknas och/eller bör få mer tyngd för att nå det nya etappmålet.


Alkolås och en nollgräns


Alkolås och en nollgräns ……………………………………………………………………………………>


alkolås och en nollgräns
>>


Allmän trafikantutbildning


Obligatorisk allmän trafikantutbildning med tonvikt på ett högt risktänkande ……………………….>


en allmän obligatorisk trafikantutbildning
>>


En regelbunden vidareutbildning


Inför en regelbunden vidareutbildning för körkortsinnehavare ………………………………………...>


behövs det en vidareutbildning
>>


Fordon och kompensationsfenomen


Fordon och kompensationsfenomen ………………………………………………………………………>


tekniska förbättringar i fordon
>>


Förarprovets utformning


Förarprovets utformning måste förbättras eftersom det styr utbildningen …………………………..>


hur kan förarprovet förbättras
>>


Förarutbildning


Förarutbildningssystemet bör innehålla fler obligatoriska inslag än idag ……………………………..>


ett kvalitetssäkert utbildningssystem
>>


Ge polisen mer resurser


Ge polisen mer resurser för att effektivt ta del i trafiksäkerhetsarbetet ……………………………..>


polisens och resurser
>>


Inför ett ”klippkort”


Inför ett ”klippkort” nu ……………………………………………………………………………………..>vad är ett ”klippkort”


>>


Särskilda trafiksäkerhetsråd


Bilda särskilda trafiksäkerhetsråd redan i förskolan …………………………………………………….>


trafiksäkerhetsråd redan i förskolan
>>


Bli riskmedveten


Ökad riskmedvetenhet hos förarna ………………………………………………………………………>


vad ger en ökad riskmedvetenhet
>>


Vill du ge ett bidrag?


Ge ditt bidrag för ett trafiksäkrare samhälle – välj rätt forum ………………………………………>


forumet för ett trafiksäkrare samhälle
>>FN och trafikolyckor – internationellt


Mer än 1 miljon 200 tusen människor dör i världen i trafikolyckor. Därför har Förenta Nationerna beslutat om en ökad satsning på trafiksäkerhet under de kommande tio åren.

Den svenska nollvisionen ska bli vetenskap och spridas över världen. Trafikverket, Chalmers och Vinnova inrättar gemensamt Vision Zero Academy som ska sprida kunskap kring trafiksäkerhet och genom forskning få fram de mest verkningsfulla metoderna för att nå visionen om noll allvarligt skadade eller dödade i trafiken.nollvisionen blir världsvetenskap

>>


Vision Zero Academy (In English)

>>


Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.