Brommaplan en av Stockholms mest olycksdrabbade vägkorsningar

En beskrivning av Brommaplan belägen i Bromma, västra Stockolm


En av Stockholms mest olycksdrabbade vägkorsningar
Rondellens diameter är cirka 60 meter. Den har trafiksignaler för oskyddade trafikanter vid tre av de sex infarterna.

Enligt Vägverket i Borlänge och i några domstolsbeslut gäller inte längre de anvisningar som före vägkorsningar visar vart du ska.

Inte heller körfältsmarkeringar som visar lämplig färdväg i markerat körfält – men enligt Vägverket i Stockholm gäller de!

När vaknar myndigheterna – eller är det så här vi ska få ha det?


Vad är en cirkulationsplats?


Vägverkets slutliga bedömning om en cirkulationsplats är en vägkorsning

”En cirkulationsplats är ett ställe där vägar möts – den är alltså i sig en vägkorsning – men det finns en rondell i mötesplatsen.” /Ingemar Skogö

Av ovan angivna beskrivning ska man följa anvisningar och vid färd till vänster ge tecken till vänster.

Rondellens uppgift är att sprida trafiken.

Är en cirkulationsplats en vägkorsning? Fullständigt svar >>

Kortfattad beskrivning hur förare nu kör i en ”rondell”

  • Nu finns det en blandning av olika körsätt vid körning till vänster.
  • de som alltid färdas i höger körfält för att svänga vänster eller vända
  • de som alltid färdas i vänster körfält för att svänga vänster eller vända
  • de som inte ger tecken till vänster vid vänstersväng eller vändning
  • de som ger tecken till vänster vid vänstersväng eller vändning
  • de som oavsett att vägmärkeskombinationen väjningsplikt och cirkulationsplats saknas lämnar företräde åt trafiken som befinner sig i vägkorsningen


cp-utan-vplikt

 


Vägkorsning med rondell där högerregeln gäller


Vägverkets olika uppfattningar

Förutom Vägverkets olika interna uppfattningar om hur rondellkörning ska ske ger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö:s diffusa beskrivning om rondellkörning ovan utrymme för olika tolkningar vilket knappast bidrar till en ökad trafiksäkerhet.

Detta mot bakgrund att det finns platser som har en rondell i mitten men där andra ”trafikregler” gäller.
Vägverkets uppfattning >> 

Vägmarkeringarna hur påverkar de din körning?

Vägmarkering – en information?
Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90), sid 31, körfältslinjen som utgör linje mellan körfält med trafik i samma riktning …………………………………………………………………………………>
SFS 2007:90 s.31 >>

Vägmarkeringen som visar rakt fram
Vägmarkeringen visas på olika sätt i körbanan – rakt fram i färdriktningen …………………….>
vägmarkering visar rakt fram >>

 Vägmarkeringen som följer och i kombination
Vägmarkeringen visas på olika sätt i körbanan följer rondellen runt …………………………..>

samt förkommer även i vissa cirkulationsplatser i kombination ……………………………………………..>
följer rondellen runt >>   

 

kombination >> 

Vägmarkering som huvudkörfält
Borås Tingsrätt anser att den cirkulära körfältsmarkeringen ska betraktas som huvudkörfält trots att det inte finns något stöd för detta i trafikförordningen (SFS 1998:1276).
kort beskrivning >>

SFS 1998:1276 >>
 

Vägverkets informationsblad
Vägverket Stockholm, beskriver i informationsblad hur du bör uppträda i en cirkulationsplats ”Så kör du rätt i rondellen” ……………………………………………………………………………>
informationsblad om rondellen >> 

Vad säger lagen?
Enligt trafikförordningen (SFS 1998:1276) gäller anvisningen före regeln: ”om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel gäller anvisningen framför regeln”.

En uppfattning som stöds av Högsta domstolen domslut DT225 …………………………….>
SFS 1998:1276 2 kap 2§ >>


domslut HD DT 225 >>

 

Hur ger man tecken??
Är det någon skillnad på hur tecken ska ges i en vägkorsning?

Teckengivning – blinkers/blinka vid vänstersväng
Trafikförordningen (1998;1276), se även vägmarkering ovan, ska tecken ges vid (vänster) sväng …………………………………………………………………………………………………..>
Vägverket i Borlänge och Stockholm har olika synpunkter om tecken/blinkers ska ges vid vänstersväng ………………………………………………………………………………………….>
SFS 1998:1276 3 kap 65§ >>

kör rätt i rondellen! >> 

Vägverket informerade i november 2007 allmänheten att det är storleken på cirkulationsplatsen som skulle vara avgörande om tecken ska ges vid vänstersväng.
storleken avgör om tecken ska ges >>

Vägverket Stockholm, beskriver i sitt informationsblad ”Så kör du rätt i rondellen” att tecken ska ges vid vänstersväng och att om anvisningar finns att dessa ska följas.
informationsbladet från Vägverket >>

Teckengivning – blinkers/blinka vid färd rak fram
Trafikförordningen (SFS 1998:1276) anger inget krav på att blinka höger när man kör ”rakt fram” i färdriktningen – även om det ger en smidig trafik.
SFS 1998:1276 3 kap 65§ >>

Vägverkets olika svar
De diffusa svar om och hur tecken ska/bör ges finner du om du läser Vägverkets svar på om en cirkulationsplats/rondell är en vägkorsning eller inte.
de olika svaren från Vägverket >>


Problem som kan uppstå vid teckengivning.
Här kan du läsa om de risker som kan uppstå när tecken/blinkers ges felaktigt.
problem när tecken ges >>

Hur efterlevs väjningsplikten?Många förare ignorerar väjningsplikten – föraren lämnar inte företräde åt trafiken som befinner sig i det innersta körfältet.
kör in utan att lämna företräde >>

 

Bötesbelopp om inte företräde lämnas
Bötesbelopp: Om du inte lämnar företräde mot fordon som befinner sig i cirkulationen 2000:-.

Samma böter utdöms om du inte lämnar företräde vid en obevakat cykelöverfart efter cirkulationen samt åt cyklande och förare av moped klass II.
riksåklagaren och bötesbelopp >>

 

När höger körfält används vid vänstersväng
Allt fler förare använder det högra körfältet för vänstersväng vilket försämrar framkomligheten med ökad miljöpåverkan som följd.
när fler använder höger körfält >>

Hur undviker du problemen när du kör i en vägkorsning med en rondell i dess mitt?
hur undviker du? >>

Skilda dig en egen uppfattning hur du bör uppträda i en vägkorsning med en rondell.
bilda dig en uppfattning >>

 

Myndigheternas ansvar

Hur har Vägverket och Justitieombudsmannen behandlat ärendet som har betydelse för trafiksäkerheten och miljön? ………………………………………………………………………….>
Vägverkets behandling av ärendet – tydligare trafikregler >>

och Jo:s bedömning >>


Hur dömer – försäkringsbolag och domstolar?

Försäkringsbolagen, Högsta Domstolen, Borås Tingsrätt

Försäkringsbolag bedömer lika vållande  >>

Högsta domstolen – domslut  >>

Borås Tingsrätt – domslut >>


 

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.