Nya trafikregler för körning i vägkorsning rondell/cirkulationsplats

Här tydliggörs begrepp som vägkorsning, rondell, rondellkörning, cirkulationsplats samt när tecken/blinka ska ges och när blinka/tecken inte behöver ges.

Rondell har i folkmun beskrivits vara den plats som har en rund yta i mitten. Området kallas numera för cirkulationsplats och platsen i mitten kallas för rondell. Likadana rondeller förekommer dock även i andra vägkorsningar där andra regler än väjningsplikt kan gälla.

Dessa andra vägkorsningar som har en rund yta i mitten (rondell) av identisk storlek och utformning framkallar inte ett önskvärt trafikbeteende. Platsen upplevs som en cirkulationsplats.

Vägkorsning eller cirkulationsplats?
”En cirkulationsplats är ett ställe där vägar möts – den är alltså i sig en vägkorsning – men det finns en rondell i mötesplatsen.” /Ingemar Skogö. Så skrev 2006 dåvarande generaldirektören för Vägverket

nya regler i cirkulationsplats
Hur var det före år 1999? Hur är det nu år 2014?


Tidigare var en cirkulationsplats en säkrare plats att färdas i om man jämförde platsen med vanlig korsning. Vid vänstersväng och vid vändning användes det vänstra körfältet om inga andra anvisningar fanns och tecken/blinkers gavs till vänster.

Förvirringen och olycksrisken vid körning i en cirkulationsplats har nu ökat och med de ”nya” direktiven från Vägverket i Borlänge.

Osäkerheten är total då många i en informationsbroschyr från Vägverket i Stockholm fått det klargjort för sig att man ska köra enligt de gamla reglerna.

De ”nya” direktiven från Borlänge står dock i direkt kontrast till de gamla. De dubbla budskapen skapar förvirring och bidrar knappast till en säkrare trafik

informationsbroschyren från Stockholm >>

 

suv-att-forlanga-sin-penis-reklam

 Vägverkets dokument – vad är en cirkulationsplats?
Vägverkets dokument, vägutformning 94 version S-2punkt 7, typ av korsningar.
Med korsning (vägkorsning) avses en väganläggning där trafik på olika vägar korsas, åtskiljs eller sammanförs” och en cirkulationsplats är ”en benämning på platser där vägar möts”.
Där vägar korsas eller möts ska således betraktas som en vägkorsning. Storlek och utformning – bestämmer
Vägverket skrev i yttrande till Högsta Domstolen 1994, att det var cirkulationsplatsens storlek och utformning som bestämde om den skulle betraktas som en vägkorsning eller inte. Om vägkorsningen med en rondell har en viss storlek och utformning ska den betraktas som en vägkorsning och därav följer att placering och tecken ska ges på samma sätt som i en korsning utan rondell.

2007, uttalade sig en representant från Vägverket att man ska välja körfält som om de vore en vanlig korsning, det vill säga tydlig placering beroende på vart du är på väg.

På frågan hur man ska blinka gavs följande svar: ”Kort kan man säga att en liten eller normalstor cirkulationsplats ska behandlas som en korsning; det vill säga att man blinkar i den riktning man är på väg samt när du byter körfält. Men du bör även blinka när du svänger ut ur cirkulationen, säger Transportstyrelsens representant.

En större cirkulationsplats ska istället behandlas som en runtgående enkelriktad gata och då blinkar man när man lämnar cirkulationen eller när man byter körfält, menar representanten.


ett trafikuppträdande i små och medelstora – i större ett annat?? >>


Svar saknas om storlek och utformning
2004 ställdes frågan till Vägverket i Borlänge. Vägverket har inte gett svar på vid vilken storlek och utformning gränsen går där man ska betrakta cirkulationsplatsen som en vägkorsning. Inte heller har det givits några svar på var i Sverige dessa cirkulationsplatser är belägna.


Är cirkulationsplatsen en vägkorsning? 
Ofta väljer man numera att bygga en cirkulationsplats med flera körfält istället för att förse vägkorsningen med trafiksignaler. Anledningen till detta ställningstagande är en förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Att då kalla resultatet för ombyggnaden för en ”särskild väg” är helt obegripligt – den ända påtagliga skillnaden är att man har placerat en rondell i mitten av vägkorsningen och försett den med ett cirkulationsmärke.

Detta bekräftades av Vägverkets Generaldirektör som i ett brev daterat den 27 november 2006 skrev att: En cirkulationsplats är ett ställe där vägar möts – den är alltså i sig en vägkorsning – men det finns en rondell i mitten.”
Blinka i rondell -tecken/blinka – i en cirkulationsplats
Ska man blinka i rondell – tecken/blinka – i en cirkulationsplats?

Sålunda ger inte trafikförordningen (1998:1276) 65§ något stöd för att tecken/blinkers ska ges vid färd rakt fram. Däremot ska tecken/blinkers användas vid vänstersväng/vändning och som vanligt vid eventuellt körfältsbyte, se under regler nedan.

Det ska poängteras i sammanhanget att ett högertecken vid färd rakt fram, även om det inte bidrar till att öka trafiksäkerheten, bör rekommenderas då det ger en smidig trafik.
Problem när tecken/blinkers ges
Ett förtydligande av de problem som kan uppstå när tecken/blinkers ges


förtydligande av problem >>

 

Vill du betala böter för utebliven teckengivning?
Polisen bötfäller dig om du inte ger tecken till höger även när du kör rakt fram inom din vägmarkering.

Vill du betala 500 kronor för utebliven teckengivning?


se bild av en cirkulationsplats >>


Regler för körning i vägkorsning
I en vägkorsning ska man i normalfallet enligt 25 § trafikförordningen, om inga anvisningar finns, placera sig i det vänstra körfältet vid vänstersväng eller om man avser att vända och enligt 65 § i samma författning, ska man då visa sin avsikt för andra genom ge tecken/blinkers före och i densamma.

Däremot finns inget krav på ge tecken/blinkers när man lämnar korsningen rakt fram eller när man lämnar korsningen vid vänstersväng eller vid vändning i densamma.


SFS 1998: 1276 3 kap 25, 65§ >>


Regler för körning i cirkulationsplats
Enligt Trafikförordningen finns det bara tre regler.

1. Lämna företräde åt all trafik som befinner sig i cirkulationen

2. Köra motsols runt rondellen

3. Tecken vid högersväng och körfältsbyte.

4. Trots att ansvarig myndighet skriver att anvisningar ska gälla så visar domslut motsatsen.


SFS 1998: 1276 3 kap 13, 22, 65§ >>
domslut som säger motsatsen >>


Problem som kan uppstå vid teckengivning? 

Här kan du läsa om risker när tecken/blinkers ges?
problembeskrivning >>


Enligt trafikförordningen gäller en anvisning före en regel,

”om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel gäller anvisningen framför regeln”.

En uppfattning som stöds av Högsta domstolen domslut DT225.

SFS1998: 1276 2 kap 2§ >>
Domslut DT225 >>


Vägverket i Borlänge – enlig myndigheten finns det inga problem

När det gäller placering och att ge tecken/blinkers i cirkulationsplatser ansåg Vägverket:

att placeringsreglerna och kravet på att ge tecken/blinkers i vägkorsning i vissa cirkulationsplatser inte är tillämpningsbara om cirkulationsplatsen har en viss storlek och utformning.

Det betyder i klartext att det är fritt fram att i vissa cirkulationsplatser även färdas i det högra körfältet vid vänstersväng eller vid vändning och dessutom utan att behöva visa sin avsikt.

Däremot menar Vägverket att tecken/blinkers ska ges när man lämnar cirkulationsplatsen, trots att det inte finns något lagligt stöd för detta förutom vid ett körfältsbyte och en högersväng. Se Trafikförordningen SFS 1998:1276) ovan.

Denna regel ”ska” tecken/blinkers när platsen lämnas, ger en smidig trafik men leder knappast till en minskning av trafikolyckorna. Kommunikationen d.v.s. att ge tecken/blinkers vid vänstersväng eller vid körning runt rondellen, speciellt från det högra körfältet, bidrar däremot till att väsentligt minska olycksrisken, ökar trafiksäkerheten och ger en förbättrad genomströmning med minskad miljöpåverkan som följd.

En ökad olycksrisk och en ökad miljöpåverkan
Vägverkets regeltolkning har på senare tid förutom den ökade olycksrisken inneburit en försämrad genomströmning då allt fler använder sig av det högra körfältet. Vägverket påstår att de nya reglerna för ”cirkulationsplatser ökar framkomligheten”. Därtill svänger alltfler förare i vanliga fyrvägkorsningar till vänster trots att anvisningar endast visar rakt fram.

Vägverket i Stockholm anser
Vägverket Stockholm, beskriver i informationsblad hur du bör uppträda i en cirkulationsplats ”Så kör du rätt i rondellen”
Placering vid vänstersväng – vänster körfält – och tecken till vänster.

Dubbla budskap från Vägverket
Dubbla budskap för hur körning i cirkulationsplats bör ske .

Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö svar på frågan varför Vägverkets olika regionkontor i landet ger olika besked.

Citat:
”I ett annat dokument som kommit oss tillhanda har du pekat på att den information som verket lämnar centralt och regionalt inte stämmer överens. Detta är naturligtvis inte bra.

Samtidigt visar det på den frihet att uttrycka åsikter som finns och skall finnas inom Vägverket.

Min strävan är dock att vi i frågor som är av betydelse för en säker trafik med god framkomlighet skall ge samma budskap inom hela Vägverket”.

Vad skapar Vägverkets information?
Därmed kan vi konstatera att Vägverkets information till allmänheten i detta ärende även i fortsättningen kommer att ges med dubbla budskap, vilket skapar förvirring och ger en grogrund till en fortsatt ökning av antalet trafikolyckor vid körning i vägkorsningar som är försedda med en rondell.

Vägverkets svar visar att de är mer intresserade av att det ”ska vara högt i tak inom organisationen med stor frihet att uttrycka egna åsikter”, än att skapa förutsättningar för ett trafiksäkrare samhälle. Detta trots att man på Vägverkets hemsida kan läsa: ”Vägverket är den myndighet som har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten”.

Vad är Vägverkets ansvar?
Vägverkets ansvar var att skapa tydliga och enhetliga trafikregler. (Nu har Transportstyrelsen tagit över detta ansvar).

Det fordras klara regler för att komma till rätta med det ökande antal trafikolyckor som sker i vårt avlånga land. Detta för att trafikolyckor förutom ett mänskligt lidande medför stora kostnader för den enskilde såväl som för samhället. Det betyder att om Vägverket (numera Transportstyrelsen) ska vara den myndighet som ska skapa regler och anvisningar ska representanter för myndigheten inte ”tro”.

Vägverket hade till uppgift att skapa sådana trafikregler som kan minska tillbuden/trafikolyckorna och som bidrar till en ökad trafiksäkerhet. Dessutom är informationen till allmänheten i detta fall bristfällig och mångtydlig vilket snarast bör snarast rättas till. Därför var det nödvändigt att Vägverket skapade tydliga och enhetliga regler så att de kan vinna acceptans och efterföljas bland oss trafikanter – men framförallt ska de syfta till att öka trafiksäkerheten på våra vägar och inte tvärtom.

En förutsättning till en positiv förändring av trafikantbeteenden som leder till att trafikolyckorna minskar är att Vägverkets (även Transportstyrelsen) information till allmänheten bör vara samstämd oavsett var i Sverige man bor, inte vara bristfällig, helt saknas, eller om reglerna ändras bör adekvat information snarast lämnas.

Tog Vägverket sitt ansvar??
Vägverket tog inte sitt ansvar. Vägverkets brist på kunskap eller ovilja att ”se” vad som sker och har skett i cirkulationsplatser har skapat en ökad osäkerhet med fler trafikolyckor som följd. Förutom den ökade olycksrisken vid körning i cirkulationsplats har olycksrisken också på senare tid medfört ökade påkörningsrisker före densamma.

Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö ansåg inte att någon ändring av reglerna skulle leda till en säkrare trafikmiljö.

”Vägverket finner sammantaget inte skäl att i dagsläget föreslå ändringar av eller tillägg till trafikförordningen beträffande hur fordon ska föras i cirkulationsplats”.

Vägverkets trafiksäkerhetspolicy
Vägverket visar också genom den korrespondens vi haft i ärendet att de inte vill ta ”tillvara och utveckla medborgarnas engagemang för en säkrare och tryggare trafik” i enlighet med Vägverkets trafiksäkerhetspolicy (1998:1). Innehållet i detta dokument är endast tomma ord och bör därför skrivas om.

Väntar på svar!
Vad säger nu ansvarig myndighet?

Den ansvariga myndigheten är sedan 1 januari 2009 Transportstyrelsen.

Då trafikreglerna fortfarande är oklara borde berörd myndighet skyndsamt åtgärda de brister som finns. Tyvärr visar myndigheten ett ljumt intresse till att vidta de åtgärder om har upptäckts.

Transportstyrelsen har ändrat sig – tecken ska ges vid vänstersväng
Ny trafikregel -tecken ska ges vid vänstersväng i cirkulationsplats.

Behovet om ett vänstertecken vid sväng vänster i cirkulationsplats har diskuterats sedan i början av 2004. Förklaringen till varför tecken till vänster inte behövde ges i Vägverkets folder ”att köra i cirkulationsplats” är nu att: ”Den visar en mycket stor cirkulationsplats och därför har vänstertecknet vid vänstersväng inte tagits med.

Förvirringen fortsätter – beskrivning av problemen. Ny trafikregel – blinka till vänster i cirkulationsplats – men bara ibland?

Kravet på ett vänstertecken i normala cirkulationsplatser är därför en överraskning. Tyvärr har inte Transportstyrelsen inte ändrat något på sin guide 2014-01-24.

Transportstyrelsen ser inga problem i regelsystemet

För att förstå problemen måste man ha kunskap om att det finns problem!

I Sverige finns det två olika vägkorsningar som har en rondell i mitten där vägkorsning med rondell som inte är en cirkulationsplats trafikreglerna skiljer sig åt, cirkulationsplats anvisningarna behöver inte följas – kör som du vill.

inga brister finns regelsystemet – avgör själv >>
  kör som du vill >>

Vägkorsningar med rondell – den första du du kommer fram till är en vägkorsningmed en rondell nästa kan vara en cirkulationsplats – dessa korsningar kan i storlek och utformning vara identiska vilket ger upphov  till felaktiga tolkningar vad som ska gälla.

är det ett medvetet sabotage? >>

Motioner i Riksdagen för ändringar till tydligare regler

Förslag till riksdagsbeslut om tydligare trafikregler

Fyra motioner har inlämnats till Riksdagen för att få en förändring till stånd. Dessvärre har Trafikutskottet hänvisat alla motioner till Vägverkets sektoransvar.

Förslag till riksdagsbeslut Motion 2003/04:T357 Av riksdagsledamöterna Lars Lilja och Carin Lundberg
Förslag till riksdagsbeslut Motion 2005/06:T595 Av Riksdagsledamöterna Lars Lilja och Carin Lundberg´s motivering om rondellkörning: Vägverket bör få i uppdrag att utarbeta tydliga regler för rondellkörning” ”En rondell bör betraktas som vilken korsning som helst”.

Ytterligare försök för att förbättra trafiksäkerheten vid körning i cirkulationsplats

Förslaget inlämnades den 3 oktober 2007) av Lars Lilja (s) Motion 2007/08:T479

motion 2003/04:T357 >>
motion 2005/06:T595 >>
motion 2007/08:T479 >>

Bedöm själv om hänvisningen har gett något resultat!

Har det hjälpt att Trafikutskottet avslog motionerna med motiveringen att det är Vägverkets sektoransvar?

Ingen ändring på gång

Senaste försöket att förbättra trafiksäkerheten vid körning i cirkulationsplatser som inlämnades den 3 oktober 2008) av Lars Lilja motion 2008/09:T522
Motionen 2008/09:T522 behandlades inte under våren 2009 utan behandlas under riksdagsåret 2009/10 inom trafikutskottets betänkande 2009/10:TU12.

motion 2008/09:T522 >>

Trafikutskottets utlåtande

Trafikutskottet avslog motionen T:522 och hänvisade återigen till Vägverket

Trafikutskottet svarar inte på postDenna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.